BUITENLAND. GEMENGD NIEUWS. Opnieuw strubbelingen in de niet-inmengingscommissie. Japan en China. BELGIE. DUITSCHLAND. LUXEMBURG. M. POLDERMAN, Kims VAN AMSTERDAM. RUSLAND. EGYPTE. I CANADA. VER. STATEN. De Spaansche burgeroorlog. Gisteren heeft te Londen de niet-in mengingscommissie weer vergaderd; over het Engelsche ontwerp tot nieu we regeling van de controle. Zooals men weet bevat dit voorstel de vol gende punten; le inplaats van een contröle-cordon van vreemde oorlogsschepen om het Iberisch schiereiland, buitenlandsche waarnemers in de Spaansche haven steden, die er dan op zouden moeten toezien, dat geen clandestiene versche pen van oorlogstuig en „vrijwilligers" plaats vindt; 2e herstel van de contro le langs de landsgrenzen (Portugal rechtsch Spanje; Frankrijk—linksch Spanje); 3e toekenning van het recht van oorlogvoerenden ,aan beide partijen nadat alle „vrijwilligers" teruggetrok ken zijn. Hoewel alle groote mogendheden dit ontwerp als grondslag van bespreking aanvaardden, is gisteren wel duidelijk gebleken, dat de bekende controverse nog lang niet verdwenen is. Duitsch- land en Italië bezien de zaak nog steeds met geheel andere oogen dan Frank rijk, Engeland en Rusland. Het gevolg daarvan was, dat de beraadslagingen der niet-inmengingscommissie voor de zooveelste maal vastliepen, Officieel strandden zij op de kwestie der pro cedure: de vraag in welke volgorde de Britsche voorstellen behandeld moe ten worden. In feite gaat het er om, dat Duitschl,and en Italië de kwestie van de terugtrekking der vrijwilligers los willen maken van de toekenning van het recht van oorlogvoeren aan de partijen. Rome en Berlijn zien zoo als men weet voor Franco voordee- len in die toekenning. Daarom willen ze die zaak zoo gauw mogelijk regelen. Frankrijk, Engeland en Rusland echter voelen niets voor een toekenning, zoo lang er nog buitenlandsche vrijwilligers in Spanje strijden. Die moeten eerst weg, zeggen ze. Dan zal er een zuivere toestand ontstaan en kan men Valen cia en Salamanca de rechten van oor logvoerenden verleenen. Over het eerste punt: aanstelling van waarnemers in de Spaansche havens bestond in de commissi wel eenstem migheid. Zoolang de andere zaken niet in een compromis belichaamd kunnen worden, schijnt ook met deze kwestie echter geen voortgang te maken. Op de keper beschouwd hebben de beraad slagingen van gister daarom geen re sultaat opgeleverd. Men is tenslotte onverrichter zake uiteengegaan. E nd van deze week vergadert de commis sie vermoedelijk opnieuw. De strijd bij Madrid. De druk, dien.de opstandelingen ge durende twee dagen aan het front van Brunete Quijorna en Villanueva de' Pardillo uitoefenden, schijnt te ver zwakken Gisteren werd slechts ge- weer- en machinegeweervuur gew's- seld. De rechtschen hebben een aan v,al tegen Villafranca del Castillo inge zet, doch met minder kracht, zoodat de regeeringstroepen zich gemakkelijk konden handhaven. Een aanval op Usera is afgeslagen. In Guadalajara, ten Westen van den weg naar Ar,agon, oefenden de regeeringstroepen een krachtign druk uit op de stellingen van den vijand, die eenige loopgraafl'niën moest prijsgeven. Generaal Aranz gedood? Uit Toledo: Volgens verklaringen van krijgsgevangenen zou de bevelhebber der regeeringsariillerie, generaal Aranz op 1 Juli aan het front bij Madrid ge dood zijn. Door de rechtschen afgevuur de granaten zouden terecht zijn geko men op de commandantspost, welke de generaal voor zich had laten inrichten op een heuvel, welke Val de Marillo be- heerscht. Vijf of zes officieren zouden door dezelfde granaat zijn gedood. Nog geen oorlog De nieuwe gevechten in Noord-China welke van gisterochtend tot tegen den avond duurden, hebben den „vrede" in het Verre Oosten ook al niet kunnen verstoren. Hoe zeer het er gistermiddag naar uitzag, dat de poppen nu inderdaad aan het dansen zouden raken, vanoch tend werd laconiek gemeld, dat de ge vechten waren geluwd en dat de onder handelingen tusschen de Chineezen en Japanners over bijlegging van het con flict worden voortgezet. De kans op een compromis zou nu \yeer tamelijk groot zijn geworden. DUITSCHLAND EN HET VATICAAN Een nieuwe Duitsche perscam pagne doet nieuwe stappen van de zijde van Duitschland ver moeden. De Berlijnsche correspondent van de N.R.C. meldt aan zijn blad Er is iets nieuws in de Duitsche pers zij begint een offensief tegen het Vati caan. Een artikel in de Angriff is het openingsschot. De „Angriff" schrijft o.a.: dat de heer Faulhaber en andere hooggeplaatste roomsch-katholieke priesters in Duitsch land de stemming al gedurende ongeveer een jaar hebben voorbereid door bij hun volgelingen de voorstelling te wekken alsof de kerk wordt onderdrukt. Na die voorbereiding is bisschop Mündelein te le campagne tegen de Duitsche rijksre-f geering, Jnnitzer en Paceli hebben die' campagne in Polen resp. Frankrijk voortgezet. Wij zijn niet van plan zoo schrijft de Angriff" bij deze poging om de echo van de zedenprocessen te la ten ondergaan in den donder van kansel redevoeringen het stilzwijgen te bewa ren Men gebruikt het Concordaat als 'n schild om daarachter de immoreele cam- pagne tegen ons te voeren De vraag is of een buitenlandsche macht, die met ons verdragen sluit, en ondanks dat te gen ons ageert, nog het vertrouwen ge niet dat nu eenmaal de basis is van ieder verdrag. Dc Paus laat zich raden door mannen, die tien jaar geleden in Duitschland politiek en persoonlijk in discrediet zijn geraakt. Tot zoover de „Angriff". Inderdaad is het niet te verwonderen, dat het optreden van het Vaticaan tegen Duitschland een reactie van Duitsche zijde uitlokt, aldus de N.R.C.-correspon- dent verder. Duitschland heeft bij herha- ing bij het Vaticaan geprotesteerd en in zijn laatste protest heeft het er bij het Vaticaan op aangedrongen, dat dit bis- chop Mündelein zou desavoueeren en terechtwijzen. In plaats daarvan kwam er in het geheel geen antwoord, maar heeft de Paus dezen bisschop in het openbaar om de door Duitschland ge wraakte redevoering geprezen. Dat Duitschland daarop niet zou rea- geeren, is uitgesloten, maar op de vraag, waarin die reactie zal bestaan, kan men op dit oogenblik nog geen definitief ant woord geven. De in het buitenland geuite veronder stelling, dat de Duitsche regeering tegen de r.-k. bisschoppen in Duitschland per soonlijke repressailles zal nemen, wordt hier overdreven geacht. Zien doen wij overigens alleen nog maar het begin van de perscampagne. Waarschijnlijk is even wel, dat deze perscampagne het publiek moet voorbereiden op de opheffing van het Concordaat. Zeker is het verder, dat op het oogenblik onder de hooggeplaat ste partijmannen stellig de meerderheid voor opheffing van het Concordaat is ge. porteerd. Alleen de Führer kan daarin een besluit nemen en dat heeft hij nog niet gedaan. Gemeenlijk wordt een der gelijke stap in Duitschland, al komt hij tenslotte, nog verrassend, voorbereid door de stemming des volks daarop te richten. Dat kan nog wel een poos duren en men houdt dan ook in politieke kringen rekening met de mogelijkheid, dat de opzegging, van het Concordaat wordt bewaard voor het Nürnberger partijcon gres, in het begin van September. Vier ernstig gewonden bij een overval met roof. Gisteravond is een drietal jongelieden binnengedrongen in een café op de Vis- scherskade te Oostende en trachtten bier de lade te lichten. Toen zij bemerkten dat zij ontdekt waren, trok een van hen een revolver en begon in het wilde weg te schieten, met het gevolg dat de waardin, twee bezoe kers van het café en een van zijn hand langers ernstig werden gewond. Vervol gens sloegen de beide niet gewonde roo- vers op de vlucht, doch slechts een hun ner wist te ontkomen de ander werd evenals de gewonde gearresteerd. Het schijnt, dat de jongelieden uit Antwerpen afkomstig zijn, Monniken veroordeeld. Drie franciscaner monniken zijn we gens zedenmisdrijven door de rechtbank te Coblenz veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van anderhalf jaar preventieve hechtenis. EEN PHANTASTISCHE AARTSVERVALSCHER. Op sensatie uit Zondenbok Postoplichter Politieke documenten vervalscht. Het Luxemburgsche parket heeft al le nummers van Die Neue Zeit, waarin de vervalschte documenten welke zoo genaamd bewijzen zouden, dat Rex zijn geld via Luxemburg uit Duitschland kreeg, in beslag laten nemen, evenals de clichees. De gevangen gezette Rosselet, die de dader van dit bedrijf moet zijn, is een man van ongeveer 50 jaar oud; een misdadige fantast, die meer u.'t sensa- tielust dan om zich te bevoordeelen tot zijn daad gekomen zoude zijn. Hij heeft reeds tal van processen en ver oordeelingen achter den rug. 't Is een man van oude Luxemburgsche familie maar zijn voorvaderen zoo meldt men ons zijn uit België gekomen Tijdens de Duitsche bezetting in den wereldoorlog haalde hij zich dr-e ja ren. vestingstraf op den hals. Kort na den oorlog had hij de hand in de Bel gische millioenendiefst.alzaak Marschall daarvan werd hij de zondenbok, want de hoofdschuldige kon men eerst pak ken toen de zaak verjaard was. Daar na zat hij nog in Duitschland in 't ge vang, en vestigde vervolgens weer in Luxemburg de aandacht op zich door de postadministratie er aan te spreken voor schadevergoeding ten bedrage van 20.000 franken, welke zoogenaamd te loor gegaan zouden zijn uit een aan geteekenden brief. Deze zaak hangt nog en terwijl men in het vreedzame nog geen 400 zielen tellende boeren dorpje bij Mersch nog druk sprak over electro-technicus Goes. Eerste noteering is vorige koers(en); daarachter officieele noteering van he den; beteekent geen noteering ontvangen. Denemarken Oblig. 1926-5 103%103% Amsterdam 1934-4 100%100% Zeeuws. Hyp. B-4 100% Cities Service Cy. P. 1958 5 51%52 A Pref. Jurgens A 134%134% (Ingez. Me<L)| A Ned, Gist- en Spiritusf. 476% A De Schelde N.B. 53—52 C iAm. Smelt en Ref, 6868 Erkende Philips' Service Benn, kwam de groote sensatie van zijn A Born, Sum. H.M. 211212 gevangenneming als de vervalscher A Houth. Alberts 100100% der belangrijke politieke documenten. C Union Pac. Rr. 9698% De man zal nu wel voor jaren sensatie C Int. Nickel Cy. 46%47% genoeg veroorzaakt hebben.' Ned. '36 1000-4 100%100% O. Indie 34 1000-4 101—101 BALKAN. Engeland 1960-90 4 82—82% DE BOTSINGEN TE BELGRADO. A Koloniale Bnk, 161%160% De verontwaardiging in de Zuid-Sla- A N.I. Hbk. 600 161 166 vische hoofdstad, gewekt door de bloe- 9 ^ed, HM. 1000 191% 192 dige incidenten tijdens de processie der Grieksch-katholieken is nog gegroeid, nadat bekend werd, dat Simeon, bisschop van Chabatz, ten gevolge van de hem toegediende slagen met een gummistok een schedelbreuk heeft bekomen en dat Jantitsji, voorzitter der financieele ka mercommissie en oud-minister van eere- dienst, in een ernstigen toestand ver keert. In den kamerbijeenkomst van gisteren hebben verscheidene afgevaardigden de incidenten besproken en critiek geoe fend op de politie van Belgrado omdat I die officieel heeft medegedeeld, dat er geen wanordelijkheden zouden zijn voor gekomen en dat er geen gewonden wa- i ren. De voorzitter maande de leden aan] zich niet „door de straat" te laten bein- vloeden. Men verwacht, dat de Kamer het con cordaat met den Heiligen Stoel met een geringe meerderheid zal goedkeuren, doch eenige leden van den senaat, die tot de meerderheid behooren, hebben verklaard tegen te zullen stemmen, Over het lot van het concordaat zal dus in den Senaat, waar de oppositie sterker is, beslist worden. SPOORWEGAMBTENAREN TERECHTGESTELD. In een te Chabarowsk verschijnend dagblad wordt melding gemaakt van een proces tegen 24 spoorwegambtenaren, die van spionnage beschuldigd werden. Zij zijn schuldig bevonden en terechtge steld. Alle beklaagden waren er van be schuldigd lid te zijn van een „Trotzkis- tisch-Japansche terroristische spionna- georganisatie", die werkzaam was op de Worosjilof-aftakking van den spoorweg in het Verre Oosten. Hetzelfde dagblad heeft in de laatste 10 weken de nameh gepubliceerd van ongeveer 130 personen, die op grond vanj soortgelijke beschuldigingen in het Verre Oosten zouden zijn terechtgesteld. Middeleeuwsch. Een sjeik, die dezer dagen in een buitenwijk van Kaïro is overleden, bleek 27 jaar lang zijn broer in kete nen gesmeed gevangen gehouden te hebben. De erfgenamen van den sjeik vonden den ongelukkigen toen zij de kelders van zijn huis nakeken. De sjeik was door de bevolking als een heilige vereerd. Groote droogte. Verscheidene streken van Canada worden door groote droogte geteisterd. Van M'orden in Manitoba tot de grens van -de Vereenigde Staten is de oogst tot den grond toe weg gebrand door de droogte. Aangezien de productie van de getroffen gebieden toch nog op 150 millioen bushel wordt geschat en de bin- nenlandsche behoefte 105 millioen bus hel bedraagt, zal vermoedelijk nog 45 millioen bushel worden uitgevoerd. Men verwacht, dat de regeering 15 millioen dollar steun zal moeten verleenen, Twee negers gelyncht, In den afgeloopen nacht hebben on bekende daders twee jonge negers uit de gevangenis te Tallahassee (Florida) ontvoerd en gelyncht. Zij waren gearre steerd, verdacht een politieman met messteken te hebben gewond. VAN ONZE ADVERTEERDERS." Een der oudste zaken van de L. Burg te M'b u r g heeft een verandering, maar Chicago begonnen met een internationa- deze laatste streek van Rosselechs A v. Berkels Pat, 5758% C Calvé-Delft 91%91% A Philips Gem. B. afg. 344345-2 C Unilever 162161 -1 C Am. Car en Foundry 39%39 C Anaconda Cop. 4242%-l,% C Bethlehem St. 69%68%-9 C Kennec Copper 44%44%-% C U. Saest St. C.. 87%—86%-5% C North Am. Cy. 19%20% A Kon. Petr. Mpij. 415%—414%-12% C Contin. Oil Cy, 3584% C Phillips Petr. Comp. 4444 C Shell Union O.C, 21%—21%-% C Tide Water Ass. Oil 14%14%-% A Ned. Scheepv. U. 141138%-140 A H.V. Amsterdam 526%-527-24% A Java Cult, Mij. 235%232 A N.I. Suiker U. 169%—168 A Deli Batavia 240240%-1 C Deli Mij. 1000 329%—330-29 BEURSTHERMOMETER WOENSDAft H.YJL - Scheper Rubber Aku - Philips ObLMarkt Suiker - Wettig' Amerika Unilever mé Markt -r Tabak - Gedeponeerd' A Senembah 334%333%-32 C Baltimore Ohio 21%21% C Southern Pac. Cy. 35%36%-% A Southern Rlw. 23%24% A Amst. Rubb. C. 286%—282%-4 A Deli-Bat. Rubb. 234%—232 A Hessa Rubber 241247% A Serbadjadi S.R. 168168-66 WISSELKOERSEN. Heden. Gister> Londen 9.02 9.02% Berlijn 72.95 73.— Parijs 6.82 6.80 Brussel 30.49 30.52% New-York 1.81% 1.81% Dagelijksch indexcijfer medegedeeld door het centraal bureau voor de sta tistiek Aandeelenkoersen: 110,1. Goe deren en groothandelsprijzen: 99,8. ONWEER, Branden te Dongen, te Die penveen en te Borculo, Gistermiddag is tijdens een hevig onweer de bliksem geslagen in de vier verdiepingen hooge looierij van de er ven V,an Loon te Dongen. Het gebouw, dat midden in het dorp stond en uit hout was opgetrokken, stond in een oogwenk in volle vlam. Slechts een auto kon men redden; het gebouw met inventaris is geheel uitgebrand. De brandweer stond voor een hopelooze taak en moest zich beperken tot het nat houden van de aangrenzende per- ceelen. Gisteravond is de bliksem geslagen in de boerderij van M. Huis in 't Veld te Dettelen, gem. Diepenveen. De wo ning met oogstvoorraden ging verloren. De schade wordt door verzekering ge dekt. Gistermiddag tegen zes uur ont lastte zich boven Borculo een hevig onweer, dat gepaard ging met hevige regenbuien en eenigen hagel. Tijdens dit noodweer sloeg de bliksem in de boerderij van den landbouwer Geer- lings in den zg. Dijkhoek. Het pand is geheel uitgebrand. Het grootste gedeel te van den inventaris en den hooioogst gingen verloren. Een bijgebouw bleef echter behouden. Eenige kippen werden door het hemelvuur doodgeslagen. De brandweer was spoedig ter plaatse, maar kon door gebrek aan water wei nig uitrichten. Toen men in de buurt eenige beekjes gevonden had, bleek de brandslang te kort te zijn, zoodat van blussching niets komen zou. Landbouwer door bliksem gedood. Gisteravond om zeven uur is de vijftig-j.arige landbouwer te Veldhuis (Ruurlo), die in de keuken van zijn boerderij zat, door den bliksem getrof fen en gedood. Er ontstond geen brand alleen is het gedeelte van een muur, waarlangs de lichtleiding loopt, licht beschadigd. De bliksem sloeg eveneens in een tegenover de boerderij gelegen huis, waar een groot gat in den bin nenmuur geslagen werd. LIEFDESDRAMA. Naar eerst laat bekend is geworden, heeft zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag onjder de gemeente Schalk wijk een schokkend liefdesdrama afge speeld, dat aan twee jonge menschen het leven heeft gekost. Zaterdagmiddag om ongeveer drie uur werd de politie in Schalkwijk gewaar schuwd door een inwoner, die in de na bijheid van den loswal aan de Lek ook een belangrijke uitbreiding onder- Woont, dat daar ter plaatse reeds den gaan. De wijzigingen in de levenswijze geheelen ochtend een vrachtauto stond heeft tengevolge gehad, dat men het geparkeerd, zonder dat iemand er naar ''^°V Xan ...ee|t zrals W11 ^et koper- Qmkeek. Bij onderzoek bleek, dat deze werk dikwijls hoorden noemen, minder wagen toebehoorde aan een vrachtrij- gevraagd wordt en ook tinnen voorwer- die in Houten woonachtig was, wes pen zijn minder in trek. Het was dus zeer goed te begrijpen, dat de firma Gebr, Peek zocht naar veranderingen in haar zaak en dit vond door zich te gaan toeleggen o.a. op verkoop van por- celein, glas- en aardewerk. Dit artikel vraagt veel ruimte en toen dan ook gelegenheid ontstond om naast het winkelpand 55, waar de firma reeds eenige tientallen jaren gevestigd is ook 57 in gebru'k te nemen, is daartoe over gegaan. Het pand is flink onderhanden genomen en binnendoor met 55 ver bonden. De nieuwe artikelen, en wij denken daarbij vooral ook aan de groo te keuze in eetserviezen zijn nu. goed te etaleeren. Het geheel is een aanwinst voor de Burg. halve de autoriteiten uit Schalkwijk bij den burgemeester van die gemeente om inlichtingen vroegen. Toen bleek, dat in Houten inderdaad twee jongemenschen vermist werden, een 29-jarige vrachtrijder en de 17-jarige dienstbode bij een geneesheer, is men direct gaan dreggen. Daaraan werd in tegen woordigheid van den burgemeester van Schalkwijk en Houten deelgenomen door de rijks- en gemeentepolitie uit Schalkwijk, twee agenten uit Culem- borg en den rijksbakenmeester uit Culemborg, Al spoedig haalde men het lichaam van het meisje boven water en tot groote ontsteltenis der omstanders bleek toen, dat om haar middel een touw was bevestigd, dat met het ande re einde aan het lichaam van den ver misten jongeman was gebonden. Het touw had tusschen de beide lichamen een lengte van ongeveer twee meter. Dr. Jansen uit Schalkwijk, die inmid dels gewaarschuwd was, moest bij bei den den dood constateeren. De beide lichamen zijn aanvankelijk overgebracht naar de algemeene begraafplaats, maar later vrijgegeven, Hoe het drama zich heeft afgespeeld zal wel altijd een raadsel blijven. Men kan op dit punt niet anders doen dan. gissen. Het meisje heeft Vrijdagavond in Doorn, waar haar ouders wonen, haar verjaardag gevierd en te voren was zij nog in Utrecht geweest, waar zij eenige cadeautjes had gekocht. Om ongeveer kwart over tien is zij met haar verloof-- de in diens vrachtauto naar Houten ver trokken. Het schijnt, dat zij het voorne-- men heeft gehad haar verloving te ver- breken en het is mogelijk, dat zij daar aan onderweg gevolg heeft gegeven. Blijkbaar heeft de jongeman, bij het hooren van de voor hem zoo onaange name tijding, zich aan het leven van het meisje vergrepen. Eenige strepen, die het meisje aan den hals had, zouden er op duiden, dat zij geworgd is. De jonge man heeft, nadat hij zijn daad had vol trokken, het lichaam van het meisje met het touw aan zijn eigen lichaam beves tigd en heeft zich daarna in de rivier ge stort. Het tragisch gebeuren moet zich tegen half twaalf voltrokken hebben, daar het horloge van den vrachtrijder om drie minuten voor half twaalf is blijven stilstaan. Toen het meisje Vrijdagavond niet in haar betrekking terug kwam heeft haar mevrouw naar Doorn getelefoneerd, vanwaar het meisje echter tijdig ver trokken was. Haar vader, die gemeente veldwachter in Doorn is, ging toen on middellijk op onderzoek uit. Hij is tot aan het veer gereden en moet den auto derhalve gepasseerd zijn, maar hij heeft dien blijkbaar niet opgemerkt omdat de wagen onder aan den dijk stond. Het drama krijgt een nog treffender karakter, wanneer men weet, dat een visscher daar ter plaatse zat te vis- schen en de auto zag stoppen. Eenigen tijd nadat de auto was aangekomen is de man weggeroeid. Zoolang hij daar ter plaatse aanwezig was, heeft hij slechts eenig zuchten gehoord, verder vernam hij geen geluid, dat ook maar zou kunnen doen vermoeden, dat zich in zijn nabijheid zulk een verschrikkelijk drama voltrok. TWEE INBREKERS OP HEETERDAAD BETRAPT, Dank zij activiteit van nacht waker. Gisteravond, omstreeks elf uur, toen de nachtwaker D. van B., van den eer sten gecontrol. partic. nachtveiligheids dienst surveilleerde in de Van Hogen- houcklaan te Den Haag, bemerkte hij, dat nabij een perceel waarvan de be woners uitstedig waren, een man zich op verdachte wijze ophield. Direct stelde de waker een nauwkeu rig onderzoek ter plaatse in, waarbij bleek, dat aan de achterzijde van het huis een raam openstond, waarvan een glas-in-lood-ruitje was vernield. Dit was hem voldoende, om op zijn alarm- fluit te blazen. Spoedig kwam een van de buren, die daarop telefonisch de po litie waarschuwde. Deze trof bij haar komst twee man nen in de woning aan, den 23-jarigen H. J. W. van S. en den 28-jarigen A. H. E.,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 2