COUPONS: HEROPENING ZAAK I LJ.VAN'T WESTEKOE KLM STOFFEN GORDIJNEN. ZATERDAGMORGEN 10 UUR f Wanneer U denkt, EASY- Waschmachine WIN TIJ Fa. A. M. HOFMAN, H.H.BOASSON&Z0NEN 1 Mooie collectie VILT- en REISHOEDEN I A. L. LE COINTRE - Wal 6 Middelburg ADVERTENTIEN, mm i§3 KLEINE ADVERTENTIES Wollen en Zijden Etamine Voile Marquisette HOE een pond per dag afnemen, zonder diëet. BONKORA DEPOT in wit, lichte en donkere kleuren. IU kunt reeds slagen in een aardige Vilthoed a f 1.95 MIDDELBURG Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst FEESTCONCERT HORLOGE OF KLOK W.uitb C A MTER IjSCHULTE THIEME No. No. j BADCOSTUUMS, voor dames en el 0.44 1 MIDDELBURG PADVINDERTJES] CRISISBEKENDMAKINGEN. A. C. VAN DER REST DOMBURG. Voor Juli gemeubileerd huis met vaste waschtafels te huur. Bezoekt de Veulenkeuring „HIPPOS", op Dinsdag 29 Juni 1937, GORDIJNSTOFFEN DIVANS SLAAPKAMER-MEUBELEN. Vergadering en Bijeenkomst Huur en Verhuur BEKENDMAKINGEN. Handel en Winkel Diversen In plaats van kaarten. Ondertrouwd: JAN PLOEGAERT en ANNY CARDON. Middelburg, Julianastraat 12. Goes, Korte Kerkstraat 14. Gelegenheid tot feliciteeren 9 Juli van 7 tot 9 uur, Julianastraat 12. H Heden overleed, na een zeer langdurig, doch geduldig gedragen lijden, onze zeer geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer LEIN JAKOBSEN, in den gezegenden ouderdom van 84 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Uit aller naam, JB. JAKOBSEN. Grijpskerke, 24 Juni 1937. Middelburg voor Voor de vele blijken van belang stelling, ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest ondervon den, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank. J. H. VERMEULEN. J. M. VERMEULEN- VAN -DOORN. Middelburg, Juni 1937. a.b. Motorschip „Johanna Catha-1 rina". Door ondergeteekende is heden ter Griffie van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg gedeponeerd de eenige uitdee- lingslijst in het faillissement van J. DANE Azn., schipper, voeren de het schip „Twee Gebroeders", gedomicilieerd te Wemeldinge, ten einde aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage der schuldeischers te liggen. De Curator, Mr. PH. R. HUGENHOLTZ. Goes, 25 Juni 1937. De gezellige sfeer van Uw" interi eur is afhankelijk van de juiste combinatie. Laat daarom Uw in terieur inrichten door vaklieden. Vraagt vrijblijvend onze adviezen, onze 50-jarige ervaring is U een waarborg. GABRIëLSE Langeviele Middelburg. 60 modelkamers. Heel gemakkelijk en Uwt dikte verdwijnt met den dagt Hoe U dit bereikt Heel eenvoudig. Uw orga nisme heeft de mineralen en heilzame kruiden noodlg; waaruit BONKOBA is sa mengesteld. Neem driemaal daags voor de maaltijden twee theelepels BONKOBA,' zoo mogelijk met het sap van een sinaasappel en U hebt een aangenamen en goed' koopen drank. Eet gerust alles wat U wilt en let V eens op hoe de overtollige dikte op een gezonde, onschadelijke manier verdwijnt^ In 7 dagen een gewicht&verminderin^ Van 7 tot 10 pond. Na verloop van een week zult U zleit. Üat Uw gewicht naar verhouding van, Uw oorspronkelijk gewicht van 7 tot 10 pond minder is geworden sedert U met BONKOBA begon. Ook Uw gezondheid zal het ten goede komen. Uw kracht en energie zullen grooter zijn, Uw figuu(< zal veel fraaier zijn. Uw vriendinnen zullen elkaar vertellen hoeveel jonger en beter U er uitziet en U benijden. U zult spoedig het hinderlijke van Uw overtollig ge dikte kwijt zijn. En dit alles kunt tf bereiken zonder het geringste diëet. BONKOBA stimuleert de normale wer king van het lichaam. Begin vandaal nog met BONKOBA; het is de veiligste manier voor mannen en vrouwen om vanj overtollige dikte verlost te worden. Pro- beer het eens gedurende twee wekenl BONKOBA is volkomen on schadelijk, veilig en doeltref fend. Het bevat geen nadeelige bestanddeelen, doch is zuiver een natuurlijk en mineraal product. v BONKOBA 1b bi) alle goede^ apothekers en drogisten ver krijgbaar. Let er op, dat U de echte BONKOBA ontvangt en; weiger alle minderwaardige namaak of producten waarvan' men beweert, dat zij net zoo' goed zijn als BONKOBA. Prijs per flacon 2.25. bij UW Apotheker of Drogist. .Inlicht tingen Singel 115 - Amsterdam-C. iiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiyiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiini FirmaGEBRs.STEENLANDl over het aanschaffen van een waschma- chine, denk dan ook aan de een product van ruim 60-jarige ervaring. Laat U een EASY-machine demonstreeren door Middelburg Korte Gortstraat Tel. 387 Vlissingen Walstraat Telefoon 254 ZATERDAG Af deeling Goes. ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan op Woensdag jj 30 Juni 1937 's avonds te 8 uur in „De Prins van Oranje" Directeur de heer OTTO LIES. Feestöpmaat. Otto Lies. JubilateHandel. Uit MeergedichteOtto Lies. Le Déluge Saint Saëns. Solisten: M Mevrouw DE GROOTHSTAM, Sopraan, Wassenaar. Mevrouw SCHERMERTER STEEGE, Alt, Amsterdam. De Heer EVERT MIEDEMA, Tenor, Den Haag. De Heer OTTO COUPERUS, Bas, Amsterdam. De Heer OTTO LIES, Piano Goes. Koor en Orkest. SUS Entrée 75 ct. pl. sted. bel. j Plaatsbespreken vanaf Maandag a.s., 10 cent per plaats, ij Verkrijgbaar bij FIRMA F. H. J. DAMEN, Drogisterij Korte Noordstraat E 191 Middelburg. BONKORA is verkrijgbaar in de DROGISTERIJ BIJ GESLAAGD EXAMEN of andere feestelijke gelegenheid, is een een blijvende herinnering. Korte Delft 1, Middelburg, ff I - in het Huis met de Roode Pilaren en Filiaal „Hatwee" Middelburg heren, zuiver wol, diverse kleu- ren 0.98 2 HEREN POLOHEMDEN, zijden charmeuse met lange mouwen 1.08 3 BADDOEKEN, prima badstof met franje, gekleurd met rand 45 x 85 0.28 4 SKISOKJES, voor dames, wit en gekleurd, speciale prijs 0.22 5 DAMESPANTOFFELS, gebloemd koordfluweel of fantasiestof met rubberzooi ,*ïv0.54 6 HERENSOKKEN, flor, nieuwe fantasie dessins i... 0.18 7 DAMES HEMDJES, fantasie zijde met schouderband U.44 R INTERLOCK HERENSPORTPAN- TALONS en FLANELLEN 0.34 9 DAMES ONDERJURKEN, inter- lock met ronde hals, rose en bleu 0.84 10 HUISHOUDZEEP, prima kwali teit, per pak, inhoud 4 stuks, a 100 gram 0.12 11 VLOERBEDEKKING, 183 c.M. breed, grote sortering dessins, per 12 MOLTON DEKENS, zware kwali- teit met rode rand 125 x 170 0.84 13 RIETFAUTEUILS, rond model, zeer solide 1-28 20 cent per ons. Fa. A. VAN DER MIJLE Zn. Dam 1, Telefoon 187, Middelburg. Gevraagd te Goes: GEMEUBILEERDE ETAGE MET GEBRUIK VAN KEUKEN, voor echtpaar en 2 personen, per 1 Juli. Brieven met prijsopgaaf, Postbus 4, Den Haag. Te Goes verkrijgbaar bij Ass. Apotheker, Lange Kerkstraat VERRUIMING OOGST GROEN TE PLUKKEN LANDBOUWERWTEN. De Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale maakt bekend, dat wegens de mindere productie aan groen te plukken erwten en de grootere vraag voor de conserven- industrie en den uitvoer anderzijds, de mogelijkheid tot verruiming van oogst voor deze erwten wordt ge opend. Voor deze verruiming komen in| aanmerking: 1. Telers van landbouwerwten, die reeds als aangeslotene D zijn toegelaten bij de Centrale en in het bezit zijn van een oogstvergunning. Deze moeten daartoe een ver zoek om aanvullende oogstvergun ning indienen bij de Ladbouw-Cri- sis-Organisatie in hun provincie, waarvoor 2.50 verschuldigd is. 2. Telers van landbouwerwten, die nog niet als aangeslotene D zijn toegelaten. Deze moeten een verzoek in dienen bij de Landbouw-Crisis-Or- ganisatie in hun provincie om te worden toegelaten tot de Centrale als aangeslotene D en tevens een oogstvergunning aanvragen, waar voor eveneens f 2.50 verschuldigd is. De op deze wijze uit te reiken oogstvergunningen en aanvullende oogstvergunningen zullen uitslui tend gelden voor oogst 1937. Het administratief veilen van deze erwten is toegestaan. Van Vlissingen naar Sc hou wen-Du ivëland f 1 vergt slechts 15 minuten f met het snelste aller vervoermiddelen-; 'n K. L. M. Douglasvlieg- I tuig. Dagretour pissin gen-Haamstede slechts f. 6.25. KL.foJ.-bus Haamstede-Zier ik zee v.v. inbegrepen. Maak gebruik van de» voor- deelige 1 0 kluchten- boekjes. f JË8. - Via Schiphol 5 doorverbin- y* dingen op alle binnen- en b'uitenlandsche 0 r luchtlijnen. Adverteeren is NIET duur! Bij ons nieuwe lokaal-tarief kost deze advertentie op jaarcontract, 1 i per week, nog geen gulden Vraagt inlichtingen aan het Bureau van deze courantj WILT U met deze schoone dagen gaan schilderen, 't zij binnen- of buitenwerk? Gebruikt dan onze van ouds bekende, voor elk doel bijzonder bereide VERVEN en U zult voldoening van Uw werk heb ben. Zeer billijke prijzen; Kwas ten, penseelen, borstels, enz. in groote verscheidenheid. Drogiste rij L. JANSE, Noordstr., M'burg. Brieven No. 10 Agent Middel- burgsche Courant te Domburg. des morgens om 10 uur, op het Molenwater te Middelburg. Groote deelname. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN |CATE te Middelburg, zal op Woensdag 30 Juni 1937, des namiddags te twee uur, in het café van dén Heer Iz. Wattel te Oostkapelle, krachtens art. 1223 B.W., in het openbaar verkoopen: EEN HOFSTEEDJE, bestaande luit woonhuis met annexe schuur (gebouwd in 1926) en verdere ge timmerten, bouwland en erf, te Oostkapelle, aan den Grijpskerk- schen Straatweg, wijk B no. 9, groot 84 aren 80 centiaren of 2 Gemeten 48 Roeden, in 2 perc. en gecombineerd. 26 aren 10 centiaren of 199% I Roeden BOUWLAND aldaar, aan |den weg naast „Lugtenburg". Te aanvaarden: het bouwland Imet rooven oogst 1937, de gebou wen uiterlijk 15 Sept. 1937. Bezichtiging der landerijen op iederen werkdag; van de gebou wen alleen daags vóór den ver koop van 1012 en van 24 uur, en 's morgens op den dag van ver koop van 1012 uur. Biljetten verkrijgbaar ten kan- 'tore van genoemden Notaris. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN] CATE te Middelburg, zal op Dinsdag 29 Juni 1937, des namiddags te half twee uur, in café „Bloemendaal" te Brigdamme, in het openbaar verkoopen: 14. Bouwterrein te Sint-Lau- rens, aan den Noordweg, bij den] Molen, groot 29 aren of 221% Roeden. 56. Bouwland aldaar, achter] perc. 14, groot 44 aren 55 cen tiaren of 1 Gemet 40% Roeden. 79. Bouwland en weiland al daar, aan het wegeling bij den Mo len, achter perc. 56, groot 1 Hec tare 12 aren 30 centiaren of 2 Ge meten 258% Roeden. 1011. Weiland aldaar, aan het] wegeling tegenover de hofstede van den Heer C. Marinissen, groot 1 Hectare 18 aren 50 centiaren of 3 Gemeten 6 Roeden. 1214. Weiland en sprink al daar, aan den Eendenkotsweg II, groot 2 Hectaren 56 aren 12 centi aren of 6 Gemeten 158 Roeden. Te aanvaarden rooven oogst en 25 November 1937. Notities met kaart verkrijgbaar ten kantore van genoemden No taris a 10 cents ten bate van de Armen van Sint-Laurens. IN APARTE TINTEN. IN DIVERSE PRIJZEN. MODERNE ZIET ONZE ETALAGE. WONING-INRICHTING L. NOORDSTRAAT 25, M'BURG. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. VER. VAN VRIJZINNIGE HERV., St. Pieterstraat 14, Middelburg. Zondag 27 Juni geen dienst. EVANG. LUTH. KERK, M'burg. Zondag 27_ Juni, 's morgens 910 uur, Ds. C. F. Nolte. Vroegdienst: „Ik heb u iets te zeggen." (Lucas 7 40m), TE HUUR: Een nieuwe moderne Woning in de Bleek. Te bevragen op het werk bij de Aannemers Lous en Fooy, Middelburg. PROFITEERT van de prachtige schoongemaakte nieuwe aardap pelen en eerste klas tuinwortel- tjes. Wij leveren beiden panklaar thuis. Aanbevelend, J. Leijnse, Vlissingsche straat 11, M'burg. RECLAME. Allerhande 20 ct. per pond. Kletskopjes 12, cocos ma- croontjes 10, bitterkoekjes 10, bo ter crème soesjes 12 cent. Alles per ons. M. van der Slikke, Langeviele, Middelburg. IEDERE DAME ERKENT dat in „De Weefstoel"-kousen alle goe de eigenschappen vereenigd zijn. matzijde 55, 69, 79, 85, 99, Fil d'écosse 59, 99, 115,, maten 8%, 9, 9% en 10. Langeviele 3-5 Mbrg VERSCHE leverworst, gekookte lever, zure zult, gebraden rosbief, varkensrollade en gehakt, fijne boerenham. Slagerij A. J. de Pag- ter, Korte Noordstraat 51, Mid delburg. VRAAGT onze heerlijke bitter koekjes a 18 cent per pond, gevulde ijsbonbons en Reclame bonbons 15 ct. per 2 ons. Choco lade reepen 6 of 5 voor 10 cent. C. Moens, Gravenstraat 13, Mbg. SLAGERIJ Veersche Singel Tel. 21 M'burg van J. Meeuwse. He denavond versche leverworst en gekookte lever. Varkensgehakt 40 ct. p. p. 75 c. p. kg. Gemalen reu zel 25 c. p. R. rookspier 20 c. p. o. IKi Burgemeester en Wethouders] van Middelburg maken bekend, dat bij hun besluit van 22 Juni aan M. B. SCHEIJBELER te Middel burg en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning is ver leend tot het uitbreiden van zijn timmerfabriek (Gravenstraat) door bijplaatsing van drie electromoto- ren van resp, 3, 2 en 1 P.K. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter open bare kennis, dat is ingekomen een schrijven van J. A. F. DE PAAUW, houdende verzoek hem wel een verlof A te willen verleenen voor de benedenlocaliteit van het per ceel Wal no. 28, welke localiteit een oppeivlakle heeft van 49,4S M2. Binnen twee weken na heden kunnen bezwaren tegen het ver leenen van het gevraagde verlof schriftelijk bij hun college worden ingediend. GEBRADEN ROSBIEF 20, gebra den rollade 18, verse leverworst 6, gekookte lever 10, boerenham 24 ct., alles per ons. Gemalen reuzel 50, p, kg., rookworst 35, C. Verhage, Vleesh., Dam, Mbrg. FRAMBOZEN! DE BEKENDE sappige vruchten (wormvrij) zoo van de struik aan huis bezorgd ad 20 cent per bakje. W. Verstraate, Haringplaats, Middelburg. PRACHTIGE EXTRA zoutevisch, 40 cent per pond. Mooie zoute visch 35, 30, 25 of 15 cent per pond. Aanbevelend, Buijs, Dam, Middel burg. TIJDELIJKE aanbieding. Slechts één week duurt deze reclame! Bij een staaf prima Huishoudzeep ad 16 c. een zakje van onze bekende schuurpoeder gratis bij L. v. Oor schot, K. Noordstr. 15 M'burg. VACANTIE! U gaat op reis, koopt een busje King van 2% ons a 50 cent en U ontvangt een pracht King atlas gratis zoo lang de voor raad strekt. Op reis onmisbaar. A. Verhage, Langeviele 48-50, M'burg. HET ZONNESTRAAL-COMITé houdt morgen zitting i.d. „De Gou den Poorte", M'burg. Collectrices worden aldaar verwacht 's mor gens 9 uur en 's middags 2 uur om de speldjes in ontvangst te nemen. VERHUIZINGEN. Voor soliede verhuiswagens Gebrs. Vroegop, Jasmijnstraat 3 Tel. 755 Middel burg, Vlissingen: Kasteelstraat 71 Telefoon 462. GARAGE J. 'T GILDE, St. Jan straat Middelburg, levert en repa reert diverse merken rijwielen en motorrijwielen. Elec. Drukkerij G. W. den Boe*, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 4