OPRUIMING. BIJVERDIENSTE. P. DE JONG, G0EDK00PE TREIN 2 ons 0e Gruyier ToHees aMSSéldsi<fur' Voor kleine tuinen. ADVERTENTIEN. MIDDELBURGSCHE COURANT J. B. v. d. BUSSCHE, KLEINE ADVERTENTIES ii^i^^a^Tggaifire Dr. Snethlage. Schouwer: De conferent-e van Kerk- herstel en Dr. Snethlage. Schouwer: A. Rudolf, oud-lid van de Ille Internationale over de V.V.S.U. Het zijn alle getuigenissen van den allerlaatsten tijd, van de meest be trouwbare zijden tot ons gekomen, be rustende op beslist authentieke gege vens, Bij Dr. F. J. Krop te Rotterdam (centraal adres van de uitgeverij „Ge loof en Vrijheid") is dit Rusland-pak ket 1937 te verkrijgen, terwijl het gra tis wordt toegezonden aan hen, die bereid zijn een Rusland-busje van het Landelijk Werkcomité Dr, O. Schabert te nemen. Dr. F. J, Krop, KERK EN SCHOOL Openbare Meisjesschool te Middelburg. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse: J. van den Berg, S. Bos- schaert, A. L. de Bruijne, A. P. Drioel, P. C. de Graaf, N. J. van Graafeiland, C. L. Groosman, M. A. van Ittersum, J. J. Janse, E. J. J. Jellema, C. F. van Kerk- voort, C. R. L. Lagaay, J. J. Mes, N. J. Molhoek, A. G. de Nood, P. Pilaar, D. J. Polderdijk, W. v. d. Putte, H. J. C. Surendonk, A. J. Saman, E. Schippers, M. J. H. Thewissen, E. M. Vreke, J. J. Wiltenburg, niet bevorderd vier leerlin gen. Van de tweede naar de derde klasse: E, L. Cohen, J. M. Denevers, C. F. de Dreu, A. v. d, Ende, P. C. Gabriëlse, A. L> Geelhoed, B. Groosman, M. A. van Heijl, M. van Iren, M. A. Julianus, C. H. J. Kok, B. M. Koolwijk, L. E. C. Krijnen, A. Meijer, M. J. J. van Niel, M. van der Noordaa, C. Ouwehand, S. Polak, T. A. Reekers, I. S. Rosendaal, W. M. Tichel man, C. H. van Westen. Niet bevorderd twee leerlingen. Van de derde naar de vierde klasse: J. T. Avink, M. J. Biesen, J. C. C. Bion- dina, M. van Bonzei, E. van den Boudt, P. E. Burm, A. Bijloo, E. Dedecker, J. W. Dekker, M. C. van Dorst, A. M. A. J. Fernhout, E. J. Guiran, A. Heijboer, J. Hubregtse, E. J. van Ittersum, C. J. de Jong, A. A. M. Kaasjager, C. Keiler, G. H. J. Kuipers, A. A. van Leeuwen, C. C. Matzinger, A. L. de Muijnck, J. G. Paap, C. A. v. d. Poll, J, van Strien, E. van Tijen. Niet bevorderd één leerling. Tot de eerste klasse zijn toegelaten: J. J. Bal, J, M. Bartelds, R. Boesenkool, M. van Boven, E. M. de Broekert, A. W. J. Bijloo, M. J. van Dijk, M. J. Dootjes, J. F. van der Ende, P. T. Gillissen; A. J. Gillissen; P. J. T. van Holthuijsen, M. Hooftman, E. C. Kaan, J. M. Kem- pe, W. F. Koene, L. Kok, S. Melse, L. Petiet, W, N. Vos, N. v. d. Welle, J. E. van der Wielen, P. J, Worrell. Uitslag M. U. L, O.-examens Goes. Dinsdag slaagden voor A: P. v. d. Hooft, Terneuzen; J. de Pree, Goes; C. M. Paase, Zierikzee; G. J. Schouls, Zierikzee; M. J. de Wolf, Veere; A. M. Geelhoedt, Vlissingen; B, E, H. v. d. Zwaan, Vhssingen; J, Louwerse, Hoek; J. S,anderse, Vlissingen; R. H. Ie Mat, Terneuzen; J. v. Langevelde. Terneuzen; P. Verhage, Terneuzen; K. Dekker, Aagtekerke; J. Oele, Zaam- slag; J. de Witte, Koudekerke; S. M. Duinkerke, Bruinisse; A. Vermazen, Middelburg; P. de Groot, Vlissingen; W. H. de Haan, Vliss'ngen; J, Jongkoen. Vlissingen; M. J. v. d. Kerkhof, Vlis- s ngen; K, D. Mes, Vlissingen; W. P. A. de Rooij, Vlissingen; afgewezen 5, Te 's-Gravenhage slaagde voor het examen Handelskennis L. 0., de heer D. Schuitmaker te Goes. Voor het examen voor handels correspondent in de Ned. Taal, gehou den vanwege de Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen, slaagd de heer Jao. Stobbelaar, em ployé aan de Bank van Zeeland te Goes, Voor het examen, afgenomen van wege de Nationale Ver. van Leeraren in Stenografie en Machineschrijven te Amsterdam, zijn geslaagd voor kan toorstenograaf Duitsche taal, de d,ames L, Lagaay (met lof) en A. de Neef, bei den te Vlissingen. Benoemd tot tijdelijk onderwij zeres aan de openbare school te Borssele, mej, M. van Noort te Driewegen, Aan het instituut Wullings (bijz. H.B.S. 5-j. c.) te Voorschoten slaagde voor het eindexamen, de heer N, L. de Oude te Serooskerke. Geslaagd voor het praktijk exa men boekhouden van de Ver. van leer aren n de Handelswetenschappen, de heeren J, Wisse te Aagteker- k e; J. C, Nijssen te Vlissin gen en W, Meijer Mzn. te Scho- r e, Voor het examen hoofdakte slaagde te Rotterdam de heer G. Cal- laert te Sluis, Wegens vertrek naar Hantum nam ds. J. W. v. d. Heil na een bijna 5-jarig verblijf Zondagmiddag afscheid van de Ned. Herv, Gemeente te K a t- t e n d ij k e. Na eerst de verschil lende kerkelijke colleges te hebben toegesproken nam de vertrekkende als tekst voor deze afscheidsprediking 2 Cor, 13 vers 13. Ouderling Sonke sprak namens kerkeraad en gemeente den vertrekkenden leeraar toe en liet toe zingen Gez. 96 (gewijzigd). De consu lent, ds. Boersma uit Kloetinge, voer de het woord namens zijn gemeente en den Ring Goes. Het kleine kerkgebouw was dezen middag geheel gevuld. Ook velen uit Kloetinge waren er heen gekomen. Na den d enst gaven ds. en mevr. v, d. Heil in de consistoriekamer gelegen heid afscheid te nemen, waarvan een druk gebruik gemaakt werd. Vijanden van den bloementuin. Men een klein variant op een be kend gezegde, wordt wel eens be weerd: Zomertijd is ongediertetijd, en inderdaad is het ongedierte in den zo mer, niet alleen voor de kweekers, maar vooral ook voor liefhebbers, een bron van voortdurende zorg. Waak zaamheid is een eerste vereischte, zoo wel in moes- en vruchtentuin als in onzen bloemenlusthof, D,uar zijn aller eerst de rozen die aan zooveel gevaren bloot staan. Hier zijn het de groene bladluizen, die vooral aan de jonge scheuten de sappen onttrekken, boven dien scheiden zij de bekende honing dauw af. Door ht bespuiten met zeep sop en spiritus, op 10 liter water, 1 dl. zeep en 1 dl. spiritus, kunnen we dit euvel evenwel gemakkelijk bestrijden En wanneer de rozen bovendien nog last van het wit hebben., een kwaal die vooral bij trosrozen maar al te vaak voorkomt, dan voegen we aan het bovenstaande, mengsel nog' 1/10 dl. salicylzuur toe. Bij rozen op Zuidmuren treedt deze ziekte veelvuldig op, door de planten hier tegen een hekwerk te leiden, zoodat de wind er beter om heen kan spelen, kan een en ander vrijwel voorkomen worden. In de bla deren van de roos bevinden zich dik wijls rupsjes, de eenige remedie hierte gen is verbranden. Tenslotte nog een gevaarlijke vijand van de roos, nl. de zwarte rozenbladwesp, die met een zwaar, vergift, y2 pet, doodarsenaat op 1 pet, kalkmelk, bestreden moet wor den. Jonge zaailingen worden maar al te vaak door slakken opgegeten, het is daarom dat we er wat asch of roet om heen strooien, verder kijken we gere geld of er zich geen slakken in de buurt bevinden die we in water met zout kunnen verdelgen. Nog een groote vij and van de jonge zaadplantjes en te vens van het gazon is de veenmol, zeer schadelijk insect, dat onder den grond leeft en zich te goed doet aan de jon ge worteltjes. Door eers twat water en d,aarop olie in de gangen te gieten, die zich boven den grond afteekenen, ko men ze naar de oppervlakte, en kunnen vernietigd worden. Onze Riddersporen hebben maar al te vaak van het wit te lijden; bestrooi en met bloem van zwavel is een uit stekend bestrijdingsmiddel. Het spreekt verder haast van zelf dat we voortdurend ,als we een oogen blikje tijd kunnen vinden op de rup- senjacht gaan en als we lezen van de vreeselijke rupsenplaag in Amsterdam en ook elders in ons land zijn we thans waakzamer dan ooit te voren. Zoo zijn er helaas vele vijanden van onzen tuin, die weliswaar bestreden kunnen worden, doch die ons veel last en moeite geven. A, C. Muller Idzerda. BURGERLIJKEN STAND. Middelburg. Bevallen: A. E. de Rooij, geb. De Feij- ter, d. M. C. Tevel, geb. Hage, z. G. P. Kooman, geb. Hoek, d. J. On- derdijk, geb. Joosse, d. Overleden: W. Aerts, 29 j., geh. met P. I. Neuféglise. H. H. Carmejoole, 27 j-, gehuwd met A. S. Janse. MARKTBERICHTEN. Middelburg, 20 Juli. Aard appelveiling: Mitlothiams: groote 73—, 92 ct.; Bonken 6985 c.; Drieingen 45 63 c.; Kriel 1544 c.; Blauwe Eigen heimers: Bonken 7892 c,; Groote 84 1,10; Drielingen 4669 c. alles per 25 kg. Middelburg, 21 Juli. Fruit veiling: Roode Bessen 722 c.; Witte Bessen 1117 c.; Kruisbessen 413 c,; Zwarte Bessen 21 a; Frambozen 3442 c.; Oraujepruimen 16<19 c.; Frankenthaler 51 c.; Tomaten 411 c.; Spuitjes 611 c.; Madeleinen 31 14 c.; Appels (val) 25 c. alles per kg; 'Meloenen 1124 c. per stuk. G o e s, 20 Juli. Veilingsvereen. ,,Z.- Beveland'Groote veiling van Zwarte Bessen 34.80, Roode Bessen 12.60 14.10, dubb. Princesseboonen 6.80 7 alles per 100 kg. Kleine veiling: Yellon Transp. extra 1724, idem A 1422, idem B 1018, idem C 812, Beauty of Bath A 18, id. B 15, id. C. 12, Mr. Gladstone 811, Earley Victoria 10, Kroet en val appels 16, Oomskinderenperen 718, 2o- merlouwtjes 410, Jan Baasperen 5, Westfriesperen 3, alles per 5.00 kg. Kas Clapps Favorite 816, Kas Pree de Tre» voux 710, Kas Pruimen 35, Meloe nen 2336, Perziken 16, alles per 100 stuks, Oranjepruimen 10—17, Okkela- nen 916, Princepruimen 1113, Eng. krozen 15—23, Earley Laxton 1632, Citroenpruimen 12, Sierpruimen 6, Tol- lenaarpruimen 17, val pruimen 29, Blauwe Druiven 4348, Klerken 4145 Zwarte Blanche 34, dubb. Eierkrieken 2834, zoete morellen 35, zure idemi 15 31, Kersen uitschot 78, Kruisbessen 310, Roode bessen 1222, witte bes sen 15, Frambozen 2038, Tomaten 7 12, alles per 100 kg. Kipeieren 3.30 3.80 per 100 stuks. Gesnera's 10 per 100 pot, Ster van Bethlehem 1112 per 100 pot. Rotterdam. Op de gister in het Veilingslokaal Warmoeziersstraat 37-39, gehouden veiling deden kippeneieren f 34. Aanvoer 135000 stuks. Getrouwd; O. T. DE PRIESTER en J. L. DOP, De Heer en Mevrouw DOPDE PRIESTER zeggen, mede namens wederzijdsche ouders, dank voor de vele blijken van belangstelling, vóór en tijdens hun huwelijk on dervonden. Koudekerke, 21 Juli 1937. NEUS-KEEL-OORARTS, MIDDELBURG, is van 23 Juli t/m 7 Aug. AFWEZIG. Ondergeteekende verzoekt nog deze week inzending der loopende nota's. S. BLAAUW. L, Giststraat 37, Middelburg. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst, is het faillis sement van P, TH. VERDURMEN, melkhandelaar te Hansweert, gem. Kruiningen, geëindigd, Mr. E. P. A. AKKERMAN— WEBER Goes, 20 Juli 1937, Doe als duizendenI Koop Uw Fiets, Tan dem enz. zo af fabr. Verdien zelf 30 pCt. Vraagt prijscourant HAAS' Rijwielenfabriek Maassluis Tel. 168 ilMIIBIKBiMlS! grootvader stond reeds in DEZE COURANT. Uw eigen stond er ook in Die Uwer kinderen eveneens Natuurlijk, want de en GOESCHE was en is Uw eigen familieblad. Een advertentie in een familie blad heeft drie-dubbele waarde ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiil van Vlissingen tot en met Bergen op Zoom naar Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Amsterdam (naar Den Haag, Haarlem en Amsterdam ook van Roosendaal) op de WOENSDAGEN t.m. 8 SEPT. Fa. A v. d. Mijle Zn. EEN PARTIJ WATERSCHADE GOEDEREN van de Markt, wordt tegen spotprijzen opgeruimd. Effen en gebloemde Crêpe de Chine 25r 30,35 ct. per el. Groote partij GORDIJNSTOFFEN en COUPONS. Zoo hebt U nog nooit gekocht. Profiteert van de gelegenheid. KORTE DELFT 4 MIDDELBURG. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING a contant, onder Kloetinge: 1. AL HET FRUIT in het z.g.n. „Lindenbosch" (reserve 10 K.G. Clapps Favorite en 10 K.G. Pre- cos de Trevona, alles le soort). 2. DE PEREN in den kersenboom gaard bij het Witte Hekken. Inschrijvingen van aangeslotenen onder letter E, te bezorgen tot Za terdag 24 Juli 1937, 12 uur N.T., ten kantore van Notaris VAN DIS SEL te Goes. INBOEDELVEILING te Westkapelle. Notaris Mr. P. LOEFF zal Zaterdag 24 Juli 1937, om 2 uur, aan het huis Noordker- kepad B no. 2 te Westkapelle, ten verzoeke van den Wel.Ed. Gestr. Heer Mr. F. W. Adriaanse, Advo caat en Procureur te Middelburg, als Curator in het Faillissement van Maarten Pouwelse, koopman te Westkapelle, publiek a contant verkoopen; INBOEDEL, als: Kabinet m. Pul len, Tafels, Leunstoelen, Stoelen, Naaimachine m. Tafel, Kachels, Kolenbakken, Kop, Ketels, Wand- koffiemolen, Spiegels, Kinderstoel, Wekker, Vloerbedekking, Gordij nen, Tafelzeilen, Regulateurklok, Lampen, Stoven, Opschik, Wand versiering, Glas- en Aardewerk, Potten en Pannen, Messen en Vor ken, Borstelhangers, Barometer, Trap, Bascule en Gewichten, Kuip, Kinderwagen en Box, Trog, Wieg, Strijkijzers, Spitlijst, Handgereed schap, Heeren- en Damesfiets, Kruiwagen, Waschketel, Touw werk, Brandhout, 6 Kippen en Haan enz. Te zien 24 Juli 1012 uur. VoM D„bb# n 50 cent na aankooP (u'i<gei0 GELD BESCHIKBAAR le hyp. Rente 3% a 4y2 naar gelang overwaarde. Ook op lande rijen. Geen kosten vooruit. Brieven met voll. omschrijving onderpand, No. D 5746, Adv. Bureau ALTA, Utrecht. Gevraagd te Middelburg, een NET MEISJE voor Huishouding en Winkel. Diploma Huishoudschool of andere onderwijsinrichting strekt tot aan beveling. Brieven met opgaaf van leeftijd, No. 5183, Bur. v. d. Blad. Heer alleen, vaste betrekking, vraagt tegen begin of half Aug. a.s NETTE HUISHOUDSTER, N.H., leeftijd 43—50 jaar, oage- huwd of weduwe z.k. Brieven No. 5184, Bureau van dit Blad. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. Lessen OPLEIDING EXAMEN; Steno-ty- pist(e), kant.- en dictaatstenogr. Aanm.: Inst. „De Econoom", TeL 765 (Gortstr. hoek K. Geere) en den docent F. Nieuwenburg, Ka- naalweg 10, M'burg, 's av. 78 u. Persölèër "gèvrYagd AANKOMENDE SMIDSKNECHT gevraagd, voor terstond, bij P. Do- minicus, N. en St. Joosland. Aanbieding Personeel WIE HELPT JONGEMAN, 22 jaar, v.z.g.g.v,, ace, en net, aan werk? Stenogr. Typ. Studeer akte M-O. Boekh. Brieven No. 5185, Bureau van dit Blad te Goes. CRISISBEKENDMAKING. Groote financieele instelling zoekt voor uitbreiding harer relaties nog enkele beschaafde R.K. Heeren op provisiebasis. Na gebleken geschiktheid kans op vaste aanstelling. Brieven onder no. 4738 Bureau van dit Blad. Ter voorkoming van misver stand, vestigt de Landbouw-Crisis- Organisatie voor Zeeland er de aandacht van vlastelers op, dat deze 3 dagen vóór de aflevering van hun vlas bij den districtssecre taris een herkomstbewijs moeten aanvragen en niet na de aflevering. Vergeleken met 1936 is er in deze bepaling dus geen wijziging geko men. Men dient er echter wel reke ning mede te houden, dat dit jaar geen herkomstbewijs zal worden afgegeven voor vlas, dat op het be drijf van den teler blijft opgesla gen voor rekening van den kooper. Er moet dus thans niet alleen spra ke zijn van aflevering, doch tevens van: wegvoering-van-het-bedrijf. De Landbouw Crisis Org. v. Zeeland. Koop en Verkoop GELDBELEGGING. Te koop ge vraagd: blok van 3 of 4 verhuurde woningen. Brieven met opg. van huurprijs, koopsom en ligging, on der No. 5187, Bureau van dit Blad. Handel on Winkel DAT IS GOEDKOOP! Een blik ge hakt in jus (inh. 4% ons), merk Zwanenberg, 26 ct. 1 Blik lever pastei, iy2 ons, 13 ct. 2y2 ons gek. of boterhamworst 15 ct. J. Leijnse, Gravenstraat 270, Tel. 540, M'burg. GEROOKTE PALING. Vanaf he den en gedurende de kermis ge rookte paling. Concurreerende prij zen. Fa. M. Verburg Zoon, Gra venstraat, Middelburg. Diversen NOG STEEDS BANG in een auto? Probeer dan eens onze wagen, did ruim en netjes is «n toch even goedkoop als iedere andere taxi. Leert auto rijden: P. Schunselaar, Pijpstraat 63, Telefoon 790, M burg. DE SLIMMERIK VAR DE" DAR. m&m. Adverleeren is NIET duur! Bij ons nieuwe lokaal-tarief kost deze advertentie op jaarcontract, 1 per week, nog geen gulden Vraagt Inlichtingen aan het Bureau van jdtêie^ courant De geboorte-advertentie van Uw Zie aanplak- en strooibiljetten Trommeltjes M'burgsche geveltjes, Zeeuwsch Profetenbrood, Zeeuwsche Boterbabbelaars, Caramelkoekjes, Padvindertjes. Dam 1 Telefoon 187 - Middelburg 'n Hengelaar uit Hontenisse die met dit blad in z'n hand stond te visschen droeg 'n bord groot en zwaar „Abonneer je nu maar doet goed door terstond te beslisserv men

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 4