W.od€ l°1SC3 BINNENLAND. WEERBERICHT. LANDBOUW. IN ZEELANlTI jMIDDELBU&GSCHE DE COURANT NUMMER 169. TWEE BLADEN. WOENSDAG 21 JULI 1937. EERSTE BLAD. 180e JAARGANG. aanbieding van een lippischen kei aan het prinselijk paar. krijgt de hoofdstad een garnizoen? f aillissementsstatistiek. ZEELAND. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. onweer, ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. ytauiartttfe MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad -Voor Middelburg, Goes en agent- ichap Viissingen 2.30, elders 2.50 pex kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 ct. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel, Ingez. mededeelingen 60 ct. p. r. - Bij contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. GOiSCHE COURANT - Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middalburgsche Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Teieïöonr Redactie 269, Administratie 139 Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteitswaa rde der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 1-I regels 2.10, elke r. m. 39 ct. Rubtitï „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regels, a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv. mei „Brieven" of „Bevragen bureau dezer co» rant" 10 ct. extra Bewijsnommers 5 eect. Gisteravond heeft de Amersfoortsche burgerij gelegenheid gehad haar wel zeer origineel geschenk, bestaande uit een 334 ton wegenden kei uit Lippe- Detmold, aan het prinselijk paar aan te bieden. Het leek wel, of geheel Amersfoort was ontvolkt. Vele inwoners hadden zich per fiets of autobus of met de bei de extra treinen naar Baarn begeven, waar de stoet geformeerd werd, die ge tuige zou zijn van het aanbieden van den kei. Maar behalve deze duizenden had zich nog een veel grootere massa be langstellenden voor het paleis opge steld, om vandaar het schouwspel gade te slaan. Het was voor deze wachtenden wel teleurstellend, dat ze den stoet, waarin eenige muziekkorpsen meegingen en waarin talrijke vaandels werden mede gedragen, niet te zien kregen, want de stoet werd nog voor aankomst bij het paleis het bosch ingeleid, om zoo door een der zijhekken het park te bereiken. De steen lag daar reeds op een wagen om door de keientrekkers naar de plaats van bestemming, de groote weide voor het jagershuisje, te worden ge bracht. Hier was ook een podium opge steld, waarop het prinselijk paar zou plaatsnemen. De deelnemers groepeerden zich rond de weide en toen onder de tonen van het Wilhelmus het prinselijk paar met gevolg ntaderde, trokken tegelijkertijd een 150-tal Amersfoortsche ingezetenen den kei voor het front. Graaf van Randwijck, de burgemees ter van Amersfoort, stelde aan het prin selijk paar den voorzitter van het uit voerend comité, mr. Versveld, voor, die met eenige toepasselijke woorden den kei aan het prinselijk paar overdroeg. De Prins beantwoordde deze korte rede, waarna mr. Versveld ook de ove rige comité-leden aan de vorstelijke per sonen voorstelde. Een kort gesprek met de comitéleden volgde en een dame bood den vorste- lijken personen het „kei-lied" aan, voor deze gelegenheid speciaal gemaakt, en dat werd gezongen door een koor van Amersfoortsche ingezetenen, waarmede de plechtigheid was geëindigd. Een spontane hulde bracht het Amersfoortsche mannenkoor nog, dat zich bij de laan, die naar het paleis voert, had opgesteld en het prinselijk paar toezong. Staande voor het koor namen Prinses en Prins deze onverwachte hulde in ont vangst. Onder luide toejuichingen, zoowel uit het park, als van den rijweg begaf het prinselijk paar zich weder te voet naar het paleis. Geschenk van Prinses Juliana en Prins Bernard aan den sultan van Djocja, De oud-commissaris der Koningin in Utrecht, op Java vertoevende, de heer H. 's Jacob bood heden den sultan van Djocja een bronzen bas-relief van H. K H. Prinses Juliana en Z. K. H, Prins Bernhard ten geschenke aan. De pla quette, welke vervat is in een fr,aaie kist, is ont.worpen door de kunstenares mevr. Beek—Calcar. In een gisteravond gehouden verga dering van afgevaardigden van een groot aantal Amsterdamsche vereeni- gingen en organisaties, welke tezamen duizenden Amsterdammers vertegen woordigen, werd met algemeene stem men besloten, een adres tot de regee ring te richten, waarin op het vestigen van een garnizoen te Amsterdam wordt aangedrongen. Belangrijke vermindering der faillissementen gedurende de laatste maanden. Blijkens een mededeeling, voorko mende in het laatste nummer van het maandschrift van het centraal bureau voor de statistiek, bedroeg het aantal faillissementen in Nederland over de ja ren 1933, 1934, 1935 en 1936 resp. 4556 4645, 4528 en 4405. Over de maanden Januari tot en met Mei 1937 bedroeg het aantal faillisse menten resp. 268, 266, 308, 305 en 246 of totaal 1393. Over de zelfde maanden van 1936 bedroeg dit aantal 1858, aldus een vermindering van ruim 25 pet Vooral de laatste bekende maand (Mei 1937) geeft een belangrijke verminde ring te zien bij vergelijking met dezelf de maand van 1936; de vermindering be droeg van 374 tot 246 of ruim 34 pet. COLORADO-KEVER IN EEN AARDAPPELLAND? Gister werd geconstateerd dat een aardappelveld van J. B. Ellenbroek, op den Burgerenk te Epe, in zeer sterke mate was aangetast door kevers, ver moedelijk door den zoo zeer gevreesden colorado-kever. Eenige der kevers zijn, door tusschenkomst van den burgemees ter van Epe, naar den plantenziekten- kundigen dienst te Wageningen, ter on derzoek opgezonden. Geen coloradokever, maar lievenheerbeestjes. Nader wordt gemeld: De plantenziektekundige dienst te Wageningen heeft de keverpoppen, wel ke in een aardappelveld te Epe werden gevonden, onderzocht en geconstateerd, dat het geen poppen van coloradoke vers zijn. Het betreft hier poppen van onslievenheersbeestjes, zooals deze thans vefelvujdig op aardappelvelden voorkomen. DE VISSCHERIJ IN DE ZEEUWSCHE STROOMEN EN ZEEGATEN OVER 1936. De oesterteelt. In afwijking met de resultaten bij - de andere visscherijen viel bij de oesterteelt eenige opleving waar te nemen. De groei was buitengewoon en het sterftepercen tage daalde heel sterk van 80 pet. in 1935 tot 30 pet. in 1936. Een betere han del was hiervan het gevolg. De oesterverzending beliep in totaal 9.511.653 stuks (v.j. 10.328.107 stuks) met een gewicht van 570.871 kg (v.j. 680.418 kg) en een waarde van 443.266 (v.j. 427.476). Het totaal van 9.511.653 stuks was verdeeld als volgt: 8.145.503 con sumptieoesters met een gewicht van 554.895 kg en een waarde van 434.641, 398.150 zaaioesters met een gewicht van 15.166 kg en een waarde van 6141 en 968.000 panoesters met een gewicht van 810 kg en een waarde van 2484. Het schoonkorren der perceelen met behulp van door den staat betaalde ar beidskrachten, die anders werkloos zou den zijn geweest, nam op de Yerseksche en Bergschebank gestadig toe; gemid deld waren 25 vaartuigen hiermede be zig. In het begin van April zijn op die schoongekorde perceelen panoesters uit gezet en zaaioesters op de benedenper- ceelen van de Yersekschebank, welke laatste perceelen veel beter waren ge worden, zoodat weer meer zaaioesters zijn geplaatst dan in vorige jaren. In to taal zijn op de Yersche- en Bergsche bank uitgezaaid ongeveer 7.5 millioen oesters van 30 tot 40 kg per 1000 en on geveer 2.5 millioen oesters boven 60 kg per 1000. Het aantal uitgezaaide pan oesters bedroeg ongeveer 15 millioen stuks, terwijl op zeeften op de perceelen ongeveer 5 millioen stuks zijn geplaatst, waarna zij gedeeltelijk in de binnenput- ten zijn geplaatst, gedeeltelijk op de per ceelen zijn uitgezaaid. Bovendien zijn hier ruim 1 millioen Fransche zaaioesters uitgezaaid door de oesterkweekers en op eenige daarvoor gereserveerde per ceelen van Staatswege ongeveer 3.5 mil lioen Fransche zaaioesters van verschil lend gewicht. Voorts zijn uitgezaaid in de Zandkreek ongeveer 400.000 stuks van 25 tot 30 kg; in het Gouweveer 100.000 stuks van 35 tot 50 kg en in de Hammen 1.200.000 stuks van 40 tot 60 kg en 1.800.000 stuks van 25 tot 55 kg per 1000. In dit district zijn bovendien nog ongeveer 1.5 millioen Fransche zaai oesters uitgezaaid. In de Grevelingen zijn ongev. 1.900.000 stuks zaaioesters van 40 kg per 1000 uitgezaaid en 800.000 Fransche panoesters. Verhandeld zijn naar het buitenland ruim 300.000 stuks zaaioesters en ruim 900.000 panoesters. In het begin van Mei begonnen op de Yerschebank de oesters reeds uit te loo- pen en was ook aan de Fransche oesters groei te zien. In Juli was reeds te zien dat er niettegenstaande het ongunstige weer, een buitengewone groei was, die in Augustus nog toenam en wel dusda nig als men in jaren niet had beleefd. Ook het aantal kleine oesters overtrof verre de verwachting, terwijl de schelp ziekte in belangrijke mate verminderd bleek te zijn. Ook in de andere distric ten bleken de oesters goed gegroeid te Als ge mislukking niet vreestzult ge haar waarschijnlijk nooit ontmoe ten. zijn, doch het sterftepercentage was daar hooger. De pannen zijn ©inde Juni te water gelaten en tengevolge van het zeer on gunstige weer waren alle pannen eerst einde Juli te water. Met het oog op de goede uitkomsten over 1935 geschiedde zulks in groote partijen en wel op de Yersche- en Bergschebank en langs den oever van boven Wemeldinge tot het Goesche Sas. In totaal zijn bijna 2 mil lioen pannen uitgezet, waarbij de Staat medewerking verleende door gratis, en de gemeente Yerseke door aan werk- loozen op voordeelige voorwaarden pan nen beschikbaar te stellen. Evenwel was de aanslag op de pannen overal gering, meestal van 1 tot 25 stuks per pan, wel ke geringe resultaten wel het gevolg zul len zijn geweest van de weersomstan digheden, aangezien het juist ten tijde van den broedval koud weer was. In den toestand der perceelen ten aan zien van den slipper limped is tengevol ge van het schoonkorren, waarbij milli- oenen exemplaren zijn verwijderd, een belangrijke verbetering gekomen, vooral op de Yerschebank. Het verdient alles zins aanbeveling om de perceelen gere geld van slippers schoon te houden, waaraan geen groote kosten meer zullen zijn verbonden. Naast de genoemde van Staatswege genomen maatregel t.w. het doen schoonkorren der perceelen in werkver schaffing, den aankoop van Fransche zaaioesters en het verstrekken van pan nen, is aan de oesterkweekers een zeer belangrijke financxeele tegemoetkoming verleend, doordat zij algeheele onthef fing van pachtsombetaling ontvingen over het afgeloopen pachtjaar. In Juli is het verbod uitgevaardigd tot het uitzaaien van ongekalkte oester schelpen op de perceelen. Het uitzaaien van mosselschelpen is dit jaar nog toe gestaan, omdat reeds groote hoeveelhe den daarvan waren besteld en overwe gende bezwaren tegen den uitzaai ervan niet schenen te bestaan. De enkele pach ters, die deze mosselschelpen uitzaaiden en daarvan nog iets verwachtten, kwa men echter bedrogen uit en vingen in plaats van oesterbroed veel slippers. Van het flap, dat weer in groote hoe veelheden op de perceelen van de bo ven- en middenbank aanwezig was, is geen hinder ondervonden, doordat het geregeld werd opgevischt. De 25.000ste passagier op het vliegveld Haamstede. Gisteravond om half zeven landde met 't K.L.M.-toestel de 25.000ste passagier op het vliegveld Haamstede. Het was mevr. Kersten, echtgenoote van ir. Ker sten, werkzaam bij de Philips-fabrieken te Eindhoven. De burgemeester van Haamstede, jhr. Roëll, wenschte mevrouw Kersten geluk en bood haar namens het gemeentebe stuur bloemen aan. Verder voerden nog het woord een der leden van het lucht vaartcomité Schouwen-Duiveland en de vertegenwoordiger van de K. L. M., die een geschenk overhandigde. DE WERKVERSCHAFFING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. In verband met in de pers versche nen berichten, als zou onder verschil lende groepen arbeiders, die bij1 de werkverschaff'ng in Zeeuwsch-Vlaande- ren zijn geplaatst, groote ontevreden heid blijken te bestaan over de loonen, aangezien bijv. het uurloon voor fa brieksarbeiders 4 cent hooger is dan dat der landarbeiders of daarmee ge- lijkgestelden i(resp. 26 en 22 cent) ves tigt men er van bevoegde zijde de aan- nacht op, dat hier sprake is van een regeling, welke reeds eenige jaren, niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen, doch overal in het land, geldt, wanneer in een gemeente arbeiders onder de werk- loozenzorg vallen, die in het vrije be drijf sterk uiteenloopende loonen heb ben. Voor deze menschen is de le vensstandaard uitteraard dan ook zeer verschillend. Wanneer de hulp van de steunregeling en de werkverschaffing zich zou bas- seeren op de allerlaagste loonen n het vrije bedrijf dat zijn in de meeste gevallen die der landarbeiders dan zouden arbeiders die tot de hooger beloonde groepen behooren, bijv. de fabrieksarbeiders, een te lage hulp ont vangen. Zou men daarentegen de hulp voor de landarbeiders baseeren op de hoo- gere loonen van het vrije bedrijf, dan zou voor de hierbedoelde categorie de prikkel om den vrijen landarbeid te aanvaarden, verdwijnen of althans 'n onvoldoende mate aanwezig zijn. In de practijk heeft het tot dus ver gevolgde stelsel zelden tot moeilijkhe den aanleiding gegeven, In de bedoelde persberichten werd ook gesproken van de tewerkstelling van arbeiders van over de Schelde bij een groote rijkswerkverschaffing ;n Zeeuwsch-Vlaanderen. Hieromtrent deelde men ons mede, dat men hier op het oog heeft arbeiders uit Viissingen en Middelburg, die reeds vroeger g'e- ruimen tijd bij de werkverschaffing in Zeeuwsch-Vlaanderen hebben gearbeid. Voor deze arbeiders is de loonnorm niet, gelijk abusievelijk werd aange nomen, 22 of 24 cent, doch 32 en 33 cent, F aiUissementen. Het faillissement van P. Th. Verdur- men, landbouwer te Hansweert, curatrice mevrouw mr. E. P. A. Akker manWeber, advocaat en procureur, wonende te Goes, :'s geëindigd door de verbindend geworden eenige uitdee- lingslijst met een uitkeering aan de Concurrente schuldeischers van 2,97 pet. Het nieuwe adresboek. De nieuwe huisnummering maakte het in het begin van dit jaar onmogelijk het adresboek uit te geven; wachten tot 1938 was naar de o.i. juiste opvat ting van de uitgeefster, de N.V. J. C. Wl, Altorffer en den samensteller, den heer H. J, Adriaansen, niet aan te be velen, Daarom verscheen thans de 64e jaargang, die zal dienen voor 1937-1938 en waarin nu ieder kart nagaan op wel ke nieuwe nummers stadgenooten wo nen, Verder bevat het handige boekje weer de zelfde opgaven, die er ook de laatste jaren steeds :'n voorkwamen als ook weer de opgaven van St. Lau rens en het deel van Koudekerke, dat onmiddellijk aan Middelburg grenst. Reizen naar Frankrijk. Men verzocht ons nog te melden, dat bezoekers van de Parijsche tentoonstel ling ook kunnen volstaan met een be wijs v,an Nederlanderschap zonder dat zij tevens een legimitatiebewijs moeten hebben. Zij kunnen dan echter geen re ductie op de treinreis krijgen. Molenwater-concert. Bij goed weder zal het Middelburgsch Muz'ekkorps Vrijdagavond van 8 tot 10 uur een uitvoering op het Molenwater geven. Het programma omvat voor de pauze o.a. Balletmuziek uit de opera „Faust", terwijl na de pauze niet minder dan drie nieuwe nummers op het programma voorkomen. Laat uw rijwielplaatjes stempelen. Evenals verleden jaar zal van morgen af tot 15 Augustus hij het postkan toor alhier, evenals in vele andere plaatsen, gelegenheid zijn op de rijwiel plaatjes naam en adres te doen stem pelen, waarvan de organisatie ook thans weer berust bij de „Vereeniging Ar beid voor Onvolwaardigen", Verleden jaar kon de vereeniging een kleine 10,000 loon uitkeeren aan hen, die anders meestal buiten het productiepro ces vallen en nu iets verdienden met werk, dat buiten de gewone arbeids markt valt. De wenschelijkheid van den maatre gel om door stempelen van den naam diefstal en verliezen te beperken, zal wel niet nader meer hoeven te worden aangetoond. Nu men daarnaast een goe werk kan steunen, zal een dubbeltje voor heel weinigen een bezwaar zijn. Zjj, die een plaatje willen hebben voor koffers, tasschen, doozen, stokken, pa rapluies enz. kunnen die bekomen voor 15 cent. Zij, in wier woonplaats geen gelegen heid tot stempelen wordt geboden, kun nen in een nabijgelegen gemeente ge holpen worden of wel hun plaatje of plaatjes opzenden naar het Centraal Bu reau van de A. V, O. Overtoom 187 te Amsterdam, doch zij moeten dan de kosten van aangeteekende terugzen ding betalen. Allen geslaagd. Als een prettige bijzonderheid deelt men ons mede, dat alle zevenentwintig leerlingen der chr. U.L.O.-school, West- wal, alhier, die aan de U.L.O.examens deelnamen, slaagden. Vier behaalden het B. en driëentwintig het A diploma Verwachtign tot morgenavond: DE BILDT: Zwakke tot matige Zuide- ijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt tot (betrokken met veel kans op regen oi onweer, later opklarend en koeler. UKKEL: Gelijdelijk toenemende wind uit Z.W, richting; tijdelijk zwaar be wolkt; vermoedelijk regen met kans op plaatselijk onweer; nachtelijk minimum 12 graden. Wo. 21 Juli. Zon op: 5 h 04; onder: 21 h 07, Licht op: 21 h 37. Maan op: 7 h 43; onder: 2 h 56. V.M.: 23 Juli. Hoog- en Laagwater te Viissingen! Juli. Hoogwater. Laagwater. Wo. 21 13.14 7.13 19.44 Do. 22 1.34 13.52 7.55 20.24 Vr. 23 2.10 14.25 8.31 21.00 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge; Juli. Hoogwater. Laagwater. Wo. 21 2.31 15.01 8.17 20.48 Do. 22 3.17 15.42 9.02 21.27 Vr. 23 3.58 16.20 9.37 22.03 Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veej*e 38 min. later (S springtij). Een huiselijke zeehond. ARNEMUIDEN. Door een inwoner dezer gemeente is op een der schor ren welke aan de Oostkust van Wal cheren liggen een jonge zeehond '(Pho- ca-vitulin,a) gevangen, welke daar al leen vertoefde en mede naar huis ge nomen. Daar de zeehonden tot de zoog dieren behooren wordt thans de zee- hondenmoeder door een melkflesch vervangen, welks flesch en inhoud door het jonge dier reeds goed herkend wordt als zijnde iets lekkers voor hem. Leuk is het te zien dat wanneer zijn verzorger op de bleek zit en de zee hond is ook in de vrije natuur hoe vlug hij zijn verzorger opzoekt en zich te gen hem aanvlijt en de hand likt. Ook gaan zij samen in het k,anaal zwemmen waarbij het dier steeds in de nabijhe d blijft van zijn verzorger en zelfs tracht op zijn rug te klimmen. Bliksem ingeslagen. HOEDEKENSKERKE. Tijdens een kort, doch hevig onweer, dat gistermid dag boven deze gemeente woedde, sloeg de bliksem in de woning van J. D, L. alhier. Een begin van brand ont stond, welke door de bewoners en de buren werd gebluscht. Verzekering dekt de aan de woning aangerichte schade. Koe dood geslagen, SCHORE. Dinsdagnamiddag ontlast te zich boven deze gemeente een kort, doch hevig onweder. In de weide van den landbouwer P. Verdurmen, waar een knecht bezig zijnde met melken, werd, in d'ens onmiddellijke nabijheid, en driejarig rund door den bliksem ge troffen en gedood. IJZENDIJKE. De bazar, georganiseerd ten bate van het dezen zomer te vieren honderdjarig bestaan van „Geduld Over wint", heeft, exclusief de verloting, bru to 600 opgebracht. In aanmerking ge nomen het vrij warme zomerweer, mag het bezoek aan de tent bevredigend ge noemd worden. De rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland, ir, B, Bosma te Goes, heeft tot ambtsgebied gekregen de provinc'e Zeeland en de volgende gemeenten in Noord-Brabant: M,ade en Drimmelen, Hooge- en Lage-Zwaluwe, Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Fijnaart en Hei ningen. Standdaardbuiten, Dinteloord en Prinsland, Steenbergen en Kruisland en Nieuw-Vossemeer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 1