Purol bij Doorzitten Zonnebrand - Stukloopen GEMENGD NIEUWS. LANDBOUW. SPORT. INGEZONDEN STUKKEN. MIDDELBURG. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Uri de Goesche Courant fin een halvt eeuw geleden* AtEHUA. •as (lng. Mea. in 1936. Totaal werden in de provincie opgewekt en verkocht 21,343,054 kwu tegen 18,839,681 in 1936, Het trambedrijf zag het aantal passa giers weder dalen en wel van 960,555 tot 924,587. De explotatierekening van het elec- triciteitsbedrijf geeft een eindrijfer van f 1.770.156 en een voordeelig saldo van f 334,395. D e van het trambedrijf een eindcijfer van f 121,902 en een nadee- lig saldo van f 14$40; de verlies en winstrekening der N.V, een eindcijfer van f 325,187 en een goed slot van f 65,260. HET VEER HANSWEERT— WALSOORDEN OVER DE WESTER- SCHELDE. De vervanging door het veer PerkpolderKruiningen, Omtrent de verlegging van het veer over de Wester-Schelde Hansweert Walsoorden naar de meer oostelijke route PerkpolderKruiningen hoort men op het oogenblik maar heel weinig. Eenigen tijd geleden leek het, alsof met het klaarmaken van de nieuwe aanleg plaatsen spoedig zou worden aangevan gen en er kwam dan ook heftig verzet zoowel van de zijde van Zuid-Beveland (Hansweert) als van de zijde van Zeeuwsch-Vlaanderen (Walsoorden). Deze spoed was begrijpelijk omreden de tegenwoordige aanlegsteigers, vooral die te Walsoorden, onvoldoende zijn voor het tegenwoordige verkeer. Maar ook het verzet tegen de voorgenomen ver legging was verklaarbaar, aangezien voor Hansweert en Walsoorden hier door niet geringe schade zou ontstaan. De ingebrachte bezwaren hebben ech ter de meening van den betrokken mi nister omtrent de wenschelijkheid der door zijn departement gekozen punten niet kunnen wijzigen. Intusschen kwa men er ook bezwaren van de zijde van het loodswezen (Nederlandsche en Bel gische), zulks in verband met de belan gen van de zeescheepvaart van en naar Antwerpen, Na het tot stand komen van de nieuwe aanloophavens toch zou de scheepvaart de route van het veer PerkpolderKruiningen kruisen, waar van niet weinig hinder is te verwachten. En hetzelfde geldt ook ten aanzien van de binnenscheepvaart van Antwerpen naar Hansweert, Terneuzen, Vlissingen enz. en omgekeerd. Het schijnt, dat deze laatste bezwaren meer gewicht in de schaal hebben ge legd dan de eerste en dat naar aanlei ding daarvan een departementale com missie is belast met een nader onder zoek dienaangaande. Uit dit onderzoek wordt de tegenwoordige vertraging in de werkzaamheden verklaard en het is dan ook wel jammer, dat niet vroeger aan het plegen van overleg met het loodswezen is gedacht want het was toch van het begin af begrijpelijk, dat hier ook voor de zee- en binnenscheep vaart op de Schelde belangrijke belan gen op het spel stonden. Hoever men met het overleg thans is gevórderd is moeilijk te zeggen, doch wel is aan te nemen, dat de oplossing in dezen nog niet is gevonden. Wel wordt aan de voorbereiding van het werk voor een aanloophaven aan den Perkpolder doorgewerkt, doch aan de noordzijde bij Kruiningen wordt niet merkbaar gewerkt. Naar verluidt, is nog gedacht aan-een nieuw veer Perkpolder Hansweert. Alsdan zou van Hans weert af langs de gemeente Schore een nieuwe weg worden aangelegd naar den Rijksweg Bergen op ZoomVlissingen even ten westen van de nieuwe brug over het kanaal door Zuid-Beveland, Een mooi geschenk, In de officierscantine van de Ripper- dakazerne te Haarlem is dezer dagen een groote schilderij v,an H. M. de Ko ningin overgedragen en onthuld, zijnde een geschenk van den reserve luitenant kolonel. P. W, M. Hoegen van Hooge- lande. De commandant van het K.M.D., lui tenant-kolonel A. M, A. van Loon, bracht den gever dank voor zijn vor stelijk geschenk en ook den vervaar diger voor het bereikte resultaat. Met de plaatsing van het schilderij is een lang gekoesterde wensch in vervulling gegaan. De heer Hoegen van Hoogelande zeide hiermede een tastbaar bewijs te willen geven van dank aan de offic e- ren voor de hulp en steun hem ver leend bij de uitoefening van de door hem vrijwillig in het leger op zich ge nomen taak, aldus het verslag in de Oprechte Haarlemsche Courant, waar aan wij een en ander ontleenen, EEN ONGEPASTE AARDIGHEID? Gisterenmiddag werd telefonisch aan de brandweerkazerne kennis gegeven, dat brand zou zijn uitgebroken in de Bi oscoop op de Markt. Begrijpende, dat als dit werkelijkheid was, dringend hulp noodig zou zijn, ruk te men binnen een paar minuten met de magirusspuit uit, doch bij aankomst op de Markt, bleek niets, maar dan ook totaal niets van brand te bespeuren te zijn. Het is te hopen, dat men te weten komt wie deze aardigheid uithaalde. EEN BRANDWEEROEFENING, Gisterenavond omstreeks half zeven werd de brandweer gealarmeerd voor een oefening. Men veronderstelde, dat brand zou zijn uitgebroken in het ach terste gedeelte van de magazijnen en werkplaats van de firma Loontjes op den Dam en zooals in werkelijkheid ook zou zijn gebeurd, men ging met al het groote materiaal er op uit, omdat het hier gold een werkplaats met veel zeer brandba re zaken en dit in een flink gebouwde buurt. De magirusspuit reed naar den Dam en daar werd direct een slang op de waterleiding geplaatst en door de poort die naar achter de huizen leidt, gelegd. Intusschen was de spuit zelf doorgere den naar het voormalige dok en werd de zuigslang gelegd onder door het nieuw hek dat voor een der trappen is geplaatst. De burgerijspuit en ook de ladderauto waren uitgerukt en wel resp. naar het Suikerplein en het terrein van de Vijf Ringen om van daar den denkbeeldigen brand te bestrijden. Op den Dam had men twee slangen op de spuit geplaatst en later toen de ladder ook naar dit plein was gekomen, heeft men op een der slangen een broek stuk geplaatst en een der deelen ge voerd naar den ladder, zoodat van bo ven af deze ook in werking kwam. Massa's water werden op de straat gespoten. Na afloop der oefening maakte het materiaal nog een rit langs alle singels naar de kazerne. De heer C. J. Booster, directeur van de kantoren der Nederlandsche Middenstandsbank te Middelburg en Vlissingen, wonende alhier, is met in gang van 26 Juli benoemd tot directeur van het kantoor te Zwolle. KRIJGT VLISSINGEN EEN HERTENKAMP? Het is verheugend, dat Vlissingen in gezetenen heeft, die steeds hun beste krachten in dienst stellen voor de be langen van hun woonplaats. Terecht gaan zij uit van het standpunt, dat een badplaats aantrekkelijker wordt, wan neer den bezoeker diverse attracties worden geboden. Zoo is thans het plan in voorbereiding om Vlissingen een her tenkamp te verschaffen en naar wat wij daaromtrent heden vernamen, zijn deze voorbereidingen reeds in een vergevor derd stadium, zoodat het vrij zeker is, dat het kamp binnen afzienbaren tijd zal verschijnen. Vanzelfsprekend is de bur gemeester zeer enthousiast over een en ander en heeft hij zijn vollen steun en medewerking toegezegd. Doch niet al leen de burgemeester, maar ook ver schillende andere vooraanstaande perso nen betuigden hun instemming. Het hertenkamp moet er komen door den steun van velen. Zijn wij goed inge licht, dan bestaat het plan het kamp te vestigen op een terrein naast het zieken huis „Bethesda". De bouw daarvan zal geschieden onder de belangelooze lei ding van een bekend architect en wel licht dat de uitvoering kan geschieden door jeugdige werkloozen. Voor een en ander is uit den aard der zaak nogal wat geld noodig en hoewel er reeds vele toezeggingen zijn, zijn giften daarvoor toch hartelijk welkom. RAAD VAN ELLEWOUTSDIJK. ELLEWOUTSDIJK. Zaterdagavond kwam de Raad dezer gemeente in spoed- eischende voltallige vergadering bijeen, onder voorzitterschap van den burge meester. Deze deelde mede, dat de goed keuring van Ged, Staten ontvangen was, om de Langevielestraat overeenkomstig het daarvan opgemaakt plan, te ver nieuwen. Met eenige door Ged, Staten gestelde eischen en verlangens ging de Raad ac- coord, o.a. met het gebruiken van trot toirbanden voor de afsluiting van den voorkant van het aan te leggen voetpad inplaats van een betonplank. De opzichter, die tot toelichting van het plan ter vergadering genoodigd was, deelde mede, dat hij betonplanken had voorgeschreven met het oog op den fi- nancieelen toestand der gemeente, Ze zijn n.l. goedkooper dan trottoirbanden. Indien de gemeente het werk echter in eigen beheer uitvoert, hetgeen de op zichter adviseerde, in verband met het aanmerkelijk verschil dat bestaat tus- schen den laagsten inschrijver en de ra ming, achtte hij het niet bezwaarlijk ook aan dit verlangen van Ged. Staten te voldoen. 1 Met uitvoering in eigen beheer is 1 aldus de opzichter een belangrijk voordeel te behalen en nadat hij aan 'den Raad diverse mededeelingen had gedaan en bedragen had genoemd, besloot de Raad na breedvoerige overwegingen met algemeene stemmen, het werk aan geen der inschrijvers te gunnen, doch tot uit voering in eigen beheer over te gaan. BIERVLIET. Door de kinderen der o. 1. school werd een antwoord-album samengesteld en via het hoofdbestuur van het Ned, Roode Kruis verzonden naar een meisjes-internaat te Joigny (Frankrijk). Dit werk is een onderdee van het internationale werk ter bevor dering van den vredesgeest. GROOTE BRAND TE WERKENDAM Vier woningen en twee werk plaatsen in vlammen opgeaan. Door tot nu toe onbekende oorzaak is gisteren omstreeks elf uur brand uit gebroken in de wagenmakerij van den heer Kallewaard, gelegen aan den Wer- kenschedijk onder de gemeente Wer kendam. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat ook de in de nabijheid ge legen smederij van den heer Van der Schuyt werd aangetast terwijl de brand verder oversloeg naar de aan de over zijde van den weg gelegen boerderijen van de landbouwers Ippel en Bakker. Spoedig na het uitbreken van den brand waren de motorspuiten van de gemeenten Werkendam en Sleeuwijk ter plaatse aanwezig. Onder leiding van den burgemeester van deze beide ge meenten, den heer W. Beukenkamp, werd het blusschingswerk met kracht aangevat. Door de langdurige droogte vond het vuur in de grootendeels van hout opgetrokken wagenmakerij zoo goed voedsel, dat het niet te stuiten was De brand breidde zich uit naar de wo ning van den heer Kallewaard, naast de wagenmakerij gelegen, en sloeg daarna over naar de smederij van den heer Van der Schuyt, terwijl ook de woning van laatst genoemde werd aangetast. Na korten tijd kwam men plotseling tot de ontdekking dat door het over waaien van vonken ook brand was ont staan in de aan de andere zijde van den weg gelegen boerderijen van de land bouwers Ippel en Bakker. De brandweer kon, hoewel zij over twee motorspuiten beschikte, weinig te gen het vuur uitrichten. De smederij en de wagenmakerij brandden geheel af, De woning van den heer Kallewaard werd eveneens een prooi der vlammen. De woning van den heer v. d. Schuyt is blijven staan, doch is inwendig totaal uitgebrand. Ook de beide boerderijen met bijbe- hoorende schuren werden geheel een prooi der vlammen. De schade, door den brand ontstaan, die zeer aanzienlijk is, wordt grooten deels door verzekering gedekt. Persoon lijke ongelukken kwamen niet voor. Door den electrischen stroom getroffen en omgekomen. Gistermiddag is de monteur J, Otten uit Nieu w-W e e r d i n g e, werk zaam bij den bouw van een nieuwe gas- oven aan de gemeente gasfabrieken te Stadskanaal door den electrischen stroom getroffen en gedood, O, bediende een electr'sche boor machine, die onklaar geraakte, waar door het ongeluk is gebeurd. Hoewel medische hulp spoedig ter plaatse was, mocht deze niet meer baten. Kind verdronken, Gisterm^dd,ag is het 4-jajng zoontje van de familie Mulder uit de Helena- straat te Hengelo bij het spe len in een kleigat aan de Berendina- straat geraakt en verdronken. Zijn vriendje maakte alarm, doch kunstma tige ademhaling moch niet meer baten. BOTSING TUSSCHEN VRACHTAUTO EN PERSONEN-AUTO._ Vier personen ernsug "gewond. Op den rijksstraatweg nabij V oort- huizen is gistei'middag een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Een vrachtauto, welke plotseling links uitweek werd daarg eramd door een achterop komen de personen auto, bestuurd door een met verlof te Breda verblijf houdende ambtenaar uit Paramaribo, In den wa gen waren gezeten zijn vrouw, zoon en dochter en voorts twee kennissen. Door de botsing werd de wagen tegen een boom geslingerd en dientengevolge werd de echtgenoote van den bestuur der en haar zoon en dochter, zoomede een van de kennissen zoo ernstig ge wond dat zij met drie ijlings ontboden ziekenauto's naar het St, El'sabethzie- kenhuis te Amersfoort moesten worden vehvoerd. Twee van hen liepen een hersenschudding en beenbreuken op, de twee anderen zijn ernstig inwendi gekneusd. Twee doktoren uit Voort huizen en een juist passeerende dok ter uit Groningen verleenden de eer ste hulp. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER. Voorschoten: 1 doode. Gisteravond om half ,acht is de 64- jarige S, J. de J., gepensioneerd com mies van het hoofdbestuur der P. T. T„ toen hij op den Haagweg te Voor schoten in de nabijheid van zijn wo- n'ng de tramrails wilde oversteken, door een tram van de H. T, M, aange reden en gedood. Het ongeluk is ,aan onvoorzichtigheid van den wielrijder te wijten. De bestuurder van de tram remde onmiddellijk krachtig, doch kon niet meer voorkomen, dat de man een klap van den tramwagen kreeg. De man is na eenige oogenblikken overle den. HET TEGENGAAN VAN „DE AARDAPPELZIEKTE" IN DE KNOLLEN. Waar de weersomstandigheden in den laatsten tijd meermalen gunstig zijn ge weest voor het optreden van ,,de aard appelziekte vestigt de Plantenziekten- kundige Dienst op het navolgende de aandacht. Voor het bereiken van goede resulta ten met de bespuiting met Bordeauxsche of Bourgondische pap is het niet alleen noodzakelijk, dat deze op de juiste wij ze geschiedt, maar ook, dat ze regelma tig plaats heeft, en vooral, dat ze tot op het laatst van het groeiseizoen wordt voortgezet Meermalen toch treedt juist in de laatste groeiperiode ,,de ziek te" nog op. Verder moet het rooien bij nat weer ontraden worden en zeker, wanneer ,,de ziekte" in het loof aanwezig is of in een periode, dat zij steeds optreedt. Vooraf afmaaien en verwijderen van het loof of doodspuiten er van, terwijl dan niet gerooid wordt, vóórdat de gronc voldoende is opgedroogd, geeft vee minder kans optreden van „de ziekte" in de knollen. Het doodsproeien van de aardappelen kan geschieden met b.v. een oplossing van kopervitriool ter sterkte van 5 Niet alle bladeren en zeker niet alle stengels worden daarmede gedood, maar een groot gedeelte van het gewas sterft af en dit wordt daardoor opener. Het loof kan men ook doen afsterven door het te bestrooien met 200400 kg kalk- stikstof per ha. Deze meststof stuift erg, zoodat men zijn maatregelen moet ne men om te voorkomen, dat zij op andere gewassen in de nabijheid terecht komt. Sterk af te raden is het bedekken, ook al is dit slechts tijdelijk, van de aardappelhoopen met loof en vooral, wanneer dit loof door „de ziekte" is aangetast. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen, bij de bij dezen Dieïist werkzame ambtenaren, alsmede bij de Rijksland- en Tuinbouwconsulenten. SCHAKEN, DE INTERNATIONALE SCHAAK VIERKAMP TE BAD NAUHEIM. Euwe wint van Saemisch en speelt remise met Bogoljubov De hangpartijen uit de eerste dubbele ronde van den internationalen schaak vierkamp Euwe-Aljechin-Bogoljubov- Saemisch, zijn gister te Bad Nauheim af gespeeld, Onze landgenoot, dr. Euwe, wist zijn partij tegen Saemisch, welke bij den 33sten zet was afgebroken, na 47 zetten te winnen, terwijl de wereldkam pioen tegen Bogoljubov remise speelde. Dr. Aljechin besliste zijn partij tegen Saemisch na een paard te hebben geof ferd in den 43sten zet te zijnen gunste, ook zijn partij tegen Bog'oljubov wist dr. Aljechin te winnen, zoodat de stand thans is: 1. dr. Aljechin 2 punten, 2. dr. Euwe 1V2 p., 3 Bogoljubov lA p., 4. Saemisch 0 punten. POSTDUIVEN. De postduivenvereeniging „De Noordster" te Yerseke hield een wed vlucht met oude en jonge du'ven van Weert u'tl, afstand 118 km. De duiven werden gelost om 12,50 uur. Uitslag jonge duiven: le C. J. van Es; 2e, 13e, en 21e A. Vermast; 3e en 4e A. Pols; 5e, 10e, 17e en 20e Joh. Bom; 6e C. J. de Waal; 7e A. Zoeteweij; 8e en 12e M. Lamper; 9e Ph, v,an Os; 11e en 16e M. Minnaard; 14e W, E, van Ko- gelenberg; 15e en 19e Jan Zoeteweij; 18e P. Tolhoek, Aankomst le duif 15,01,45 uur, laatste 15.15,53 uur. Oude duiven: le W. E. v. Kogelen- berg; 2e en 3e Joh. Bom; 4e C. Pekaar. Aankomst le duif 15,06,53 uur; laat ste 15,15,01 uur. Uitslag van de door de postdui venvereeniging „De Stormvogels" te Yerseke gehouden wedvlucht v,an Bor deaux uit; afstand 815 km: 1, 6 M. Bom; 2 R, van Damme, Wemeldinge; 3 P. Vuijk, idem; 4, 7 W. M. v,an Ha ver; 5 M. de Koeijer; 8 Joh. van Stee; 9 E. Everse. Deze du'ven werden ge lost Zaterdagmiddag 1 uur. Aankomst le duif Zondagmorgen 9,43,12 uur; de laatste 3.15 uur. Uitslag van de op Zondag gehouden wedvlucht door de duivenvereeniging De 31auwe Doffer te Hansweert van Bordeaux. Afstand 810 km. le pr. C. Jorrepaal, Schore, 2e en 3e Gebr. Cok, Gunningen, 4e en 7e J. P. Theenaart, iansweert, 6e Gebr. Smallegange, Scho re, 8e J. den Exter, Hansweert, 9e Gebr. Hollet, Hansweert, 10e A. Verhage, kruiningen. De duiven werden gelost s middag's 1 uur, aankomst eerste duif 9 uur 33 min, 29 sec. laatste duif 1 uur 52 min, 2 sec. AFLOOP AANBESTEDINGEN EN VERKOOPINGEN, Notaris Blaupot ten Cate heeft Dinsdag in „Het Zwaantje" te Souburg publiek verkocht: 4 h 50 ,a 50 ca of 11 gem 144 r bouw- en weiland onder O. en W, Souburg en Vlis singen. aan den Visoweg, JCooper G. v. d. Putte, Vlissingen qq voor f 7700; 2 h 37 a 30 ca of 6 gem 14 r bouwland onder Vlissingen, nabij den Visoweg. Kooper G, v. d. Putte, Vlissingen voor f 4060. GOES. Uit Thuringen kwam bericht, dat aldaar ;s overleden op 61-jarigen leeftijd jonkheer Johan Louis de Jon ge, oud-lid der Tweede Kamer en lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor het kiesdistrict Goes. BUITENLAND. De Duitsche kanon- nenfabrikant Alfred Krupp is gister avond te Essen overleden, GEMENGDE BERICHTEN. Te Oss is dezer dagen in werk'ng getreden een machinale stoomslagerij van var kens voor export naar Engeland v.an de firma Zwanenberg en Co, Deze fa briek zal per week ongeveer 1000 jon ge varkens kunnen slachten en ver zenden, 19 Juli. VLISSINGEN, Van de werf der Kon. Mij. „De Schelde" liep Zaterdag met goed gevolg te water de stalen r,ader- stoomboot „Walcheren", voor reke ning van de provincie Zeeland gebouwd en bestemd voor den stoombootdienst op de Westerschelde, KRUININGEN, Heden overleed al hier onze geachte burgemeester de heer D. P. Dominicus. 21 Juli. GOES, Bij de stemming voor vier leden van den gemeenteraad zijn her kozen de heeren J, J, Ramondt, G, van der Hoek en B. Quist, terwijl herstem- moet plaats vinden tusschen de heeren D. Hildernisse en mr. Van D,aalen Wet- ters. Wij behoeven wel niet te zeggen dat deze uitslag ons veel vreugde geeft. Mede omdat de opengevallen zetel van den heer L, G. Kakebeeke in ieder geval voor de liberalen behouden is. KAPELLE, Gisteren, bij gelegenheid der stemming, werd voor het allereerst het nieuwe gemeentehuis in gebruik gesteld. Dit gebouw, midden op het dorp, grenzende aan het vorig'e ge meentehuis, de herberg, is door den eigenaar C, Marcusse, voor 10 jaar aan het) gemeenebtestuur verhuurd. Het doet den e g'enaar eer aan, dat hij het zoo doelmatig en netjes in heeft laten richten. HOENDERLOO. Evenals het vorig jaar, zal weder vanwege de Stichting „Hoenderloo", Protestantsch jongens-opvoedingsge sticht voor voogdij- en regeeringskin- deren met vergunning van B. en W. te Middelburg een openbare collecte gehouden worden, ten bate van haar opvoedingswerk onder de jongens. Wij spreken hierbij den wensch u-t, dat de vrijwillige collectanten, die vorig jaar geheel belangloos hun medewerking verleenden, met evenveel animo en moed hun mooie taak-, weer zullen vol brengen en dat er mild geofferd moge worden door alle ingezetenen, opdat deze zeer belangrijke jeugdarbeid, voor menigen knaap een toevluchtsoord, voortgang moge vinden. De collecte zal plaats vinden Don derdag 22 Juli en geleid worden door het collecte comité: Mevr, J. Aliewijn. M. HuizengaBijlenga. M. KeilerJacobussen, D. Stenhuis. Mevr, E. Strubbe. Hartelijk aanbevolen door: Ds. J. W, Dippel, Ds, M, van Empel, Ds, P. G van den Hooif, Ds. W. H. Kelder Jr, Ds. C. F. Nolte. Ds, P, J. F, van Voorst Vader. MARKTBERICHTEN. Kapelle, 20 Juli, Veilingsvereeni- ging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving". Groote veiling, Roode bessen 13.30 14, Zwarte idem 33.50, Gele Eigenh. 3, per 100 kg. Kleine veiling, Morellen 24, Klerken 2844, Eierkrieken 2629, Dubb. idem 2728, Krieken 26, Zwarte Blanche 27- 30, Citroenkersen 33, Zure Morellen 16 23, Aardbeien 1317, Frambozen 15 36, Roode bessen 1217, Witte idem 1415, Zwarte idem 32, Kruisbessen 3 10, Oranjepruimen 1116, Occulanen 12, Engelsche Krozen 1213, Earley Laxton 20, Citroenpruimen 9, Valprui- men 49, Madeleinen 615, idem val 26, Oomskinderen 613, Dubb. Pr. joonen z. dr. 5,56,5, alles per kg, Aardappelen 23.10, per 100 kg, Vijgen 3, Perziken 24, beiden per stuk. MIDDELBURG. lederen Woensdagavond gedurende de maanden Jul. en Aug. Stadhuis- behchting. DO 22 Jul, Ouderverg. Rijksleersch. (te vens afscheid hr. Luteijn en mej. de Liefde) 20.15 h. GOES. WO 21 Jul, Openb. Les Zangsch, „Toon kunst", „Prins v. Oranje" 19 h. DO 22 Jul ALGEMEEN. WO 21 Jul, Paardenmarkt te Oostburg. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 6