BUITENLAND. LAATSTE BERICHTEN. GEMENGD NIEUWS. ZUID-BEVELARD. Noodlanding van een militair vliegtuig. ZEEUWSGH-VLAANDEREN W.tr. Nanking door de Japanneezen bezet. ZEEUWSCH-VLAANDEREN 0.D, FRANKRIJK. ENGELAND. DUITSCHLAND. OOSTENRIJK. SEURS VAN AMSTERG&& De nieuwe dienstplichtwet aangenomen. (Ingez. Med De strijd in het Verre Oosten wordt herinnerd aan de verbouwing en uitbreiding van „het bedrijf. Het aantal leden steeg met 59 tot 260. De winkel- omzet steeg met 14 procent, de bakkerij- omzet met 13 procent en die van het brandstoffenbedrijf met 11 procent. De omzet steeg van 50.896 in 1935/1936 tot 56.701.19 in 1936/1937, het balans overschot bedraagt f 3098 tegen vorig f 2928. Aan de op 17 dezer te houden leden vergadering wordt voorgesteld 6 pro cent bakkerij en brandstoffen en 3 pro cent winkeldividend uit te keeren. Het militaire vliegtuig 529 op weg van Soesterberg naar Vlissingen heeft van middag om 1 uur ten gevolge van een motorstoring een noodlanding moeten maken in den St. Pieterspolder onder Ierseke, nabij de hoeve van den land bouwer De' Rijke, De inzittenden, de sergeanten-vliegers Aarts en Dolron be kwamen geen letsel. Het vliegtuig is weinig beschadigd doch moet worden gedemonteerd, aangezien het niet mo gelijk is, van het omgeploegde land, waarop het terecht kwam, weer op te stijgen. De noodlanding werd keurig uit gevoerd, Het vliegtuig is niet over den kop ges agen. BRESKENS. In de Openbare School had Maandagavond een vergadering plaats van de onlangs te Breskens opge richte afdeeling van het Centraal Ge nootschap voor Kinderherstellings- en Vacantie-kolonies. Namens het voorloo- pig bestuur heette de heer C. C. J. de Pree alle aanwezigen welkom en deel de mee dat de afdeeling reeds 51 leden telt. Het definitief bestuur werd als volgt gekozen: C. C, J. de Pree, voorzitter; P. van Luijk, secretaris; J. v. d. Sande, penningmeester; leden de dames Van Luyk en Maas en de heeren J. v. Dijke en J. de Groote. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Jan. tot 31 Dec. De contributie bedraagt mi nimum 0.50. Met een opwekkend woord om zoo veel mogelijk leden te winnen sloot de voorzitter de eerste ledenvergadering. Oplichter aangehouden. De maréchaussée te IJzendijke heeft aangehouden en ter beschikking van de justitie te Middelburg gesteld zekeren G. R. die gedurende gerüimen tijd bij diverse landbouwers in Zeeuwsch-Vlaan- deren een bezoek bracht zich uitgeven de voor monteur. Indien hem dan repa raties aan diverse motoren en wagens werden opgedragen begaf hij zich naar besprak die aangelegenheid en wist op een handige wijze alsdan materiaal te een in die gemeente woonachtigen smid, De Japansche troepen zijn er gisteren m geslaagd de Chineesche hoofdstad Nanking te bezetten. Japansche pion iers wisten over de gracht voor de mu ren van Nanking een brug te slaan. De Japansche troepen slaagden er in door twee bressen bij de Tsjoegsjau poort de stad binnen te dringen. Geleidelijk wer den daarop alle versterkingen van Nan king bezet. De Chineesche verdedigers trokken, op bevel van maarschalk 1 sjang Kai sjek terug. Op sommige pun ten blijven kleine groepen Chineezen nog weerstand bieden. Tot den val van Nanking is in belang rijke mate bijgedragen door de Japan sche oorlogsschepen, die ondanks de mijnen en bombardementen van de Chi neesche kustbatterijen er in geslaagd waren Nanking te bereiken. In een Ja- pansch communiqué wordt medege deeld, dat ongeveer 2500 krijgsgevan genen gemaakt zijn buiten de muren van Nanking, terwijl het Chineesche garni zoen te Tsjinkiang, groot 20.000 man, dat zich terugtrok op Nanking, geleidelijk verminderd was tot 3000 man, die ver nietigd werden toen zij verschenen na bij de achterhoede van de Japansche troepen, die Nanking belegerden. Vorming eener „voorloopige regeering der republiek China", Binnen enkele dagen zal men te Pei- ping overgaan tot de vorming van een voorloopige regeering der republiek China". Deze voorloopie regeering zal onder verdeeld worden in drie commissies, een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke. Twee voormalige presiden ten der Chineesche republiek en verder oud-premiers en oud-ministers zullen verantwoordelijke functies bekleeden. De voorloopige regeering zal een ma nifest uitgeven, waarin de Nanking-re- geering gehekeld zal worden wegens slecht bestuur. Het totalitaire staats systeem zal ernstig afgekeurd worden en tevens zal te kennen worden gege ven, dat de voorloopige regeering alle verdragen eerbiedigen zal, die gesloten zijn tusschen China en die buitenland- sche mogendheden, welke vriendschap pelijke betrekkingen met China handha ven. De voorloopige regeering zal de communisten uitroeien. Ten slotte om vat het platform van de voorloopige re geering samenwerking met Japan en Mantsjoekwo, en versnelling van de au tonomie. DE AANSLAGEN OP DE BRIT- SCHE EN AMERIKAANSCHE SCHEPEN. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat het Engelsche oorlogsschip „Bee" slechts 54 overlevenden van de 150 personen, die zich aan boord van de tot zinken ge brachte Amerikaansche kanonneerboot „Panay" en de drie tankschepen bevon den, heeft opgepikt. De 96 vermisten zouden deels Amerikanen deels Ooster lingen zijn. Van Japansche zijde wordt niet nage laten volledig leedwezen en verontschul digingen tot uitdrukking te brengen. De Amerikaansche regeering heeft tot de Japansche regeering den eisch gericht, dat volledige schadevergoeding moet worden betaald, verontschuldigingen aangeboden en waarborgen gegeven, dat soortgelijke aanvallen niet herhaald zul len worden. Intusschen heeft ook Roo sevelt een boodschap aan den Japan- schen keizer gezonden. Wanneer de fei ten zijn komen vast te staan zal een een scherpe protestnota aan Tokio ge zonden worden. In Britsche kringen wacht men met belangstelling de reactie van het Ame rikaansche publiek af op het tot zinken brengen van de vier Amerikaansche schepen. Echter, deze reactie schijnt nogal mee te zullen vallen, omdat het Amerikaansche volk spoedig kenn's heeft kunnen nemen van de onmiddellijk aangeboden excuses van Japan. Alge meen wortd in Britsche kringen den wensch geuit, dat een Britsch-Ameri kaansche samenwerking tot stand zal komen tegenover de bedreiging, welke zich tot de beide Angelsaksische landen richt. De Britsche pers toont zich zeer verontwaardigd en laat tot uiting komen dat de Ver. Staten bij een eventueele actie op steun van Engeland kunnen re kenen. Men spreekt reeds in Britsche kringen van een gemeenschappelijke vlootdemonstratie in de Chineesche Zee, welke op het programma zou staan, bekomen. Betalingen zouden later vol gen. Van dit laatste is evenwel niets te recht gekomen zoodat men tenslotte de politie met de handelingen van R. in kennis stelde en deze termen aanwezig vond den man aan te houden. Verschil lende smeden en andere personen op di verse plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn thans de dupe geworden van de minderwaardige handelingen van R. Uitgeleverd. Maandag j.l. is aan de Belgische re geering uitgeleverd, zekeren D'h., woon achtig te Sas van Gent, die er van wordt verdacht zich in België te hebben schul dig gemaakt aan frauduleuze handelin gen ten nadeele van een gemeente. doch het lijkt onwaarschijnlijk dat daar voor de medewerking van de Ver. Sta ten verkregen zou worden, In Ameirka gaan eerder stemmen op de strijdkrach ten uit de Chineesche wateren terug te trekken. EEN DUITSCH-TSJECHISCHE OVEREENKOMST. Men zal in de pers niet langer op mekaar schelden. Diplomatieke besprekingen tusschen Duitschland en Tsjecho-Slovakije zijn practisch tot een resultaat gekomen ten aanzien van de wederzijdsche houding der pers in beide landen. Hoewel ten op zichte hiervan geen verdrag zal worden gesloten in den eigenlijken zin des woords, zijn de beide landen overeen gekomen, te waken over de handhaving van correcte persbetrekkingen. In het bijzonder heeft Duitschland zich ver plicht geen campagnes meer te voeren gelijk aan die, welke in den loop van het jaar de Duitsch-Tsjechoslovaaksche be trekkingen verstoorden. Het voornaam ste obstakel in de onderhandelingen lag in het optreden der emigranten. Ook hierin is men tot overeenstemming ge komen. Zonder dat een van beide lan den zijn recht op het bieden van gast vrijheid opgeeft. De emigranten zullen slechts hun activiteit zien beperkt bin nen grenzen, waarbuiten de belangen van den staat of van den Europeeschen vrede in het geding komen. De overeen stemming vormt een belangrijken stap in de richting van een ontspanning in Midden-Europa. DE MASSA-MOORDENAAR WEIDMANN ERKENT NOG EEN MOORD. De massii-moordenaar van Le Celle- Sa'nt Cloud, Eugene Weidmann, heeft bekend ook nog de jeugdige Jeanne Keller uit den Elzas te hebben ver moord. Weidmann verklaarde tegenover den rechter van instructie, dat hij deze El- zasserin bij B,arbizon in het bosch van Fontaineblaau heeft vermoord. Met de hulp van Mill on heeft hij het lijk begra ven. Deze zaak moest hun 1400 fran ken opbrengen. Thans heeft Weidmann, terugkomen de op zijn voorafgaande verklaringen, gezegd, dat Million, Le Blond heeft ge dood. Hij erkent evenwel Million ge holpen te hebben met de overbrenging van het lijk. Legervliegtuig verongelukt. G'steravond is bij Stophambridge in het graafschap Sussex een bombarde mentsvliegtuig van de Britsche lucht macht omlaag gestort. Het toestel vloog in brand en de vier .inzittenden kwamen om het leven. Een meisje doodgevroren. Het heeft Zondag opnieuw zwaar ge sneeuwd, vooral in Yorkshire en het Noorden, Tusschen Sheffield en Leeds zijn 60 auto's 'ngesneeuwd en de pas sagiers hebben in huizen langs den weg nachtverblijf moeten vragen. Van een groep van vier jonge wandelaars, die in den mist verdwaald zijn op een der uitgestrekte heiden is Zondagmiddag het lijk van een 19-jarig meisje uit Shef field gevonden dat dood gevroren was. De drie anderen zijn in uitgeputten toe stand op een boerderij opgenomen. Het woord „Volkenbond" uit de pers verdwenen. Als op bevel is sedert gisteravond het woord „Volkenbond" uit een groot deel van de Duitsche pers verdwenen. De Duitsche bladen spreken thans van „de Entente van Genève". DE AVONTUREN VAN EEN BAKKER IN DUITSCHLAND. Voor het gerechtshof te Salzburg heeft, onder beschuldiging van hoogver raad, een bakker terechtgestaan, die bij deze gelegenheid verslag heeft uitge bracht van zijn avonturen. Deze bakker, Maximiliaan Reiter geheeten, is in 1933 uit Oostenrijk naar Duitschland gevlucht en in Augustus 1.1. weer uit het derde rijk uitgeweken, waarna hij in Oosten rijk werd aangehouden. In 1933 is hij, als nationaal-socialist, uit den vrijwilligen arbeidsdienst in Oos tenrijk weggeloopen en heeft zich ge meld bij het Oostenrijksche legioen in Duitschland. Na in Juni 1934 deelgeno men te hebben aan de „zuivering" waar bij Roehm en zijn aanhangers vermoord werden, werd hij met verlof gezonden, maar moest reeds spoedig weer aantre den ter onderdrukking van wanordelijk heden in de gelederen der nationaal socialisten. In dien tijd werden voor het Oostenrijksche legioen dikwijls lezingen gehouden over Oostenrijk, volgens Rei ter ter voorbereiding van den Juli- putsch Na het mislukken van dezen putsch werd Reiter overgeplaatst naar de „zwarte garde", waarbij hij dienst moest doen in concentratiekampen, wat hij echter weigerde, aangezien hij niet lij delijk kon toezien bij de wreedheden, die daar dagelijks bedreven werden. Tengevolge van zijn weigering werd hij daarop naar een strafkamp gezonden, waaruit hij echter dank zij invloedrijke vrienden spoedig weg kon komen. Ten slotte verkreeg hij de Duitsche burger rechten, en zou juist in aanmerking ko- Eerste noteering is vorige koer(en) daarachter offic.eele noteering van he den; beteekent geen noteering ontvangen. Denemarken Oblig. 1926-5 102%—1Ö2 Amsterdam 1936-3% 100%100% Zeeuws. Hyp. B-4 100%100 Cities Service Cy. P. 1958 5 43%42% A Amsterd. Bank 153%152% A Pref, Jurgens A 133%—133% A Ned. Gist- en Spiritusf. 504%509 iA De Schelde N.B. 37%— 37% C Am. Smelt en Ref. 36%33% A Born. Sum. H.M. 180—179% A Houth. Alberts 96%—96% C Union Pac. Rr. 65%64 C Int. Nickel Cy. 32%—32 Ned. 1000-4 100%—100% O. Indie 37 1000-3 96%— 97% Engeland 1960-90 4 83%— 84 A Koloniale Bnk, 128% A N.I. Hbk. 1000 137%—137 C Ned. H. M. 1000 152%—150 A v. Berkels Pat. 61-62 C Ca'vé-Delft 79%—79% A Philips Gem. B. afg. 279%—278-76% C Unilever 142%141-2 C Am. Car en Foundry 19%19%-19 C Anaconda Cop. 23%22% -2% C Bethlehem St. 41%40-40% C Kennec Copper 28%28%-28 C U. States St. C. 42%41 %-l C North Am. Cy. 16%16 A Kon. Petr. Mpij,. 346 351 -48 C Contin. Oil Cy. 22%—21% C Philli.ps Petr. Comp. 28%28 C Shell Un on O.C. 12%—12%-% C Tide Water Ass. Oil 11%11%-% A Ned. Scheepv. U. 115%115%-% A H.V, Amstehdam 426430-27 A Java Cult. Mij, 156155 A N.I. Suiker U. 127—126% BEURSTHERMOMETER DINSDAG. Uoliev <t r Rubber Koninki. Philips Aku Markt WetH.g -ObLMari Amerika H.V.A. Suiker T abah Scheoes IOlie Gede>6< A Deli Batavya 210208%-9% C Deli Mij. It DO 282%—285-82 A Senembah 269%269-67% C Baltimore en Ohio 93-419% C Souehern Pac, Cy. 17%16%-% A Southern Rlw. 10% A Amst. Rubb. C. 207—207%-204 A Deli-Bat. Rubb. 139%436 A Hessa Rubber 142140 A Serbadjadi S.R. 102%—104-103% WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel New-York Heden Gister 8.98% 8.98% 72.51 72.46 6.10% 6.10% 30.57 30.56% 1.79% 1.79% men voor den dientsplicht, toen hij be sloot naar huis terug te gaan. Hij wist uit te wijken naar Tsjecho Slovakije, vanwaar hij doorreisde naar Oostenrijk. Tegenover den rechter verklaarde hij grooten spijt te hebben ooit zichzelf 'te hebben laten leiden door een opruier. Reiter werd veroordeeld tot één jaar kerkerstraf. De Tweede Kamer heeft hedenmiddag gestemd over het wetsontwerp tot wijzi ging van de dienstplichtwet. De heer Oud (v.-d.) verklaarde, dat het wetsontwerp militair niet noodzake lijk is en onze financieele draagkracht te boven gaat, waarom sprekers fractie, nu de vrijz.-dem. amendementen zijn ver worpen, haar stem niet aan het ontwerp kon geven. Het ontwerp werd aangenomen met 63 tegen 32 stemmen (tegen de soc.-dem., vrijz.-dem., chr.-dem. en comm.). TOL OP DE BRUG OVER DE ZANDKREEK? Blijkens de M. v. A. inzake het Ver- keersfonds pleegt de minister thans overleg met het provinciaal bestuur van Zeeland over de vraag, of op de over de Zandkreek tusschen Noord- en Zuid-Be veland te bouwen brug al of niet tol zal worden geheven. Hij streeft er naar de beslissing hieromtrent zooveel mogelijk te bespoedigen. DE MOTIES INZAKE DE SPELLING AANGENOMEN. De Tweede Kamer heeft vanmiddag gestemd over de motie-Moller, luidende: „de Kamer, overwegende dat de in stelling van een nieuwe commissie die aan de regeering wederom advies zal uitbrengen over de schrijfwijze van de Ncderlandsche taal, overbodig geacht moet worden,- van oordeel dat thans de eenige aan vaardbare oplossing van het spelling vraagstuk gelegen is in de algemeene doorvoering, ook in de regeeringsstuk- ken, van de spelling 1934; gaat over tot de orde van den dag". De heer Moller (r.k.) bracht in deze motie een splitsing aan, daar de bezwa ren tegen de twee leden ervan bij ver schillende Kamerleden verschillend zijn. De motie werd dus in twee gedeelten gesplitst. De eerste motie (het eerste lid der oude motie) werd aangenomen met 67 tegen 28 stemmen (tegen de a.r., chr.- hist., n.s.b.). De tweede motie (2de lid) werd aange nomen met 57 tegen 38 stemmen (tegen de anti-rev., de chr.-hist. behalve de heer Krijger, en van de r. kath. de hee ren Ruys de Beerenbrouck, Loerakker, Bagch, Groen, Sweens, Deckers en Bon- gaerts, de liberalen, de n, s. b. en de staatk, ger.). KERK EN SCHOOL, Geslaagd voor het examen van ad junct-commies der registratie en Domei nen, le gedeelte de heer A. J. Barent- sen rijks klerk ten kantore, Middel burg, registratie no. 1 en Successie. Aan de un versiteit te Utrecht slaagde voor het cand. examen geschie denis mej. J. Hollestelle. Bij Kon. besluit is met ingang van 20 Dec. a.s. benoemd voor vast tot of ficier van gezondheid 2e kl. bij de Kon. marine de heer P. J. van Waegeningh. DE SITUATIE VAN DE „ALDABI" WORDT SLECHTER, Volgens een gisteravond bij de reede- rij Van Nievelt Goudriaan te Rotterdam, ontvangen draadloos bericht van den ka pitein van het bij Kaap Santa Martha (Z. Amerika) op de rotsen geloopen s.s. „Al- dabi" heerscht er sinds Zondagavond 'n harde Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. Er komen zware brekers over het schip. De boot stoot zwaar op de rotsen. De situatie van het schip wordt langzaam slechter. Arbeider onder lorrie geraakt en omgekomen. Gistermiddag is de 19-jarige C. van H., wonende te Schiedam, op het terrein van de werf Wilton Feyenoord, onder een lorrie gekomen. De jongeman werd met ernstige verwondingen naar het algemeen ziekenhuis overgebracht. Kort na aankomst is hij overleden. De lorrie, waaronder Van H. is terecht gekomen, was geladen met ijzeren pla ten. Zij werd door Van H. en eenige me de-arbeiders over ra.ils voortgeduwd. Blijkbaar zijn de ijzeren platen gaan schuiven met het gevolg, dat de lorrie dompte. Van H. die achter de lorrie liep, is hierbij onder het vervoermiddel ge raakt. Gouden sieraden ter waarde van 1000 gestolen. De logementhoudster E. L., wonende aan de Ammunitiehaven te D e n H a a g, deed aangifte bij de politie, dat zij een aantal gouden sieraden, ter waarde van 1000, opgeborgen in haar linnenkast, mist. De politie heeft de zaak in onder zoek. Tragisch geval. In een woning aan de Weteringstraat te Amsterdam is een oud echtpaar, van resp. 79 en 80 jaar, dat daar alleen woonde en naar een onderzoek heeft uitgewezen, geen familie meer bezit en van ondersteuning leeft, gisteren in be- wusteloozen toestand gevonden. De man, die reeds geruimen tijd ziek is, lag naast zijn bed op den grond. De vrouw lag voor de deur. Ofschoon er een gaskraantje open stond, had 'er zich toch niet voldoende gaslucht door de woning verspreid, om met zekerheid te kunnen aannemen, dat de oude menschen door gasverstikking bewusteloos zijn geraakt. In den munt meter bevond zich geen geld meer en op het tafeltje lagen een paar munten voor den meter gereed. Het echtpaar is naar het Binnen Gast huis vervoerd, waar de vrouw inmiddels is overleden, zoodat de politie haar ver klaringen in deze eenigszins duistere zaak moet missen. Malversaties 'te Krimpen aan de Lek. Nadat verleden week te Krimpen aan de Lek in verband met aan het licht ge komen malversaties ten gemeentehuize een crisisambtenaar was gearresteerd, is gisteren de gemeente-secretaris van Krimpen aan de Lek aangehouden en nam- Rotterdam overgebracht. Een dolle stier. Gistermorgen is een stier van den landbouwer v. d,' H- te N i s t e 1 - rode plotseling dol geworden en losgebroken. De e'genaar zette met bu ren een achtervolging in. De stier sprong over schuttingen en heggen om vervolgens koers te zetten naar het gehucht De Loo. Daar holde hij rake lings langs een met een paard bespan nen mestkar, bestuurd door den land bouwer v. d. W, Het paard schrok en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 2