SPORT. INGEZONDEN STUKKEN. doodendagboek van het verkeer. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBUM. UIT HET H00GE NOORDEN. beiden goede bekenden van de politie, die eerst korten tijd geleden op vrije voeten waren gekomen. De twee inbrekers werden in het be zit van diverse gouden en zilveren voor werpen bevonden, terwijl ook een acte- tasch met tafelzilver gereed stond, om te worden meegenomen. Beide mannen zijn in het hoofdbureau van politie opgesloten. Schiphol: 1 doode. Op den Schipholweg nabij het vlieg veld Schiphol is gistermiddag een om streeks 23-j,arige jongeman uit Amster dam door een zwaren vrachtauto aan gereden en op slag gedood. Het stoffelijk overschot is naar het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam ver voerd. VOETBAL. Jaarvergadering Z.V.B, Naar wij vernemen zal de jaarverga dering van den Z.V.B. plaats vinden op Zaterdag 21 Aug. a.s. in de sociëteit „De Vergenoeging" te Middelburg. WIELRENNEN. INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN TE UTRECHT, Goed stayerswerk van Piet van Kempen. [Dinsdagavond zijn voor ongeveer 10000 toeschouwers op de Utrechtsche Stadionbaan internationale wedstrijden verreden, waarvan een wedstrijd achter groote motoren over 3 x 30 km. het hoofdnummer vormde. Wederom bleek de „jongste" aanwinst in de stayerswereld, Piet van Kempen, een van de sterkste renners van het veld. Hij en de Duitscher Krewer en de Belg Seynaeve waren de besten en de voornaamste strijd werd dan ook onder hen uitgemaakt. In alle drie manches werd Piet van Kempen tweede, zoodat ook in het to taalklassement deze plaats voor hem ge reserveerd bleef. Seynaeve, Manera, Blanc Garin, namen met een bekenden klank in de stayerij moesten in hem hun meerdere erkennen. LAWNTENNIS. Vereenigde Staten winnen de interzone- iinale. De interzonefinale van het Davis- bekertournooi, welke gister te Wim bledon tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland is gespeeld, is in een 3— overwinning voor de Amerikanen ge ëindigd, Henkel won van Grant met 7-5, 2-6, 6-3, 6-4, terwijl Budge na spannenden strijd Von Cramm met 6-8, 5-7, 6-4, 6-2, 8—6 versloeg. De partij tusschen Budge en Von Cramm welke de beslissing moest brengen, is een van de grootste ontmoetingen ge weest uit de geschiedenis om den Davis- beker. M'eer dan twee uur zagen de toe schouwers, ten, getale van bijna 10.000 aanwezig, tennis van de allerbeste soort 'Niet alleen technisch viel er veel te ge nieten, ook in tactisch opzicht en uit het oogpunt van spelinzicht. Dat Von Cramm de beide eerste sets won, was reeds een sensatie op zichzelf. De twee volgende sets werden door den Amerikaan gewonnen en in den vijf den en beslissenden set kwam Von Cramm op 41 te staan. Nog twee ga mes scheidden hem van de overwin ning Nog nimmer had Von Cramm in zijn tennisloopbaan een vijf sets-kamp verloren. Doch Budge slaagde er in, door <|lles op den aanval te zetten, zijn ach terstand in te halen en tenslotte met 8(6 te zegevieren, daarmede zijn land de overwinning bezorgend. ZWEMMEN. Piet Stam breekt Ned. records 1500 en 800 meter borstcrawl. Maandagavond verbeterde de sedert eenigen tijd weer in Indië teruggekeer de zwemmer Piet Stam te Batavia zijn eigen Nederlandsch record 800 meter borstcrawl. De door hem gemaakten tijd was 10 min. 32,3 sec.; het record stond op 10 min. 49,6 sec. Daarna bracht hij het Nederlandsch record 1500 meter borstcrawl op 20 m;n, 27,4 sec, BOKSEN. DISCH NAAR BRISTOL. Tegen George Reynolds. Uit Rotterdam wordt gemeld dat Ro bert Disch, de lichtgewicht kampioen v,an Nederland op 27 Juli a.s. te Bris tol ;n een gevecht over 10 ronden van 3 minuten zal uitkomen tegen den kam pioen van Wales, George Reynolds, oa iZC .wedstrijd zou oorspronkelijk op Juni worden gehouden, maar toen de d?tum wegens ziekte van -ngelschman worden verschoven. 7ni i. POSTDUIVEN. te S I van Recht Allen duif 13„811 4*200 km- Eerste duif 13 u 11 45, laatste duif 13 u, 36 12. Prijswinnaars; P. Rijckborst le en 23e L. Dhondt 2e 13e, 19e en 21e, W du Fosse 3e, E. Visser 4e, R. van Weijns- \Zré r wren 2ne' Br°n' 'Cadzand 6e en 12e, J. Wage 7e, J, van Hoorn, Retran- chement 8e, P, de Maillie, Cadzand 10e en 14e, C. van Landschoot, Knocke lie, L. Becu, Cadzand 15e, A. Debaets 17e en 18e, M. Hoondert 21e, J. Maas 22e. Overduif: W. Brevet, Cadzand le, J. Wage 2e. De fiets als eerste prijs werd gewon nen door P. Rijckborst te Sulis; een re gulateur door 'Iz. Bron, Cadzand Hedenmiddag vergaderde de gemeen teraad van (Middelburg onder voorzitter schap van den burgemeester. Aanwezig 16 jeden. Afwezig de heer Boasson. Alle mededeelingen werden voor ken nisgeving aangenomen. Ingekomen was nog een adres van „Nehalennia", waarin wordt op geko men, tegen het plan-Bleek, volgens voorstel van B. en W. De Dokhaven. Naar aanleiding van de nadere inlich tingen over de Dokhaven, zeide de heer KöGELER daarvoor geen bewondering te hebben, in het bijzonder voor wat de fïrma Jeronimus heeft geschreven, waarvan het raadslid de eenige firmant is. Men heeft aan zijn wensch geen straatvuil, doch zand te gebruiken vol daan, en nu kwam hij er toch weer te gen op. Het pijnlijkste is, dat de heer Jeroni mus zich met voorbijgaan van den Raad en B. en W. heeft gewend tot Ged. Sta ten. Het is een bewijs van gebrek aan waardeering tegenover den Raad en B. en W. De vraag rijst of hier de grens van beleefdheid en welvoegelijkheid niet is overschreden. Men brengt hier het persoonlijk belang naar voren, dat men moet kunnen prijsgeven voor het algemeen belang. Men heeft ter zake j als raadslid een offer te brengen. De heer PAUL heeft ook met verba zing kennis genomen van de stukken. Ook spr. ziet er een gebrek aan waar- deering in tegenover de Raad. De heer Jeronimus ging zoo ver, een vervolging te willen uitlokken en zelfs wilde hij stop zetten van het werk trach ten te bereiken. Spr. betwijfelt of het dempen met vuil bij de firma nu wel zoo heel zwaar heeft gewogen. Het voorstel tot demping' is toch zonder hoofdelijke stemming aan genomen in bijzijn van den heer Jeroni mus. Men blijft met demping met zand onder het uitgetrokken bedrag. Het is niet de gewoonte van zulke besluiten bij een hooger college in beroep te gaan. De heer Jerronimus heeft het politieke fatsoen verre overschreden. De heer JERONIMUS heeft zich afge vraagd of hij al of de niet de raadzaal moest verlaten of niet. Hij heeft besloten te blijven; doch te zwijgen als de zaak zuiver zakelijk werd behandeld, Maar nu men persoonlijk wordt, verzekert spr., dat hij in den raad lid is, maar op zijn kantoor pal staat voor zijn zakelijke be langen. Toen er een raadsbesluit was ge- vallen, heeft de firma Jeronimus er zich tegen verzet. De firma heeft toch aangeraden een hinderwet-vergunning aan te vragen, dit ;s niet geschied; en nu wijst z.i. een beslissing over een geval te Bre da, wel degelijk op de noodzakelijkheid daarvan. ,H.et algemeen belang dienen is goed, maar ander algemeen belang moet er niet bij achter komen. 1 Spr. meent dat er echt niets in orde is met het zand koopen. Dc heer DEN HOLLANDER is wel J verbaasd geweest over het gebruik] van 7»nd, zonder den Raad er in te j kennen. Met de heer Jeronimus vraagt spr. 7. eb af of het wel op "ie j ï.'.ste wijze is volgestort. De heer KöGELER meent, dat de bur- ger-Jeronimus toch gebruik maakt van de wetenschap van het raadslid-Jeroni mus, hij heeft de zaken door elkaar ge haspeld. De heer ONDERDIJK zeide, dat de heer Jeronimus de zaak steeds heeft te gengewerkt, in de commissie van bij stand en o.a. op zijn aandrang de straat ter plaatse, die geprojecteerd was, niet is tot stand gekomen. Als raadslid heeft de heer Jeronimus geen bezwaren inge bracht. Ged. Staten achten een hinderwetver gunning niet noodig. Als men direct gemeend had met zand te dempen, dan had men wel een andere werkwijze toegepast. De commissaris van politie zegde toe verbaal op te laten maken als met vuil of bagger werd gestort, maar dat ge schiedde niet.. Men is met zand gaan werken niet voor eventueel twee kwart jes boete, maar voor het maanden lang ophouden. Een der adressanten zeide zelf, dat de bewoners het terrein toch reeds als vuilnisplaats gebruikten en vuilnis met afdekken met zand zou zijn toe te juichen. De brieven werden door B. en W. ter zijde gelegd, toen men met zand kon dempen zonder de begrooting te over schrijden. Wellicht had men nog kunnen mededeelen, dat men zand zou gebruiken. Als men met alle werken zoo tegen werkt, is het voor B. enW. nog moei lijker dan nu, De heer JERONIMUS zeide, dat alle stukken te koop zijn, dus de firma Je ronimus haar ook door hem. De VOORZITTER zeide, dat de heer Jeronimus maar bleef volhouden en dat vaak op een wijze, die dikwijls in zeer onaangename termen was gesteld. Men dient er als raadslid in te berus ten, dat B, en W. hun eigen verantwoor delijkheid hebben te dragen inzake de uitvoering van de hinderwet. De manier van werken en strijden van den heer Je ronimus is alleen geschikt om de werk lust bij B. en W. te doven. Het ging om een werkverschaffingsobject en spr. waarschuwt den heer Jeronimus niet op deze wijze voort te gaan, die te veel vergt voor den meest betrokken wethou der. s De heer PAUL meende, dat de parti- culiere belangen hierbij wel degelijk zijn naar voren gebracht. Het was gewenscht, dat de patiënt zich bewust was van zijn ziekte. (De vergadering duurt voort.) STOCKHOLM IN DE ZOMERSTILTE. Van rozen op het dak en kran ten voor de ramen. Vakantie- j variaties. De Stockhoïmsche zomer wordt minder vervelend. De grootste attractie van j Stockholm moest door toeristen ontdekt worden. Nachten,! die geen nacht zijn. (Van onzen Zweedse hen correspondent). En zoo zit je dan met de vacantie ach ter je en de schrijfmachine voor je bo venop het dak tusschen geurende rozen en in zomerwind waaiende phloxen om wat neer te tikken over dez'e groote stad, die zoo'n stille kleine stad wordt in de weken, dat de zomer hoogtij viert, de Stockholmer vacantie houdt en de toerist zijn stad inneemt. We wonen met negentig gezinnen, groote en kleine maar kleine het meest onder dit eene dak, we hebben er alle maal, de taxi-chauffeur en de tandarts en de typiste zoo goed als de hoofdon derwijzer en de marktkoopvrouw en de groothandelaar van zes-hoog, evenveel recht op en de sleutels van al onze ne gentig voordeuren passen allemaal op de glazen deur bovenaan de groen-marme- ren trap, welke toegang tot ons gemeen schappelijke dak geeft. De rozen zijn er wit en gloeiend rood tegen het donkere groen van berberis en cotoneaster, de phloxen-border zet zijn bonte trossen tegen den diep-blauwen hemel en de sedums hangen volop in bloei over de baksteenen muurtjes. Er is altijd wel een koele schaduwplek te vinden, al staat verderop de warme lucht te trillen bo ven zinken daken, en als je er neerduikt in een van de luie tuinstoelen om je bruin te laten branden, kun je je inbeel den ergens buiten in een stillen bloemen tuin te zijn inplaats van in het centrum van de stad. Maar van de rond twee honderd-vijftig' zielen, die onze huurka zerne 'bergt, komen er doorgaans maar enkelen van hun eigen èn ons aller tuin genieten, 's Morgens zijn er misschien een paar peuters, die poedelnaakt in den vijver tusschen de irissen rondplassen, 's middags zit er vaak een moeder met kroost en stopmand of een meisje met een boek, later op den dag komen soms oude lieden, die de avondkoffie en de visite mee naar boven nemen, en in den blauwen schemer van den zomernacht kan er wel eens een jong menschenpaar op een bank bij de rozen zwijgend zitten te droomen onder den hoogen hemel, d'e nu niet donker wordt. Maar druk is het nimmer in dezen tuin voor twee-honderd-vijftig menschen want vele hebben hun werk buitens huis, eten buitenshuis, vermaken zich buitenshuis en komen alleen thuis om te slapen en vele anderen zijn voor een maand of zes weken of langer met va cantie of althans de stad uit, wat niet altijd hetzelfde is. En wat voor ons huis met zijn zeer gemengde bevolking geldt, geldt voor zoo talloos vele huizen hier, geldt in 't alg'emeen voor heel de stad. Van een groot huurhuis een eind verder op zijn de honderd ramen er bijna tach tig met kranten dichtgeplakt, omdat de menschen weg zijn en zuinig hun spul letjes tegen verschieten willen bescher men. En nu wil ik niet beweren, dat het met de heele stad navenant is, dat tach tig procent van de Stockholmers hun stad ontvlucht zouden zijn om buiten van zon en zomer te genieten, want zóó erg is het nog niet en zoo veel vacantie wordt ook hier niet gegeven. Maar de Stockholmer heeft er een handje van, den zomer uit te buiten, er zoo'n beetje vacantie van te maken óók als hij wer ken moet. Arbeiders beginnen 's morgens zeer vroeg om 's middags omstreeks een uur of drie al naar hun gezin terug' te keeren, dat ergens buiten de stad in en om het popperige huisje in een volks tuintje of wel in een van de genoegelijke tentendorpen aan 't Malarmeer den zo mer door-bivakkeert. De zakenman verschijnt als hij verschijnt om een uur of tien elf op zijn kantoor om wat later te gaan lunchen en weer wat later na even opgebeld te hebben of er nog iets bijzonders was, het witte scheren- stoomertje te enteren, dat hem naar het steigertje bij zijn zomerhuisje brengt en dat door de, den ganschen dag daarbui ten in zwempak rondloopende, jeugd kenschetsend ,.de vadersboot" genoemd pleegt te worden. Er zijn natuurlijk an dere mogelijkheden en individueele va riaties, welker aantal vergroot wordt doordat voor velen, tengevolge van de vacantie van anderen, de zomer een zeer slappe tijd is. Daarom kan iemand, die de maand Augustus vacantie heeft, soms de maand Juli als verlof wegens gebrek aan werk erbij krijgen, daarom sluiten de bloemenwinkel en het café hier in de straat elk jaar weer van half Juli tot half Augustus wegens reparaties zooals dat mooi heet, daarom ook kunnen de meeste zaken een uur vroeger dan an ders en de groote warenhuizen en mode magazijnen 's Zaterdagsmiddags al om drie of vier uur sluiten. Stocholm is 's zomers een stille stad. Het is hier anders al rustiger dan in an- j dere groote steden omdat we sedert ja ren signaalloos verkeer hebben en om dat we zelf nogal rustig van aard zijn Maar nu is het midden in het centrum en midden op den dag vaak zoo stil, dat je in de hoofdstraten kunsten op je fiets zou kunnen maken zonder b'evaar van auto's te behoeven te duchten. Het is betrekkelijk leeg in de winkels en als er in een groote levensmiddelenzaak eens veel menschen voor de toonbanken staan, dan zijn het meest leden van het sterke geslacht, die voor hun e'gen een zame middagmaal de kant-en-klaar toe bereide gerechten uitzoeken of voor moeder-de-vrouw inslaan, wat die onder de berken bij het zomerhuisje of onder den luifel van de tent op een pap<ertje opgeschreven heeft. Er zijn ook opval lend weinig kinderen op straat, ook in oe echte arbeidersbuurten, want wat er aan kinderen neg in de stad is vermaakt zich op de grasvelden of in de piasvij vers van verschillende parken of wordt 's morgens door autobussen van dc ge meente opgepikt voor een grabs tocht naar een meer in de bosschen bezuiden de stad. waar eiker dag weer een paar duizend jongens en meisjes ouder uit stekende leiding spelen en zwemmen, ge spijzigd en gelaafd worden en gezond heid plus een prachtige Indianen-huids kleur opdoen. In den middag tegen dat de scheren- stoomers vertrekken komt er even een beetje drukte, maar naarmate ook de bussen en treinen hun groepen weg vluchtende stedelingen opnemen, wordt het stiller en stiller en als om zes uur de winkels dicht zijn, duurt het nauwe lijks een kwartier of de heele binnen stad ligt vrijwel uitgestorven met alleen wat vlug voorttrappende winkelmeisjes, die 't zwarte japonnetje voor een mouw loos truitje en een strandpantalon ver wisseld hebben en nu regelrecht naar buiten fietsen, wat slenterende school reisje-kinderen. en een enkelen ver dwaalden toerist in de dóodsche stra ten. En nog weinige jaren geleden bleef dat dan zoo heel den avond, leek Stock holm, die groote stad van meer dan een half millioen inwoners, s'avonds na zes sen met zijn leege straten en verlaten pleinen eigenlijk een heel klein provin ciestadje, waar de menschen 's avonds nog niet eens een eindje om liepen of voor de deur te praten zaten. Toen was Stockholm eerlijk g'ezegd in den zomer een heel mooie maar ook een verve lende stad. En daar is nu eenige veran dering in gekomen. De stad is nog altijd even mooi lijkt eiken zomer weer in 't licht van de avondzon mooier dan vorige jaren, al is dat natuurlijk pure verbeelding Maar er zijn nu toeristen, die de plaats van de in boorlingen ten deele innemen, er zijn ge zellige zitjes voor restaurants, waar je rustig met alleen maar een kop thee of een ijsgekoelden dronk kunt zitten, er zijn minder bioscopen ,,voor het seizoen gesloten" dan vorige zomers en de toe rist, die vroeg'er voor den avond alleen maar tusschen het openluchtmuseum Skansen en de bonte zomerkermis van Tivoli te kiezen had, kan desgewenscht naar twee variété-voorstellingen en een revue gaan kijken. Want ook voor ie- man, die geen woord Zweedsch verstaat en dus nog minder iets begrijpt van de toespelingen op de vaderlandsche ge schiedenis van het laatste halve jaar, moet deze revue in het zeer moderne enj zeer gezellige theatertje van Zweden's Aristofanes, Karl-Gerhard, best te ge nieten zijn. Om de kleurige en smaak volle aankleeding, om het uitstekende ballet, om verschillende juist op vreem delingen berekende scènes, zooals de groote finale, waarin heel het gezelschap in kleederdrachten uit alle Zweedsche gewesten een vroolijken rondedans door de zaal maakt en heel het publiek mee zingt of meeneuriet alsof allen daar om den Midzomerboom dansten, en dan om de stemming, de prettige, opgewek te sfeer vooral. Al zit je dan als inboor ling uiteraard nog veel meer te genieten dan je buitenlandsche buurman, omdat vrijwel geen couplet zonder geestige cri- tiek op menschen en toestanden in Zwe den en elders is, omdat de fijne satiricus en vlijmende hekeldichter Karl-Gerhard in zekeren zin zijn revue „tijd-tooneel" doet zijn. De Stockholmers moeten de toeristen eigenlijk zeer dankbaar zijn. Niet in de eerste plaats omdat zij de zomersche ont. volking een beetje maskeeren en met hun tienduizenden de statistiek ver meldt alleen de tachtigduizend buiten landers, maar niet het nog veel grootere aantal iandgenooten, dat telkenjare met een vol verwachting kloppend hart naar de Koninklijke hoofdstad reist een slordigen duit in het Stockhoïmsche laat je brengen, en ook niet zoozeer omdat hun behoeften er toe geleid hebben, dat de hoofdelijke thuisblijvers tegenwoordig wat meer vertier hebben revue, va riété, g'oede buitenlandsceh films en bo vendien nachtelijke concerten tusschen de rijke kunstschatten van het National- museum 1 maar vooral omdat die toe risten den Stockholmers de wonderlijke bekoring van hun stad in den zomernacht hebben leeren kennen. Zij, die daar als verwonderde vreem delingen de gebouwen monsteren, die wij nauwelijks meer zien,, die zwijgend en op de teenen door de hooge> gangen van 't Stadhuis gaan, waar wij onverschillig doorschieten om een rekening te beta len, die ondanks alle roode en blauwe en menschelijke gidsen vreemden zijn en blijven in deze stad, die toeristen zijn, misschien wel omdat er voor hen tengevolge van de befaamde lichte nach ten toch niet aan slapen te denken viel, na bioscoop en Skansen, Tivoli en mid dernacht-concert nog eens gaan wande len en hebben zoo vóór de reisbureaux en de meeste hoofdstedelingen ook de grootste zomer-attractie van Stockholm ontdekt. Die attractie is Stockholm in den zo mernacht en dat is iets gansch anders dan bijvoorbeeld Parijs-bij-nacht. Dat is een groote slapende stad, waar de neon reclames en de etalagelampen gedoofd zijn maar 't licht van den Noorderhemel glanst in de vensters van het Slot en de drie gouden kronen op den Stadhuisto ren oplichten doet tegen de wonderlijk diepe lucht. Dat zijn de huizenmassa's van Söder die bleekgeel tegen den he mel opklimmen als een machtig, vlak en schaduwloos décor waarvan de tinten niet vergrauwd maar slechts vervaagd zijn. Dat zijn naar 't Noorden toe, de scherp-,- omlijnde (fluweelig-blauwe sil houetten van huizen en torens, dat zijn de leege stratenkloven waar een tram rail glanst en de verstorven kaden, waar de schepen wit te droomen liggen onder de roode giraffenhalzen van de kranen, dat zijn de wateren vooral, de wonder lijk glanzende wateren van den Stroom en van 't Malarmeer, waar visschers lig gen achter de kruisnetten en soms even iets tegen elkaar zeg'gen, dat ver weg klinkt in de stilte. De geruchtlooze stilte van deze nachten, die geen nacht zijn, maar slechts een koele blauwe schemer tusschen twee lange, zonnige dagen. Stockholm, 14 Juli. BERTIL Jr. EERE W1EN EERE. M. de R. U verleent Uw lezers steeds met zoo groote welwillendheid een plaats je in uw blad als zij iets willen zeggen, of.... over iets te klagen hebben. Mag ik nu eens een beroep op U doen om over iets te roemen, en wel over het verdwijnen van een euvel waar voor wij jaren lang in letterlijken en figuurlijken zin onze neuzen hebben opgehaald, nl. den stank bij Poelenda- le? Door de aangebrachte verbeterin gen n de rioleering is de toestand daar zóó veel verbeterd, dat het ons past hulde te brengen aan de mannen die daarin deel hebben gehad. En nu ik toch aan de bolwerken denk, moge ik dan tevens een pluim steken op de pet van den opzichter van de plantsoenen die met zoo'n voor- beeldigen ijver het uiterlijk van onze bolwerken handhaaft. Die man heeft hart voör zijn werk, en heeft er suc ces mee. Stadgenooten, binnen enkele dagen komen de logé's en de gasten. Dat gaat ge met hen naar de zee en het bosch, maar verzuimt dan niet één morgen vrij te houden voor een wandeling langs onze bolwerken en s ngels, want dan zouden zij een mooi stuk natuur moe ten missen. En ik weet zeker: ze zul len U er dankbaar voor wezen. En.... begint dan bij Poelendale. Wandelaar. LANDELIJK WERKCOMITé dr. O. SCHABERT. Steeds meer wint de meening veld, dat de toestanden in de Sowjet-Unie zich ten gunste hebben gewijzigd; dat de geloofsvervolgingen haar felheid hebben verloren; dat zoowel de gees telijke als de economische levensvoor waarden zooveel beter zijn dan vroe ger; enz, enz. Daarom hebben wij de volgende vlug schriften verkrijgbaar gesteld: Een Russ:sch Ingenieur: U. S. S. R. het Sowjet-Paradijs. Een Slachtoffer: Wat ik op de So- lovetski-eilanden zag en ondervond. Dr. Solonovitch: De reclasseering van misdadige en verlaten kinderen in Rus land. Anzerowa: Het „Nederlandsche Roo de Kruis." A. Russinow: Verloren Illusies Beschouwingen van een uitgeweken Rus. Schouwer: Achtergrond en beteeke- nis v,an de nieuwe Sowjet-Grondwet. Dr. F. J. Krop: Een beroep op den Volkenbond ten gunste v, d. vervolg de Finnen Hoe de Fin George Kit- chin gemarteld werd. Anzerowa: In de gevangenissen der G.P.O.e en op de Solovetsky-eilanden. Ds. Ed. Steinwand: De nood in Rus land. Nicolajew: Als een brandhout uit het vuur der Sowjet-hel gered, Arved Anweldt: Indrukken uit Sow- jet-Rusland. J. E. Lasterie: Een tragisch Jubileum. Anzerowa: De mogelijkheid en de noodzakelijkheid der hulpactie Een Jood vier maanden gevangene van de G. P. Oe. B. van Hoven: Een dankbaar kind. Dr. F. J. Krop: Worden de Joden in Rusland vervolgd? Nikolajew: Om des geloofswille ge marteld. B, v. Hoven: Eert Uw vader en moe der. Eugène Lyons: Moskou van Heden. J. E. Lasterie: Dat de nieuwe Grond wet geen verbetering heeft aangebracht voor de geloovigen. Schouwer: De nieuwste brochure van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 3