RECHTSZAKEN. INGEZONDEN STUKKEN. ftffiïESTENTIEN. doodendagboek van het verkeer. SPORT. VOETBAL. Z, V. B.-Bekerwedstrijden. ATHLETIEK. District Zeeland K.N.A.U. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. J. V., 29 jaar, werkman, O. en W. Souburg, wegens diefstal van een zak turf, toebehoorende aan P. Dellebeke, op 25 October te Koudekerke en we gens diefstal van lijfgoederen, toebehoo rende aan W. J. Klumper, te O. en W Souburg op 26 October. PR0V. STATEN VAN ZEELAND. Fusie van 'iramwegmaatschappijen. Naar aanleiding van de in de vorige yergadering door den heer Vienings ge stelde vraag inzake de fusie van de tramwegmaatschappijen in Zeeuwsch- Vlaanderen, stelden Ged, Staten voor de bespreking van deze aangelegenheid aan te houden tot de zomerzitting 1938. Adres P. L. Abrahamse. De heer DEKKER wees er o.a. op, dat de tegenpartij geen gebruik van den brief van A. had moeten maken. Vrouwenpolder. UIT HET VOLK—VOOR HET VOLK EN DE ORANJE-VEREENIGING. A. P. v. Aalst, VAN ONZE ADVERTEERDERS. MARKTBERICHTEN. BURGERLIJKE STAND. Goes, ADRIAAN DE KEUNING, in den ouderdom van 42 jaar. >jasss sloeg op hol. De voerman werd van den wagen geslingerd en kwam onder den stier terecht; hij Hiep ernstige nwendige kneuzingen op. Paard er- wagen raakten in de sloot. De slier was voortgehold en werd na een jacht van ongeveer vijf uren gevangen op het erf van een boerderij waar hij met de voorpootan in het gaas van een kippen hok verward raakte. (N.R.C,) Fei jjeld van den beroofden buitenman gevonden, in aanslu ting aan een bericht, waar in me'ding werd gemaakt van het feit, dat le D en Haag een buitenman lü->eerende bij kennissen aldaar, Zon dagochtend bij het ontwaken bemerkte, daF hij f 900 miste, kan thans worden medegedeeld, dat de politie dit bedrag gevonden heeft. Het geld w,as verstopt 'n den keidei van het café, waar de buitenman lo- deerde, onder een hoop steenkolen en vuil. Van de zes arrestanten hebben drie bekend. Den Haag: 1 doode. Gistermiddag reden op de Van Alke- madelaan te Den Haag achter elkaar een wielrijder en een bestelauto. De wielrijder wilde op een gegeven mo ment links afslaan. Vermoedelijk heeft hij te laat een teeken gegeven, want hoewel de chauffeur van de bestelauto een aanrijding trachtte te voorkomen door krachtig te remmen, kon hij toch niet verhinderen, dat de w elrijder on der de auto geraakte, in zorgwekkenden toestand werd het slachtoffer naar Bro- novo gebracht, waar hij direct na aan komst aan de verwondingen is bezwe ken. Behalve de reeds gepubliceerde elf tallen zullen ook nog aan de Z. V. B.- bekerwedstrijden deelnemen in toumooi A: Breskens I en in toumooi B: Walche ren I. De heer Chr. Bos te Vl.ssingen heeft bedankt als bestuurslid van het district Zeeland van de Kon. Ned. Athletiek Unie, zulks wegens vertrek. Door het be danken van den heer Bos is nu het aan tal vacatures in het districtsbestuur tot 3 gestegen. Er ware te overwegen of in deze drie vacatures niet met 't ver vullen van één vacature kon worden volstaan. Het district zou met 4 ver- eenigingen (E.M.M., Marathon, A.V. '35 en Achilles) nog over 5 bestuursleden kunnen blijven beschikken, indien ook van de vereeniging „Achilles" een ver tegenwoordiger in het bestuur zitting' zou kunnen nemen. Werd dan de functie van secretaris-penningmeester tusschen twee nog in functie zijnde bestuursleden verdeeld, dan was verdwenen, wat nu wel eens een twistappel kon worden. Zitting van Dinsdag 14 December '37. De volgende personen werden gedag vaard: 1 P. J. G., 51 jaar, landbouwer St. An na ter Muiden, en 2 E. L. G.f 25 jaar, werkman, Sluis, wegens mishandeling van A. Lamote te Sluis op 18 October. Eisch en vonnis: 25 of 10 d. en toe wijzing van de civiele vordering ad 57. J. G. A. U., 32 jaar, landbouwer, Sint Kruis, wegens mishandeling van René Dhondt te Sint Kruis op 5 November. Vonnis: 25 of 10 d. J. V., 48 jaar, landbouwersknecht, Oostburg, wegens diefstal van een sleu tel, toebehoorende aan P. J. de Milli- ano, omstreeks September te Oostburg. Eisch: 1 maand gev. voorw. met proeftijd van 3 jaar, plus 20 of 12 d. Vonnis f 20 of 10 d. 1. L. M. de L., 23 jaar, vrachtrijder, en 2. J. A. de L., 33 jaar, koopman, Schoon- dijke, wegens huisvredebreuk in ver eeniging gepleegd in de woning van Frans Jan Castel te Sluis op 1 Novem ber. Eisch: 20 of 12 d. Vonnis 20 of 10 d. L. de N. 50 jaar, visscher, Vlissingen, wegens beleediging van P. de Waal op 5 November te Vlissingen. Eisch: 25 of 15 d. vonnis 15 of 10 d. h. Eisch: 6 maanden gev. Vonnis 3 maan den gev. A' f® J" kuisvr. W. v. G„ zonder be roep O en W. Souburg, 37 jaar, wegens beleediging van E. de Kraker op 23 Oc tober te O. en W. Souburg. Eisch en vonnis 10 of 5 d. *'0 J; v' H., 29 jaar, arbeider Nuland, malen 'J' A'?2 Jaar- arbeider, Ros- Var 75 \,ïf£ens diefstal in vereeniging den Rï'lf °°dwol, toebehoorende aan jS.W"??»1.""- Sepleegd „p v«- SdT« ,d,"PP'n ip October te KmM,.' 5 d' h': Vo"ins: f 15 ol Najaarszitting 1937. Vergadering van Dinsdag 14 Dec. te 10 uur. Voorzitter de Commissaris der Konin- ging. Aanwezig 36 leden. Afwezig de heeren Edelman, Mes, De Ridder, v. d. Zande en Geelhoed. Direct na de opening werden de deu ren weer gesloten en vergaderde men 25 minuten in het geheim. Na hropening kw,am aan de orde: De heer VIENINGS bracht Ged. Sta ten dank. Besloten werd tot aanhouding. Aan de orde was nu het voorstel van Ged. Staten om het adres van den ont slagen boekhouder van de N.V, ZEGAM voor kennisgeving aan te nemen. Zooals men weet gaat het er hierbij om, d,at de heer A. in verband met het geding tusschen het vroegere personeel van ds ,,Imper al" en de „Imperial (om de laatste te dwingen pensioe nen uit te keeren) een brief aau den heer Hoegen van Hoogelande (vertegen woordiger van de „Imperial") heeft ge schreven, welke allesbehalve vleiend voor de directie v,an de Zegam en Ged. Staten was. Deze brief werd de aao- le'ding tot het ontslag. In zijn adres vraagt de heer A. nu, om hulp aan de Prov. Staten. De heer RORIJE bespreekt de inge komen adressen en erkent dat de heer A. bij de zaken wel een eigenaardige houding heeft aangenomen. Men kan dit betreuren. Maar men vraagt zich af of het ontslag wel juist is. Moest men nu beslist de zwaarste straf toe passen? Men doet het veel te veel voorkomen, alsof de kwestie van de onderteeken'ng der verklaring, (dat het personeel moest procedeeren) zoo'n geheel eenvoudige zaak was. De heer A. heeft de verklaring met groo- ten tegenzin afgelegd onder bedreiging met ontslag. De Zegam was er in 1934 reeds van op de hoogte, dat de heer A. een brief aan de „Imperial" had ge schreven, al kende zij den inhoud niet prec'es, Spr, vroeg zich af, of een commissie van onderzoek bestaande uit leden van Ged. Staten en Prov. Staten niet dien stig zou zijn. In ieder geval moet op een nader onderzoek en clementie wor; den aangedrongen. De heer VIENINGS stelde de vraag wat de Prov. Staten ten slotte in deze zaak kunnen doen, hoogstens kan een onderzoek worden verzocht. Spr. behandelde vervolgens den ont slagbrief. De heer A. had nimmer den brief aan den heer Hoegen moeten schrijven, en er daarna zeker niet drie jaar over moeten zwijgen. Hij had bij zijn handteekening kun nen zetten „gedwongen". Men kan nu alleen de houding van de Zegam be treuren. Spr. stelt enkele vragen aan Ged. Staten of speciaal aan den heei Van Bommel van Vloten. De heer MOELKER zeide, dat het zeker een netelige kwest'e is. De heer A, gaat niet vrij uit, hij was employé bij de Zegam en schreef aan de tegen partij, dit verzwakte zijn positie'. De vraag is alleen of de straf niet te zwaar is, al was straf niet te voorkomen. De heer v. d. FELTZ zeide dat de zaak is gereed gemaakt door de direc tie en d,an teekent een commissaris het makkelijker, want anders zou een slotzin van het ontslag zeker achter wege zijn gebleven. Er was een geschil tusschen de Ze gam en de Imperial. De Zegam h,ad er groot belang bij, dat de staf ook mede protesteerde tegen de Imperial. De tweede vraag is of er pressie is uitgeoefend. De directie ontkent dit; maar spr. betwijfelt het toch als men 8 uur confereert en meent, dat daaruit blijkt, dat het niet ging om bet belang van den heer A. zelf. Waar gesproken wordt van een bedekte bedreiging met ontslag is toch moeilijk vol te houden dat er geen dwang is uitgeoefend. Spr. betwijfelt, dat de brief is overgelegd met toestemming van A, In November heeft de advocaat toch reeds tegen den dwang geprotesteerd, en dit moet de Zegam toen toch heb ben begrepen. Gaat het nu aan iemand te ontslaan omdat in een procedure het schrijven publiek wordt. Aan de hand v,an de statuten kunnen de Prov. Staten niet veel doen. Wel kunnen zij vaststellen dat de be langen van het personeel niet voldoen de gewaarborgd zijn en bijeen kunnen doen roepen een vergadering van aan deelhouders der Zegam, of wel een on derzoek instellen als de heer Rorije be doelde. De heer ADRIAANSE vroeg of de Staten ten deze wel een beslissing kan nemen. Er is bij spreker nog steeds twijfel. Spr. wijst op de weinige betee- kenis wellicht van den brief; d t kan eerst na afloop der procedure worden beoordeeld. De heer KODDE zeide, dat de Sta ten toch op een of andere wijze iets zal moeten doen, nu het een maal aan de orde is gesteld. Als men het zoo ziet, moest men di rect gezegd hebben dat de Staten ei niets mede te maken heeft. Spr, ziet n den ontslagbrief tegen strijdigheden. Hij vraagt of het juist is, dat de heer A. van andere zijde steun zal krijgen. Met den heer v. d. Feltz betwijfelt spr. of de Staten hier wel ge heel buiten zijn gesloten. De heer BOUWENS acht een nieuw onderzoek zeer noodig en weet heei goed, dat als er twee vechten, beide gewoonlijk schuld hebben. De heer v, DUIJN zeide, dat vooral den br'ef van den heer A. aan den heer Hoegen het idee doet naar voren ko men, dat er voor dien brief eerst een onderhoud met de menschen van de Imperial heeft plaats gehad. De heer A. had echter de beteekenis van dien brief moeten gevoelen. De heer DE LOOZE voelde ook veel voor een onderzoek door een commis- sic De heer STAVERMAN meende, dat er wel wat breedvoerig over deze kwestie is gesproken; maar toch wil spr, de zaak nog eens medisch-psycholo- gisch bekijken. Het is te begrijpen, dat A, na 31 jaar bleef gevoelen voor zijn ouden patroon en dat zelf de sterkste mensch na 8 uur ondervragen, onder den invloed daarvan is en dan nog eens terugkeert tot zijn ouden patroon. De heer A. vroeg een onderhoud met Ged. Staten, dat hem niet is toegestaan. Aan de andere zijde s het te begrijpen dat de heeren van de Zegam kwaad waren. Maar dit verdedigt nog niet de straf. De heer VAN MAZIJK meende, dat een sociaal-zwakke hier door een klei ne afwijking zijn gezin in moeilijkheden bracht. Het 's te begrijpen, dat men naar clementie zoekt, men moet ook daarmede voorzichtig zijn en spr. voelt dan ook niet veel voor een com missie. De heer VAN BOMMEL VAN VLO TEN zeide, dat de hoofdprocedure van groote beteekenis is. Dat de heer A. meende, dat er geen reden was voor procedeeren, doet spr. opmerken, dat dit n:et aan hem ter beoordeeling staat. In 1934 heeft geen enkel Statenlid bezwaar gemaakt tegen het aangaan van het proces inzake de pensioenaan spraken. Het stafpersoneel was niet georganiseerd en hen is gevraagd of zij toch wilde procedeeren en toen is hen met klem er op gewezen, dat zoo niet zij geen aanspraak op pëns'oen gedu rende de Imperial jaren mochten heb ben. Spr. wijst op de 8 uren, die het onder houd met den heer A. zou hebben ge duurd, en ontkent beslist, dat daarbij pressie op hem zou zijn uitgeoefend. De inhoud der verklaring bewijst z.i. dat daarvan geen sprake is, en er is zorgvul dig voor gewaakt er iets in te zetten dat de heer A. als eerlijk man niet zou kun nen onderteekenen. Spr. leest voor het schrijven, dat hij kreeg van den advo caat der werklieden, mr. v. d. Velde, kreeg over het overleggen van het schrij ven aan de rechtbank op 13 October j.l, er alsnog de verklaring, dat er steeds op de meest aangename wijze is onderhan deld in 1934 en die dan ook niet gelooft dat er pressie is uitgeoefend op den heer A. Zeker had de heer A. zich nimmer moeten wenden met zijn klachten tot den heer Hoegen maar tot het college van Ged. Staten en speciaal tot zijn voor zitter, van wiens groote belangstelling hij zich overtuigd kon weten. De heer A. wist, dat Ged. Staten een onredelijk ontslag destijds niet zouden hebben goed gevonden maar hij schrijft een klacht aan den Heer Hoegen. Spr kan dan ook geen verklaring daarvoor vinden. Spr. wil zich alsnog absoluut van verdachtmaking onthouden. Alleen voor dit briefje zou de heer A. niet ontslagen zijn, maar voor hetgeen er na volgde. Het gaat om de toestemming om van dit briefje melding te maken. Hij had als hoofdambtenaar de Z.E.G.A.M. daarvan aan zijn directie moeten kennis geven. Hij deed dit niet, en kon zijn houding bij het volgende onderhoud na de rechts zitting niet verdedigen en hij deed geen enkele poging om fe erkennen, dat hij met het briefje een fout heeft gemaakt. Het staat voor spr. vast, dat de heer A de belangen van zijn mede-personeel en van de maatschappij, waarbij hij toch reeds 3 jaar werkte, geen goeden dienst heeft bewezen, want het personeel heeft groot belang bij den uitslag van de pro cedure. Spr. ontkende dat andere moeilijkhe den die het personeel boven het hoofd zouden hangen hier mede te maken heb ben, en begrijpt de desbetreffende op merking van den heer Rorije niet. Spr. erkent dat de laatste woorden van den ontslagbrief, niet goed zijn. Er is na 1934 toch een periode ge weest, dat de verhouding tusschen de Z.E.G.A.M. en den heer A. uitstekend was, en toen had hij over een en ander met de directie moeten spreken. De Staten kunnen zeker een bepaal den wensch aan de Zegam uitspreken. Spr. heeft geen bezwaar tegen eene commissie als door verschillende spre kers gewenscht wordt geacht. Spr. zeide dat de heer A, niet gehand haafd kan worden, omdat hij het ver trouwen van zijn superieuren heeft ver speeld en het gezag van zijn directie heeft ondermijnd. Hierna werden replieken gehouden en zeide de heer RORIJE o.a. dat ook het werklieden personeel alleen gedwongen door de broodvraag partij koos voor de Z.E.G.A.M. Spr. meende, niet dat de Imperial den heer A, zal steunen, want dan zou die niet solliciteeren naar een zeer ondergeschikte betrekking. Spr. weet heel goed, dat men de beslissing van een commissie weer naast zich neer kan leggen. Men kan ook een motie aan nemen. Ook voor kennisgeving aanne men is niet goed, Spr. vraagt de zaak nogmaals te onderzoeken en de uiteis clementie te betrachten. De heer DEKKER zeide niet de mee ning van Ged. Staten doch van den president van de Z.E.G.A.M. gehoord te hebben. Spr. meent, dat de arbeiders in de kaart spelen van den groot werkne mer. Spr. acht het ontslag immoreel. De brief zou ook zonder toestemming van A. zijn overgelegd. De heer ADRIAANSE ziet in een commissie ook niets, en wil, dat Ged. Staten de kwestie nog eens met de Z.E. G.A.M bespreken. De heer STAVERMAN herinnert er aan destijds tegen het voeren van het proces te zijn geweest. De heer v. d. FELTZ zeide, dat de brief van mr. v. <L Velde hem evenmin iets zegt, als aan den heer Rorije. Spr. voelt wel, dat de verhouding tot de di rectie niet beter is geworden, maar daarom is de straf toch zeer zwaar. Spr. wil de zaak beeindigen voor het oogen- blik in afwachting van wat verder zal geschieden. Een motie acht spr. ook niet gewenscht. De heer KODDE voelt dat het moei lijk was voor den heer A. in 1934; en meent dat men alles moet doen om den heer A. te helpen. Vooral wil hij ant woord op de laatste woorden in den ontslagbrief. De heer VAN GORSEL is tot over tuiging gekomen, dat in dezen democra- tischen staat geen recht van werklieden en ambtenaren te verkrijgen is. Hierna werd de vergadering te een uur geschorst tot half drie. A. van Eenennaam 80 j. wed, van A, Minderhout. (ViC.) Bevallen: M. Versluijs geb. Pouwer z. Middelburg, 14 Dec- Met verbazing nam ik kennis van het ingezonden stuk van den voorzitter der Oranjevereeniging alhier. Indien mogelijk verzoek ik U een weinig plaatsruimte. Wanneer aan het slot van bedoeld in gezonden stuk van harte wordt gehoopt, dat alsnog tot fusie der beide vereent gingen te komen, is toch mijns inziens de toon van het ingezondene niet de juiste. Het zwaartepunt wordt hier verlegd naar het principieele, of wil ge, naar het rechts worden of rechts zijn van de Ver eeniging „Uit het VolkVoor het Volk" Dit nu, is absoluut verkeerd. Wij heb ben hier een standpunt, dat nimmer op de vergaderingen van de vereeniging „Uit het VolkVoor het Volk" met de buurtcommissïën ook maar één oogen- blik ter sprake kwam. Door den voorzitter van „Uit het Volk Voor het Volk" is herhaaldelijk juist in tegenovergestelde richting betoogd. Ja zelfs, zoo ver, dat daar hem aan de buurtcommissiën geadviseerd werd: in dien gij, buurtcommissiën, meent aan de Oranje-Vereeniging ook Uw steun te moeten geven, doe zulks, en laten wij een Oranjefeest hebben, waar geen wan klank wordt gehoord. Zie redactie, dit zijn feiten die m.i. getuigen van een hoogstaand standpunt. Men moet de zaak niet willen ver troebelen met rechts, of niet genoeg rechts te zijn. Dit heeft niets, maar dan ook totaal niets, hiermede te maken. De Oranjevereeniging is algemeen! Wel nu, wij hebben hier geen twee algemee- ne vereenigingen noodig. Dus tot fusie besloten, zoo spoedig mogelijk, al ware het ook met geen der leden van de Oranjevereeniging en het bestuur der vereeniging „Uit het VolkVoor het Volk". Ik zeg U vriendelijk dank geachten Redacteur en teeken, Uw dw. dn. Lid der Oranjevereeniging Middelburg. Zaterdag opende de hr. D. J. Kuyt in de Langeviele, hoek Beddewijkstr. te Mid delburg 'n netten winkel in alles wat tot 't gebied der electriciteit behoort. Wij vonden er 'n mooie collectie lampen, stof zuigers, radio's en verdere electrisch ge dreven toestellen. Aan de zaak is een stofzuigerverhuur-inrichting verbonden, evenals een reparatie-werkplaats. Goes, 13 Dec, Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Druiven: Black Ali cante 2527 per 100 kg. Groenten: Witlof 416, Spruiten 10 15, Ve.dsla 10, Uien 16, Prei 4, Sja lotten 9, Kroten 4, Waschpeen 1, Breek- peen 1,70, Koolrapen 0,400.60, Blauw- koprapen 0.50, Roode Kool 24, Witte idem 11.50, Boerekool 45, Aardap pels (bonte) 3, idem (blauwe drielingen) 1.20, Groene Savoye kool 13, per 100 kg, B oemkool 4—12, Andijv e- 12, Knolselderij 3.203.40, per 100 stuks, Selderij 35, per 100 bos. Goes, 14 Dec. Op de graanmarkt was de aanvoer matig. De noteering was als volgt: Nieuwe Rogge 7; Goudgerst 8; Haver 6.506.75; Kroonerwten f 10.0010.80; - Schóokers f 15.50— 17.00, Bruine boonen f 8.0011,00, paar- deboonen gedenatureerde 6.75. Aardappelen: Zeeuwsche blauwe en bonte 2.102.25. Goes, 14 Dec. Op de veemarkt wa ren aangevoerd: 26 biggen. V. P. Z. Aanvoer 27'84 eieren; kipeie ren 5.20; kleine 3.20; eendeieren of- ficieele noteering gewone markt. Fa- brieksboter 0.90; boerenboter 0.80; tweede soort 0.75; afwijkende kwali teit f 0.60, kippeneieren en eendeneieren 5; winkelprijs 6; kleine 3.50. Handelsnoteering boter f 0.70, kippen eieren f 4,80, poelje f 3, eendeneieren f 4. Rotterdam, 14 December. Vee markt. Totaal aanvoer 3674. Paarden 224, veulens 9, magere runderen 1032, vetet runderen 770, vette kalveren 53, graskalveren 260, nuchtere kalveren 811, schapen en lammeren 405, varkens 11, bokken en geiten 96. Prijzen per kg voor vette koeien le kw. 76, 2e kw. 68, 3e kw. 5054; vette ossen le kw. 72, 2e kw. 68, 3e kw. 50 54; stieren le kw. 66, 2e kw. 62, 3e kw. 56; vette kalveren le kw. 120, 2e kw. 110, 3e kw. 8085; schapen le kw. 54, 2e kw. 49, 3e kw. 44; lammeren le kw. 62, 2e kw. 58, 3e kw. 53; graskalveren 2e kw. 64, 3e kw. 50; nuchtere kalveren le kw. 55, 2e kw. 51, 3e kw. 47; slacht- paarden le kw, 54, 2e kw. 47, 3e kw. 43. Prijzen per stuk voor schapen le kw. 30, 2e kw. 26, 3e kw. 23; lammeren le kw. 20, 2e kw. 17, 3e kw. 15; nuchtere slachtkalveren le kw. 13, 2e kw. 10, 3e kw. 7; nuchtere fokkalveren le kw. 22, 2e kw. 20, 3e kw. 18; slachtpaarden le kw. 235, 2e kw. 155, 3e kw. 125; werk paarden le kw. 340, 2e kw. 290, 3e kw. 200; hitten le kw. 200, 2e kw. 160, 3e kw. 100; stieren le kw. 360, 2e kw. 260, 3e kw. 180; kalfkoeien le kw. 295, 2e kw. 260, 3e kw. 190, Varekoeien le kw. 205, 2e 'kw. 170, 3e kw. 140; Vaarzen le kw. 195, 2e kw. 150, 3e kw. 115; Pinken le kw. 160, 2e kw. 130, 3e kw. 100; Graskalveren le kw. 70, 2e kw. 60 3e kw. 30; Bokken en geiten le kw. 12.50, 2e kw. 8, 3e kw. 4.50 alles per stuk. Vette koeien en ossen aanvoer flink, handel kalm, prijzen onveranderd, be halve 2e kwal. ossen minder, per koe 80, os 76; Stieren aanvoer als vorige week, handel stroef, prijzen onveran derd; Vette kalveren aanvoer iets rui mer, handel kalm, prijzen als gister, pri ma kalf 1.30; Schapen en lammeren aan voer iets grooter, handel kalm, prijzen goed prijshoudend; Nuchtere slacht- en fokkalv. aanvoer ruimer, handel zeer vlug', prijzen omhooggaand; Paarden aanvoer groot, handel traag, prijzen 2e en 3e kw. slachtp. lager verder onver anderd; Kalf- en melkkoeien aanvoer onveranderd, handel redelijk, prijzen als vorige week; Varekoeien aanvoer iets minder, handel sleepend, prijzen onver anderd; Vaarzen en pinken, aanvoer iets korter, handel zeer kalm, prijzen vaarzen onveranderd, pinken iets stij ver, Graskalveren aanvoer iets grooter, handel tamelijk, prijzen hooger, Bokken en geiten aanvoer iets kleiner, handel vlot, prijzen iets hooger. Bevallen: M. Dirriks, geb. Van Zwe den z. Overleden: J. C. Timmerman 26 j. echtgen. J. Kole te Kruiningen. (D.Z.) Vlissingen. Getrouwd: J. A. Paulussen 24 j. en J. M. Engels 29 j. Bevallen: M. P. 'Christiaans, geb. Koets z.. J. A. MaUpaard, geb. Dron- kers z„ L. C. M. van Scherpenseel, geb. Kalle z'. Overleden: F. P. Wijsveld 42 j. man van A. Gernler, W. Stroo 42 j. ongeh., Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze geliefde Echtge noot en Vader, Wed. L. DE KEUNING— GOEDHART. MARTINA CORNELIA. Nieuw en St. Joosland, 14 December 1937. Heden overleed na een langdurig doch geduldig lij den, onze geliefde Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, ADRIAAN DE KEUNING, in den ouderdom van 42 jaar. Uit aller naam, J. DE KEUNING. Nieuw en St, Joosland, 14 December 1937.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 3