m /ia- Per autowoonwagen door de Sahara. KRONIEK van den DAG. ZEELAND. Kant en KLaaiToet LONDEN TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCUE MIDDELBURGSCUE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN VRIJDAG 25 JUNI 1937. No. 147, MIDDELBURG. WALCHEREN. Zij heefi het geheim ontdekt. Gesol met een lijk. Te Warschau heeft men kans gezien ruzie te maken over het lijk van maar schalk Pilsoedski, den een paar jaar geleden gestorven „sterken man" van Polen. Men zal zich herinneren, dat Pil soedski de belangrijkste figuur was in den vrijheidsstrijd van de Polen tijdens den wereldoorlog. Toen er inderdaad een herboren Poolsche natie uit den oor log te voorschijn kwam, kreeg Pilsoeds ki daarin uit den aard der zaak een be langrijke rol te spelen. Het werd, dank zij zijn heftig temperament, 'n luidruch tige rol, welke de Poolsche staatsburgers lang niet allen blekken te kunnen waar- deeren. Vooral zijn dictatoriale presta ties tijdens zijn laatste levensjaren zet ten kwaad bloed. Nochtans geldt hij nu na zijn dood als „de nationale held", wiens nagedachtenis veel wordt vergeven. Maar toch blijkbaar niet genoeg, om thans nog eenig gesol met zijn lijk mo gelijk te maken. De feiten zijn de vol gende: Een paar dagen geleden heeft de aartsbisschop van Krakau, mgr. Sapie ha, het stoffelijk overschot van den maarschalk laten overbrengen van de crypte in de roomsch-katholieke kathe draal te Krakau, naar een crypte in den klokketoren buiten die kathedraal. Het schijnt, dat deze laatste crypte speciaal was ingericht om Pilsoedski's gebeente te bevatten, doch aan den klokketoren werden nog werkzaamheden verricht en de overbrenging had op een later tijd stip met plechtige praal plaats moeten vinden. Op last van mgr. Sapieha ge schiedde dit nu in stilte, en het gevolg is een groote consternatie geworden. Mi nister-president Sladkowski kreeg het zoozeer met de zaak te doen, dat hij op slag het ontslag van zijn regeering aan bood, nademaal hij „niet had kunnen voorkomen, dat een onderdaan (de aartsbisschop) ongehoorzaam werd aan het staatshoofd op het gebied van den publieken eeredienst". De president der Poolsche republiek, de heer Moscicki, bleek echter niet geneigd, de ontslag aanvrage aan te nemen, zoodat een ka binetscrisis bezworen werd. M|aaf de soesah over de zaak is daar mee natuurlijk niet ten einde. Integendeel: de deining er over neemt volgens de berichten uit Warschau steeds grooter omvang aan. Zoo hebben sommige persorganen in felle artikelen mgr. Sapieha meenen te moeten gis pen, en heeft o.a. de gemeenteraad van de Poolsche hoofdstad zijn verontwaar diging betuigd in een motie, waarin hij zich verder solidair verklaart met de „beleedigde regeering". Met dit al is niet absoluut duidelijk, wat er nu precies achter deze zaak steekt. Daar schijnt men te Warschau blijkbaar niet al te luid over te willen praten. Vermoedelijk echter is een ze kere animositeit tusschen de Roomsch- katholieke en de orthodox- of Grieksch- katholieke kerk, die beiden, voor zoover ons bekend, veel aanhang in Polen heb ben, in het spel. Dat de aarts bisschop van Krakau opeens het lijk van Pilsoedski uit de (r! k.) kathedraal weg wilde hebben, zou dan aldus verklaard moeten worden, dat zeer binnenkort Koning Carol van Roemenië, die orthodox is, naar Polen komt, om o.a. het graf van Pilsoedski te bezoeken, en dat mgr. Sapieha er niets voor voelt, de daaraan verbonden plechtigheid op zijn gewijd domein te laten plaats vin den. De klokketoren schijnt neutraal ge bied te zijn, zoodat het hem weinig kan schelen, wat daar zal geschieden. Van officieele zijde te Warschau wordt deze lezing weliswaar tegenge sproken, doch niet categorisch genoeg, om haar los te laten. Trouwens eeni- ge andere steekhoudende motiveering schijnt men niet te kunnen vinden. Het is een raar geval voor de Polen; en een geval, dat veel te overdenken geeft voor 9). door J. F. O. HUESE. Die had op n afstand een raren vorm, wat veroorzaakt bleek te worden door een kameel met pasgeboren jong, die dit stukje schaduw benutten. Ze liet me niet erg dicht bijkomen, brulde en liet haar tanden zien, zoodat we de jonge moeder maar met rust hebben gelaten. Het was een heele opluchting te weten, dat we de Sahara achter den rug had den, doch dit beteekent nog niet, dat de weg veel beter is. Wel is de bodem vas ter, doch om de halve km is er een uit gedroogd beekje, dat uitermate zande rig' is en heel langzaam genomen moet worden, wil je niet met je hoofd door het dak vliegen Maar dit bedierf onze stemming niet, we hoefden niet meer te graven en er kwamen steeds meer tee kenen van leven. Aan den horizon za gen we een lange karavaan voorbijtrek ken, er rende af en toe een gazelle over den weg, en er kwamen steeds meer vo gels. We kampeerden dien avond bij een De Bleek. Van J. Kambier is bij den Raad een adres ingekomen, waarin hij mededeelt, dat B. en W. geweigerd hebben hem een stuk grond in den Bleek vlak bij het Mo lenwater te verkoopen, en adressant zich daarom nu rechtstreeks tot den Raad wendt om te vragen alsnog aan zijn verzoek te voldoen. Adressant deelt mede, dat hem is me degedeeld, dat het hoekje bij het Mo lenwater, waar hij drie woningen wilde doen bouwen, veel te mooi is om be bouwd te worden. Kambier is echter van meening, dat juist genoemd hoekje aan schoonheid zal winnen, wanneer daarop drie woningen worden gebouwd, wat te vens de werkgelegenheid vermeerdert. Een mooie tentoonstelling. Het was ons haast onbegrijpelijk, dat het al twee jaar geleden was, dat wij een bezoek brachten aan het gym nastieklokaal van school G op de Ha ringplaats om de tentoonstelling van tee- keningen enz. van de leerlingen van die inrichting van onderwijs te bezichtigen Wij waren Donderdagmiddag er weer direct thuis, mede door de vroolijke be drijvigheid van vele belangstellenden en van de jonge dames, die de bezoekers direct een kopje thee met toebehooren kwamen aanbieden, als haar post niet was bij het bezoekregister in den school- gang. Maar wij waren toch in de eerste plaats gekomen om de resultaten van het onderwijs in oogenschouw te nemen en daarom ging ons oog eerst langs de talrijke mooie voorwerpen, gemaakt op de lessen in nuttige en fraaie handwer ken, er waren mooie kinderkleertjes, kussens, theemutsen, kleedjes, dassen enz, in groote verscheidenheid. Daar naast is het verbazend wat op het gebied van leerbewerking was uitgestald. Hier bij is het streven evenals ook bij de handwerken, om voorwerpen te vervaar digen, die de meisjes zelf kunnen ge bruiken. Ter opluistering zond de leera- res, mej. Hoekstra, een groote lederen tasch in met o.a. gelegenheid tot het op bergen van een kleine, inschuifbare tom- pouce. Dit als voorbeeld wat tenslotte de leerlingen ook zullen kunnen berei ken. De teekeningen toonden ook nu weer een groote climax, die wel zijn toppunt vond in de gekleurde krijtteekeningen op de borden. DE KLACHTEN OVER DE BEDIENING OP HET POSTKANTOOR. Op de klachten, door B. en W. door gezonden over het vaak lang moeten wachten op het postkantoor, tengevolge van de vermindering van het aantal lo ketten, heeft de minister van binnen- landsche zaken als volgt geantwoord: 1. Dat na de herziening der kantoor diensten te Middelburg in October 1935 inderdaad het loket waaraan o.a. tele grammen werden aangenomen, buiten werking is gesteld. 2. De wijzigingen in de loketbediening, welke daarvan het gevolg waren, heb ben echter blijkens periodieke opnamen, de wachttijden van het publiek niet bo ven de normale grenzen doen stijgen. Volgens de jongste gegevens wordt het publiek over het algemeen vlug be diend. 3. De minister is dan ook van mee ning, dat de loketbezetting te Middel burg thans aan redelijke eischen voldoet. 4. Overigens blijft de aandacht op deze aangelegenheid gevestigd. Verlicht tot middernacht. Naar aanleiding van een opmerking in een der vorige raadsvergaderingen, dee- wie er niet in betrokken zijnde, het uit de verte gadeslaat, in 't onzekere of hij huilen dan wel lachen zal. dichtbegroeid boschje en zochten in het donker met ons zoekiicht den omtrek af, om te zien of er soms gedierte op de been was; in deze streken leven ook reeds luipaarden en een enkele leeuw. Na heerlijk te hebben geslapen met het gevoel ,,er door" te zijn, hadden we nog 500 km voor den boeg naar Agades, maar nu kon ons weinig' meer gebeuren, want de karavanen werden talrijker, en er kwamen steeds meer putten, omdat het hier wel eens regent. Dien dag za gen we ook het eerste open water, een groote modderplas, waar eenige inlan ders hun vee (met enorme horens) drenkten. De hitte werd grooter dan in de woestijn, temeer waar het niet waai de (120° in de schaduw). De wegen wer den op sommige punten bedenkelijk mul, en het was soms een heele toer de heu veltjes dan te nemen. Af en toe weken we er dan ook maar eens vanaf, en re den door en over de struiken verder. 's Middags kruiste een groote karavaan van wel 100 kameelen onze piste; als wij uitstappen om te kieken, stijgen de aegeleiders snel af en komen handjes drukken. Als we de kinderen, die erbij zijn kaakjes geven, wordt dit beantwoord met het aanbieden van een groote hou ten nap met kameelenmelk. Als je niet vies bent uitgevallen smaakt het voor treffelijk. len B. en W. mede, dat in het vervolg de straatverlichting in de Augustijnen straat eerst te 12 uur des nachts wordt gedoofd. De weg naar de Markt. Op een desbetreffende vraag van B. en W., heeft de commissaris van politie als zijn meening gerapporteerd, dat, waar de A.N.W.B. op den hoek van de Nieuwe Haven en de St. Janstraat een wegwijzer zal plaatsen, o.a. om den weg naar de Markt aan te duiden, het z,i. overbodig is, dat de gemeente nog een bord met aanwijzing in twee vreemde talen aanbrengt. Het zou een novum zijn en bovendien is het woord „Markt" ook voor de meeste vreemdelingen goed te begrijpen. Vergoeding aan de R.K. school. Het bestuur der R.K. school was in beroep gekomen tegen het besluit van den gemeenteraad, waarbij over 1931, 1932 en 1933 de vergoeding werd be paald op 8388, in plaats van 8415.77, zooals gevraagd was. Intusschen had het bestuur aftrek van 7.77 goedgekeurd, doch niet erkend, dat 20 voor een bouwkundig inspecteur, ten onrechte er op is gebracht. Ged. Staten hebben nu de gemeente in het gelijk gesteld en de vergoeding gehandhaafd op 8388. Jaarrekeningen Gemeentebedrijven 1936. De rekening van het Gasbedrijf over 1936 wijst een netto-winst aan van 6588, welke dus het op de gemeente- begrooting ter uitkeering aan de ge meente geraamde bedrag overschrijdt met 3197. B. en W. stellen voor om deze meer-winst te benutten voor een extra-afschrijving op de aandeelen en obligatiën in de Centrale Ammoniakfa briek, zooals is aangegeven in het ont werp rekening. Hoewel in het rapport van het verificatiebureau in overweging wordt gegeven een extra-afschrijving te doen plaats hebben op de gebouwen, zijn B. en W. met de commissie van bij stand in het beheer der bedrijven van meening, dat de voorgestelde af schrijving op aandeelen en obligatiën de voorkeur verdient, gezien hun koers waarde en daarbij gebruik maken van de wetenschap, dat van uitloting geen sprake zal zijn. Verder stellen B. en W, voor het op de g'emeentebegrooting als winst ge raamde bedrag, groot f 3391 aan de Ge meente uit te keeren, zulks in afwijking van de desbetreffende (bepaling in de beheersverordening. De rekening van het Electriciteitsbe- drijf geeft een goed slot aan van f 68 368 of f 7962 meer dan geraamd is. B. en W stellen voor f 2307 van deze meer-winst te bestemmen voor extra-afschrijving op het pand Kerkstraat, terwijl de overige meer-winst ad f 5655 ware te benutten voor een extra-afschrijving op de reor ganisatie-rekening. Voorts stellen B. en W. ook nu voor de geraamde winst ad f 60405 aan de ge meente uit te keeren, in afwijking van de bepaling der beheersverordening. De rekening' van het Waterleidingbe drijf geeft een netto-winst aan van f 21.819, welke het op de gemeente-be grooting ter uitkeering aan de gemeente geraamde bedrag overschrijdt met f 1293. B. en W. stellen voor deze meer- winst te benutten voor extra-afschrijving op de reorganisatie-rekening en de op de begrooting geraamde winst ad f 20526 aan de gemeente uit te keeren overeenkomstig het raadsbesluit van 18 December 1935. Verhuring gedeelte burgerweide, In de vergadering van '21 Mei besloot de Raad tot aanhouding van het voorstel van 26 Maart tot verhuring van een deel der zgn. Burgerweide aan de Vereeni- ging tot exploitatie van volkstuinen „Kweeklust" zulks voor 4 jaren tegen f 95,20 per jaar. De aanhouding ge schiedde in verband met een alsnog in gekomen schrijven van genoemde ver- Deze kinderlijke menschen (Touaregs) hebben zich wel een half uur kostelijk geamuseerd met het bekijken van de auto, en vooral van de mascotte. Na vele hartelijke g'roeten stoven we ver der en zagen spoedig de putten van In- Abbangarit. Honderden kameelen, ezels en schapen liepen daar rond of lagen te rusten; dit was een groot verzamelpunt van karavanen. De grond was er zóó door de hoeven betrapt, dat we de piste kwijt raakten, op die vlakte en gelukkig een Fransch sprekende Touareg vonden, die wees in welke richting we haar weer zouden vinden. Het werd nu afwisselend groote savannen en vrij dicht begroeide boschjes, tot we Teggi-da-n Tecum pas seerden. Dit was een vrij groot dorp, en een wegwijzer toonde, dat we naar Aga des linksaf moesten. Het wemelde hier in den omtrek van windhooz'en. Met eenige handigheid kon je ze, door hard of langzaam te rijden, ontwijken. Steeds opnieuw kwam er aan den horizon een stelletje aanwaaien. Er kwam nu zoo veel wild, dat we trek kreg'en in een ga zelleboutje en toen eens op 150 m een mooie bok onder schot kwam, moest deze het gelag betalen. Helaas, het bleek een dergelijke oude heer, dat het diner een soort athletiek-vertooning is ge worden. Den volgenden dag hebben we het geprobeerd met een koppeltje Pou eeniging, waarbij zij verzocht den huur prijs 20 pet. lager te stellen en die ver laging mede toepasselijk te doen zijn op andere aan haar verhuurde gemeente gronden. De pachtprijzen van landerijen bewegen zich in eenigszins stijgende lijn en voor. behoorlijk goed bouwland wordt f 40 tot f 50 per gemet per jaar ge maakt. Waar de huurprijs op rond f 53 per gemet komt en voor als volkstuinen te benutten gronden gemeenlijk meer wordt besteed dan voor gewoon bouw- of weiland, is de huur geenszins onrede lijk en handhaven B. en W. daarom hun bovenvermeld voorstel. RAAD VAN SOUBURG- Regeling streekplan Walcheren vastgesteld Een wijziging in «Ie politijeveirqiidening Rit- them wil zijn brandspuit niet meer verkoopen, O. EN W. SOUBURG. De Raad dezer gemeente kwam gistermiddag in open bare vergadering voltallig bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester jhr. H. A. van Doorn. Bij de ingekomen stukken was o.m. een schrijven van het gemeentebestuur van Ritthem, waarin medegedeeld werd, dat de Raad van Ritthem besloten heeft de motorbrandspuit niet te verkoopen. De onderhandelingen tot verkoop aan deze gemeente zullen dus niet verder gevoerd worden. Deelneming streekplan. Ged. Staten ihebben toegezegd het honorarium voor het ontworpen uitbrei dingsplan zooveel mogelijk in mindering te zullen brengen op de gemeenschappe lijke kosten van het streekplan Wal cheren. B. en W. stelden nu voor niet langer aan den eisch tot vastlegging van de restitutie der kosten van het uitbrei dingsplan in het bedoelde streekplan, vast te houden en de gemeenschappe lijke regeling vast te stellen. Den hr. De Priester bevreemd de het voorstel van B. en W. Spr. had gaarne de reden gezien voor de opvat ting van B. en W. De totaalkosten van het streekplan worden begroot op 8000 Souburg zou hierin 600 moeten bijdra gen. Hoe staat het verder met de finan- cieele situatie? Wat is het bedoelde ho norarium? De hr, V a n S o e 1 e n wees er op, dat de mededeeling van Ged. Staten geen volledige zekerheid geeft. Spr. leek het 't meest afdoende, dat men zich voor het streekplan uitsprak, omdat het van groot belang is. De hr. V a n d e Putte meende ook, dat men de regeling nu maar moet aannemen. Spr. vertrouwt dat de com missie de juiste en dezelfde rechten zal toekennen aan deze gemeente als aan andere gemeenten. De hr. S u u r m o n d zou eveneens graag cijfers zien, doch men krijgt ze niet. Dit is onbevredigend, doch spr. ge loofde, dat de Raad verstandiger doet mede te werken met de commissie en ze vooral niet dwars te zitten. per St. Mij. ZE ELAN D Van Donderdagavond tor Zondagmorgen. In Juli en Augustus eiker. D.onderdag, uitgezonderd Donderdag -i i- Augustus. REISKOSTEN VL1SS1N&EN LONDEN-v.v., GOED HOTEL. ALLE MAALTIJDEN -SIGHTSEEING met TO.ÜRING CAR:ALLES INBEGREPEN naar ENGELAND VL1 SS 1 NGEN-HARW1 CH v.v. OVERTOCHT 1ste KLASSE, INCLUSIEF LOGIES EN ONTBIJT „«„„J,-, (Ingez. Med.J De hr. C ij s o u w wilde evenals de vorige spr. vertrouwen stellen in Ged. Staten dat zij zooveel mogelijk zullen vergoeden. De hr. D e P r i e s t e r was van meening, dat men niet de kosten van het honorarium, doch van het uitbreidings plan terug moet kunnen vragen. Spr. stelde voor dit voorstel aan te houden tot een volgende vergadering. Dit werd verworpen met 6 tegen 5 stemmen. Het voorstel van B. en W. werd met 8 te gen 3 stemmen aangenomen (Janssen, Leenhouts en Goedbloed.) Verbod standplaats innemen door ijscoventers e.d. Een adres van den heer J. Boone om een ventverbod uit te vaardigen voor vreemde ijscoventers en voornamelijk voor buitenlanders stelden B. en W, voor, om voor kennisgeving aan te ne men. Er bestaat volgens hen geen nood zaak ijsventers, buiten Souburg woon achtig', te weren. De hr. L e e n h o u t s had een wijzi ging in de politieverordening verwacht behelzende een verbod tot het innemen van een standplaats in de gemeente an ders dan met goedkeuring van B. en W. Spr. stelde voor een dergelijke bepaling in de verordening op te nemen. De hr. S u u r m o n d meende, dat dit niet tegemoet komt aan het verzoek van adressant. De practische uitvoerbaar heid zal voorts nogal wat te wenschen overlaten. De v o o r z. zag er geen bezwaar in de bepaling als door den hr. Leenhouts voorgesteld nu reeds op te nemen, De hr. J a c q u e s kon met het voor- stel-Leenhouts meegaan. De hr. V a n S o e 1 e n wees er op, Het geheim van charme I Ooh U hun» grotere aantrekkelijkheid verkrijgen, door Uw haar met Blondona of Brunette te wassen. Beide zijn alkali- vrij en geven het haar een prachtige glans. Blondona Is het enige van alle bestaande haarwasmiddelen, dat het beroemde Kamilloflor bevat, dat donkerder geworden blond haar weer de oorspronkelijke lichte tint geelt, terwijl Brunetta Hequil bevat, waardoor donker haar een prachtige, diepe glans krijgt. U zult nooit meer iels anders voor het wassen van Uw haar willen gebruiken! WAARBORGEN VOLMAAKTE HAARVERZORGlNG VH52-B (Ingez. Med.J les Pintades (poelepetatenü). Ook deze konden na uren koken slechts met ha mer en bijtel gegeten worden. Zoo tegen een uur of vier ging de weg door een groote rietvlakte, wer'd slechter en slechter, en na een half uurtje leek het of we over omgeploegd land reden. Hier staat in den regentijd water; als dit verdampt doet de hitte den bodem open scheuren en het gevolg is, dat de snel heid van een auto tot ong'eveer 3 km per uur wordt gereduceerd. Dit fraaie stukje was ongeveer 10 km lang, zoodat we het tegen donker pas achter den rug hadden en besloten te stoppen. Den volgenden ochtend bleek dat de laatste misère vóór Agades te zijn geweest. Nog 80 km, mulle weg en we arriveerden in dit groote centrum. Hier wachtte ons een nieuwe verras sing. Er liepen veel militairen rond en als je Franschen in uniform ziet, kun je rekenen op iets ongewoons. Bij bezoek aan den charmanten commandant, vroeg deze n.l. of we permissie hadden om door Fransch Occidentaal Afrika te rei zen. Ons antword, dat de gouverneur- generaal te Algiers van onzen tocht af wist, was niet voldoende; we moesten toestemming' uit Niamey hebben. Daar zou dan maar over getelegrafeerd wor den. Het was een maatregel om vreem delingen zonder middelen eruit te hou den. Hij voelde zelf den onzin, dat ze je eerst 3000 km door de woestijn laten reizen en je dan tegenhouden, maar or ders waren orders. We telegrafeerden zelf voor alle zekerheid aan den Cons, generaal te Algiers, maar den volgenden dag was er nog steeds geen toestem ming. Gelukkig liepen we iemand tegen het lijf, die goed was ingewijd, en die zei, dat als je toch doorreed, je er niet voor in de gevangenis kwam, en dat we hier toch g'een gevangenen waren. Toen we dat hoorden, hebben we een. extra: vaatje benzine gekocht van 50 liter, en zijn er gauw vandoor gegaan. Ons vol gende station was het (Fransche) Zinder maar dat ligt 50 km naast den weg naar het (Britsche) Kano, zoodat jc 100 km kunt besparen door direct naar deze laatste stad, waar de spoorweg begint, te rijden. Dit is echter een ruk van 875 km, zoodat we veiligheidshalve 300 liter benzine laadden; we voelden er niets voor nog eens met Fransche uniformen, in aanraking' te komen. Hoewel ons practisch geen zand meer voorspeld was, zaten we er (tegen den avond!!) tot aan de carrosserie in; onze 'boomstammetjes hadden we niet meer, zoodat we eerst (met een geweer gewapend, vanwege de luipaarden) eenige boompjes konden hakken. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 5