KRONIEK van den DA6. Gevaarlijk spel. BINNENLAND. ZEELAND. tweede blad van de provinciale zeeuwsche middelburgsche courant (w.o. de goesche crt.) van dinsdag 14 december 1937. No. 294. .emmntfc DE GEGIJZELDE JOURNALIST. Vragen van het Tweede Ka merlid v. d. Waerden, LUCHTVERDEDIGINGSFONDS. Derde groep in opleiding ge nomen voor het vliegbrevet M. EEN VOORSCHOT VAN 2 MILLIOEN AAN DE K.L.M. KOOLHOVEN LEVERT MILITAIRE VLIEGTUIGEN AF. DIAMANTTENTOONSTELLING IN AMSTERDAM. Ter gelegenheid van het re- geeringsjubileum van H.M. de Koningin. WINTERVOEDERING VAN VOGELS. STEUN AAN DE VRUCHTBOOMENKWEEKERIJ. DE WERKLOOSHEID. (Ingez. Med.) Rooien van boomen. Bouwpoortgebouwtje Haringplaats. VLISSINGEN. De Schelde gaat Dornier- vliegbooten bouwen. EEN ONDERNEMENDE JONGEDAME, Mooie boomen verdwijnen. WALCHEREN. RAAD VAN WESTKAPELLE. Italië, Duitschland en de Volkenbond. De Duce heeft niet veel plezier van zijn vertooning ter gelegenheid van lta- lie's uittreding uit den Volkenbond be- leetd. De buitenlandsche pers heeft hei geval bijna unaniem voor kennisgeving aangenomen. Men vindt het nergens bij zonder belangrijk; ook niet in frankrijü en Engeland. tiet besef, dat de Volken bond m zijn huldigen vorm practised heelt atgedaan, schijnt gemeen goed ge worden. Mussolini zou de zaak beter en bagatelle behandeld kunnen hebben. Zijn redevoering is nergens veel meer dan een glimlach waardig gekeurd. Zelfs de verklaring, waarmee de Duit- sche regeering voor den dag is gekomen, moet den ltaliaanschen dictator teleur gesteld hebben; als hij tenminste tus- schen de regels weet te lezen en zich niet begoochelen laat door den uiteriij- ken schijn van woordenkraam. „Het be sluit der Italiaansche regeering ontmoet in Duitschland volledig begrip en de warmste sympathie", zoo begint de ver klaring. Maar voor 't overige bevat ze geen woord van waardeering meer voor Mussolini's spektakelstuk. Betrekkelijk nuchter en rustig geeft de Duitsche re geering haar visie op den Volkenbond en zijn gebreken weer. Wel zeer in te genstelling tot Mussolini's bombastische taal bevindt zich deze critiek. Blijkbaar houdt men het hoofd koel te Berlijn, be grijpt men, dat er door Italië's uittreding feitelijk niets aan de politieke constel latie van de wereld verandert en vindt men, dat het maar beter is, niet opnieuw teveel nadruk op het DuitschItaliaan sche „bondgenootschap" te leggen. Alleen de slotzin der Duitsche ver klaring vormt een uitzondering op haar nuchteren geest: „Een terugkeer van Duitschland tot den Volkenbond kan nooit me er in overweging worden genomen", zoo luidt hij. Dat is nogal wat. Ten eerste lijkt het ons tamelijk waar schijnlijk, dat de huidige Duitsche macht hebbers niet het eeuwige leven bezitten. En ten tweede kan men er aan twijfelen, dat ze in de toekomst vermogen te le zen. Denkbaar is derhalve: le dat de op volgers van de huidige bewindslieden anders over den Volkenbond zulien den ken; 2e dat het huidige instituut een politieke schoonheidskuur ondergaat, met zulk een verblutfend resultaat, dat zelfs een Hitier er op verlieven moet. Maar misschien is het zinnetje verkeerd uit het Duitsch vertaald en wilde de Duitsche regeering slechts verklaren, dat Duitschland in geen geval weer lid van dezen, d.w.z. den huidigen, Volken bond zal worden. Men hoeft nog geen broodetende profeet te zijn, om zulks uit volle overtuiging te kunnen beamen. En wie zou het nazi-bewind daarover hard willen vallen? Het heeft grootelijks ge lijk als het beweert, dat „onder den dek mantel van zoogenaamde idealen de Vol kenbond een belangengemeenschap is geworden van hen, die voordeel trek ken van de regeering van Versailles". De Fransche staatslieden wilden dat zoo en de Engelschen waren te kortzichtig, om de gevolgen daarvan tijdig te onder scheiden. Misschien hebben alleen Bri- and en Chamberlain indertijd begrepen, dat men zich zoowel met de handhaving van het Verdrag van Versailles als met de daaraan vastgekoppelde Volken- bondspolitiek op den verkeerden weg bevond. Hun pogingen, aan de dwaas heid een einde te maken, moesten ech ter mislukken, doordat te Parijs en Lon den de tegenwerkende machten te sterk bleken. Maar daarom hoeft men nu den moed nog niet volkomen te verliezen. Wat zich indertijd geleidelijk en zonder al te groote schokken had kunnen vol trekken, is zonder twijfel alsnog verwe zenlijkbaar. Wat minder geleidelijk dan en met schokken, welke zoo nu en dan 62), IAt ket Sagelseh rt§ „De vrouw die je liefhebt gaat met een anderen man trouwen." „Ze zal nooit met Furber trouwen. Sylvester verdenkt hem ervan, dat hij in dienst is van Duitschland". „En toch heeft ze je de bons gegeven". „Dat was uw schuld, mijnheer. U hadt me het stilzwijgen opgelegd. Ik durfde haar niets vertellen en zij begreep alles verkeerd. Ik zal spoedig in staat zijn al les uit te leggen", zei Hallam heftig. De admiraal ontstelde van zijn uitbar sting, maar ofschoon hij haatte wat hij doen moest, week hij toch niet van zijn plan af. „Wetende wat ik weet, zeg ik rond uit, dat een menschenleven en een men- schengeluk niet de moeite waard zijn vergeleken bij de ontzettende belangen, die op het spel staan. Hallam, ik twij fel er niet aan of je zoudt je leven zonder aarzeling opofferen voor je land". „Dat zal ieder soldaat doen. Maar u eischt nu dat ik mijn eer opoffer", „Ik ben dat niet met je eens. Je bent aan geen vrouw gebonden. Je bedriegt juffrouw Glyn niet. Ze zal geen kat in den zak koopen". „Is u daar zeker van?" vroeg' Guy ernstig. Het Tweede Kamerlid Van der Waer den heeft aan den minister van justitie de volgende vragen gesteld: 1. Beschikt de minister over middelen om aan de gijzeling van den journalist Hansen, wegens weigering een beroeps geheim prijs te geven, een einde te ma ken? 2. Zoo ja, is de minister dan bereid deze met bekwamen spoed aan te wen den? 3. Zoo neen, is de minister dan bereid maatregelen te treffen, teneinde soort gelijke gijzelingen in de toekomst te voorkomen? Een dezer dagen werd op het vlieg veld Ypenburg nabij 's-Gravenhage de opleiding begonnen van de derde groep van 10 aspiranten voor het vliegbrevet M. Van de beide eerste groepen zijn in middels reeds 15 personen zoover gevor derd dat ze aan de eischen voor het exa men voor het vliegbrevet M voldoen. Het eerste examen zal vermoedelijk in den loop van de maand Januari wor den afgenomen. De animo voor de oplei ding is zeer groot. Het aantal op te lei den personen hangt natuurlijk af van de middelen van het fonds. Bij nota van wijziging .is in de begroo ting van het Verkeersfonds alsnog een post opgenomen van 2 y2 millioen gulden als voorschot aan de K.L.M. De toelich ting hierbij luidt als volgt: Ten einde o.a. de aanschaffing van nieuw materieel te kunnen bekostigen, dient de K.L.M. over kasgeld te beschik ken. Aangezien eigen middelen op het oogenblik niet voldoende zijn, verdient het aanbeveling, een tijdelijk crediet door den staat te verleenen voor een tijdvak van vijf jaren tegen een rente, waarvan het percentage telkens voor een jaar wordt vastgesteld, en dat voor 1938 3 pet. zal kunnen bedragen. De mogelijkheid wordt opengelaten, het crediet tusschentijds geheel of ge deeltelijk af te lossen. Gistermiddag heeft de N.V. Kool hoven vliegtuigenfabriek te Rotterdam wederom een aantal militaire vliegtui gen afgeleverd aan de luchtvaartafdee- ling te Soesterberg, waartoe een aantal officieren naar het vliegveld Waalhaven was overgekomen. De officieren hebben de drie FK 51 toestellen naar het vlieg kamp te Soesterberg overgebracht. De aflevering van Koolhoventoestel- len vindt een gestadigën voortgang. Naar wij vernemen is het thans zeker, dat ter gelegenheid van het regeerings- jubileum van H.M. de Koningin in de hoofdstad in September 1938 een dia manttentoonstelling zal worden gehou den. ongemakkelijke spanningen in het leven zullen roepen. Maar zoo is menschen- werk nu eenmaal. De wijzen komen veel al pas in tel in deze wereld, als het hee- lemaal of b ij n a te laat is. We hebben nog een kans, dat ze ditmaal in tel ko men, voordat een nieuwe wereldoorlog op zijn wijs de problemen oplost. „Wij mannen begrijpen de vrouwen niet. Als zij iets willen hebben, deinzen ze voor geen middel terug om het te krijgen. Juffrouw Glyn houdt van je. Ze wil jou boven alles in de w~ereld hebben en ze denkt vast, dat ze je liefde zal kunnen winnen. Dat neem ik haar niet kwalijk. Ze is allerliefst en ik weet, dat er niet veel mannen zullen zijn, die haar zullen kunnen weerstaan, Waarachtig, er wordt heusch niet zooveel van je gevergd", eindigde de admiraal lachend, maar zijn lach klonk niet natuurlijk. „U vindt het denkbeeld net zoo af schuwelijk als ik, mijnheer". „Maar al vond ik dat, dan zou ik het toch doen als ik in jouw positie was". i'Fardon, mijnheer. Herinner u eens den tijd toen u uw vrouw liefhad voor uw huwelijk; zoudt u toen een andere vrouw hebben kunnen trouwen?" „Met dezelfde dingen, die op het spel staan, Zou ik het gedaan hebben zelfs al had ik mezelf later van kant ge maakt voegde hij er binnensmonds bij, maar Guy ving de woorden op. „Dus is er geen andere weg, mijnheer?' „Geen en ik moet zelfs er op aan dringen dat je het plan uitvoert met een lachend gezicht. Als de koop eenmaal gesloten is, tracht dan ook het meisje gelukkig te maken. Het zal niet moei lijk zijn om vriendelijk tegen haar te zijn". „Ik kan haar niet 'bedriegen, ik kan niet doen of ik haar liefheb, Zt* weet dat ik van een ander houdt. Nu het tijjdstip weer gekomen is, waarbij vogelvoedering door het inval len van strenge koude noodzakelijk is, wekt het Comité voor wintervoedering van vogels, allen, die er toe willen bij dragen een zoo uitgebreid mogelijken vogelstand gedurende het ongunstige jaargetijde in het leven te houden, op hunne maatregelen daarvoor te nemen. Evenals verleden jaar vestigt de com missie de aandacht op de brochure over dit onderwerp, wdarin aanwijzingen voor zeer eenvoudige wintervoedering, die door iedereen uitvoerbaar is, te vin den zijn. De brochure is op aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij het secreta riaat der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Prinses Marie straat 40, 's-Gravenhage en bij het secretariaat der Nederlandsche Vereeni ging tot Bescherming van Vogels, Hee rengracht 540, Amsterdam. De minister van economische zaken heeft vastgesteld een „regiement aan koop vruchtboomen 1937", dat de rege len bevat, overeenkomstig welke de stichting Nederlandsche Sierteeltcentra le, gevestigd te 's-Gravenhage, vrucht boomen kan aankoopen. Voor deze aankoopen met inbegrip van de daaraan verbonden kosten wordt ten hoogste 20.000 ter beschikking van voornoemde stichting gesteld. De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbe middeling deelt mede, dat in de week 22 t/m 27 November 1937 bij gesubsidi eerde vereenigingen met werkloozenkas waren aangesloten 471.300 personen (landarbeiders met 73.600 leden zijn hier onder niet begrepen). Van deze 471.300 verzekerden was in genoemde week de geheele week werk loos 25.3 (in de vorige verslagweek, 8 t/m 13 November 1937, was het per centage 24.1). Het werkloosheidspercentage voor hen die de geheele week werkloos waren, was in de tweede verslagweek van de maand November in de laatste jaren als volgt: 1934: 27.0; 1935: 30.4; 1936: 29.5; 1937: 25.3. Bij de organen der openbare arbeids bemiddeling stonden op 27 November 1937 in totaal 396.692 werkzoekenden ingeschreven onder wie 373.816 mannen. Van deze werkzoekenden waren er 378.011 werkloos, onder wie 361.139 mannen. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Februari 1938 benoemd tot Hoofd-In- genieur-Directeur van den Rijkswater staat in vasten dienst ir. C. T. C. Hey- ning te Utrecht, thans hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat. ioedkooper dan Koffie Hag, dat kunnen wij ook! Onze coffeïne- vrije Sanka-koffie kost slechts 44 ets. per pakje. Maar beter dan Koffie Hag, dat bestaat niet! Bij Hag doet het niet alleen de fijne kwaliteit van uitgezochte hoog- landkoffie, maar vooral ook de 30-jarige bedrijfservaring en het unieke werkprocédé. Dus Koffie Hag, ook voor U! N.V. KOFFIE HAG MIJ. - AMSTERDAM „Ik vraag je niet om haar te bedrie gen, maar ik wil niet, dat je doet of je je ongeluk tegemoet gaat. Behandel haar zoo vriendelijk mogelijk. Je moogt haar toch graag lijden?" „Ja, dat doe ik zeker". „Nu, toon haar dat dan. Als je mijn raad opvolgt zul je me er later dankbaar voor zijn. Zullen we nu naar de dames gaan?" In de salon ging 3e admiraal regel recht op Valda toe en ging naast haar zitten. „Zingt u eens wat voor ons", vroeg' hij „Hoe weet u dat ik zing?" antwoord de zij. „Uw vader had een prachtige stem". Valda ging naar de piano en bladerde in een stapel muziek, Guy keek nieuws gierig toe, want hij had geen fiauw idee dat ze zingen kon. Maar spoedig luis terde hij betooverd. Haar stem was goed geschoold en ze zong zoo gemakkelijk of ze ademde. Het was een eenvoudig liefdelied en Guy ademde vlugger toen de laatste noot weerklonk. „Prachtig", fluisterde mevrouw Lang ton tegen Guy. „Ga door, als 't u belieft", vroeg de admiraal. „Ze is een mooi meisje. Weet u wel, dat u een gelukkig jongmensch is?" zei mevrouw Langton tegen Guy, Hij had gelijk gehad in zijn veronder stelling, dat de admiraal toespellingen had gemaakt over een liefdehistorie en' het hinderde hem, dat hij in deze dubbel- B. en W. stellen den Raad voor tot rooiing van 112 boomen over te gaan w.o. 4 struiken, 1 abeel, 3 tronk iepen, 5 kleine iepen en overigens iepen van gewone grootte, 5 boomen zijn dood, de overige min of meer ziek. Op verzoek van de commissie van Fi nanciën besloten B, en W. destijds op hun voorstel tot den bouw van een poortgebouwtje op de Haringplaats van de agenda voor de vengadering van 6 October af te voeren. Naar het oordeel van B, en W, kan thans voldoende over den toestand ter plaatse worden geoordeeld en advisee- ren zij tot het nemen van een beslissing over hun voorstel. De VI. Crt, verneemt, dat binnen af- zienbaren tijd in ons land met den bouw van 18 Dorn'er-vliegbooten voor den Marine-luchtvaartdienst in Ned Indië zal worden begonnen. Een deel v,an deze opdracht is aan de Kon. Mij. „De Schelde" gekomen, In Maart a.s. hoopt men de werkzaamheden te kun nen aanvangen. De bouw dezer vlieg tuigen zal gedurende twee jaar aan tenminste 150 man personeel arbeid verschaffen. Momenteel werken er in de vl'egtuig- afdeeling van „De Scheld" 50 man. Er moeten dus minstens 100 bij komen. Deze zullen daartoe bij de maatschap pij worden opgeleid. Timmerlieden zijn voor het fijne werk, dat de vlieg- tuigenböuw vereischt volgens de erva ringen, het best gesch'kt. Het spreekt vanzelf dat „De Schel de" reeds sinds geruimen tijd de noo- dige voorbereidende maatregelen treft om straks voor de uitvoering van de belangrijke opdracht gereed te zijn. Tal van machines werden besteld. Enkele menschen van de vliegtuig- afdeeling (voorloopig 8) zijn sinds eenigen tijd in Duitschland om bij de Dornier-f.abrieken te Friedrichshafen met de fabricage der vliegbooten ver trouwd te raken. Een dezer dagen ver trekken met hetzelfde doel nog enkele menschen naar Friedr chshafen. Bo vendien worden eenige gebouwen ge wijzigd en zal de werkplaats van het voormalig Fijbwerk bijv, worden uit gebreid; enkele garages moeten hiertoe worden afgebroken. /De vrijkomende ruimte zal worden gebruikt om er een n euw fabrieksgedeelte op te plaatsen. Met de mailboot kwam Zaterdagavond een 20-jarig' meisje uit Engeland hier aan. Daar haar papieren niet in orde waren werd zij voor den commissaris van politie geleid. Zij verklaarde een 20- jarige studente te zijn van Zuid-Ameri- kaansche nationaliteit en verzocht toe stemming om met haar vriend, die haar was komen afhalen, mee te mogen gaan. Deze vriend bleek een 30-jarige, gehuw de man te zijn uit Noord-Brabant, die verklaarde het meisje op de Jamboree te hebben leeren kennen en deze ken nismaking te hebben aangehouden om zijn talenkennis te vermeerderen. De politie heeft daarop onmiddellijk naar een en ander telefonisch geïnfor meerd en het gevolg, was dat de com missaris het beter vond dat ieder zijn eigen weg ging. De vriend van het meis je oordeelde het nu ook maar beter zijn vriendin achter te laten, waarop hij spoe dig is vertrokken. De politie heeft er verder voor gezorgd dat het onderne mende meisje haar reisplannen zooda nig wijzigde, dat zij bij haar vader, die in Brussel woont, is aangeland. zinnige positie was geplaatst. Mevrouw Langton was een vrouw met gevoel een geboren koppelaarster. Het huwelijk had haar zooveel geluk gebracht, dat ze altijd verlangde om vrouwen en mannen, die ze geschikt voor elkaar vond, tezamen te brengen. Ze had Valda direct mogen lijden en deze jonge luitenant met de heldere, eerlijke oogen en ferme kin zou een ideaal echtgenoot zijn. „Ik houd van juffrouw Glyn. Ze heeft me een en ander over zichzelf verteld, terwijl u beiden uw sigaar rookte, Het arme meisje staat geheel alleen en ik ben van plan haar een beetje te bemoe deren. Ik zal het altijd prettig vinden u hier te zien, mijnheer Hallam." „Dank u", antwoordde hij en toen zwegen zij en begon Valda weer te zin gen. Guy werd ontroerd door de muziek vergat de zangster door de klanken en mevrouw Langton schreef zijn ontroering toe aan zijn liefde 'voor het meisje en haar hart werd warm voor hem. „Nu moet ik gaan", zei Valda plotse ling toen het Ued uit was. Mevrouw Langton nam haar mee naar boven en zoo3ra de deur achter hen ge sloten was, wendde de admiraal zich tot Guy. „Heb je je besluit al genomen?" vroeg hij. „Ja, ik zal het doen". „Goddank! Mijn jongen, ik heb heel erg in angst gezeten. Het was geen pret- ■nTWWfflii 1 v De mooie, hooge boomen in de Wil- helminastraat zijn gedoemd te verdwij nen. Zij moeten vallen als offers voor het verkeer en omdat de bewoners van deze straat er teveel hinder van onder vinden, Het verwijderen van deze boo men is niet zonder gevaar en moei met de grootste voorzichtigheid geschieden, temeer daar de draden van het electriscn lichtnet gemakkelijk door een vallenden tak vernield zouden kunnen worden. De man, die het werk uitvoert, blijkt echter een goede acrobaat te zijn. Met het grootste gemak beweegt hij zich in de hoogste toppen en op de vele zijtakken, gewapend met touw en een zaag om de ze reuzen te ontleden. Zijn evoluties worden dan ook van de straat af door een groote schare kijklustigen gevoig'd. OOSTKAPELLE. Vrijdag vergadert de Raad, Aan de orde komt o.a.: wijziging der groepsindeeling bij de werkverschaf fing; toekenning van een Kerstgave aan werkloozen; vaststelling van een nieuwe legesverordening en een nieuwe riool- belastingverordening; benoeming van een bezoldigd ambtenaar van den bur gerlijken stand en wijziging der verorde ning regelende de werkverdeeling van den burgerlijken stand, WESTKAPELLE. Maandag vergader de de Raad, onder voorzitterschap van burgemeester jhr. mr. De Casembroot. Een wijziging in de verordening Baat belasting van den Houtenburgschen weg' en Thysweg werd gebracht, in verband met de lagere kosten der bestrating dan geraamd werd. De kosten waren n.i. ge raamd op 152 per h.a.; deze bedragen slechts 119, welk bedrag door de aan gelanden contant betaald kan worden binnen 4 weken; of als baatbelasting in 20 annuïteiten met bijberekening van een jaarlijksche rente a 334 pet. In ver band met de gemaakte kosten voor de verharding van Houtenburgschen en Thysweg werd besloten tot het aangaan van een obligatie-leening, groot 4500 tegen een jaarlijksche rente van ten hoogste 314 pet.. Besloten werd daarop ontheffing te verzoeken van de verplichting tot het geven van onderwijs in het vak licha melijke oefeningen op de o.l. school. Benoemd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd de heer P. Minder- houd Kz.. Het aftredend lid, de heer B. Louwer- se, had kennnis gegeven voor een be noeming niet meer in aanmerking te komen in verband met zijn ziekte. De v o o r z. sprak daarop woorden van waardeering voor de wijze, waarop de heer Louwerse zijn functie in het Burgerl. Armbest. heeft waargenomen. Op voorstel van den v o o r z. zal den afgetredene, namens den Raad een brief met dankbetuiging gezonden worden voor de diensten gedurende tal van ja ren de gemeente bewezen. Aan het verzoek van Johs, de Vis ser om ontheffing van het betalen van hondenbelasting over 1937, werd in zoover ingewilligd, d,at hem ontheffing werd verleend alleen over het 2e half jaar, daar hij verzuimd heeft, dit ver zoek n te dienen vóór 1 Juli, zooals de verordening voorschrijft; ook werd ontheffing voor het 2e halfjaar 1937 op verzoek verleend aan D, Lievense, Daarop werd de vroonrekening 1937 met alg. st. vastgesteld. Het te betalen bedrag voor het wei den van één rund gedurende den vol len weitijd werd bepaald op f 15,60; ge durende den len en 2en weitijd resp, op f 9,36 en f 6,24, Voor één paard zijn deze bedragen resp. 20,60; f 12,36 en f 8,24, In totaal f 1960, Voor de ge meente blijft een zuiver saldo van f 436, tig baantje. Ik zal blij zijn wanneer ik weer op zee ben." „Ik zal mijn jas aan gaan trekken". „Je moet met haar naar huis gaan en als alles vanavond in orde komt...." „Als het aan mij ligt komt het van avond in orde", antwoordde Guy koel. „Laat juffrouw Glyn dan morgenoch tend bij mij, komen." „Ja mijnheer". Hij vond Valda in de gang', wenschte zijn gastheer en gastvrouw goeden nacht en zij stapten samen in een voor de deur wachtende taxi, „Valda, waarom heb je me nooit ver teld dat je zong?" vroeg hij. „Ik wist niet dat je om muziek gaf. Houdt je er wel van?" „Ik ben er doel op", „Daar ben ik blij om. Ik heb nooit veel waarde gehecht aan mijn slem. Als we thuis zijn zal ik nog meer voor je zingen. Ik wilde dat je mee zoudt gaan, daarom ging ik zoo vroeg weg'". Ze nestelde zich dicht tegen hem aan en legde haar hand op de zijne. „Mevrouw Langton was heel lief te gen me.... Verbeeldt je, hoe grappig, ze denkt dat jij en ik. Ze hield nerveus op en een lantaren paal, die ze juist voorbij, reden, wierp haar schijnsel op haar verlangend ge zicht. „Ze sprak ook in dien geest tegen mij". (Woror vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 5