WITTE WEEK WIENER BINNENLAND. ZEELAND. WEERBER1CHT. XERK EN SCHOOL. LEBER EN VLOOT. NUMMER 27. TWEE BLADEN. DINSDAG 2 FEBRUARI 1937. EERSTE BLAD. 180e JAARGANG. de kosten van levens ONDERHOUD. het nederlandsche geestelijke lied. ilDDEHURG. GOES. WALCHEREN. A.S. DONDERDAG BEGINT DE BIJ MIDDELBURG ZIE ETALAGE JfJID-BEYELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. 2EEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Vasi unm Mmlm ders. TE Delft lerport. laat 7t jraat 20, Nie 1, jniiand- plein 8, Veer- mej. follen ascher- /ulpen, schoen, 16, Vul- lan 44. |raat 8, Delft xdeijn, |zilver), al van |igsche- schoen Belas- Huis- ie kaai peg 15. .straat fuwen, aer, J. andbe- l)lwerk seper- ïoone, |roche, [ulpen, aeren- 'lank, fehand- Man- ierok, Hen- phoen, ïelas- Ind D Loo, Tevel, inh., |Stad- p ar men Kos- ffisrt. r. de 20 i. aurg. ;pmrmc&l£ MIDDELBURGSCHE COUBANT Dagblad Voor Middelburg, Goes en agent schap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 ct. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel. Ingez. mededeelingen 60 ct. p. r. Bij contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. *2* GOESCHE COUPANT^Mü Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap ,,De Middelburgsche Courant Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon: Redactie 269, Administratie 139 Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteitswaarde der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 17 regels f 2.10, elke r. m. 30 ct. Rubriek „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regels, Ct. bij vooruitbetaling Adv. met „br.evcn of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bewijsnommer* 5 cent. Stijging met 1 pet, voor de ar beidersgezinnen en met 2 pet. voor de gezinnen der meerge- goeden. Over December 1936 zijn de indexcij fers van de kosten van het levensonder houd van arbeidersgez nnen en van ge zinnen van meergegoeden, op de basis van het peil der prijzen in 1934 100: voor arbeidersgezinnen 95.2 tegen 94.2 in September jl. en voor gezinnen van meergegoeden 94.9 tegen 93.0. Op de basis van het peil der prijzen vóór den oorlog 100 zijn zij: voor ar beidersgez nnen 133.4 tegen 132.0 in September jl. en voor gezinnen van meergegoeden 127.7 tegen 125.2, Sedert September jl. is er dus een stijging met 1.0 pet. voor de arbeiders gezinnen en met 2.0 pet. voor de gezin nen van meergegoeden. Hoewel bij de arbeidersgezinnen de stijging geringer is dan bij de beter ge- s'tueerden, hebben toch dezelfde onder- deelen van hun budget een verhooging ondergaan, vooral grutterswaren (diver se soorten), kruidenierswaren (thee), eieren, visch, vetten fnatuurboter), aard appelen, groenten, kleeding, schoeisel, brandstof (winterprijzen van huisbrand, bij de beter gesitueerden bovendien stookol e), huisraad. Maar verschillende van die verhoogingen zijn voor de be ter gesitueerden krachtiger d,an voor de arbeiders. Bij de gezinnen van meer gegoeden is de voeding alleen sterker gestegen dan het totale budget en wel met 3,0 pet. tegen 0.9 pet. bij de' arbei ders. Daarentegen wordt een daling gevon den bij vleesch, fruit en electric'teit. Wat den laatsten post betreft, moet worden vermeld, dat de verlaging hier uit voortspruit, dat het gemiddelde ver bruik in den winter goedkooper is dan in andere se'zoenen, omdat de voordee- len van speciale tarieven dan uiteraard beter tot Hun recht komen. Onder de rubrieken, waarbij een stijging te constateeren valt, zijn er en kele, die, evenals elk jaar in den winter den invloed van een normale seizoen beweging hebben ondergaan. In dat ge val zijn bv. e'eren en vetten. Voor ande re daarentegen kan als hoofdoorzaak van de stijging de op 26 September jl. ingetreden depreciatie van den gulden worden aangewezen. Dit voornamelijk het geval met schoeisel, kleeding, huis raad, al kunnen ook andere rubrieken artikelen bevatten, waarvan de prijzen onder dezen invloed hooger zijn ge worden (bv. de reeds genoemde stook olie 'n den post brandstof, voor de be ter gesitueerden). Het gezamenlijk be drag hiervan is in verhouding tot dat van het geheele budget echter vrij ge ring. Dc mate, waarin de rubrieken klee ding, schoeisel en huisraad op het to tale :ndexcijfer invloed hebben uitge oefend, kan worden bepaald door nan te nemen, dat de bedragen dier posten zooals zij in September jl. berekend wa ren, in December ongewijzigd zijn ge bleven. Als resultaat van die berekening kan worden aangenomen, d,at de stij ging met 1.0 pet. bij de arbeidersgezin nen voor 0.8 voor rekening komt van de devaluatie en voor 0.2 van de gewone prijsbeweging, terwijl de stijg'ng met 2.0 pet, bij de beter gesitueerden zoo danig kan worden gesplitst, dat 0.7 pet. voor rekening v,an de devaluatie en '1.3 pet, voor die van de gewone prijsbewe ging komen. De invloed van de devalu atie is dus voor de beide groepen van gez'nnen ongeveer even groot, bij de be ter gesitueerden hebben daarentegen andere invloeden sterker tot verhooging van het indexcijfer aanleiding gegeven dan bij de arbeidersgezinnen. De regeeringspersdienst meldt: Een dezer dagen heeft in het departe ment van onderwijs onder leiding van den minister een gecombineerde vergadering plaats gehad van hoofdambtenaren van het departement, de inspecteurs van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, de hoofd'nspecteurs van het lager onderwijs en den inspecteur van de onderwijzers opleiding, In deze vergadering .werd aan den heer H. Hasper de gelegenheid ge boden een overzicht te geven van zijn arbeid van het verzamelen en uitgeven van het Nederlandsche geestelijke lied, zijn nieuwe psalm-berijming en de uit gave van deze psalmen met de oor spronkelijke melodieën. De cultureele beteekenis van dezen arbeid voor het ge heele Nederlandsche volk werd door de vergadering a gemeen erkend. Beraadslaagd werd over de vraag, in hoeverre van den kant van de regeering en van de onderwijsinspectie medewer king kan worden verleend, om dezen ar beid ook aan het onderwijs ten goede te laten komen. Voor maatregelen, lig gende binnen de sfeer der overheids- bemoeiïngeh, zegde de minister zijn me dewerking, voor zoover mogelijk toe. SCHEEPSBOTSING OP DE WESTERSCHELDE. Fransch stoomschip in zin kenden toestand, TERNEUZEN. Vanochtend te half elf heeft nabij Terneuzen een aanvaring plaats gehad tusschen het Fransche uit gaande stoomschip „Condé" en het Zweedsche motorschip „Strassa", thuis- behoorend te Oxelosund (Stockholm). Het stoomschip „Condé" van de reederij Nouvelle Compagnie Havraise Peninsu- laire de Navigation te Parijs, gebouwd in 1915, groot 720 bruto en 4537 netto registerton, raakte in zinkenden toe stand. Sleepbooten waren bij het afzen den van dit bericht reeds aanwezig, De N.S.B.-vergadering Voor een uit 50 personen bestaand gehoor heeft gisteren in de bovenzaal van „De Vergenoeging", en onder voor zitterschap van den heer J. C. K o e r t uit Wolphaartsdijk, de heer Koster van de N.S.B. een rede gehouden over „Waarheid". De sprekers hebben, naar ons is be richt, enkele opmerkingen gemaakt over een en ander hetgeen wij in hoofd artikelen in ons blad geschreven heb ben; het door deze sprekers, naar luid der berichten gestelde geeft ons voor- loopig geen aanleiding er nader in te treden. Voorzoover wij begrepen hebben kon ons voorstel, een onder leiding van een in gemeen overleg aan te wijzen derde persoon te houden, over-en-weer gelijk gerechtigde debat-avond te organisee- ren, de N.S.B. niet bekoren. Op het postkantoor te Dordrecht is Zaterdagmiddag afsche'd genomen van den heer Y. Bakker, directeur van het telefoon- en telegraafkantoor nldaar, die met ingang van 1 Febr. als direc teur van het post-, telegraaf- en tele foonkantoor naar hier, is overgeplaatst. Verscheidene sprekers hebben tijdens deze plechtigheid het woord gevoerd. De heeren G. J. N. Priok, inspecteur v,an den P.T.T. te 's-Gravenhage, H. Meijer Drees), hoofd van het district Rotterdam en de heer Grutterink heb ben den heer Bak|er toegesproken. Namens 't personeel spraken de hee ren J. H. de Korver, W, de Beus en A. C, Oomes, de laatste tvjpe namens den technischen dienst, en mej. C. L. Feldmeijer uit 's-Hertogenbosch, die tot voor kort chef telefoniste was. De heer J. H. Korver bood geschen ken aan. De heer Bakker sprnk daarna woor den van dank. De verlaging der telefoontarieven. De verlaging der telefoontarieven van 6 op 4 en van 12 tot 10 cent, zal voor onze gemeente op Vrijdag 26 Februari ingaan. De dieven weer aan den gang. Van een rijwiel, dat bij Slot Ostende neergezet was, werd de electrische kop lamp ontvreemd. De politie stelt een on derzoek in. Minderjarige op stap. De politie heeft alhier aangehou den het minderjarige meisje L. de L. dat zonder toestemming de ouderlijke wo ning verlaten had. Ze werd op transport naar Hulst gesteld. Gezondigd tegen de nieuwe verkeersregels. Een automobilist werd bekeurd om dat hij zijn autó binnen acht meter van een straathoek geparkeerd had. Gevonden voorwerpen te Goes, In de maand Januari 1937 zijn aan het bureau van politie te Goes onder staande voorwerpen als gevonden aan- De ziel der liefde in den waren zin is antwoorden, niet vragen. gegeven en zijn aldaar nadere inlichtin gen betreffende deze voorwerpen te bekomen: Zes portemomxaie's met en zonder inhoud, een kindertaschje, een Fordsleu teltje, een tang en schroefsleutel, een blauwe baan van een vlag, vier huis sleutels, een kinderschoentje, twee rij- wielbelastingmerken 1936-1937, een paar broekspijpen, een schoenmakers mes, een" vulpenhouder, een hero-jam- busje, een kinderarmbandje, acht hand schoenen, een blikschaar, vijf ceintuurs, een ring, een padvindersriem, twee mutsen, een nikkelen dameshorloge, twee rozenkransen, een sleuteltje, een zilveren vulpotlood, een heerenrijwiel, een gekleurde plaat, een haan, twee le deren riemen, een broodzakje, een al paca beursje, een pet, een paar hand schoenen, een jachthond en een dames hoed. ARNEMUIDEN, Maandagmiddag werd onder groote belangstelling ten grave gedragen wijlen de heer Adriaan Joosse. Bij de groeve sprak ds. Dippel, herv. pre dikant te Middelburg, namens den ker- keraad der Ned. Herv. Gemeente, terwijl de president-kerkvoogd, de heer C. den Hollander, namens de kerkvoogdij eeni- ge woorden sprak. De zoon van den overledene, Joz. Joosse, bracht dank aan allen, die zijn vader de laatste eer brach ten, waarna ds. Dippel met dankgebed afscheid nam van den gestorvene. De overledene, die den gezegenden ouderdom van 85 jaren bereikte, trad in 1901 als kerkvoogd in het kerkbestuur en was van 1916 af als secretaris tot den dag van overlijden werkzaam. Daar hij tot het laatst toe helder van geest was, was hij dan ook de vraagbaak op het kerkelijk gebied waarvan hij vele onder vindingen rijk was, dank zijn lange werk periode. En kwam men voor plaatselijke geschiedenis de „Kroniek van Zee land" van Smallegange was zijn lijfboek dan sprak hij vol toewijding over de grijze oudheid die hem zoo lief was. Nog prijkt bij hem binnen in de kamer een trouwe nabootsing van het oude stad huis dat in 1865 afgebroken is geworden. Met hem is dan ook iemand weggegaan, die anders was dan de gemiddelde mensch. Onder leiding van den voorzitter, den heer A. Janse, hield de plaatselijke afdeeling van den Chr. Landarbeiders- bond haar jaarvergadering. Uit het jaar verslag bleek, dat het ledental stationair gebleven is, terwijl het financieel verslag een batig saldo deed zien. Een hoofdbe stuurder besprak den economischen toe stand. Er is nog, aldus spr., geen reden voor optimisme, al zijn er enkele licht punten op te merken. Hij eindigde met de leden op te wekken geplichtsgetrou- we leden te blijven van de organisatie en acht te geven op de dreigende geva- ren, die van andere zijden kunnen ko- Nadat de aanwezigen op een kopje thee alsmede een sigaar getracteerd wa ren, werd deze vergadering op de ge bruikelijke wijze gesloten. WESTKAPELLE. Uitgaande van de P.Z.E.M. werd Maandagavond in Café „De Valk" alhier een demonstratie ge geven in het electrisch koken, braden en bakken. De heer Vader, opzichter bij de P.Z.E.M. zette in een duidelijk breedvoerig betoog uiteen de groote voordeelen, verbonden aan electrisch koken enz. Een paar dames demon streerden het gesprokene op fornuis en kachel met het bereiden van een maal tijd: vleesch, groenten en aardappelen De kosten aan stroomverbruik be droegen 4,4 cent. Het bakken van een groot krentenbrood kostte 4 cent. De juiste prijs daarvan werd' geraden door mej. A. Verhulst, die zoo gelukkig was het heerlijk gebakken brood naar huis te mogen medenemen. De groote voordeelen werden daarop nog nader in het licht gesteld bij een vertooning van een kookfilm. WESTKAPELLE. Maandagavond werd alhier in „Het Kasteel van Ba tavia" de eerste vergadering gehouden van de coöperatieve kolenvereeniging De verg. werd bijgewoond door 27 le den. Uit het jaarverslag 1936, door den (Ingez. Med.) secretaris uitgebracht, bleek dat de Ver. thans 320 leden telt; 7 leden traden tot de Ver. toe en 1 lid bedankte door vertrek. Aangeschaft werden van Maart tot 31 Dec. 1936 7200 stuks turf, 215.000 kg stukkolen, 70.000 kg noten, 82,500 kg eierkolen, 9775 kg anthraciet, 30.000 kg briketten. Uit het financieel verslag bleek, dat de inkomsten bedroegen ruim 6206 en de uitgaven ruim 6027, saldo 179. Het bezit der Ver,, waaronder ma teriaal en voorraad brandstoffen in de bergplaats, bedraagt thans ruim f 1084. Als bestuurslid werd herkozen de heer P. K. van Rooijen, Als bode en diens plaatsvervanger werden weder aangesteld de heeren L, Minderhoud en H. Cijsouw Lz. IERSEKE. Het bestuur der vereeni ging voor Geref. Lager Onderwijs „Ka- keldans" ontving bericht van Ged. Sta ten, dat zij beroep tegen het besluit van B. en W. inzake art. 205 der L.O.-wet, is gegrond verklaard, zoodat het gemeen tebestuur van Ierseke verplicht is de afkoopsom volledig uit te betalen. Of het gemeentebestuur zich bij dit be sluit zal neerleggen, is nog niet bekend. VEERTIG JAAR BURGEMEESTER. KERKWERVE. Zaterdag herdacht de Burgemeester, de heer C. J. Boogerd, oud-lid van de Provinciale Staten, den dag, dat hij voor 40 jaar tot Burgemees ter dezer gemeente werd benoemd. Het was zijn wensch, dat aan dit feit te voren geen ruchtbaarheid zou wor den gegeen. Gedurende deze 40 jaar is er geen enkele raadsvergadering, of zelfs geen vergadering van het dag. bestuur ge weest, die niet door hem werd gepresi deerd. De Z, Nwsb. verneemt toch, dnt het in de bedoeding van den Raad ligt, hem in de eerstvolgende raadsvergadering te huldigen. GROEDE. De inzameling van gelden ten bate van de muziekvereeniging E.M.Mi, alhier, voor den aankoop van nieuwe instrumenten, heeft opgebracht de som van f 602. DE WALLEN VAN RETRANCHEMENT Blijven bestaan. Men schrijft aan de „N. R. Ct.": De aanslag op zoo belangrijke ou de omwalling van Retranchement, in 't begin der zeventiende eeuw opgewor pen en grootendeels bewaard, is afge slagen. Dank zij de actie van de Prov, Zeeuwsche Archaeologische Commissie en vooral van de Sticht'ng „Menno van Coehoorn", heeft het gemeentebestuur thans besloten, de voorgenomen afgra ving, ondernomen met het oog op werk verschaffing, niet alleen niet te doen doorgaan,: doch zelfs de vroeger ge schonden deelen der omwalling weer zooveel mogelijk in den ouden staat te brengen. IJZENDIJKE, Het ziekenfonds „On derling Hulpbetoon" alhier, hield hare jaarvergadering. Voor 20 z'ektegevallen (22 pet, van het ledental) met 699 ziek tedagen werd uitgekeerd f 600. Het aan- Verwachting tot morgenavond: Matige, later wellicht toenemende Z.W. tot Z. wind, tijdelijk opklarend, la ter wellicht toenemende bewolking, aan vankelijk weinig of geen neerslag, tem peratuur om het vriespunt des nachts in het Oosten, in het Westen iets kouder. Di. 2 Febr, Zon op: 7 h 42; onder: 16 h 46. Licht op: 17 h 16. Maan op:: 12 h 03; onder: 9 h 31. L.K. 3 Febr. Hoog- en Laag water te Vlasmeer: Hoogwater. La^gwater Januari. Di. 2 5.16 17.44 11.52 23 53 Wo. 3 5.59 18.31 12.30 Do. 4 6.51 19.29 0.36 13.21 Hoog- en Laagwater te Wemeldsnf* Hoogwater. Laagwater 'anuari. Di, 2 7,04 19 29 0.26 12.50 Wo. 3 7.41 20.09 103 13.30 Do 4 8.25 21.01 1.45 14.19 Westkapelle is 28 min. en Domburj 23 min. vroeger; Veere 38 mu. U:«t (S springtij.) tal leden bedroeg op 31 Dec. 1935; 92, en op 31 Dec. 1936: 86. De rekeaiag over 1936 eindigde met een goed slot van f 139 De bezittingen v,an het fonds beliepen in totaal f 243. Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de school der Ned. Herv. Schoolver- eeniging „Dreef" te Ierseke ie heer A, C. Vermast aldaar. Voor het front van den troep \an het derde regiment is Zaterdag in de M'arkiezenkazerne te Bergen op Zoom beëedigd als reserve tweede luitenant der administratie de heer C. H. van Her wijnen uit Middelburg. 1 De eerste luit. der infanterie J. H.. w, K. Koevoets te Bergen op Zoom, vroeger te Terneuzen, is bevorderd tol kapitein bij dit wapen. De firma Antoine van Miert, Lan ge Giststraat te Middelburg heeft een nieuwe branche aan haar zaak toege voegd, namelijk het vervaardigen op haar atelier van daglichtreclameborden, zooals er een aan haar gebouw is aan gebracht. Men kan zich daar overtuigen van de groote verlichtingskracht dezer borden, wat bepeikL wordt door het volkomen en met overleg benutten van het daglicht. Het licht is zeer sterk, maar niet verblindend of storend, en naar men ons verzekerde tegen alle weersinvloeden bestand.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 1