ZEELAND. BUITENLAND. KEURS Y4SJ AMSTERDAM. GOES. WALCHEREN. ZUro-REVÉLAHD. NOQRD-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.tr. ZEEUWSCH-VLAANDEREN CM). Teruel weer in handen der opstandelingen. PRINS BERNHARD ONTVANGT ZIJN MOEDER EN BROER. Eerste bezoek van Prinses Arm gard en Prins Aschwin aan den Prins in het Burgerziekenhuis Prins Bernhard heeft gister voor he. eerst sedert het auto-ongeval, van welks gevolgen hij herstellende is, bezoek ge had van zijn moeder en zijn broer, die Zaterdagavond ten paleize Soestdijk, waar zij hun intrek hebben genomen, zijn aangekomen. (Zie 2e blad). Het lag in de bedoeling, dat beiden afzonderlijk Prins Bernhard zouden be zoeken en wel ;n de ochtenduren Prin-1 ses Armgard en des namiddags Prins Aschwin. Niettemin vergezelde deze laatste zijn moeder, toen zij gisteren morgen omstreeks tien uur per auto uit Soestdijk in het Burgerziekenhuis te Amsterdam arriveerde. Prins Aschwin bleek zijn moeder slechts voor den auto tocht te hebben vergezeld, want over eenkomstig het voornemen begaf Prin ses Armgard zich alleen naar de kamer I van den Prins, bij wien zij ongeveer een uur verbleef. Te ruim elf uur vertrokken Prinses Armgard en Prins Aschwin gezamenlijk Bergingspogingen van „Srdj" opgegeven. De pogingen, om het nabij Baa'hoek onder Walsoorden gezonken Joego-Sla- toe over om in 1916 een meisjesv/ak- school op te richten. Het mag wel ails bekend worden verondersteld, dat deze school zich van het begin af in een grooten bloe' heeft mogen verheugen Ook de Hervormde kerk heeft steed; Eerste noteering is vorige koer(en) daarachter öfficieele noteering van- he den; 'oeteekent geen noteering ontvangen. visch stoomschip „Srdj" te lichten, zijn zlïn Êr°°fe belangstelling mogen onder- J J L y- 1 vrinrl on b on uur» n I i i Uit door de Belgische bergingsmaatschappij Towage and Salvage Union opgegeven. De rijkswaterstaat zal zich dientenge volge met de opruiming belasten, Hoe dit zal geschieden, is nog niet bekend. tUüELËlÜRü. Nog wat te vereffenen. De politie hield een zwerver, zeke ren D. aan, die nog voor twee vonnis sen samen f 7 moest betalen of 7 dagen .moest „brommen." Hij is aan de just - tie voorgeleid. Overtreding Arbeidswet. De politie maakte proces-verbaal op tegen een tweetal werkgevers, die zich aan overtreding van de arbe'dswet schuldig maakten door personeel te la ten werken op uren, die daarvoor niet 'n de arbeidslijst stonden vermeld. Een schoorsteenbrand. Hedenmorgen tegen half elf werd de vinden. Een aantal jaren°diende hij deze Denemarken Oblig. 1926-5 101 als ouderling, terwijl hij thans nog lid Amsterdam 1936-3% 101%101% - - rr tt r> a BEURSTHERM OMETER MAANDAG. is van het Class, Bestuur van Goes. In 1921 werd hij president-kerkvoogd en leidde als zoodanig de financ ën dei kerk in betere banen, o.a. door de in voering van een kerkelijke belasting te bevorderen, waarbij het. vrijwillige be ginsel gehandhaafd v/erd, welke rege- l'ng nog steeds zeer goed voldoet. Niet het allerminst echtr heeft hij er in die kwaliteit toe medegewerkt, dat de fraaie Magdalenakerk geheel werd C Int. Nickel Cy. 33 32% gerestaureerd en daardoor mede hel- Ned. 1000-4 100% 100% Zeeuws. Hyp. B-4 100 Cities Service Cy. P. 1958 5 43%43 A Amslerd. Bank 154154% A Pref. Jurgens A 134% A Ned. Gist- en "so.f'^r. 48°490 A De Schelde N.B. 43%—\VA C Am. Smelt Kef. oi O** y& A Born. Sum. H.M. 182%182% A Houth. Alberts 95 C Union Pac. Rr. 62%62% naar Soestdijk öm de lunch te gebrui-1 brandweer opgebeld met de medédee ken. ling, dat er een uitslaande brand wPed- Tegen drie uur gisterenmiddag keer-, de ten huize van den heer A. Lóois, de Prins Aschwin alleen per auto in hei Rouaansche kade 69. Ten spoedigste Burgerziekenhuis tëyug en bracht hij op werd groot alarm gemaakt en reed de zijn beurt een bezoek aan Prins Berm ómagirus uit. Op de kade was echter hard, dat eveneens ongeveer een uur duurde. Tegen vier uur keerde ook Prins Asch win naar Soestdijk terug. DE TEXTIEL-CONVENTIE VERLENGD TOT 1940. Medio November liet de minister vanl economische zaken, in antwoord op een desbetreffend verzoek der vereeniging „Nederlandsche textiei-conventie" we ten, dat hij in beginsel bereid was de al- gemeene verbindendverklaring van nel kartelreglement en de gemeenschappe lijke betalings- en verkoopsvoorwaar- den der conventie te bevorderen. Deze zgn, principieèle bereidverkla ring, hééft, naar wij vernemen, tot ge volg gehad, dat na twee algemeene le denvergaderingen, te Arnhem gehouden, en na besprekingen met de vertegen woordigers van de twee verschillende stroomingen binnen dit kartel, besloten is de textielconventie vrijwillig voort te zetten tot 1 Januari 1940. Alle leden hebben zich hiertoe inmiddels verbon den. De voortzetting van een zoo belang rijk kartel met 67 aangesloten fabrie- ken eh een jaarlijkschen omzet van plm. 46 millioen gulden, is alleen mogelijk gebleken door de door den minister van économische zaken toegezegde verbin dendverklaring. De textielconventie die zich tot taak stelt het bevorderen van een rationee- lere productie en distributie door het in voeren van uniforme verkoopsvoorwaar- den op rationeelen grondslag, kwam na vele langdurige en moeilijke onderhan delingen tot stand in Maart 1934, en be gon haar werk op 1 September van dat jaar. Zij is een conditie-kartel voor ka toenen, linnen en kunstzijden weefsels en bedrijfseconomisch daarmede ver warde artikelen en omvat niet minder dan 97 procent van de productie-capaci teit van deze branche. IN FRIESLAND WORDT REEDS SCHAATS GEREDEN. Na de vorst der laatste nachten was het ijs op de ondergeloopen landerijen i en landslooten in midden-Friesland zoo stérk geworden, dat op verschillende plaatsen gisteren reeds druk werd ge reden en toen des morgens de sneeuw gestadig neerviel en de aarde met een wit tapijt bedekte, zat men opeens volop in den winter. Ook werd een enkele ijsbaan reeds opengesteld, doch hier werd alleen de jeugd toegelaten. (De Crt.) geen brand te zien en bleek, dat men te doen had met een schoorsteen brandje in de keuken. Natuurlijk heeft de brandweer toen h,aar medewerking verleend, om ook daaraan spoed'g een einde te maken. DRUKTE OP POSTKANTOOR EN STATION. Evenals de beide Kerstdagen is ook| de Nieuwjaarsdag rustig voorbij gaan, maar natuurlijk zijn het voor de verkeersmiddelen drukke dagen ge weest. Dit was in de eerste plaats het ge val met de spoorwegen en zoo heersch- te er o.a. gisteravond om 7 uur een geweldige drukte op het stat'on, zoo dat zelfs een ambtenaar, die buiten dienst om particuliere redenen aan het station was, zijn hulp moest verleenen. Niet minder overweldigend was de drukte g'sterenmorgen aan het post kantoor. Er was op Nieuwjaarsdag één j bestelling geweest en nu geleek het wel of heel Middelburg nog corresponden tie verwachtte. Een uur lang stond j het van het loket tot de deur vier rijen dik van wachtenden, van wie velen zich met een kaartje of geheel met niets j tevreden moesten stellen. Een half uur tje wachten was niets bijzonders, Bij beschikking van den minister van waterstaat is het dienstverband van den rijksinspecteur van het verkeer A. Meijer, in tijdelijken dienst verlengd uiterlijk tot 15 Januari 1939. Tot tijde'ijk controleur bij de af- deeling steun verleening en Werkver- schaff ng, bij het orgaan van de Arbeids bemiddeling is benoem de heer J. Ver- hage, alhier. 25 jaar klokluider, 1 Jan. 11. was het 25 jaar geleden dat de heer H. Schipper ,als klokluider dezer gemeente aangesteld werd. NIEUWJAARSDAG. Nieuwjaarsdag bracht wat meer le ven in Goes dan de Kerstdagen, en ook enkele zaken bleken hierin te dee- len. De Bioscoop trok zeer veel bezoe kers en ook het optreden van „Kunst vrienden" in de Prins v,an Oranje trok veel belangstellng. „Kunstvrienden" voerde weer met veei succes „Het we reldwonder" op en ook de orkestafdee ling gaf eenige goede nummers ten bes te. pen bevorderen, dat dit fraaie kerkge bouw opnieuw een s eraad werd voor de gemeente Goes. Aan dit omvangrijke en kostbare werk zal de naam van Van der Wart onverbrekelijk verbonden blij ven. In 1923 werd hij gekozen .tot lid der Prov. Staten van ons gewest .terwijl hij, na eerst nog eenigen tijd lid van den raad te zijn geweest, in 1934 tot ild van het Gedeputeerd College werd be noemd, welke functie door hem than*! nog wordt waargenomen. De heer Van der Wart heeft zich tij dens zijn verblijf te Goes op veel en velerlei geb ed mpt succes bewogen en we twijfelen er dan ook niet aan, of het zal den jubilkris morgen niet aan belangstelling ontbreken. Door de Regeering werden zijn ver diensten erkend door zijn benoeming tot ridder 'n de orde van Oranje Nas sau. DOMBURG. Op oudejaarsavond wa ren de fam. S. mei enkele gasten bijeen toen ieder voor zich gevoelde dat zij door een of andere reden onwel werden. Een vrouw werd bewusteloos, terwijl een jongeman zich naar buiten begaf en daar bewutseloos neerviel, waarhij hij aan het gelaat werd gewond. Na een in gesteld onderzoek bleek kolendamp de oorzaak te zijn van deze gestoorde oud en nieuw-viering. NW. EN ST. JOOSLAND. De vorige week is het de politie van Oostkapelle en Serooskerke, in samenwerking met de gemeentepolitie te Nieuw- en St Joosland, gelukt, den dader op te spo ren van aldaar gepleegde konijnend: ef- stallen. Als verdachte is door hen aan gehouden zekere A. de V. wonende al hier. YERSEKE. De verzending van mosse len is de afgeloopeh week zeer druk ge weest beter dan de voorgaande. Vooral naar Parijs gingen veel mosselen, al is het dan buiten de öfficieele combinat:e om. De combinatie zelve doet niet veel meer, daar de wilde handel Parijs geheel bedient. Het Centraal Verkoopkantoor laat de zaak maar gaan. Tezamen naar Frankrijk en België gingen rond 7000 ton meest tweede soort. De aanvoer van mosselzaad en van de Waddenzee, en van de Belgische kust was heel gering. YERSEKE. De buurtvereeniging „Van Randwijkstraat" vergaderde om deel te nemen aan de festiviteiten als de blijde gebeurtenis is gekomen. Maar daar ze gaarne een lichtstoet zouden vormen, en de weg naar die straat van 't dorp af zoo slecht is, dat ze bij regenweer zon der laarzen niet gaanbaar is, besloten de bewoners van bovengenoemde straat eerst een adres te richten aan den Raad om verbetering. Daar ze anders niet mee kunnen doen. O. Indië 37 1000-3 96%—96% Engeland 1960-90 4 8484 A Koloniale Bank 131132 A N.I. Hbk. 1000 136% C Ned. H. M. 1000 155—155 A v. Berkels Pat. 6665% C Calvé-Delft 85%—85% A Philips Gem. b. atg, 289%289% 83% C Unilever 143%—143% Al VS C Am. Car en e0u.n 17 C Anaconda Cop. 22-20%-% C Bethlehem St. 42%—41%-42 C Kennec Copper 26%26%-25% C U. States St. C. 40%—39-% C North Am. Cy. 1514% A Kon. Petr. Mpij. 364—360%-64 C Contin, Oil Cy. 2120% C Ph Hips Petr. Cómp. 2827 C Shell Union O.C. 12%11%-12 C Tide Water Ass. Oil 10%10%-% A Ned. Scheepv^ U. 117%117-16% A1 H.V. Amsterdam 437%432%-31% A Java Cult; Mij. 167169% A N.I. Suiker U. 139—143 Uoü**s-- ObLMaréf Schepen H.V.A Wettig. Robber Konfnki Markt Amerika Philips Soiker GedepiiV'Or A Deli Batavia 230%—229-27 G Deli Mij. 1ÖCÜ 288%—285-83 A Senembah 279—279% C Baltimore en Ohio 7 7 C Southern Pac. Cy> 14—1(3%, A Southern Rlw. 8%8% A Amst. Rubb. C. 209%—203%A)5 A Deli-Bat, Rubb. 136135 A Hessa Rubber 141140 A Serbadjad: S.R. 104%—104-03 WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel New-York Heden. Donderdag^ 8.98% 72.28 i 6.10 30.48 1.79% 8.98% 72.40 6.10 30.48 1.79'% BURGERLIJKEN STAND. V rcuwenpolder. Van 26 Dec.2 Jan. Beval'en: L. Joosse, geb. Besuijen d. V"Y Overleden: A. Jongepier wedr. D; de Rijke 92 jaar. Meliskerke. L. Koppejan, geb. Dommisse A, D. F, van der Wart 70 jaar. Morgen zal de heer A, D. F, van der Wart, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn 70en verjaardag vieren. De heer Van der Wart werd op 4 Januari 1868 te Utrecht geboren. In 1872 verhuisde het gezin naar Amster dam waar hij op 17-jarigen leeftijd met succes het toelatingsexamen aflegde van voor het Rijksinstituut voor teeker.- Be vallen: levènl. z. z.; D. K. Yerseke. 24—31 Dec. '37. Bevallen: J. Bustraan geb. Pekaar M. van Ysseldijk geb. Van Liere z.; C. van der Endt geb. De Koeijer d. Overleden: A. Koster 70 j. wed. van Koeveringen. (I. C.). Kruiningen. 22—29 Dec. Bevallen: I. G. Hoogstraat geb. Hol- lestelle d.; J. Boone geb. Kopmels z. (I. C.) Wemeldinge. 22—29 Dec. Bevallen: D. Op 't Hof geb. Leijs z.; A. J. A. de Vries geb. Hartog d. Ondertrouwd: A. J. Herrebout 30j. jm. en W. Gijssel 31 j. i.d. (I. C.) Kattendijke. Over de maand Dec. 1937. Bevallen: A. E, Meijer, geb. Holle- m^ns d. Overleden: D, de Puit 78 j. man van T. Kosten, G. van der Weele 73 j. man i.van C. van der Vliet, leeraren. In 1888 behaalde hij de mid delbare acte handteekenen en in 1892 die voor lijnteekenen en perspectief. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot leeraar aan de Burgeravondschool te Tilburg, welke plaats echter al zeer spoedig verwisseld werd met Goes, waar hij in 1892 werd benoemd tot leeraar aan de HBS. Onmiddellijk werd h er op zijn werk kracht beslag gelegd door zijn benoe- ming tot secretaris van de Vereenig ng De Ambachtschool, door welker bestuur hij in 1893 tot directeur der school werd benoemd. Tijdens zijn directoraat en dat van de Burgeravondschool, later op zijn in'tiatief omgfezet in een avond school voor handwerkslieden, namen beide instellingen zeer in bloei toe. De Ambachtsschool bestond in flat jaar uit één flinke t'mmermanswerk- plaats en een kleine smederij met in totaal 28 leerlingen. Toen hij ui 1919 ontslag nam bestond de school uit 12 lokalen en werd deze bezocht door 80 leerlingen. Ook het meisjesvakonderwijs had zijn groote belangstelling; overeenkomst g zijn rapporten aan het bestuur der Am bachtsschool ging deze vereeniging efr- YERSEKE. Door langdurige ziekte van zuster Lagemaat daartoe gedwon gen heeft de vereeniging tot verpleging van zieken tot hulp benoemd zuster F van den Brandt te Hekelingen. KATTENDIJKE. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 1243 personen (639 m. en 604 vr.). Er werden in 1937 geboren 14 jongens en 9 meis jes; vestigingen 18 m. en 21 v. pers overleden 4 m. en 2 v. pers.; vertrok ken 16 m. en 26 v. pers. (Bevolking einde 1936 1229 personen). KORTGENE. Het B. A. dezer ge meente heeft aan 51 behoeftige gezinnen een nieuwjaarsgift uitgereikt. EEN STRIJD OM TRONKBOOMEN. GROEDE. Men meldt ons, dat in de Meivergadering van het Waterschap Groede en Baanst, op voorstel van den heer A. de Hullu-Leenhouts en anderen met 50 tegen 14 stemmen werfl besloten dat eigenaren en grondgebruikers, die tronkboomen (knotwilli^en), eigendom van den polder Groede en Baanst, langs hunne landerijen hadden staan, deze kunnen opruimen tegen betaling van 10 cent per tronkboom. Dit besluit is genomen met het oog op het groote landbouwbelang, dat ligt opgesloten in een opruiming van voor melde tronkboomen staande langs bouwland. Niettegenstaande het feit dat boven genoemd besluit -zoo vervolgt deze van voorstanderskant der opruiming komstige mededeeling is jgenomen met 50 tegen 14 stemmen, heeft de dijk graaf van voornoemd Waterschap, de heer Lombaard, tegen fSenoemd bes'uit geprotesteerd bij Ged. Staten van Zee and, aanvoerende dat door uitvoering te geven aan voornoemd besluit het Wa terschap als zoodanig groot nadeel zou ijden én tevens een stukje natuurschoon zou worden verwoest. Alvorens in deze een beslissing te ne men hebben Ged. Staten eenige weken terug te Groede ieen conferentie ge houden met het bestuur van voornoemd Waterschap, met één der voorstellers van het voorstel tot opruimen van de tronkboomen. Bij gelegenheid van deze conferentie bleek aldus meldt men ons dat het eerste argument van den dijkgraaf scha de toebrengen aan het Waterschap, pre cies andersom was, dat n.m. opruimen der tronkboomen een, weliswaar klein, voordeel voor het Waterschap zou be- teekenen, doch in geen geval een na deel zooals door den dijkgraaf als hoofd argument Jwas aangevoerd, terwijl de aanwezigen op bedoelde conferentie er op wezen dat het natuurschoon, dat be doelde tronkboomen He zien geeft in geen geval opweegt tegenover het zeer groot landbouwbelang dat opruiming zou veroorzaken. Tevens wezen de voorstaanders van opruimen der tronkboomen er nog op, dat in de Aprilvergadering van het Wa terschap Cadzand van 1936 een derge lijk besluit genomen is, hetwelk door Ged. Staten is goedgekeurd. Eveneens werd er op gewezen, dat on der leiding van den dijkgraaf Lombaard vroeger jaren zeer veel tronkboomen zijn opgeruimd en dat de heer Lombaard dus toen zelve ook natuurschoon heeft verwoest. Thans is evenwel bij het bestuur van het Waterschap bericht ingekomen van Ged. Staten van Zeeland, dat het besluit om de tronkboomen op te ruimen is ver nietigd en dus de dijkgraaf in het gelijk is gesteld. EEN HONDERDJARIG POSTKANTOOR OOSTBURG. Het postkantoor te Oostburg bestond op 1 Januari j.l. 100 jaar, ten teeken waarvan op het gebouw de driekleur was geheschen. In den loop van den dag bracht het gemeentebestuur een bezoek aan het met bloemen getooi de kantoor. Verder op den dag verscheen de inspectaur P.T.T., de heer S. W. Weisfeit, die directeur en personeel complimenteerde; ook was tegenwoor dig eene afgevaardiging van de Kamer van Koophandel voor Z. Vlaanderen. Het is niet bekend, waar het eerste postkantoor werd gevestigd, dit werd opgeheven op 1 Jan. 1858 om door een h'ilppostkantoor te worden vervangen, na 10 jaar werd een Rijkstelegraafkan toor geopend. Van 1 Febr. 1873 af werd van de gemeente een gebouw gehuurd, grenzende aan en deel uitmakende van hel gemeentehuis, hoek Markt-Lange- straat, welk gebouw tevens moest dienen a's woning' van den kantoorhouder- brievengaarder. Op 1 April 1876 werd een d recteur- brievengaarder aangesteld. Een groote last ondervond deze van tijdelijke ge vangenen, die soms in de cellen van het gemeentehuis werden opgesloten boven welke een deel zijner wonir.g zich uit strekte. In 1901 werd dit gebouw veria ten, omdat langzamerhand gebleken was dat de dienstlokalen te klein waren ge worden. Toen werd het tegenwoordige gebouw betrokken, dat, na opheffing als huis van bewaring tot post- en telegraaf kantoor met woning' was omgebouwd. Ip 1936 werden ontvangen 154476 brieven, 13923 br'efkaarten en 258739 drukwer ken. Er werden behandeld 1093 tele grammen en 82467 telefoongesprekken. Het aantal lokethande ingen bedroeg 43949, aan frankeerzegels enz. werd verkocht voor f 23456,15 terwijl de geheele geldelijke omzet f 2.458.501,68 bedroeg. IJZENDIJKE. Aan het einde der vo rige week heeft burgemeester Heridr k- se, die met ingang van 1 Januari ophield burgemeester te zijn, afscheid van den Raad genomen. Er bestond voor deze bijzondere verandering zeer groote be langstelling. Wij komen er mprgen uit voerig op terug. „i iV TERNEUZEN. Op Nieuwjaarsdag be stond het postkantoor alhier JOO.jaar. De inspecteur der P.T.T. uit Middel burg heeft 's middags het personeel toegesproken, waarna een rééèptie werd gehouden. De Spaansche burgeroorlog. De felle strijd om de stad Teruel ver loopt gunstig voor de opstandelingen. De hardnekkige pogingen der recht- schen de stad en omgeving te heroveren en de binnen de stad belegerden te ont zetten hebben thans volgens berichten uit Salamanca, succes gehad. Nadat de rechtschie troepen eerst in stormloop La Muela de Teruel hadden genomen hebben zij daarna het garnizoen van Teruel kunnen bevrijden. Of de geheele stad Teruel nu in het bezit der opstan delingen is, valt nog niet duidelijk uit de verschillende berichten op te maken. Volgens de regeeringstroepen is wel het strategisch zeer belangrijke punt La Muela de Teruel verloren gegaan;,doch zouden de linkschen de aanvallen op de stad telkens hebben afgeslagen. Volgens te St. Jean de Luz ontvangen berichten duurt de slag bij Teruel voort, ondanks den sneeuwstorm. De tempe ratuur is 12 graden beneden het vries punt. Op verscheidene plaatsen, ligt de sneeuw meer dan een meter dik waar door de bewegingen der troepen,!zeer worden bemoeilijkt, speciaal vaa: de ar tillerie af deelingen. ,«,.v Het slechte weer en de sneeuw ma ken de operaties zeer lastig. Nietteiniu zouden de regeeringstroepen volgens dit bericht met succes tegenstand hebben geboden aan de troepen der opstandelin gen, die probeeren de belegerde recht- fche troepen te Teruel te ontzetten; Vooral in de vallei bij Teruel is hevig gevochten. Verscheidene duizenden manschappen stonden er met granaten m de hand tegenover elkander terwijl zij tot de knieen in de sneeuw stonden. Italië verheugd. Met groote koppen maken de Itali- a&nsche bladen melding van de hei^ve- ïing van Teruel door de rechtsche troe pen. De Stampa schrijft om „halië is er trjisch op, dat zijn leg'onarissen,deel genomen hebben aan den veldslag en zich oaarbij van zeer moeilijke,„taken \e. xy* ittjitt t *3 hebben gekweten. Wij vernemen tevens, dat onze vlie gers voortdurend succes hebben en dat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 2