GOESCHE COURANT W.odc PI6I3 BINNENLAND. ZEELAND. WEERBERICHT. NUMMER 294. TWEE BLADEN. DINSDAG i4 DECEMBER 1937. EERSTE BLAD. 180e JAARGANG. Komt de Vloed op? De verkeersproblemen. VOOR KERSTMIS FIRMA WED. C. PATER IK, MIDDELBURG. SOES. I MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Voor Middeiourg, Goes en agent schap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 ct. p. w. - Advertentiën 30 ct. per regel, lngez. mededeelingen 60 ct. p. r. Bij contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middelburgsche Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon: Redactie 269, Administratie 139 Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteitswaarde der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen I7 regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rubriek „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regels, a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv. met „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bewijsnommers 5 cent. m Voor ons ligt een goed uitgevoerd toto-album. Het is de nieuwste uitgave van de Oxtord-beweging. Zij draagt tot titei: „De Vloed komt Op" en daaronder staan een aantal marcheerende (Brit- sche) jongelui met wapperende banieren. Dat is het leger van de jonge, nieuwe menschen die „onder Gods opperbe velhebberschap" en naar de aanwijzin gen van Frank N. D. Buchman de wereld zullen veroveren, niet „met de waap'nen der barbaren" maar met een oprecht- christelijken geest. Dit boek verschijnt gelijktijdig „over heel de wereld". Ver moedelijk Spanje en China uitgezonderd, en of de afzet in Italië en Duitschland en Rusland erg groot zal zijn, lijkt ons óók aan gerechten twijfel onderhevig. De oplaag is een miilioen exemplaren; de eerste druk in het Nederlandsch, 100.000 exemplaren groot, is al vrijwel uitver kocht. Verder verschijnt dit fotoboek, ietwat locaal aangepast, ook in het En- gelsch, Fransch, Duitsch, Spaansch, Moorsch, Deensch, Zweedsch en Finsch en er is ook een speciale uitgave ge maakt voor de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Met een reclamepsychologisch heel juist inzicht zegt de titel van dit boek: De vloed komt op. Niet: hij zal op komen. Ook niet: komt hij op? Neen:' de reclamepsycholoog vraagt niet, maar hij stelt. Hij zegt: zoo i s het, waar hij in het diepst van z'n hart be doelt: ik hoop dat het zoo zijn zal, eens Daar is niets tegen. Integendeel. Maar al te veel g'oed bedoelde bewegingen van den laatsten tijd zijn verloopen of dreigen te verloopen, doordat ze niet modern gericht en gevormd zijn. Dit zelfs niet willen zijn. De Oxford beweging wil het wel. Terdege zelfs. Zij, althans haar geeste lijke leiders, weten hoe men tot de mas sa spreken moet, en zij schromen niet, te handelen naar deze wetenschap. Dat staat hun te prijzen. Zal deze beweging echter opgewassen zijn tegen haar taak? Want, hieromtrent zullen we het eens zijn: een Oxford- beweging die uitloopt liever: die doodloopt ini een doodgewone groep naast de tientallen andere reeds be staande of al weer ondergegane geeste lijke groepeering'en, zal gefaald hebben. Als het „iets" wordt „waaraan men doet", dan kan met het net zoo goed, of zelfs beter, niet doen. Als het geen alomvattende beweging tot diep-inner- lijke en massale levensvernieuwing wordt, die onze geheele maatschappij horizontaal en verticaal doordringt en doordrenkt, dan zal het al verloren moeite geweest zijn. Als de geest der Oxfordianen wordt: overwinnen of ster ven.... dan kan er wat van komen, maar blijft het, zooals de scepticus zegt „een Leger des Heilsjespelen voor de be tere standen", dan hebben wij in de wer kelijke toekomstige beteekenis der be weging voor het menschdotn geen sikke pit vertrouwen. De publicatie die nu voor ons ligt, is op zichzelf uitstekend. De opzet is goed, en de uitwerking is g'oed. Zij laat ons zien, wat de mensch vermag in tech nisch opzicht. En wat de mensch niet vermag, althans nóg niet vermag: 't voorkomen van nood en woesten dood uit haat en nijd en oorlogsgeweld. Zij laat in sterke beeldmontage het oog wei den over de veelvuldige uitingen van menschelijken dadendrang, door de ver voortgeschreden wetenschap geleid, en van den menschelijken waanzin en des menschen onmacht daarnevens. De strek king van dit boek en 't zal de strek king van heel de beweging zijn is deze: „menschenwijsheid heeft gefaald, maar God heeft een plan". Dit Goddelijke plan van den arbeid wil de Oxford-beweging nu verwezen- i) en. „Dit beteekent de dictatuur van levenden Geest die aan ieder mensch de innerlijke tucht geeft die hij' behoeft en de innerlijke vrijheid die hij begeertAlleen menschen, die zelf onder Gods bevel staan, zullen de vol keren vormen, die onder Gods bevel de wereld vernieuwenzoo lezen wij ktikben te dezer plaatse Fot taak, zoo nuchter mogelijk te staan tegenover OxforA en Het ^0ede beide' Dat de Uxford-bewegmg, te oordeelen naar er tot dusverre van tot ons door drong, het goede voor heeft, is wel bui ten kijf. Maar geleerd door de ervaring, past toch eenige nuchtere voorzichtigheid. Niet ten aanzien van de doelstelling der beweging. Dat is wel O.K. Maar ten aanzien van de stelligheid harer stelling: de vloed komt op. Wij helpen het „allen menschen die van goeden wille zijn", g'aarne hopen, dat de Oxfordianen gelijk hebben. Dat' de vloed inderdaad opkomt. Onzentwege wordt het een ongekend hooge storm- springvloed van geestelijke levensver nieuwing: wij zullen graag mee vooraan staan om dan hoera! te roepen. Maar: het brandende vuur van louter idealisme moet door een volstrekt nuch ter werkelijkheidsbesef in toom gehou den worden. Of, om met den Canadee- schen Oxford-boer Bob Muir te spreken: „Je kunt maar één ding met een ver waarloosde en vervuilde boerderij doen, zal het ooit ergens op gaan lijken: dat is, dat je den boel goed schoon maakt. Wat geldt voor de boerderij, geldt ook voor den boer. En wat geldt voor den boer, geldt voor het g'eheele volk". Ware en wijze woorden. Den boel goed schoonmaken. Doet de Oxford-beweging dit op haar house-parties? Grondig? Zoo ja dan zien wij er machtig veel van komen. Maar blijft hef bij een slap zeepsopje voor de oppervlaktedan komt er zeker n i e f s van terecht. Daarom stelden wij het opschrift bo ven dit artikel in vragenden vorm. Nieuw wetsontwerp tot rege ling van de binnenvaart. Aan de memorie van antwoord inzake de begrooting van het Verkeersfonds wordt het volgende ontleend: De minister stelt zich voor, in de eer ste helft van het volgende jaar een wets ontwerp in te dienen tot regeling van de binnenvaart, waarbij voortgebouwd zal worden op de wet van 5 Mei 1933 betref fende de evenredige vrachtverdeeling, terwijl hij voorts ongeveer gelijktijdig een voorloopige regeling ten aanzien van het goederenvervoer per auto zich voorstel te bevorderen. Het daarbij op den grondslag van een van de commissie van advies en bijstand voor het ver keersfonds ontvangen rapport in te voe ren vergunningstelsel zal zoowel de vrachtautodiensten als het ongeregeld vervoer omvatten. Ter beteugeling van in het vooruit zicht van het vergunningstelsel wellicht te wachten onnoodige en ongewenschte uitbreiding van het vervoerapparaat zal in geen geval een latere datum dan die van het verschijnen dezer memorie uit gangspunt kunnen zijn voor een regeling tot beoordeeling van aanspraken op ver gunning. De reizigerstarieven bij de spoorwegen. De opmerking, dat door verlaging van de spoorwegtarieven het reizigersver keer zoozeer zou toenemen ,dat de op' brengst hooger zou zijn dan thans, is in haar algemeenheid in strijd met de er varing, gedurende de laatste jaren met tariefsverlaging opgedaan. Gebleken is toch, dat de daaruit voortvloeiende ver mindering van ontvangsten niet door een evenredige vervoerstoeneming werd goedgemaakt. Ook van invoering van goedkoope week-eind-retours wordt vermindering van opbrengsten gevreesd, zoodat deze maatregel evenmin als de voorgestelde algemeene tariefsverlaging thans door de directie der N.S. wordt voorgestaan. De minister blijft op de mogelijkheid van verkeersstimuleering door tariefsverla ging zijn aandacht gevestigd houden. Personeel. Een wetsontwerp tot wijziging van de Pensioenwet voor de spoorwegambtena ren 1935 zal, naar de minister vertrouwt, de Kamer binnenkort bereiken. Onbewaakte overwegen. Het vervangen van overwegen door viaducten is, vooral in ons land, een zoo kostbare maatregel, dat daaraan in het algemeen niet kan worden gedacht. De proefneming met een automatische sein- inrichting op den overweg van den rijks weg te Steenwijk kan als geslaagd wor den beschouwd, zoodat den laatsten tijd aan de spoorwegdirectie vergunning is verleend, bij eenige thans nog bewaakte overwegen, waar de omstandigheden niet toelaten de bewaking zonder meer op te heffen, de afsluitingen weg te ne men, onder voorwaarde, dat een auto- 't Is adel van ziel, een geliefde het meedragen van een leed te besparen, want dan offert men de vertroosting der deelneming op. matische seininrichting zal worden aan gebracht. De vraag, welk standpunt moet worden ingenomen ten opzichte van het plaatsen van dergelijke inrichtingen op thans reeds onbewaakte overwegen, in het bijzonder wie daarvan de kosten zul len hebben te dragen, is nog in voorbe reiding. De bedrijfspolitiek van de K, L. M, Naar aanleiding van de critiek, uitge bracht op de directie der K.L.M., merkt de minister op, dat er geenerlei aanwij zingen zijn, waaruit zou kunnen blijken, dat te veel naar grootere snelheid in- plaats van naar grootere veiligheid wordt gestreefd- UNIFORME STAMKAARTEN VOOR WERKLOOZEN. Bij circulaire van 4 December 1937 heeft de minister van sociale zaken be paald, dat met ingang van 3 Januari 1938 een stamkaart voor werkloozen moet worden in gebruik genomen ten dienste van de verzamel ng van statis tisch materiaal betreffende de werk loozenzorg. De vereeniging van Nederlandsche gemeenten, heeft in verband hiermede tot den minister een adres gericht, waarin wordt betoogd, dat in gemeen telijken kring ernstige bezwaren tegen de invoering van de stamkaart bestaan. Die bezwaren betreffen in hoofdzaak het tijdstip van invoering der model- kaart, in verband met de daartoe ver- e schte omzetting van de administratie, die de invoering op korten termijn, In het bijzonder ook in de groote gemeen ten, practisch onmogelijk maakt, en het feit, dat dc voorgeschreven stamkaart een belangrijke werkvermeerdering meebrengt, di;e door de betrokken diensten niet zonder behoorlijke per soneelsuitbreiding kan worden opge vangen en de gemeenten dus voor aanzienlijke uitgaven stelt. Ook het kaartmodel zelf en de bepalingen be treffende de aan de gemeenten in uit zicht gestelde vergoed ng van f 0,10 per kaart geven tot enkele opmerkin gen aanleiding. In het adres wordi er op gewezen, dat het belang eener goede statistic betreffende de werkloozenzorg in de gemeenten wordt ingez'en. Het zou ech ter slechts aan de beteekenis van de statistiek ten goede komen, indien ter zake van de in te voeren stamkaart alsnog overleg met de gemeenten zou kunnen plaats vinden. In verband h er mede wordt tot den minister het ver zoek gericht opschorting van de invoc ring der stamkaart in overweg ng te willen nemen, opdat nader kan worden onderzocht of, en zoo ja welke wijzigin gen daarin zouden zijn aan te brengen SPOORWEGVERVOER OP ZONDAG. Het standpunt van minister Van Buuren, Het stilleggen van hel geheele open baar vervoer op Zondag of de invoering van een algemeenen wekelijkschen rust dag buiten den Zondag acht Minister Van Buuren, naar nij in de M. v. A in z,ake de begrooting van het Ver keersfonds opmerkt, maatregelen. die pract'sch niet doGrvoerbaar zijn. De in de Troonrede aangekondigde onthouding door de Overheid van aan moediging van alles wat tot ontheili ging van den wekelijkschen rustdag aanleid'ng geeft, leidt op het gebied van het spoorwegverkeer tot deze toe passing dat van de zijde der^spoorweg- directie Zondagsvervoer tegen specia le lage tarieven niet behoort te wor den bevorderd. Het maken van recla me voor dat Zondagsvervoer is mede onder het begrip aanmoed'gen te ver staan en behoort dus ook achterwege te blijven. Het inleggen van extra trei nen op Zondag in de gevallen, waarin daaraan bepaaldelijk behoefte bestaat, waarbij vervoerprijzen naar het minis terieel goedgekeurde Nederlandsche Reizigerstarief berekend worden, is met het hiervoor vermeld standvunt niet' in strijd. De minister zal er nauwlettend voor waken, dat bij de voorziening in de zoo ju st bedoelde vervoersbehoeften, de godsdienstige en gezinsbelangen van het personeel zooveel mogelijk worden behartigd. Dat overigens de regeling van den dienst en van de dienstvervulling op Zondag zoodan'g dient te zijn. dat het - personeel zoo min mogelijk in zijn gods- 1N EVEN KIJKEN NAAR DE NIEUWE HOEDJES ONZE ETALAGES. DE NIEUWSTE SNUFJES IN OTTOMANN, SATIJN, LAISE, VILT, SUEDE, 1M1T. VEULEN, JUIST IETS VOOR DEZEN TIJD. Middelburg. (Ingez. Med.) ANGSTIGE OOGENBLIKKEN AAN BOORD VAN EEN SLEEPSCHIP. Gistermiddag om circa h,alf drie be vond zich ter hoogte van Hoedekens- kerke het Belgische sleepsch'p „The-- resia" hetwelk door de Nederlandsche sléepboot „Adriana" van Antwerpen naar Rieme (bij Gent) werd gesleept. Hoog opgaande golven sloegen over de luiken en af en toe drong het water de ruimen binnen. Het binnengedrongen water oefende een opwaartschen druk uit op de zg. scheerbalken, waarop de luiken rusten, en h'erdoor kwamen deze naar boven, waardoor heT over slaande water nog gemakkelijker naar binnen kon stroomen. Aan boord van de „Theresia" bevonden zich schipper Eipenaar, diens echtgenoote en een knecht met zijn vrouw. Toen ongeveer een vijftig ton water naar binnen gedrongen was, werd de toestand dermate krit ek d,nt de schip per, om zinken te voorkomen, besloot zijn vaartuig op een der platen om hoog te zetten. Toevallig passeerde al daar de te Terneuzen thuisbehoorenüe slepboot „Holland" die op weg w,as naar het Schaar van de Noord waai een geladen motorspits aan den grond gevaren was. Aan boord van de „The resia" praaide men de „Holland" welke daarop naderbij stoomde. Er was heel wat zeemanskunst voor noodig om aan lijzijde van de „Theres a" te geraken. Doch men slaagde erin langszij te ko men, waarop de beide vrouwe.n aan boord overgenomen werden. De schip per en zijn knecht wenschten het vaar tuig' niet te verlaten, waarop de „Hol land" tesamen met de eigensleepboot Adriana het sleepschip naar Terneuzen hebben gebracht. In de middelhaven gekomen heeft men toen een aanvang gem.aakt met het wegpompen van het binnengedrongen water. Naar verlu dt heeft de „Theresia" geen averij bekomen. Een fraai resultaat. Door leden van bij de Middelburg sche Tentoonstellings Vereeniging aan gesloten vereenigingen (VPZ afd. Wal cheren, Nut en Sport, Vlissingen; Zee- landia, Goes; Nut en Sport, Zeelandia, M. en O. te Middelburg) werden 91 dieren ingeschreven voor de te Am sterdam gehouden 1ste Ned. Intern, Tentoonstell ng van Pluimvee, .Koniji- j nen, Post- en Sierduiven enz. „Avicor- 11 J ni. Niettegenstaande de concurrentie op j zulk een tentoonstelling groot is, werd door de M, T. V. leden getoond, dat door hen vele goede tentoonstellings- dieren gefokt worden, zoodat de 'n- zending in zijn geheel ook een succes geworden is. Van de 91 ingeschreven dieren be haalden: 16 het praedicaat zeer goed: 39 het praedicaat goed; 4 het praedi caat vrij goed; 15 het praedicaat be- vred gend. De navolgende bekroningen met post duiven werden behaald: door leden van de Postd. Ver. Zeelandia te Mid delburg: D. M. Klaassen, 1 eerste ZG 1 eerste G en 1 tweede G; P, L. van' Overbeeke 1 tweede ZG en 1 derde G; mr. J. J. Snoep, 2 tweede G. Luchtbescherming, Gisteravond hield de Middelburgsche Burgerwacht in samenwerking met de afd. Middelburg van de Vereen, voor Verwachting tot morgenavond: DE BILT: Krachtige tot matige Z, tot W. of N.W, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, kans op regen of natte sneeuwbuien, temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. UKKEL: Matige tot vrij sterke wind uit Z. tot W. richtingen, zwaar bewolk te tot heldere hemel, plaatselijk regen en sneeuwbuien, koele temperatuur, met een nachtelijk minimum van 0 tot 3 gr. Wo, 15 Dec. Zon op: 8 h 05; onder: 15 h 45. Licht op: 16 h 15. Maan op: 13 h 55; onder: 4 h 59. V.M. 17 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen December, Hoogwater. Laagwate* Di. 14 9.51 22.30 3.37 16.25 Wo. 15 10.50 23.20 4.50 17.27 Do. 16 11.40 5.47 18.16 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge December. Hoogwater. Di. 14 11.33 Wo. 15 0.15 12.37 Do. 16 1.11 13.33 Westkapelle is 28 min. 23 min. vroeger; Veere (S springtij). Laagwater. 4.43 17.22 5.58 18.26 6.53 19.15 en Domburg 38 min. later dienstige belangen wordt geschaad is ook de meening van den minister en zal door hem zooveel mogelijk worden nagestreefd. Bij beschikking van den minister van sociale zaken is benoemd tot arbei der-lid van den Raad van Arbeid te Middelburg, J. M. G. de Roo, te Vlissin gen. Luchtbescherming in haar oefenlokaal een luchtbeschermingsavond. Aanwezig waren o.a. de heeren H. Bierman en jhr. E. Wttwaal van Stoet wegen, resp. voorzitter en secretarie van bovengenoemde vereenigin<?. Als spreker trad op dr. J. Dekker te Middelburg, die een zeer belangwek kende uiteenzetting gaf van de geva ren d e een burgerbevolking bedreigen bij een met strijdgassen te voeren lucht oorlog. Bij de behandeling van verschillende gassen die eventueel zouden kunnen worden gebruikt w.o. 4 soorten gas die daarvoor het meest in aanmerking ko men, bleek echter oat het toch niet onmogelijk s de gevolgen van een luchtaanval te beperken. Gasmaskers en beschermende kleeding kunnen deug delijke wapenen legen deze gassen zijn. Dit vooral is van groote beteekenis voor de personen die zich uit hoofde var, hun werkzaamheid bij den Luchtbe- scherm ngsdienst tot taak hebben ge steld de burgerbevolking bij e.v. lucht aanvallen te beschermen. Het is daarom verkeerd te zeggen „er is toch niets aan te doen". Zeker de techniek t.o.v. het te gebruiken ma teriaal bij Luchtaanvallen neemt steed grootere vlucht, doch men vergete niet dat ook t.o.v. van de bescherm ng te gen luchtaanvallen de techniek steeds grootere vlucht neemt. De vertoonde lantaarnplaatjes gavei, een duidelijk beeld van hetgeen bij luchtaanvallen te wachten staat, echte- ook wat bereikt kan worden indien met groote wilskracht de bescherming daartegen ter hand wordt genomen. Naast de militaire luchtverdedigi heeft ook de burgerbevolking ten op zichte van de bescherming een plicht te vervullen. Met dank aan dr. J, Dekker voor de belangwekkende en zeer leerrijke uit eenzetting, welke dank bekrachtigd werd door het applaus van de toehoor ders, sloot de commandant van de burgerwacht, de heer J. H. Voorthuijzen dezen avond. De heer A. Minderhoud, alh'er viert op 15 December zijn 40-jarig jubi leum bij Van Gend en Loos. Jaarverslag „Ons Belang" We ontvingen het jaarverslag van de Coöperatie „Ons Belang". Uitvoerig

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 1