SPORT. IN T KIELZOG VAN DE WEEK. PERSKRONIEK. WAAR IS WERK? DUITSCHLAND. VOETBAL- Het scheidsrechtersvraagstuk. Uii de Middf'1 urgsche Courant van vóór vijftig jaar. Nog was de trotsche glimlach van voldoening om den mond der Ne- derlandsche Maagd niet geweken over de voortvarendheid der K.L.M. die de internationale luchtvaart door uitbrei ding van haar diensten op Indië voor de zooveelste maal het nakijken had ge geven, of eensklaps noopte een tragisch bericht uit de tropen haar nogmaals zich met rouw te omhangen. Want wederom is een machtige stalen vogel ter aarde gestort, en wederom heeft onze nati onale luchtvaart maatschappij enkele dooden op de debet-zijde van haar le vensboek moeten noteeren. In vrij kor ten tijd onderging deze zwarte bladzij de een ontstellende uitbreiding, en zelfs de optimist zal moeten toegeven, dat de in haar kinderjaren zoo fortuinlijke K, L. M. op den duur niet blijkt te behoo- ren tot de instellingen, die zich alles kunnen permitteeren omdat zij zich bij voortduring in de veilige armen van het geluk koesteren. Sommigen gaan verder door te veronderstellen, dat de elkaar te snel opgevolgde ongevallen eerder een kwestie van minder voorzichtige bedrijfsvoering dan van tegenslag zouden zijn, en anderen vragen zich ook nu weer bezorgd af of het aantal men- schen, dat de laatste jaren op de K.L. M.-lijnen om het leven kwam niet boven het normale risico-vlieg-cijfer uitstijgt. De koninklijke luchtvaart maatschappij heeft zich van haar geboorte af in de algemeene bewondering mogen verheu gen; zij heeft op haar kordaat afgeba- kenden weg vrijwel nooit critiek ont moet, en daarom wordt aan de bezorgde geluiden meestal niet veel aandacht be steed. Alleen reeds omdat in vrijwel el- ken vorm van critiek een grond van waarheid schuilt zal men er echter goed aan doen die geluiden niet langer geheel in den wind te slaan. Bovendien: de Specht is geen geval op zich zelf; hij vormt de voortzetting van een vrij lan ge, sinistere reeks. Wij hebben den grooten wijzer van de klok een ronde terug gedraaid, en weten thans dat het met den winter meenens gaat worden. Maar onze zwemmende meiskes doorklieven de golven nog even vroolijk als vierde de zon hoogtij, en onder de nooit falende leiding van Ma stevenen ze opnieuw op de Deensche records af. Dat men voor alsnog over Poppy uit Indië wat te en thousiast is geweest kan de hoop, die in zwemlievend Nederland begonnen is te herleven, niet om hals brengen.... Excellentie Patijn, die vele Brusselsche vriendenhanden heeft moe ten drukken, en wiens lang uitblijven bij sommigen eenige ongerustheid heeft verwekt, is nu toch eindelijk op zijn nieuwen Haagschen zetel terecht geko men. En Excellentie Colijn, die het To rentje aan den Vijverberg even goed kent als het departement tegenover de Witte, waar de heer Deckers zooveel voetstappen heeft liggen, is met zijn si garen onder den arm het groote witte huis aan den Kneuterdijk, waar 't crisis comité over zooveel problemen heeft gezucht aan 't verkennen. Maar Excel lentie Romme heeft door de microfoon met honderdduizenden in den lande van hart tot hart over de ellende der werk loosheid gesproken, en velen warm doen loopen voor het spaarsysteem, dat bedoeld is om de slachtoffers van de werkloosheid dezen winter wat minder kou te doen lijden. Het kwartje van den werklooze en het kwartje van den nog werkende zoeken elkaar, en Nederland is een milddadig land. Shaw, die altijd veel aandacht voor zekeren Bernard heeft weten te absorbeeren, heeft de wereld meege deeld, dat hij zich oud begint te gevoe len. Zoodat ons dus vermoedelijk in de naaste toekomst nog verschillende Shawiaden te wachten staan. Bakhuys, de eens aangebeden virtuoos op het ron de leder, de met carrières zoo speelsche middenvoor, die kans heeft gezien in enkele maanden tijds de sympathie der veranderlijke massa te verspelen, heeft laten weten, dat hij nu toch maar naar Metz verhuist. En de derde, die de we reld naar zich heeft doen luisteren was president Roosevelt, die met de open hartigheid, op de wip zittende regeer ders eigen, rake opmerkingen heeft ge maakt over terreur en anarchie zonder de namen Japan, Italië of Duitschland uit te spreken. Een Engelsche professor heeft voorspeld, dat de mensch over 5000 jaar kaalhoofdig, bijziend en tandeloos op dit ondermaansche voort zal strompelen. Wij weten niet of dit in Engeland ook het geval is, doch in ons land worden regelmatig personen waar genomen, die hun tijd dan precies 5000 jaar vooruit zijn. Terwijl de Engelsche geleerde zich in de zeer verre toekomst verdiept, wordt het in Nederland mode de verborgenhe den van het verleden op te sporen, en de wichelroede is troef. Nu Gouda en Delft over onderaardsche gangen be schikken wil Breda voor deze gemeen ten niet onder doen, en weldra zal er geen stad of dorp meer zijn of de roe- el elooper is er als kind aan huis. Het schijnt voor madame Sylvia tijd te wor den haar joyeuse rentreé te maken.. Amsterdam heeft het noodig ge acht het lawaai den oorlog te verklaren. Of politieke meeningsverschillen of de vele uitgeweken vreemdelingen, die de hoofdstad momenteel herbergt, de stilte- maat hebben doen over loopen is echter niet bekend. Verwacht wordt dat alle Amsterdammers binnen kort nog slechts op hun teenen zullen loopen, en dat zij op den publieken weg alleen met be hulp van hujn handen zullen convjer- seeren. Dr. Euwe, die nu zijn match om het kampioenschap in den luidruchtigen Haagschen dierentuin is begonnen, zal dus in den vervolge zijn inspannende taak aan de boorden van het Y kunnen beoefenen. Kwartiermeester. OPNIEUW VERLAGING VAN DEN MELKTOESLAG, Onjuist geacht. Het Officieel Orgaan van den Alg. Ned. Zu velbond (F. N. Z.) acht de nieuwe verlaging van den melktoeslag (van f 1,88 op f 1,52) in verband met de jongste stijging van den boterprijs onjuist. Het blad schrijft: Toen dezen zomer de toeslag van 2,16 tot 1,88 cent verlaagd werd, was daar aanleiding toe. Behalve degenen, die op het standpunt staan: ,,de melk prijs is nog lang niet hoog genoeg" heeft Z' ch toen ook niemand tegen deze verlaging verzet, omdat men wel ge voelde, d,at de stijging van den grond- pijs ifprijs, overieenkomsflig de prijzen der producten zonder den toeslag) der melk deze verlaging motiveerde. Dit was zeker het geval indien men daar bij in oogenschouw nam dat met een stijg ng van den internationalen boter prijs, een verlaging der heffing gepaard gaat, althans indien men, zooals wij dit steeds gedaan hebben, verband legt tusschen heffing en toeslag. Wij zijn zelfs van meening, dat men met deze verlaging te laat is gekomen, evenals men te laat is gekomen met de verla- g'ng der heffing op boter, margarine en andere spijsvetten. Wij beleven nu het eenigszins eigen aardige feit, dat de melk gedurende de zomermaanden en m.n. in Juli en de eerste helf van Aiugustus een hoogeren prijs heeft opgebracht het verschil in vetgehalte natuurlijk buiten beschou- w'ng latende dan in de laatste we- weken. - Men had beter gedaan de toeslag- verlaging, die half Augustus is ingegaan, half Juni te laten ingaan en thans geen wijziging meer in den toeslag te bren gen. De melkprijs had dan met den bo terprijs geleidelijk kunnen oploopen en er was geen ,aanle'ding geweest tot de laatste verlaging, die ook zonder dat niet te verdedigen is, omdat we aan het begin van den staltijd staan en de melkgift zienderoogen daalt. Met den boterprijs in het binnenland s het al net zoo averechts gegaan. Ge durende de zomermaanden hadden we een boterprijs in den groothandel (no teering -}- heffing) van gemiddeld f 1,45 per kg, terwijl deze na half Augustus op gemiddeld f 1,35 is gebracht. Dit is in strijd met ,alle logica. Een art'kei waarvan de productie afneemt en dat op de internationale markt voortdurend in prijs stijgt, verlaagt men voor het binnenland in prijs! Verlaagt men zelfs verder dan op goede gronden te ver dedigen is. Afgaande op de redeneering dat men moet trachten den toestand van de jaren vóór den oorlog zoo dicht mo gelijk te benaderen zelfs in de offi- ciëele stukken komt dit voor! heb ben wij eens nagegaan hoe het met den boterprijs in drie jaren voorafgaande aan 1914 dus 1911, 1912 en 1913 De districts-Arbeidsbeurs voor alle gemeenten tusschen Ooster. en Wester Schelde, zendt ons de volgende aan vragen: Binnenland. AMSTERDAM: voor cafétaria-bedrijf: 4 spoelers; 2 piccolo's; voor direct. Per soonlijk aanmelden Arbeidsbeurs Mid delburg op Maandagmiddag a.s. (11 Oct) UTRECHT: kerkorgelfabriek; half was of bekwaam orgelbouwer-stemmer; dad., loon n.o.t.K, 's GRAVENHAGE: electro-technisch teekenaar met eenige jaren teekenka- merpraktijk bekendheid met hoogspan ningsinstallaties strekt tot aanbeveling, salaris ongeveer f 100 per maand. 's GRAVENHAGE: chef-watermeter werkplaats, Middelbaar-Technische op leiding voorkeur; leeft, liefst beneden 35 jaar; salaris f 2450 tot f 3000; eigen handig geschreven sollicitaties met af schrift van diploma's en getuigschriften en staat van dienst voor 20 Oct. a.s. SWALMEN: voor pottenbakkerij, be kwaam potten draaier; dad.; loon plm. f 30 per week; voor vast; reiskosten n.o.tk, HEERLEN: kleermaker zelfstandig kunnende werken; dad., f 24 per week; voor onbepaalden tijd. EINDHOVEN: 5 ervaren zwakstroom monteurs (telefoon-montage); en 5 er varen bankenmonteufs voor revisie van de betaalbewerkingsmachines (draai banken, enz.); beide categoriën 25 tot 40 jaar oud. TILBURG, bekw. centr. verwarmings monteur, zelfstandig kunnende werken; dad., 52 ct. per uur; voor onbep. tijd was. En we hebben daarbij waargeno men, dat de boterprijs in al deze jaren in Augustus reeds aan het stijgen was. Dit :s trouwens een gewoon voorko mend verschijnsel, ook in de laatste ja ren. Onze crisisoverheid heeft het nu echter, juist eens andersom gedaan en heeft in Augustus de prijzen verlaagd. Men had dit in April of Me! moeten doen, de maanden waarin de groote productie inzet en waarin wij een ver ruiming van den afzet op de binnen- landsche markt zoo u'terst goed kun nen gebruiken. Men had dan eind Au- I gustus of begijn September den prijs weer op een geschikt winterniveau kunnen brengen, hetgeen dan ook eenigszijis parallel had geloopen met de sterke productiedaling welke :'n de maand Augustus is ingezet. D,aar komt nog iets bij. In de jaren 1911-T4 was het maandgemiddelde der Commissienoteering van October tot en met Februari f 1,47% per kg. En nu vragen wij ons af, waar deze boter prijs gold 'n de jaren voorafgaande ,aan den wereldoorlog, waarom wij dan nu een boterprijs van gemiddeld f 1,35 per kg in den groothandel moeten hebben. Boven hebben wij reeds aangetoond, dat noch het verloop der productie, noch dat v,an den internationalen bo terprijs deze prijzenpolitiek rechtvaar digt. Ook uit een bedrijfstechnisch oog,- punt :s deze fout. In den staltijd worden de productie kosten hooger en wil men de productie in den winter nog zooveel mogelijk op peil houden dan is het noodig, dat de prijzen in dit jaargetijde hooger zijn dan in den zomer. Weer verband leg gende tusschen heffing en toeslag dient de boterprijs dus te worden verhoogd. Ook in absoluten zin is deze te laag, hetgeen blijkt uit de vergelijking die wij maakten met de prijzen in 1911-'14. Dat wij er niet mede accoord kun nen gaan, dat men de boterprijzen drukt, omdat de prijzen der andere Ie- vensm ddelen stijgen, hebben wij reeds eerder betoogd en willen wij hier nog eens herhalen. Wij kunnen tot geen andere conclu sie komen, dan dat bij het vaststellen van heffingen en toeslagen niet in de eerste plaats overwegingen van land- bouwkundigeln aard, doch andere in vloeden een rol spelen. Welke invloe den d-t 'zijn, laten wij in het midden, ieder zal daarover wel zijn eigen mee ting hebben. Wij const,ateeren alleen dat wij met de landbouw-crisismaatre- gelen op deze wijze in verkeerd vaar water en tot prijzen komen, die onvol doende rekening met de omstandighe den houden. ONTVANGEN BOEKEN. Nieuw Guinea-plannen, Een gevaar voor ons volksbestaan", door P. E. Keuchenius. De schrijver onderzocht hierin vooral de van de zijde der N. S. B. gepropageerde kolonisatie-plannen uit het oogpunt van bevolkingspolitiek en komt tot de slotsom: gevaarlijk voor ons volksbestaan. Uitgave Nederduitsche Uitgeverij te Soest. „Orde" Handboek voor den zaken man, door J. de Jbngert. Uitga re W. L. en J Brusse N.V, te Rotterdam. .,De Zwarte paarden" door Tar- jei Vesaas. Uit het Noorsch door Cl. Bienfait. Band- en omslagontwerp van J. F, Doeve. De vier prachtige, zw.arte paarden van den postmeester en hee- reboer Ambros Förnes, vormen zijn trots, maar zullen tevens de ondergang worden van hem en zijn gezin. In de zen stoeren Noorschen roman wordt het karakter van de Noorsche menschen en hun landschap geteekend. Uitgave H. P. Leopold's Uitg. Mij. N.V. te D e n Haag. reiskosten n.o.tk. ASSEN: eerste klas electro-technisch monteur, goed op de hoogte met mo derne fabrieksinstallaties, zoowel kracht als licht; op zwakstroomgebied bekend, voorts met telefoon en signaalinrichtin gen, leeft, plm, 30 jaar; geh., loon f 25 f 30 per week naar bekwaamheid; dad., bij gebleken bekwaamh. voor vast; aan biedingen zoo spoedig mogelijk met uit voerige inlichtingen. HOORN: halfwas wagenmakersknecht b/m carosseriegebouw; leeft. plm. 19 jr. dad., loon n.o.tk. intern. LEIDEN: 2 bekw. zandvormers, loon naar bekwaamh. (4050 ct. per uur be nevens tarief); voorloopig voor een half jaar; reiskosten worden bij oproeping vergoed; schriftelijke aanb'. ten spoe digste. Aanvragen: Buitenland BELGIë, HASSELT: 6 bekw. beton-timmerlie- den; loon frs. 5.60 per uur. CHARLEROI: 40 opperlieden, loon frs, 4.50 per uur. Onderdak verschaft de Societé Beige des Bétons. Aanbiedingen ten spoedigste. RIJNLAND: melkersgezin voor Rijn land, stal van plm. 15 koeien, plm. en kele varkens. Loon R.M. 110120 per maand plus vrij wonen, vuur, licht, aard appels, melk, tarwe voor brood en 1 varken per jaar. Man moet prima melker zijn. terwijl de vrouw mèe moet kunnen melken. Alle aanbiedingen uitsluitend aan de plaatselijke organen der Arbeidsbemid deling. Zooals reeds eerder is medegedeeld heeft het bestuur van den K.N.V.B, be sloten een commissie van 5 leden te be noemen, welke het scheidsrechters vraagstuk, in het bijzonder wat de op leiding betreft, in studie zou nemen. De ze commissie is thans samengesteld; o.a. maakt de heer J. P. van Bel er deel van uit. Zij is met haar werkzaamheden be gonnen en haar is, naar de Sportkr. meldt, opgedragen: le. Het instellen van een onderzoek naar: a. de wijze, waarop bij de plaatselijke en gewestelijke bonden scheidsrechters •als zoodanig worden benoemd; b. de wijze, waarop door deze bonden opleiding aan de fungeerende scheids rechters wordt gegeven; c. de wijze van beoordeeling van scheidsrechters, die bij den K.N.V.B. het verzoek hebben ingediend om op diens lijst te worden geplaatst. 2e, Het uitbrengen van advies aan het Bestuur van den K.N.V.B. betreffende eventueel voor de onder I genoemde punten aan te brengen veranderingen ten goede, 3e. Een onderzoek in te stellen naar de bezwaren, welke er zouden kunnen bestaan tegen'de tegenwoordige werk wijze van de Scheidsrechters-Commissie van den K.N.V.B. 4e. Het geven van advies betreffende alle middelen, welke zouden kunnen lei den tot verbetering van het scheidsrech terscorps van Een K.N.V.B, 5e. Het uitbrengen van een rapport en bijbehoorende adviezen, uiterlijk op 1 Maart 1938. VARKENSHOUDERS OPGEPAST. De C. v, P. te Ede geeft belangheb benden in overweging om, alvorens in handelsrelaties te treden met Jan Br,and De Koning, geb.. te Barneveld, 28 Mei 1897, wonende te Lunteren, gemeente Ede, Vaarkamperengweg 4, die zaken moet doen met zekeren Verseveld, zich eerst tot hem om 'nlichtingen te -wen den. Er wordt vermoed dat zij zicK o.m. bezig houden met smokkelen van var kens en biggen uit het buitenland naar Nederland, terwijl er geruchten in om loop zijn, dat deze dieren afkomstig zijn uit stallen, d'e besmet moeten zijn met varkenspest. (RADIO-PROGRAMMA. ZONDAG 10 OCTOBER 1937. HILVERSUM I, 1875 M. 8.30 KRO. 9.30 NCRV. 12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.4511.30 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Gew. muziek (Gr.pl.). 9.50 Ned. Herv. Kerkdienst. Hier na: Gew. muziek (Gr.pl.). 12.15 KRO-or- kest. (Om 1.00 Boekbespr.). 2.00 Gods dienstonderricht voor ouderen. 2.30 KRO- orkest. 3.00 Gram. 4.15 Ziekenlof. 4.55 Sportnieuws. 5.00 Gew. muziek (Gr.pl.). 5.20 Ger. Kerkdienst. Hierna: Gew. muziek (Gr.pl.). 7.45 Sportnieuws. 7.50 Causerie. 8.10 Berichten ANP. 8.25 Report, schaak match. 8.30 KRO-orkest, melodisten en so listen. 9.30 Gram. 9.45 KRO-melodisten en solist. 9.55 The Twinkling Three. 10.05 KRO-Melodisten. 10.15 The Twinkling Three. 10.25 Reportage schaakmatch. 10.30 Berich ten ANP. 10.40 Epiloog. 11.0011.30 Re portage (Gram.). HILVERSUM II, 301 M. 8.55 VARA. 10.00 VPRO. 12.00 AVRO. 5.00 VPRO. 5.30 VARA. 8.00—12.00 AVRO. 8.55 Gram. 9.00 Voetbalnieuws. 9.05 Tuinbouwpraatje. 9.30 Gram. 9.40 Causerie, 10.00 Zondagsschool. 10.30 Prot. Kerk dienst. 12.00 Orgelconc. 12.10 Filmpraatje. 12.35 Renova-kwintet. 1.15 Schilderijbespr. I.30 Omroeporkest. 2.00 Boekbespr. 2.30 Omroeporkest en soliste. 3.25 Gram. 4.00 Meisjeskoor. 4.30 Dansorkest. 4.55 Sport nieuws ANP. 5.00 Gesprekken met luis teraars. 5.30 Kinderuur. 6.00 Noviteiten-or kest. 6.30 Sportpraatje. 6.45 Sportnieuws ANP. 6.50 Gram. 7.00 The Lucky Birds en solisten. 8.00 Berichten ANP. 8.15 Radiotoo- neel met muz. 9.25 Solistenconc. 10.15 Ra diojournaal. 10.30 Gram. 11.00 Berichten ANP. 11.10 Reportage schaakmatch. 11.20 12.00 Dansorkest. DROITWICH, 1500 m. 12.50 New Vic toria Cinema-orkest. 1.50 Celebrity-Trio. 2.20 Voor tuinliefhebbers. 2.40 Clydebank Burgh orkest. 3.20 De Westminster Players. 3.50 Gram. 4.20 Causerie, 4.40 BBC-orkest. 5.20 Causerie. 5.40 Harmonie-orkest. 6.25 Filmpraatje. 6.40 Radiotooneel. 8.15 Kerk dienst. 9.05 Liefdadigheidsoproep. 9.10 Be richten. 9.25 Piano. 10.05 Mannenkoor en orkest. 10.50 Epiloog. RADIO-PARIS. 1648 m. 7.10, 8.20 en II.20 Gram. 11.50 Orgelconc. 12.40 Gram. 12.50 Visciano-orkest en Zang. 5.10 Gram. 5.20 Het Roland Porée-orkest. 8.35 Zang. 8.50 Radiotooneel. 10.50 Gram. 11.20 I.20 Bouillon-Dansorkest. KEULEN. 456 m. 5.20 Havenconc. 7.35 Solistenconc. 9.00 Gram. 10.40 Piano. 11.20 Conc. en gram. 3.20 Orkest en solisten. 6.50 Trio. 7.20 Gram. 8.20 Kleinorkest. 9.50 II.20 E. Bauschke's orkest en Orgelspel. BRUSSEL. 322 en 484 m. 322 m: 9.25 Gram. 10.35 Orgelspel. 11.20 Gram. 11.35 Piano. 12.20 Salonorkest. 12.50 Kleinorkest. 1.502.20 Salonorkest. 2.35 Gram. 3.05 Lichte muziek. 3.50 Kon. Zangver. 5.35 Sa lonorkest. 6.20 Radiotooneel. 6.45 Gram. 7.20 Kleinorkest. 8.20 Nationaal orkest. 9.05 Reportage. 9.20 Vervolg conc. 9.50 Gram. 10.30 Dansorkest. 11.2012.20 Gram. 484 m: 9.22 Gram. 10.20 Variété. 11.05 Piano. 11.20 Luc Darcy's orkest en Gram. 1.30 Gram. 1.45 Radiotooneel. 2.202.35 Gram. 2.50 Solistenconc. 3.20 Gram. 4.35 Solistenco.ncert, 4.50 Gram. 5.20 Pop. conc. 7.35 Gram. 8.20 Dansorkest en radiotooneel. 10.30 Gram. 11.2012.20 Eloward en zijn orkest. DEUTSCHLANDSENDER. 1571 m. 7.20 Gev. progr. 9.20 Berichten. 9.35 Sport- 40e week 1887. Dit jaar heeft de exploitatie van de Lutine geene schitterende uitkomsten gehad. Van de 103 dagen, waarop de booten gereed lagen om te werken, was de wind 66 dag'en benoorden oost en west; de overige dagen beneden die streken doch de toestand van het water liet niet toe, dat meer dan 27 dagen kon worden gewerkt. Naar het Vad, verneemt bestaat het plan, zoo mogelijk Maandag a.s. in de Tweede Kamer de openbare behande ling der grondwetsherziening aan te vangen. Tot lid der Tweede Kamer te Win schoten is herkozen het afgetreden lid mr. J. W. J. baron de Vos van Steen- wijk (l) met 547 van de 1018 stemmen. Tot onderwijzer aan de rijks-normaal lessen alhier is benoemd de heer A. Lijsen alhier. Naar de Daily News verzekert schijnt Rusland definitief afgezien te hebben van een gewapende interventie in Boel- garije. De bij het 3e regiment infanterie be noemde eerste luitenant T. L. van Wag- tendonk is ingedeeld bij het 2e bataljon van het korps te Middelburg. De heer Armand Sassen bepleit in de jongste aflevering van de Economist de wenschelijkheid, dat door den staat een toezicht worde ingesteld op de organisa tie, het beheer en de operatiën der par ticuliere spaarbanken. Het verloopen badseizoen kan voor Domburg gunstig genoemd worden. Ter wijl het aantal badgasten steeg tot 740, was het getal genomen baden ru;m 2900, bijna 600 meer dan in het jaar 1886. Gedurende het badseizoen te Vlissin- gen, dat op 11 Juni g'eopend werd en (heden) Maandag zal worden gesloten, werden 4359 heeren en 2222 dames alzoo in het geheel 6581 baden genomen. Het vorige jaar maakten 5087 heeren en 2420 dames, totaal 7507 personen van de baden gebruik, Candidaat voor het presidentschap van de Transvaal is, behalve president Kruger, de rechter Kotze. Volgens de Times staan de kansen van den laatste gunstig. nieuws. 9.5012.15 E. Bauschke's orkest en Orgelspel. Om 10.05 Weerbericht. MAANDAG 11 OCTOBER 1937. HILVERSUM I, 1875 M. NCR V-uitzending. 8.00 Schriftlezing, meditatie, gew. muziek (gr.pl.). 8.30 Gram. 9.30 Gelukwenschen. 9.45 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Chr. lectuur. 11.30 Gram. 12.00 Berichten. 12.15 Gram. 12.30 De Gooilanders. 2.00 Voor de scholen. 2.35 Gram. 3.00 Causerie. 3.40 3.55 Gram. 4.00 Berichten. Bijbellezing. 5.00 Voor de kinderen. 5.45 Fluit en piano. 6.25. Gram. 6.30 Vragenuur. 7.00 Berichten. 7.15 Vervolg vragenuur. 7.45 Reportage. 8.00 Berichten ANP. 8.15 Baptiste Kerkdienst. 9.45 Stichtsch Salon-orkest. (Om 10.00 Be richten ANP. Dampraatje). 10.20 Vervolg conc. 10.45 Gymnastiekles. 11.00 Vervolg conc. 11.3012.00 Gram. Hierna Schriftle zing. HILVERSUM II, 301 M. Alg. Programma, verzorgd door de VA RA. 10.0010.20 v.m. VPRO. 8.00 Gram. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Declamatie. 10.40 Gram. 11.10 Vervolg de clamatie. 1 1.30 Orgelspel. 12.00 Gram. 12.30 „Fantasia". 1.151.45 Gram. 2.00 „The Lucky Birds"' en solist. 2.30 Gram. 3.00 Declamatie. 3.20 Viool. 4.05 Gram. 4.30 Kinderuurtje. 5.00 Gram. 5.30 „Fan tasia" en orgelspél. 6.30 Muzikale lezing. 7.10 Causerie. 7.30 Pianoduetten. 8.00 Herh. s.o.s.-ber. 8.03 Berichten ANP. 8.10 Gram. 8.45 VARA-orkest. 9.15 Declamatie. 9.30 Vervolg conc. m.m.v. solisten. 10.00 Berichten ANP. 10.05 Utrechtsch Sted. or kest (gr.pl.). 11.0012.00 Gram. DROITWICH. 1500 m. 11.05 Orgelspel. 11.3511.50 en 12.05 Gram. 12.20 Cause rie. 12.45 BBC-Schotsch orkest. 1.20 Decla matie. 1.3 52.20 Orgelconc. 3.203.50 Geiger en zijn orkest. 4.20 Rae Jenkins-Trio en solisten. 4.50 Gram. 5.20 Piano. 5.40 Reg. King's orkest. 6.20 Berichten. 6.40 Northern Ireland-orkest. 7.20 Variété-progr. 8.05 Radiotooneel. 8.20 Causerie. 8.50 Pia no. 9.20 Berichten. 9.40 Buitenl. overzicht. 9.55 Tommy Dorsey en zijn Band (uit Ame rika). 10.35 BBC-Theater-orkest. 11.20 Cau serie. 11.35 De Orpheans. 11,5012.20 Dansmuziek (gr.pl.). i RADIO-PARIS. 1648 m. 7.10, 8.20 en 10.50 Gram. 12.20 Jacbara-orkest. 2.50 Zang. 3.05 en 3.50 Gram. 4.05 en 5.00 Zang. 5.20 Gevar. conc. 7.23 Zang. 7.35 Harpconc. 7.50 Zang. 8.50 „Miss Helyett", operette. 10.50 Gram. KEULEN. 456 m. 5.50 Kleinorkest. 7.50 SA-Orkest. 11.20 Nedersaksisch Symphonie- orkest en solisten. 1.35 Gevar. conc. 3.20 Kleinorkest. 5.30 Viool en piano. 6.30 Gram. 7.20 Westduitsch weekoverzicht. 7.50 Klein orkest en solisten. 9.5011.20 Orkest en solisten. BRUSSEL. 322 en 484 m. 322 m: 12.20 Gram. 12.50 Dansorkest. 1.30 Salonorkest. 1.502.20 Gram. 5.20 Salonorkest en gram. 6.50 Gram. 7.20 Dansorkest. 8.20 „De Blau we Vogel". 9.20 Symphonie-orkest. 10.30 Dito. I 1.05 I 1.26 Gram. 484 m: 12.20 Gram. 12.50 Salonorkest. 1,30 Dansorkest. 1.502.20 Gram. 5.20 Orkest en solist. 6.20 Tiroolsche muziek. 6.40 Piano en viool. 7.35 Gram. 8.20 Or kest. 9.20 Bach-programma. 9.35 Orkest en solist. 10.30 en 10.5011.20 Gram. DEUTSCHLANDSENDER. 1571 m. 7.20 Berlijnsch Philharmonisch Blaassextet. 8.20 Berichten. 8.35 Gram. 9.20 Berichten. 9.50 11.20 E. Bauschke's orkest. Om 10.05 Weerbericht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 10