M H BOASSON ZONEN WjÓÓ "da Idofap&üatióteri' m |\i V lEiVE. ^et nieuwe breiboekje wordt U er passen Waarborg- jassen De beste breister laat wel eens een steek vallen WED. D. S. VAN SCHUPPEN - VEENENDAAL alle SOORTEN SCHEEPJESWOL VERKRIJGBAAR BIJ BREIPATRONEN GRATIS. Scheepjeswol is verkrijgbaar bij LC OiX/IEÖE middelburg. gaarne gratis^bij aangeboden. maar ze breit met Scheepjeswol, dat is zeker! Umdat Scheepjeswol een buitengewoon prettig breiende, soepele wol is, elastisch en toch uitermate sterk. Niet voor niets is de vraag naar Scheep jeswol overal zoo groot. Daarbij is deze prima wol zeer economisch, want ze breit voordeelig uit. Enkele bijzonder geschikte soorten voor jumpers, casaques, jumperblouses, mantelpakjes, kinderkleertjes, shawls zijnJumperwol, Parelwol, Electro- wol, Robijnwol, Concordiawol, Suriname Kantwol, Topaas Wokufil. Voor jumpers, slip-overs en heerenvestenStewardess wol. Jamboreewol, Arubawol. Vraagt Uw winke lier om Scheepjeswol, ze is licht- en wasch- echt, de betere kwaliteiten zijn ook motecht WAARBORG-JASSEN 23 - 26.50 29.50 33.75 tot 5&- Dit is één van de velerlei modellen Waarborg-jassen, die U in de Kreymborg-eta- lages kunt bewonderen. Welke U daarvan het best zou staan Dat hangt af van Uw figuur en Uwe persoon lijkheid. Maar dit is zeker, weik model Waarborg-jas U ook moogt kiezen: U zult er tip-top mee gekleed zijnï Want elke Waarborg-jas is 'n aparte jasl slechts éénmaal verloren. De eerste wedstrijd werd gespeeld in -908 te Den Haag. Nederland won toen met 41. Het duurde, mede in verband met den wereldoorlog, 13 jaar voordat de twee de ontmoeting plaats vond. De return match werd in 1921 gehouden te Parijs. Het overwicht van Nederland werd weer duidelijk in cijfers uitgedrukt. De Oranjemannen wonnen met 50. Het grootste verschil in doelcijfers echter werd behaald in 1923 te Amsterdam. Toen won Nederland met niet minder dan 81. Een internationaal inmaakpar- tijtje dus. Eerst 8 jaren later weer, in 1931, werd een tegenbezoek aan Parijs gebracht. De zege, welke de Nederlan ders daar behaalden was minder over tuigend. Met 34 in het voordeel van het Oranjeelftal kwam destijds het ein de. Een benauwde overwinning. Eindelijk op Hemelvaartsdag 1934 nam Frankrijk voor deze vier nederla gen revanche. En nog wel in Amster dam. Een aanvankelijke voorsprong ging door een onderschatting der tegenstan ders, voor Nederland verloren en Frank rijk sleepte een zwaar verdiende 45 overwinning uit het vuur. In Januari 1936 namen de Nederlandsche voetbal lers wraak. Met een 61 zege keerden zij uit Parijs terug. i Een verzwakt elftal? En wat zullen de onzen nu Zondag presteeren? Het moet toegegeven wor den dat het Nederlandsche elftal niet zoo sterk meer is als in de twee vorige seizoenen. De opstelling doet zien, dat men met de oude spelers aan het expe rimenteeren is moeten gaan, omdat jon ge spelers nog niet beschikbaar zijn. Op één speler na de debutant Bergman zijn de gekozenen echter reeds goede bekenden en kwamen zij reeds verschil lende malen in een vertegenwoordigend elftal uit. Pellikaan is na eenige jaren af wezigheid weer in de gelederen der Oranje-elf weergekeerd, terwijl Vente boven de Bock is verkozen; de rest kan men tot de oude garde rekenen. Het Nederlandsche elftal zal in ge wijzigde opstelling aantreden. Vooral de samenstelling van de voorhoede heeft veel critiek ondervonden voornamelijk dan de verkiezing van Smit als midvoor en Van Heel als linksbinnen. Men kon het niet goedkeuren, dat Smit, de zwer ver en opbouwer van den aanval, zijn zwerverscapaciteiten nu niet ten volle kan volbrengen. Maar was Smit ook niet tevens een uitstekend schutter? En dat is toch een der voornaamste eischen van een midvoor? Daarom dient men de ontmoeting maar eerst eens geduldig af te wachten of de keuzecommissie juist gezien heeft. Deze commissie wilde eveneens een superspeler als Van Heel is, een oude rot in het voetbalspel, nog niet missen nu er nog geen jongere kracht is die hem voldoende zou kunnen vervangen. Van Heel heeft wel zijn technische en tactische capacitei ten behouden, doch zijn snelheid is niet voldoende meer om een snellen vleugel speler te houden. Daarom plaatste men Van Heel op de linksbinnenplaats om zoodoende van zijn kijk op 't spel nog te kunnen profiteeren. Echter, de vraag rijst of een binnenspeler niet even eens uiterst snel behoort te zijn. Want een binnenspeler zonder snelheid stelt veel al teleur. Ook hier dus: afwachten maar. In hoeverre dit gewijzigd elftal ver zwakt is door de noodzakelijk gebleken veranderingen zal de wedstrijd van Zon dag uitwijzen. Het Fransche elftal, Frankrijk heeft zonder twijfel een sterk elftal. De overwinning eenige we ken geleden op Zwitserland behaald heeft getoond dat de Fransche voetbal lers geducht meetellen. De voorafgaan de jaren waren de verrichtingen van het Fransche elftal niet zoo fraai als die der onzen, doch den laatsten tijd wordt er veel aandacht besteed aan de opleiding van de spelers voor het nationale elftal en aan de samenstelling van de landen ploeg met het oog op de komende wed strijden in het wereldkampioenschaps- tornooi. De bekendste spelers van het Fransche elftal zijn de midvoor Nicolas en de rechtsbuiten Courtois, die beiden al vele malen voor Frankrijk zijn uitge komen. Verder Veinante, de linksbinnen, die tegen Zwitserland twee prachtige doelpunten maakte. De linkshalf Del- four tenslotte is eveneens een zeer be kend internationaal speler. Men zal (zich nog wel herinneren, dat hij tot de wei nige Franschen behoorde die dit jaar in aanmerking kwamen voor het West Europeesche elftal. Tenslotte volgen hier nog de beide elftallen: Nederland: doel Halle (Go-Ahead); achter Weber (A.G.O.V.V.) en Caldenhove (D.W.S.); midden: Pellikaan (L.O.N.G.A.); Ande- riesen (Ajax) en Paauwe (Feyenoord); voor: Wels (Unitas), Vente, (Feyenoord), Smit (Haarlem), Van Heel (Feyenoord) t en Bergman (Blauw-Wet). Reserves: Dijkstra (Z.F.C.), Van der Linden (N.A.C.), Kuppen (Feyenoord), De Bock (Bloemendaal) en Ten Duis (Enschede). Frankrijk: doel: Di Lorto (Sochaux); achter: Ca- zenave (Sochaux) en Mattier (Sochaux); midden: Bourbotte (Fives), Fosset (Metz) en Delfour (Roubaix); voor: Courtois (Sochaux), Heisserer (Strasbourg), Nico las (Rouen), Veinante (R. C. Paris) en Langiller (C. A. Paris) Reserves: Llense (Sete), Ben Bouali (Marseille) en Brusseaux (Sete). Scheidsrechter is de Engelsman Wiltshire, grensrechters de Belgen Festraets en Roeykens. Laatste training. Groot was de belangstelling gister avond voor de training van de leden van de Nederlandsch elftalclub op het V.U. C.-veld te 's-Gravenhage. In de V.U.C.-tent, na de oefeningen onder leiding van Bob Glendenning, heeft de heer Herberts weer zijn gebrui kelijke speechje gehouden. Allereerst richtte de voorzitter van de keuzecommissie zich tot de spelers van het B-elftal, dat onder aanvoering van Cor Wilders de Nederlandsche kleuren te Rouen gaat verdedigen. Zich tot de spelers van het A-elftal richtend zeide de heer Herberts, dat hoezeer dit elftal zich vaak in de adora tie van het Nederlandsche publiek heeft mogen verheugen, het in tijden van nood alleen heeft gestaan. Zoo staat het nu a.s. Zondag ook tegen Frankrijk alleen, want één van de steunpilaren is ons ont vallen. Vaak ook gooit men het op den leeftijd van onze spelers, maar men vergeet, dat de gemiddelde leeftijd van de Fransche ploeg nog eenige jaren hoo- ger dan de onze is. Graag geven wij jon gere spelers een kans, maar in vele ge vallen wordt de voetballoopbaan van een jong speler ontijdig vernietigd door de te felle critieken in de pers. Hij wordt vaak „kapot geschreven". Als onze jon ge spelers eens een jaar in volle vrijheid ongestoord zouden kunnen oefenen, zouden ze geheel tot ontwikkeling kun nen komen. Maar wat van dit alles ook zij, ook ons A-elftal kan Zondag een overwinning op de Franschen behalen, wanneer het met hart en ziel speelt. De „ouderen" zullen de jongeren moeten aanvuren. Al ontbreekt het elftal het vertrouwen van velen, juist in die si tuatie is het tot groote dingen in staat. In dit verband herinnerde spr. aan den gelijkmaker in Dusseldorf. WIELRENNEN. DE RONDE VAN FRANKRIJK 1938 Een gemengde Nederlandsche- Luxemburgsche ploeg wordt overwogen. Op welke wijze de ronde van Frank rijk in 1938 zal worden georganiseerd, maakt op het oogenblik een punt van besprek ng uit bij de directie van l'Auto, het blad, dat de koers inricht. Men schijnt wel ,als vast te kunnen aannemen, dat er zes ploegen komen, elk bestaande uit twaalf renners. De formule der landenploegen is gehand haafd. Frankrijk, Italië, België en Duitschland komen met een volledige ploeg uit, zes Nederlanders en zes Luxemburgers vormen tezamen een team, evenals zes Zwitsers met zes Spanjaarden. U t deze gegevens blijkt, dat de deelneming van zes Nederlandsche ren ners dus verzekerd is. al had, na de minder gunstige resultaten onzer l,and- genooten, in dit jaar, menigeen dit niet verwacht. Inmiddels verlu'dt, dat de categorie der afzonderlijken zal worden opgehe ven. Dus geen Belgische, Italiaansche en Fransche individueelen meer, maar slechts een tweede en derde Fr.ansche ploeg, waarvan de renners inderdaad als ploegmaten zullen starten. Het werelduurrecord van Slaats in gevaar. De Franschman Archambaud heeft gisteren in de late middaguren op de Vigorellibaan te Milaan een poging ge daan om het werelduurrecord, dat op naam van onzen landgenoot Frans Slaats staat, te verbeteren. De zeer ern stige poging van den Franschman mis lukte door het feit, dat hij in de 75-ste ronde, toen hij ongeveer 29.770 km had afgelegd, een lekke band kreeg, waar door hij moest afstappen. Archambaud was er inmiddels in ge slaagd op de tusschenafstanden vijf nieuwe weerldrecords te vestigen. De 10 km legde hij af in 12 min. 51,6 sec., terwijl het oude wereldrecord op naam van Slaats stond, met een tijd van 12 min. 53.8 sec. Het wereldrecord over 15 km, dat met 1 9min. 26.8 sec. even eens op naam van Slaats stond, is door Archambaud gebracht op 19 min. 23 sec., terwijl hij verder nog het 20 km- record op 25 min, 57 sec^ bracht. Het oude record was eveneens van Slaats met 26 min. 2.6 sec. r enslotte verbeterde Archambaud nog twee wereldrecords van Richard n.l. over 25 km met een tijd van 32 min. 31.4 sec. (oud record 32 min. 38.8 sec.) eni het wereldrecord over een hafl uur met een afstand van 23.059 km (oud re cord 22.993 km). Opgemerkt zij nog, dat Slaats bij zijn geslaagde poging voor het wereld-uur record in een half uur 22,991 had afge legd, waaruit blijkt, dat Archambaud na een half uur 68 meter voor was op Slaats. Uit een en ander zal het duidelijk zijn, dat Archambaud, indien hij niet door pech getroffen was, een zeer ernstigen aanval op het trotsche record van Slaats zou hebben gedaan. AUTOMOBILISME, MEER DAN 498 KM PER UUR. De Engelsche record coureur capt. G. E. Eyston heeft gisteren op de daarvoor bekende Bonneville Salt Beds (Ver. Staten) met zijn speciaal geconstrueer- den racewagen, de „Thunderbolt" po gingen gedaan, om het absolute snel heidsrecord, dat zijn landgenoot Sir Mal colm Campbell, op 3 September 1935 te Daytona met zijn Campbell Special ma chine met een snelheid van 484,621 km gevestigd heeft, te verbeteren. Door „panne" aan zijn wagen gelukte hem dit niet, maar niettemin heeft hij kunnen bewijzen, dat hij binnenkort in staat zal zijn, het oude record aanzienlijk te ver beteren. De eerste poging van Eyston mislukte. Hij legde de mijl af met een gemiddelde uursnelheid van 480,270 km maar de tweede maal ging het beter. Ondanks het zachte briesje, dat de Engelschman tegen had, bereikte hij een snelheid van 498,465 km, hetgeen tot nu toe nog nie mand ter wereld met een automobiel gelukt was. Om echter de gemiddelde snelheid te verkrijgen, moest Eyston ook een terug rit maken. Reeds bij het begin evenwel van dezen rit kreeg de Engelsche cou reur een defect aan de koppeling, zoo dat hij de poging moest opgeven. Onge twijfeld zou hij het absolute snelheids record hebben verbeterd, immers, op den terugweg zou hij het briesje hebben mee gehad. E J.C. Drukkerij G. W. den-Boer. M bi SCHEEPJESWOL POPULAIRE JASSEN 9.75 -12.50 1475 17SO 19.7*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 8