SPORT. @ij Examens en Openbaar Optreden NOORD-BEVELAND. een doodshoofd en twee psalmboekjes gevonden. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG apotheken. liiiSA* GOES. VR 30 Jul. Conc. „Eupbonia"; Tuin VR 3 Sep. Openb. Conc. „Euphonia"; Gr. Markt 20.30 h. ALGEMEEN. VR 25 Jun. 12e Nat Trekpaarden-ten- DO 21 JuL Paardenmarkt te Oostfcurf. dat het nu weer eens duidelijk blijkt, dat het hoogst gewenscht is dat men eens werk gaat maken van de nieuwe politie verordening. Den hr. Suurmond bevreemdde het dat de wethouders de urgentie van deze bepaling nimmer van den burge meester hebben vernomen. Ook de hr. C ij s o u w betreurde het, dat de voorzitter dit niet eerder ken baar heeft gemaakt. De hr. De Priester verdedig' de het voorstel-Leenhouts. Het werd daarop met algemeene stemmen aangenomen. Nieuwe schoolbanken. Het Bestuur van de ver. voor den School met den Bijbel heeft een verzoek ingediend om medewerking tot vervan ging van 46 schoolbanken door een ge lijk aantal nieuwe. B. en W. stelden voor de gevraagde medewerking te ver- leenen, daar de toestand der banken in derdaad vervanging wenschelijk doet zijn. De hr, de Priester merkte op, dat wanneer dezelfde banken op de open bare school noodig waren, men krach tens bezuinigingsoverwegingen verplicht zou zijn dit over eenige jaren te verdee len, terwijl hier de gelden direct gevo teerd worden. Spr, vond dit verschrik kelijk. De heer S u u r m o n d.betoogde, dat reeds in 1932 banken noodig waren, doch men heeft het zoolang mogelijk opge schort. De hr. C y s o u w had er van staan kijken dat dergelijke schoolbanken nog gebruikt worden. De hr. Priester: het gaat niet om de banken, doch over de verplichting die de wet stelt. Het voorstel werd z.h.s. aangenomen B. en W. stelden een wijziging van de capitulantenverordening voor, waaruit volgt dat een eventueel te benoemen capitulant ,,voerman-reinig'ingsarbeider" indien noodig, verplicht is ook des Zon dags arbeid te verrichten, Z.h.s. aangenomen. B, en W. stelden voor aan de veror dening-veldwachters toe te voegen, dat een eventueele aanstelling van een ca pitulant tot gemeenteveldwachter steeds in vasten dienst geschiedt, met een proeftijd van één jaar welke in uitzon deringsgevallen met ten hoogste één jaar verlengd kan worden. Eveneens z.h.s. aangenomen. Overneming van grond. De Polder Walcheren wilde verschil lende strooken grond, door demping van slooten, welke eigendom van den Pol der zijn (in de Braamstraat, Padweg, Vrijburg'straat en Koopmansvoetpad) verkregen, aan de gemeente verkoo- pen voor f 745.50, B. en W, stellen voor niet tot aankoop over te gaan o.a. met het oog op de financieele omstandighe den der gemeente. De hr. Van Soelen vond, waar de grond aan den Polder behoort, de opvat ting van B. en W, niet juist. Het meest practische is, dat we de gronden in eigendom krijgen, vooral voor de Braam straat. De hr. Janssen beaamde hetgeen de hr, Van Soelen betoogde, wanneer men eens naging wat aan erfpacht en cijnzen verkregen zou worden, dan staan tegenover de koopsom niet onbelang rijke 'baten. Uit het schrijven blijkt dat de administratie van den Polder niet geheel in orde is. De hp Suurmond betoogde, dat de Polder in geen geval de trottoirs zal gaan opbreken of slooten in eere her stellen. In cijnsheffen zag spr. niets. De hr. Cysouw begreep niet, dat de Polder er nu mee afkomt, daar de huidige situatie al jaren bestaat. De hr. Van Soelen stelde voor de gronden van den Polder te koopen en te betalen over 2 of 3 jaren. Dit werd aangenomen met 6 tegen 5 stemmen (tegen: Jacques, v. d. Putte, A, J. Arend- se, Cysouw en Suurmond). Op voorstel van B. en W. werd be sloten voor particulieren tegen betaling teekeningen en voorschriften van 't uit breidingsplan verkrijgbaar te stellen. Tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs werd benoemd de heer S. Kasse met 6 stemmen; de heer C. Suurmond verkreeg 5 stemmen. De dir. generaal der P.T.T. heeft be zwaar gemaakt tegen de, in de nieuwe vergunning voor de radiodistributie ver leend aan de N.V. Zuid Ned. Radio dis tributie Mij, te Vlissingen, opgenomen voorwaarde dat de tarieven van aan sluiting, abonnementen etc. aan de goed keuring van B. en W. moeten worden onderworpen. Deze goedkeuring heeft de minister zich voorbehouden, weshalve B. en W. voorstellen deze bepaling in de vergunning te laten vervallen. Z. h. s. besloten. B. en W. stellen voor over te gaan tot conversie van eenige leeningen, omdat zij er in geslaagd zijn voor de leeningen, die daarvoor in aanmerking kwamen, en van de instellingen bij welke deze zijn aangegaan, acceptabele conversieaanbie dingen te verkrijgen. Z. h. s. werd daartoe besloten. B. en W. legden den Raad de reke ning voor inzake de vergoeding over het jaar 1935 toekomende aan de besturen der in exploitatie zijnde bijzondere scho len. Deze vergoeding bedraagt voor de Julianaschool f 1643, met een nog ver schuldigd bedrag van 411; Marnix- school 940, met alsnog verschuldigd f 234; en voor de „School met den Bij bel" 1721, met een verschuldigd be drag van 453. Z. h. s. werd dit goedgekeurd. Verbetering wegen. B. en W. stelden voor de verbetering van den Noordbeeksch-, Zuidbeeksche- en Blauwe zandweg in werkverschaffing te doen uitvoeren. Voor dit object van werkverschaffing zal subsidie kunnen worden verkregen. De hr Jacques had graag ge zien, dat er pogingen waren gedaan de verbetering te verrichten met gelden uit het werkfonds, zoodat het werk aanbesteed had kunnen worden. De hr De Priester verzocht B. en W. een onderzoek in te stellen of uitvoering van het werk niet goed- kooper zal kunnen geschieden door particuliere aannemers, dan in werk verschaffing. De hr Suurmond kon met dezen gedachteng,ang wel meegaan. In een volgende vergadering zal het voor stel dan nader bezien kunnen worden. Na eenige discuss'e werd daartoe ten slotte met alg. stemmen besloten. Rondvraag. De hr Janssen wees op de controle van de verlfchlibig. In zes avonden heeft een straatlantaarn niet gebrand; degene die belast is met de controle moet eens op z'n plichten ge wezen worden. Spr. had voorts aanmer kingen op het leggen van een looper bij huwelijksvoltrekkingen; de eene keer 1 gt er een goede looper en de andere keer een die den naam looper niet waard is. En beide malen moet toch f 5 betaald worden. De hr De P r i e s t er wees er op, dat op denzelfden dag, 2en Pink sterdag, vergunning is gegeven aan twee vereenig'ngen voor een bloemp jes- en een speldjesdag. Dit was zeer te betreuren. De V o o r z.: er zal streng op gelet worden. Er is hier een abuis be gaan. (VanonzencorresponcTent), KORTGENE. In den tuin van den heer H. de Looff, wonende aan den Op rit naar de haven alhier, is men bezig, met het plaatsen van een welput. Op een diepte van 2 m 70 stuitten de werklieden op een hard voorwerp. Toen dit w.at meer bloot nwam, dacht men met e^en zwart gek'leurden kogel te doen te hebben. Het bleek evenwel een doodshoofd te zijn, Daar wij ons voor de vondst interes seerden hebben wij ons tot een des kundige gewend, om nadere inlichtin gen. Deze werden gaarne verstrekt. Het doodshoofd bleek afkomstig van een volwassen persoon; de naden of frontenellen op den schedel waren ge heel volgweid. Het was echter niet te zeggen of het van een mannelijk- of vrouwelijk persoon afkomstig was. Op den schedel waren sporen aanwezig van skeletten van schelpdiertjes. Deze sporen geleken wel een beetje op be ginnende of afgeschabte zeepokken. Ook in granieten stoepen zijn deze spo ren te zien. Uit de sporen van schelp diertjes op den schedel is de conclu sie te trekken, dat het hoofd in zout- houdenden grond heeft gelegen. Men kan hier de vraag stellen: ,.Hoe komt het doodshoofd in den tuin van den heer De Looff?" Hieromtrent zijn verschillende ver onderstellingen te maken, le. Noord-Beveland werd in 1572 ge heel overstroomd. Zes en zestig jaar lang stond het land onder water. Rond den toren van de tegenwoordige Ned. Herv. Kerk (en later ook rond het geheele gebouw) was de begraaf plaats van het oude Kortgene. Het kan zijn, dat de gr.aven door de overstroo ming opengespoeld zijn, zoodat sommi ge gebeenten her en derwaarts ver spreid geraakten. Daar nu de kerk en de tuin van den heer De Looff niet zóó erg van elkaar afliggen (circa 150 m), kan het zijn dat het gevonden doodshoofd afkomstig is van het vroegere kerkhof. Deze ver onderstelling lijkt het meest waar schijnlijk. Een andere veronderstelling is deze: „Men nam het vroeger niet zoo erg nauw met het begraven. De bepalingen, regelende de begrafenisrechten, wer den niet zoo stipt opgevolgd, of ontbra ken geheel. Vooral in den Franschen tijd, toen geheel Noord Beveland on der Fransch bewind gekomen was, ging het niet bijster bedachtzaam toe. Het gebeurde tot 1813, toen de Engel- schen de Noord Bevelanders van het Fransche juk bevrijdden, dat een doo- de maar gauw ergens in den grond gestopt werd. Is dit zoo het geval ge weest met het gevonden doodshoofd, dan kan het niet anders, of het volle dige geraamte moet nog in den grond liggen. Deze theorie lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, daar de werklieden nauwkeurig gekeken hebben naar fno- gelijke andere beenderen. Er is nog wel een andere vondst ge daan, Er werden twee psaljnboekjes in den grond gevonden. Ze waren beide nog goed leesbaar. De band was even wel geheel stuk. De boeken waren met Duitsche letters gedrukt. Ze hebben dienst gedaan in de Ned. Herv. Kerk. Wij vonden op het titelblad het jaar tal 1828, Ze zijn dus niet erg oud. De boeken zijn gedrukt in Amsterdam bij P. den Hengst en Zn., J. Brandt en Zn„ Rutger Hoyman en bij Joh. En- j schédé en Zn. De vondst staat niet in verband met het gevonden doodshoofd. De boeken lagen nl. een eind verder en zullen zeer waarschijnlijk door iemand begraven zijn, die zich er van wüde ontdaen. ATHLETIEK, DUALMEET „E.M.M."—„A.V. '35". E.M.M. wint met flinken voor sprong. Gisteravond had op het Gem. Sport terrein te Middelburg de dualmeet M. M.A. V. 35 plaats. Zij had een vlot verloop. Als keurige prestaties moeten we nog even memoreeren de worp van A. Vreeken met de discus waardoor het E.M.M.-record werd verbeterd met 1,46 m, en verder de tijd op de 400 m van De Pagter (A.V. '35). Schipper (E.M.M.) passeerde de 11 meter grens met de ko gel en luidde met deze mooie prestatie zijn terugkomst in. De Buck (A.V. '35) was echter de ver rassing van den avond door, nog maar Junior zijnde, Kambier (E.M.M.) te ver slaan op de 800 m. Zijn tijd houdt ook wel iets voor de toekomst in. De uitslagen luiden: 100 m: 1. W. Vreeken (E.) 12 sec.; 2. T. van Roon (E.) 12.5 sec.; 3. Stroo (A.) 12.6 sec.; 4. Malgo (A.)E.M.M.: 7 pun ten A.V. '35: 3 punten. Discuswerpen: 1 A, Vreeken (E.) 37.65 m; 2. J. v. d. Schuur (E.) 31.40 m.; 3. Matthijssen (A.) 30.92 m; 4. J. Maarten- se (A.) 25.24 m.; E.M.M.: 7 punten; A.V. '35: 3 punten. 400 meter: 1. De Pagter (A.) 57,6 sec.; 2. J. Damman (E.) 60 sec.; 3. Visser (A) 603/5 sec.; 4. J. G. Boel (E.) 624/5 sec. E.M.M.: 4 punten; A.V. '35 6 punten. Verspringen: 1. J. v. a. Schuur (E.) 5.49 m.; 2. L. Verhulst (E.) 5.48 m.; 3. Stroo (A.) 5.15 m; 4. Sohier Sr. 5 m. E.M, M.: 7 punten; A.V. '35: 3 punten. Kogelstooten: 1. J. Schipper (E.) 11.03 m; 2. A. Vreeken (E.)) 10.86 m; 3. Mat thijssen (A) 10.67 m; 4. Dobbelaar (A.) 7.83 m. E.M.M.: 7 punten; A.V. '35: 3 punten. 800 meter: 1. De Buck (A.) 2 m 15.3 sec.; 2. A. Kambier (E.) 2 m 16.6 sec.; 3. K. Barentsen (E.) 2 m 16.8 sec.; 4. v. d. Pluijm (A.). E.M.M.: 5 punten; A.V. '35: 5 punten. Hoogspringen: 1. L. Verhulst (E.) 1.64 m.; 2. Schot (A.) 1.54 m.; 3. Sohier (A) 1.54 m; 4. J. G. Boel (E.) 1.49 m. E.M.M. 5 punten; A.V. '35: 5 punten. Speerwerpen: 1. H. v. d. Schuur (E.) 38.36 m; 2. Bijsterveld (A.) 35.01 m; 3. W. Vreeken (E.) 34.74 m; 4. Maartense (A.) 32,75 m. E.M.M.: 6 punten; A.V. '35: 4 punten. 1500 meter: 1. Van Sorge (A.) 4 m. 56 sec.; 2. Roelse (A.) 4 m. 57.7 sec.; 3. A. Kambier (E.) 5 m. 7.4 sec.; 4. K. Meijer (E.). E.M.M.: 3 punten; A.V. '35: 7 pun ten. 4X100 meter: 1. E.M.M.: 49.8 sec.; 2. A.V. '35: 50 sec.; E.M.M.: 4 punten; A.V. '35 2 punten. Totaal uitslag: 1. E.M.M. met 55 pun ten; 2. A.V. '35 met 41 punten. TENNIS. Nederlandsche overwinningen in Wimbledon. De vierde dag van de internationale tenniskampioenschappen van Wimble don bracht de beide Nederlandsche speelsters zoowel in het dames- als in het gemengd dubbelspel een ronde ver der. De overwinning van mej. Rollin Cou- querque en mej. Horn (Did) op het En gelsche paar mevr. Semmence en mej. Goss ging vrij gemakkelijk in haar werk. In het gemengd dubbelspel kwam mej. Rollin Couquerque uit met den Joego- slavischen Davisbe'kerspeler Kukuljevic als partner tegen het Engelsche paar mej. Osborne en Luckin. Het eerstge noemde paar won gemakkelijk. Mej. Terwindt won in 'het damesdub belspel met de Deensche mevr, Hollis, van de Engelsche dames Bray en Car- dinall. DAMMEN. De 18e partij om het wereldkampioen schap remise. Te Dordrecht is gisteravond de acht tiende partij om het wereldkampioen schap dammen tusschen Springer en Raichenbach gespeeld. Wit: Springer; zwart: Raichenbach. I. 33—28 Springer haalt dit paardje weer eens van stal. Wil hij nu nog eens een kans wagen in de Hollandsche opening, nu dat de 3429 opening tot geen prac- tisch resultaat voerde? 118—23; 2, 39—33 12—18; 3. 31—27 17—21; 4. 37—31 21—26; 5. 44—39 26X37; 6. 42X31 20—24; 7. 41—37 14—20; 8. 47—42 7—12; 9. 4641 1—7; 10, 50—44 10—14. Tot nu toe liep alles heel normaal. Springer moet het nu wel zoeken in complicaties en geeft daarvan onom wonden blijk door onmiddellijke bezet ting van het strategisch veld 22. II. 27—22 18X27; 12. 32X21 23X32; 13. 37X28 16X27; 14. 31X22 20—25; 15. 41—37 5—10; 16. 34—30 25X34; 17. 40X20 14X25; 18. 44—40 10—14; 19. 40—34 14—20; 20. 37—31 op 4944 volgt 1318 en 20X49, op 3429 kan met gunstig gtevolg 1923 en 13X24 worden gespeeld, door de vorming van een hekstelling, 2011—16; 21. 42—37 7—11; 22. 38—32 20—24; blijft men kalm en helder door het gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten. Glazen buisje 75 ct. (Ingez. Med.) 1318 enz, blijft nu zonder gevolg. Wit speelt een interessant spel en bouwt de steunbasis voor schijf 22 zeer ori gineel op. 23. 3430 wit hecht terecht geen waarde aan schijf 25 als randstuk en ruilt dit om zwart rechts beperkingen op te leggen, 2325X34 24. 39X30 11—17; Raichenbach gaat de moeilijkheden uit den weg. 25. 22X11 16X?; 26. 32—27 13—18; 711 wordt nu met 3329 en 27X16 beantwoord. 27. 37—32 18—23 een normale klassieke stand is het re sultaat, 28. 31—26 7—11; 29. 30—25 15—20; 30. 25X14 9X20; 31. 27—21 de voorbereiding van het in het spel brengen van schijf 36. Op 1116 kan nu 2117 volgen. 3112(18; 32. 21—16 8.—12; 33. 16X7 2X11; 34. 36—31 12—17; 35. 31—27 geeft zwart nu gelegenheid om den ruil te nemen, die nu volgt. Op 4842 oi 4944 volgt deze ruil eveneens maar dan met ernstiger gevolgen. 3524—30; 36. 35X22 20—25; 37. 28X19 17X37; 38. 27—21 zeer juist. 3741 gaat nu niet wegens 21—17, 33—28, 43—38 en 48X46, en wit wint een stuk. 384—9; 39. 33—28 25—30; 40. 45—40 9—13; op 38 volgt 48—42, 4944, 2822 en 21X14 en wit wint, 41. 19X8 3X12; 42. 28—23 3741 Springer heeft nu eveneens een door braak geforceerd, en heeft het mate- rieele voordeel van twee stukken in het eindspel, 43. 23—19 41—47; 44. 40—34 er dreigde 3034. 4430 X 39 45. 43X34 11—17; De stand is: zwart 6 stukken op: 3-4-6-11-25-37 wit 8 stukken op: 19-26-27-33-43-45- 48-49. 46. 19—13 47—41; 47. 34—30 Het eindspel zit nog vol voetangels en klemmen. Op 139 volgt 1218 en 41X3. 4741—36; 48. 13—8 12X3; 49. 21X12 36—41; 50. 12—7 6—\11; 51. 7X16 41—28; 52. 49—43 28—44; 53. 26—21 44—50 remise. Een goede positiepartij, waarin Sprin ger wanhopige pogingen aanwendde om door va banque spel kansen te schep pen. Raichenbach's ruil naar 37 be paalde echter het lot van deze acht tiende partij. Raichenb.ach behoudt dus zijn voorsprong van 4 punten. SCHAKEN. Gisteren is de achtste ronde van het internationale schaaktournooi te Kemeri gespeeld. De uitslagen hiervan luidden: RellstabKeres 0-1, Hasenfuss Petrov afgebr., FineBoeoek afgebr., B erg—St ahlb er g Yi-Va, SteinerO sols afgebr., ApschenekTartakower 0-1, AljechinReshevski 1-0. Mikenas Flohr Yi-ViLandauFeigin 1-0, Vergadering van den Raad der ge meente Middelburg, op Dinsdag, den 29 Juni 1937, des namiddags te 2 uur, ter behandeling van de onderstaande zaken: 1. Notulen vergaderingen van 12 April en 21 Mei 1937. 2. Ingekomen stukken, 3. Regeling nopens ontslag recftor Gymnasium. 4. Wijziging heffings- en invorderings verordeningen straatbelasting, 5. Vaststelling voorschriften ter voor koming van brandgevaar. 6. Conversie eener definitieve geld- leening. 7. Verhuring grond Loskaai. 8. Verhuring gedeelte Burgerweide. 9. Overneming grond Pottenmarkt, 10. 18e wijziging gemeente-begrooting 1936 met bijbehoorende wijzigin gen der begrootingen 1936 van bedrijven en diensten, 11. Voorloopige vaststelling jaar-reke ningen 1936 van: a. Gemeente-werken, b. Reinigings- en Ontsmettings- dienst, c. Duinwaterleiding. d.. Gasfabriek. e. Electriciteitsbedrijf. 12. 19e wijziging Gemeente-begrooting 1936. 13. Hernieuwde vaststelling primitieve Gemeentebe-begrooting 1937. 14. Primitief kohier 1936/1937 school gelden Gymnasium. 15. Beslissing op bezwaarschriften te gen aanslagen 1936 straatbelasting. 16. Oninbaarverklaring aanslagen hon denbelasting, Straatbelasting en schoolgelden. Middelburg, den 24 Juni 1937. De Burgemeester, M. FERNHOUT. LEGER EN VLOOT. De dienstpl. korporaals J. Boeye, P. M. van der Linde en H. da Silv,a van het 14e reg, inf. te Bergen op Zoom, zijn aangeste.ld tot dienstpl. sergeant- titulair; en tot dienstplichtig sergeant- titulair de dienstplichtige korporaals: tirailleurs: C. Crucq, A. M. van Dockum, C. J. den Engelsman, J. Gal- le, W. de Groot, H. Gunst, W. Handers. J. J,anse, A. W. Krijger, L. de Meyer, W. Montfrooy, Ch. Hoekman, N. de Looze, H, W. van Nispen, J. F. Oele, G. Schrier, J. A. M. Stuart en J. Zee- meyer; zware mitrailleurs: H. F. van den Akker; J, Berkel, C. Kervinck. Ph. J, Schutts, C. Zorge, J. van Aartsen, P, van Hout, J, van de Sande en T. Tanis. MARKTBERICHTEN. Kapelle, 24 Juni, Veilingsvereeni- ging „Kapelle-Biezel'nge en Omgeving'". Groote veiling 10.30 uur v.m. Kruis bessen 10.3010.65, Mad, Moutöt z. dop 14.30, Jucunda 1515,30, per 100 kg. Kleine Veiling 1 uur v.m, Aardbeien 716, Vroege Kersen 1218, Cuiker- kersen 1419, Meikersen 1526, Hol landers 2335, Markiezen 23, Porselein kersen 1519, Vroege van Werden 30, Frambozen 1732, Roode bessen 17 27, Doperwten 14, alles per kg. Zierikzee, 24 Juni. Geen handel ter graanbeurs. Kipeieren (grooth.pr.) f 2.50, idem (kleinh.pr.) f 2,402.80, Eendeieren f 2.70—2 80, per 100. Boter: f 0.70-4).78 per pond. Te beginnen Zaterdagavond 9 uur is des nachts alsmede Zondag den geheelen dag te Middelburg geopend de apotheek Nonhebei, Lange Delft. MIDDELBURG. Dl 29 Ju®, Veulenkeuring „Hippos", Mo lenwater 10.00 h. Dl 29 Jun, Jaardag Prins Bernhard, conc. Midd. Muz. korps, Molenwater 20.00—21.00 h., 21.00 h. Muz. Wandeling door de stad. WO 30 Jun, Jaarl. Alg. Verg. aandeelh. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank, ten kantore 14.30 h. ZA 10 Jul. Zanguitv. zangsch. Tot Oefe ning' en Uitspanning; concertz. 19,30 h. ZO 11 Jut. Abdijconc, Midd, Muziekk. 12—13.00 h. Dl 13 Jul, Verg. Prov. Staten, 1000 h. VR 16 Jul. Molenwaterconc. Midd. Mu ziekk. 20.00—22.00 h. MA 2ZA 7 Aug, Kermis. WO 11 Aug. Conc. Midd. Muz. Korps i. s. Buurtcomm. Markt en Vreem- del. Verk, Tent Markt 21-22,30 h. WO 18 Aug. Conc. Midd. Muz. Korps i. s, Buurtcomm. Markt en Vreem- del. Verk, Tent Markt 21-22,30 h. WO 25 Aug. Conc. Midd. Mhz. Korps i. s. Buurtcomm Markt en Vreem- del. Verk. Tent. Miarkt 20.30-22 h. Dl 31 Aug, Conc. Midd. Muz'. Korps i. s. Buurtcomm. Markt en Vreemdel. Verk. Tent Markt 20,0021,00 hi Eind Oct, Poppentent. uitg. Comité afd, M'burg v. d. Ver. t. Bev. d. Bel. v. Slechthoorenden. ZA 26 Jun. Landdag van den B.V.L. Aan vang' défilé 13.30 h., Landd. 14 h. Dl 29 Jun, Openb. Conc. „Euphonia"; Gr. Markt 20.30 h. WO 30 Jun. Concert Toonkunst. DO 1 Jul. Algem. Verg. Toonkunst. DO 3DO 10 Jul. „Nijtengo V"; Schut tershof. ZA 10 JuL Jaarl. Alg. Verg N.V. Landb. Mij. De Bathpolders, Hotel Cen traal 14.00 h. DO 15 Jul. Conc, „Hosanna"; Tuin Schuttersh. 20.30 h. Schuttersh. 20.30 b. Dl 10 Aug. Openb. Conc. „Hosanna' Gr. Markt 20.30 h. Dl 31 Aug, Openb. Conc. „Hosanna"; Gr. Markt 20.30 h. BIOSCOPEN. CITY, Midd. VR 25 Jun.—DO 2 JuLs „M'ayerling" en „Vrouwen zijn lastig", 20.00 h. ZO 15 h. matinée. ELECTRO, Midd. VR 25 Jun.-DO 2 Juls „In de Schaduw van de Guillo tine" en „De Baardschrapper van Sevilla", 20 h. ZO 15 h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 25-DI 29 Jun. MA géén voorst. „Broadway door een sleutelgat" en „Gewe tenswroeging", 20 h. ZO 15 h. ma tinée. toonstell. te 's Hertogenbosch. Dl 6, WO 7 en DO 8 JuL Landbouw- dagen der Z.L.M. (kring Schouwen Duiveland) te Zierikzee. Dl 6 Jul. Hoofdbestuursverg, Hotel „Van Oppen" 20.30 hWo 7 JuL Alg. Verg. ,,Het Huis v. Nassau" 9.45 h., Do 8 Jul, Landbouwten- toonstell.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 6