(MX, enkele dagen GORTSTRAAT 26 MIDDELBURG GEWELDIGE BALANS «UVERTENTIEN. SCHOENFABRIEKEN WAALWIJK BEKENDMAKING. NABESCHOUWING. GEVONDEN VOORWERPEN TE MIDDELBURG. asema. MIDDELBURG. MA 1 Feb. Verg. N.S.B., spr. Ka«*. Kos ter; 20,15 h. Dl 2 Feb GOES. MA 1 Feb Dl 2 Feb. Openb. Lez. Ned. Nat. Hist, Ver. afd. N. en Z. Bevel, spr. de hr. A. B. Wigman, Schuttersh. 201. Mod. vierk. leest, zeer smaakvol, in blauw en bruin, spotkoopje. Een ongeloofelijk koopje, bl. suède, zeer solide. a Keurig, in blauw en bruin, met schildpad gegarneerd. Nu A Zeer fijn Dames-Mo- lièrtie, gemokkelijke posvorm, slechts Tiroler model, zeei apart en so lide, toch maar Van grainleder, spor tief en bijzonder sterk. Extra koopje Heerenmolière, zeer solide, met leder- of rubber.onderw. Koopt nu Elegant en sierlijk, uitstekende kwal., bijna „tegeef" Van zeer fijn calfs- leder uitstekende pasvorm gewel dig goedkoop A, Onverwoestbare molière in br. en zw. met leder- of rubber- J», onderwerk dm.. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente Middelburg brengen ingevolge het bepaalde bij art. 6, laatste lid, der Hinderwet, ter openbare kennis, dat van 25 Janu ari 1937 af op de gemeentesecre tarie van Kondekerke ter visie is gelegd een verzoek van hun Col lege aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, om vergunning tot het plaatsen van 3 electromotoren, res pectievelijk van 15, 8^ en 3 P.K., ten behoeve van de pompinstalla- tie in het pompgebouwtje aan den Poelendalesingel, kadastraal be kend, gemeente Koudekerke, Sec tie D no. 1848 ged.; benevens een verzoek van den Polder Walcheren te Middelburg aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, om vergunning tot het vervangen van 2 Heemaf- draaistroommotoren van 3 P.K. door 2 Heemafdraaistroommotoren van 5 P.K. in de bemalingsinrich ting, plaatselijk gemerkt wijk E. no. 70, kadastraal bekend, gemeente Koudekerke, Sectie D no. 1849 ged.; dat op Maandag 8 Februari 1937, des voormiddags 10 uur, in het ge meentehuis van Koudekerke gele genheid zal bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit ver zoek in te brengen en deze monde ling en schriftelijk toe te lichten; dat zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, gedurende drie dagen, vóór het bovengenoem de tijdstip, ter secretarie der ge meente Koudekerke van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen; dat ingevolge circulaire van den Commissaris der Koningin d.d. 2 November 1907, A. no. 4688, 3e afd., niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het gemeente bestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Middelburg, 26 Januari 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. FERNHOUT, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. De tweede helit. Direct na de hervatting namen de Oranjemannen het spel in handen. Het overwicht van Oranje duurde echter niet zoo heel lang, en al spoedig golfde het spel op en neer, met de Duitschers nu gevaarlijker dan voor de rust om het eenvoudige feit, dat zij het open spel toepasten. Vooral Lehner, de ge vaarlijke rechtsbuiten, werd aan het werk gezet. Beide middenlinies bleven voortdu rend achter bewaakten de aanvalslinies, stevig, Szepan vervulde echter bij de Duitschers op schitterende wijze den rol van verbindingsspeler, waardoor de gapingen in het Duitsche elftal niet zoo groot waren. Goldbrunner bewaakte, evenals voor de rust, Bakhuys nauw lettend en slechts zelden heeft onze middenvoor zich in deze ontmoeting kunnen vrijspelen. Eenmaal slaagde hij er wel in, toen loste hij uit moeilijke positie een verraderlijk schot, maar deze kogel werd door Jakob vallende gered. Het was onbegrijpelijk, dat op een dergelijk zwaar veld het hooge tem po door alle spelers volgehouden kon worden; De Duitsche aanvallen bleven een open karakter behouden, maar Cal- denhove en Wilders muntten in deze periode boven alle anderen uit. Duitschland leidt andermaal. Het was bepaald jammer, dat door een fout van Halle de strijd bijna een be slissende wending zou krijgen. Na een half uur spelen gaf Szepan een afgeme ten pass aan Lehner. Deze was door Van Heel vrijgelaten. Even bracht de Duitsche rechtsbuiten den bal op, van vrij verren ,afstand loste hij een hard laag schot, recht op Halle aan. Onze doelman gleed uit, viel over den bal heen en de Duitschers hadden vrij onver wacht de leiding heroverd. De Duitschers namen het speT even in handen en menigeen vreesde nog voor een derde doelpunt. Vijf minuten voor tijd kopte Goldbrunner, zich bukkend, en trapte Bakhuys tegelijk naar den bal. De Duitsche spil, d:e den geheelen wed strijd zich voortreffelijk van zijn taak, Bakhuys te bewaken, gekweten had, werd aan het neusbeentje gewond. Hij was gedwongen het veld te verlaten en met tien man speelden de gastheeren de ontmoeting uit. Szepan n,am onmid dellijk de spilplaats in en bewaakte Bakhuys even trouw als Goldbrunner daarvoor had gedaan. Nog gelijk, Heetj.ans raakte twee minuten voor 't e'nde gekwetst en we zagen hem op het middenveld rondstrompelen toen Van Heel met een laatste inspanning een aanval opzette. Schitterend bracht de Rotterdammer den b,al op, gaf op het juiste moment aan Wels over. Deze schoot onmiddellijk met een boogballe- tje voor, Van Spaendonck, Janes en kee per Jacob sprongen tegelijk naar Jen hal. Van Spaendonck slaagde er in den bal met het hoofd in doel te werken en 55 seconden voor het einde had Neder land gelijk gemaakt. Nauwelijks was er afgetrapt, of de heer Leclercq blies het eindsignaal. Het Duitsche elftal was met al zijn fou ten en gebreken als heel sterk te be stempelen en in een uitwedstrijd tegen een dergelijke ploeg een gelijk spel te behalen, is een hoogst verdienstelijke prestatie, een verrichting van het Ne- derlandsch elftal, welke nog lang in her innering zal blijven. Daar kwam nog bij, dat onze ploeg op het laatste moment gewijzigd moest worden. Men wilde geen risico met Weber en Smit loopen in ver band met hun blessure's, immers invallers worden volgens de tegenwoordige bepa lingen der F.I.F.A. niet toegestaan. Drie nieuwelingen zaten er dus in het elftal, een experiment, hetwelk men door de omstandigheden nu eenmaal moest ne men. Over Wilders en Van Spaendonck kan men best tevreden zijn, minder is dat het geval met Heetjans, die zich in het milieu nog niet volledig heeft kun nen aanpassen, hetgeen overigens volko men begrijpelijk is. Men miste Smit wel heel erg. De Duitsche tactiek kwam op het vol gende neer: In de eerste plaats moest Bakhuys „geschaduwd" worden en het dient gezegd, Goldbrunner heeft zich op uitmuntende wijze van zijn taak gekwe ten, De momenten, dat Bakhuys zich in derdaad vrij heeft kunnen bewegen, wa ren te tellen Dientengevolge was ook zijn schot lam gelegd, en moesten de doelpunten van de andere spelers komen. De Duitsche backs dekten onze bui tenspelers, de spelers der middenlinie het binnentrio. Snel open spel is dan het parool met drie doortastende en schot- vaardige binnenspelers, en daarover be schikte het Nederlandsche elftal ditmaal niet. In technisch opzicht was er niet zoo heel veel verschil tusschen beide elftal len te ontdekken. Een zeer zwak punt in het Duitsche elftal echter was de spelopvatting in de voorhoede. Vóór de rust het korte, in de breedte uitgevoerde spel, waarin men steeds bleef volharden. Het gevolg was, dat onze achterhoede en de middenlinie volop gelegenheid kregen dit peuterig spel te breken. In de tweede helft heeft men in sommige perioden het spel meer over de vleugels gegooid, waardoor o.i. de aanvallen der gastheeren een veel ge vaarlijker karakter kregen. En nu komen wij op een punt, dat van heel groot belang in dezen wedstrijd is geweest. Waarom hebben èn Yan Heel èn Bas Pauwe de vleugelspelers zoo vaak ongedekt laten staan? Zij hebben dit geriskeerd om zooveel mogelijk den aanval te steunen. En zoodoende is Van Heel de grondlegger van het tweede doelpunt geworden. Wij hebben van verschillende zijden hooren opmerken, dat Duitschland meer in den aanval is geweest en daarom wel licht een kleine overwinning wel ver diend had. De Duitschers hebben mis schien wel het grootst aantal malen den bal in bezit gehad, maar veel resultaten heeft dat niet voor hen opgeleverd. Duitschland heeft dezen middag getoond op welke wijze de spelers hun energie kunnen.verspillen en doelpunten beslis sen nog altijd 'n wedstrijd. Die van Duitschland waren verre van fraai; het eerste ontstond uit een fout onzer ge- heele verdediging; het tweede uit een blunder van Halle. De Nederlandsche doelpunten waren van beter gehalte, al ging' ook hier de doelverdediger niet ge heel vrij uit. De spelers. Doelman Halle wasdoelman Halle van Dublin of Parijs niet. Hij heeft inderdaad fouten gem.aakt, het tweede doelpunt was een blunder welke ons haast den wedstrijd had gekost. Niet dat hij slecht zijn doel verdedigd heeft in deze ontmoeting, maar hij zal zelf moe ten toegeven: een van zijn beste wed strijden w,as het niet. En dan drukken we ons heel voorzichtig uit. Op de rechtsbackplaats stond Wil ders, Door de schouderblessure van Weber moest hij plotseling invallen. Van debutantenkoorts hebben wij niets kun nen bemerken. Hij was daar te vinden, w,aar de strijd het felst woedde. Zijn in grijpen was hoogst betrouwbaar, zijn wegwerken zeer verdienstelijk. Alleen, hem ontbreekt de routine, de fijne pun tjes moeten nog in zijn spl komen. Een uistekend debuut. Caldenhove was vooral in de tweede helft prachtig op dreef. Wat de DWS-'er dezen middag presteerde stem pelde hem tot een der beste spelers van het veld. In de middenlinie was Van Heel de beste. Zijn 54ste internationale wed strijd is er weer een van uitstekend gehalte geweest. In tempo schoot hij geenszins te kort, zijn techniek en rou tine brachten hem redding in de moei lijkste posities. Dat staaltje van door tastend en tactisch opbrengen in de laatste minuut van den wedstrijd: we zullen er nog lang v,an genieten. Anderiessen heeft op ouder- wetsche wijze op het middenveld geope reerd. Dat wil zeggen, de Ajaxied was overal, zwoegde van begin tot einde, deed nuttig werk, vooral in verdedigend opzicht. Dat hij het v,aak tegen het ge raffineerde samenspel der Duitschers niet kon bolwerken, was vanzelfspre kend en behoeft hem heusch niet als. te kortkoming te worden aangewreven. Ook Bas P ,a u w e! kan op een goeden wedstrijd terugzien. Hij l et soms wel iets te veel den vleugelman vrij spel, maar hij kwam gemakkelijk in de verleiding door het feit, dat Szepan overal w,as, behalve op de linksbinnen plaats. In de voorhoede werd Bakhuys zwaar gedekt, Wij hadden gedacht dat hij nu en dan met de binnenspelers v.an plaats zou hebben verw sseld, waardoor de speler, die hem bewaakt, d° Huts kwijt raakt. Daardoor .zou o.i, Bakhuyfl zelf veel meer kansen krijgen. Drie hoog stens vier m,aal hebben wij hem een schot zien lossen en ook het openen naar de vleugels werd hem in de mees te gevallen volkomen belet. Van Spaendonck heeft hard gewerkt. Hij zal tegen het einde wel vol komen uitgespeeld zijn geweest. Dat hij niettem:n in de laatste minuut de ener gie had met het hoofd den gelijkmaker te scoren bewijst, dat hij een speler met groot doorzettingsvermogen is. Ook zijn debuut is zeer verdienstelijk geweest. Wels was menigmaal zijn bewakers te vlug af. Zijn voorzetten zijn altijd af gemeten zuiver en de wijze, waarop hij zijn medewerking aan het laatste doel punt verleende, heeft toch wel aange toond, dat hij èn door zijn snelheid èn zijn goeden kijk op het spel altijd een gevaarlijk speler in onze voorhoede blijft. Heetjans, was de minste van het vijftal. Hij paste nog niet in dit milieu, speelde Van Nellen soms de onmogelijk ste ballen toe, was ijverig, maar deed toch weinig productief werk. Van Nellen's spel leed er onder, dat was duidelijk, maar niettemin heeft ook de D.H.C'er in deze ontmoeting uit stekend voldaan. De Duitschers waren stuk voor stuk spelers met groote technische capaci teiten. Szepan is een speler, zooals er slechts weinigen op de Europeesche voetbalvelden rondloopen. Zijn tech nisch kunnen is ongeëvenaard, zijn tac tiek echter niet altijd de goede. Hij ope reert achter te voorhoede, bouwt den aanval op, maar is niet aanwezig als de aanval wordt afgewerkt, hetgeen een verzwakking van de kracht der voor hoede beteekent. De midvoor F r i e d e 1 is geducht te gengevallen. H o h m a n n was veel ge vaarlijker. Hij en L e h n e r vormden den besten vleugel van de ploeg. De middenlinie was van uitstekende kracht. De beide kanthalfs waren spe lers van klasse vooral Gellesch. Over Goldbrunner hadden wij het reeds en Kitzinger paste er zich goed bij aan. De verdediging was uitstekend. Zoo- Wel Janes als Muenzenberg waren moeilijk te passeeren, startten snel, werkten den bal altijd zoo spoedig mo gelijk weg. Over doelman Jacob zullen de Duitschers zelf ook wel goed te spre ken zijn. Hij stompte veel, doch liep te vaak en vooral ontijdig uit, waardoor enkele malen zeer precaire situaties voor het Duitsche doel ontstonden. Scheidsrechter Leclerq heeft op uit stekende wijze de ontmoeting geleid. Hij maakte slechts weinig foutjes en die waren nog zeer onbeteekenend. De stand. De stand van de serie wedstrijden tusschen Duitschland en Nederland is thans: gesp. gew. gel. verl. dlptn. Nederland 15 5 6 4 33—31 Duitschland 15 4 6 5 3133 Bril in étui, Firma den Boer, L. Delft 4, Marmot. Touburg', Abdij, Kinderport. met inh., J. Elsacker, Jasmijnstraat 7, Port. met inh., Hercules, Vliss.straat 20, Padvinders port. met inh., Van Niel, Laan v. Nieuwenhoven 5, Wollenhand schoen, A. Overweel, Oostkerkplein 8, Grijze dameshandschoen, Bakker, Veer- schesingel 92. Kinderport. met inh., mej. Priester, Augustijnenstraat 12. Wollen kinderhandschoentje en handbescher mer, J. Wolf, Bagijnhofstraat 9. Vulpen, Ingelse, Bree 1. Wollen handschoen, Greta Schoonakkers, Zuidsingel 116, Vul pen, C Cornelissen, Meidoornlaan 44. Mantelband, D. Hendrikse, Giststraat 8. Pakje, met inh., de Nijs, Lange Delft (winkel). Port. met inh., F. Oudeijn, Spanjaardstraat 87. Hangertje (zilver), P. Francios, Nederstraat 21. Schaal van weegwerktuig, J. Olieslager, Gapingsche- weg St. Laurens A 55. Dameshandschoen D. J, Frelier, Noordsingel S 159. Belas- tingmerk, G. Wattez, K. Delft 7. Huis sleutel, W. Dommisse, Rouaansche kaai 35. Belastingmerk, C. Osté, Seisweg 15. Broodkleed, Van Hoepen, Vliss.straat 60. Foxterrier (hond), H. H. Teuwen, Ter Hoogeqad 29k, Handbeschermer, J. G, v. d. Berg, Koorkerkhof 4. Handbe schermer, C. Meliefste, Vliss. bolwerk 8. 2 Handbeschermers Flipse, Sleeper- singel. paar lage schoenen, J. Boone, Oude Vliss. weg E 239a. Zilv. Broche, mej. v. Hilst, Noordweg B 67. Vulpen, G. Annot, Oostkapelle A 144, Heeren handschoen, (glacé), juff. vi d. Plank, Veerschesingel (winkel). Dameshand schoen (blauw), iMidavaine, Oude Man nenhuis alhier, Huissleutel, Belderok, Leliestraat 17. Schaats, Bernhard, Hen drikstraat 10. Wollen kinderhandschoen, J, v. d. Schou, Bogardstraat 18. Belas tingmerk, J. A. Goedbloed, 't Zand D 210. 2 sleutels aan touwtje, C, van Loo, Veerscheweg 52. Huissleutel, J, Tevel, KI. Vlaanderen 12, Kinderport. met inh,, Malgo, L. Geere 35. Zwart hondje, Stad houders, K. Geere 29. Indien een voorwerp bij een der par ticulieren wordt afgehaald, melde men dit aan het Bureau van Politie. van geadverteerde of te adverteeren ver gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen ea andere bijeenkomsten. Eiec. Drukkerij G. W. den Boer. M burf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 8