ipionnage en sabotage bij de Engelsche marine. brmu. DE STERRENHEMEL IN NEDERLAND OP I FEBR. 1937; 20 hMT Oeersi ♦nieuvemmm^ ZUIP VENUS MAES JUPITER Q) S£TURNUS(S) FRANKRIJK. rSter T/d 3« grootte, rfHefa» Ster 7d 2® grootte. Ster ®/d 1* gr, i Melkweg Wettelijk Ingeschreven btj fret Bureau Vd Indus trieelen Eigendom onder No. 64222 VOLLE MMN ,0 LWTSTE KW®HEB Bovenstaand kaartje stelt voor den sterrenhemel in Nederland, des avonds te acht uur Middelbare Tijd, Zomertijd, gelijk aan 4 h 46 min. Sterretijd. In tegenstelling met gewone landkaar ten vindt men hier het Westen rechts, het Oosten links van den beschouwer geteekend. Dat is bij sterrekaarten nood zakelijk en gebruikelijk, teneinde te ver hoeden, dat de beelden in spiegelschrift zouden verschijnen. Wanneer men in het oog houdt, dat de hemellichamen die in het Oosten op komen, naar het Zuiden stijgen en in het Westen ondergaan, en wanneer men verder slechts dat kwadrant van de kaart voor zich neemt, waarnaar de blik aan den bqmel gericht is, dan is de oriëntatie eenvoudig genoeg. Op dit kaartje loopt, van het Zuid oosten naar het Noordnoordwesten door de sterrenbeelden Schip, Tweelingen, Wagenman, Perseus, Cassiopeia, Zwaan een gebogen stippellijn; zij duidt de lig ging van den Melkweg aan. In drukletters vermeld zijn de namen van de sterrenbeelden; de eigennamen van een aantal der helderste sterren zijn in schrijfletters geteekend. DE ZON; De middag'hoogtte van de zon neemt deze maand toe van bijna 21tot ruim 30°. de dagboog de tijd dat zij boven den horizont staat) neemt toe van 9 uur tot 10% uur. DE MAAN; De schijngestalten van de maan zijn L.K3 Febr., N.M.: 11 Febr., E.K.: 18 Febr.. V.M.: 25 Febr. Den 3en Febr. staat het Laatste kwartier in de Weeg schaal en de Nieuwe maan van den llen staat in den Waterman, beiden op ons kaartje niet te zien. Het Eerste kwartier van den 18en staat in den Stier en de Volle M'aan van den 25en komt op ons kaartje net op. DE PLANETEN. Op onze kaartjes volgen wij den loop der vier planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Venus (m 4,1) is avondster, zij staat om 8 uur laag in het Westen, in de Visschen. Mars (m 0,8) is morgenster in de Weegschaal, vlak bij het L.K. van 3 Feb. Jupiter (m 1,5) is morgenster in den 'Schutter, eVenals Mars op ons kaartje niet zichtbaar, Saturnus (m 1,4) is avondster in den Waterman, vlak in het Westen. Van de twee planeten die 's avonds in het W te zien zijn, is Saturnus de laagste en de zwakst e, Venus de hoogste en de helderste, Saturnus staat echter heel dicht bij de zon en is dus moeilijk waar te nemen. (m magnitude -= helderheid, vergele ken met een ster van de le grootte, die m 1,0 heeft-) Défilé van de lijfwacht van Hitier. De lijfwacht van den Führer, de s.s.- Leibstandarde Adolf Hitler, defileerde 's morgens als eerste nation,aal-soc'alis- tische formatie voor den rijkskanselier, die in gezelschap van den rijksleider van de S. S., Himler, en zijn permanenten staf in zijn auto staande de parade af nam. Met luid gejubel en aanhoudend „Heil"- geroep groette de menschenmenigte in de Wilhelmstrasse en op de Wïlhelms- platz. De commandant van de lijfwacht, de oppergroepsleider der S. S„ Beck-Die- trich, meldde zijn troep. Vervolgens de fileerden de mannen, het hoofd bedekt met den zwarten stalen helm, in colon ne langs den Führer. De menigte groet te vol eerbied het veldteeken, dat als eenig opschrift den naam der lijfwacht „Adolf Hitier" vermeldt. Later op den d,ag hebben nog meer optochten en parades plaats gehad en 's avonds was het overal feest. De indruk van Hitler's rede te Londen. Te Londen heeft Hitler's rede een te leurstellenden indruk gewekt. In politie ke kringen erkent men, dat de toon der verklaringen in het algemeen gematig der is dan gewoonlijk en dat dit het ge volg was van een streven om de Duitsche zaak op een rationeeler wijze voor te stellen, doch hier schijnt de bijdrage tot de oplossing der Europeesche vraagstuk ken op te houden. Wat betreft de door Hitier gegeven verzekeringen, die uit de zinsneden kun nen worden opgemaakt, zooals die ten aanzien van de „verrassingen", betreurt men het, in den tekst geen enkele dui delijke uitdrukking, noch eenigerlei prac- tische formuleering aan te treffen. Voorts houden de verklaringen van Hitier geen enkele belofte in eener bijdrage tot be perking der bewapening. In het kort schijnt men te Londen van meening te zijn, dat de rede in hoofd zaak in gematigden vorm een aantal be ttende argumenten heeft herhaald, zon der Londen en Parijs aanknoopingspun- ten te bieden voor ernstige onderhande lingen over de hangende vraagstukken. De Fransche pers over de rede. In het commentaar op de rede van Hitier schrijft de „Ami du Peuple" dat de rede geheel negatief was. Duitschland wordt in een autarkie gehouden, het of fert alles op aan zijn droom van almacht. „Le Populaire" (het socialistische dag blad van Parijs) is van meening, dat de rede het gevaar voor een nabijen oorlog heeft verminderd, doch geen garantie heeft gegeven voor een definitieve orga nisatie van den vrede. Hitier heeft gemeend niet te moeten antwoorden op het rechtstreeksch be roep van Blum, om tot overleg te komen, Duitschland kan zich evenmin niet iso- leeren en het zal niet kunnen ontsnappen aan een antwoord. In de „Echo de Paris" schrijft Pertinax, dat de rede van Hitier negatief was. De Führer eischt de koloniën welke in 1918 zijn afgestaan, weer op, doch hij ver werpt een regeling in Europa. Hij biedt tweezijdige verdragen aan, zonder ga rantie van een systeem van wederkee- rigen bijstand tegen een eventueelen aanvaller. Indien de vredelievende vol ken zich niet aaneensluiten, zal de Füh rer ze dooden, zooals hij de vredelie vendheid in het Duitsche binnenland heeft gedood. De „Petit Journal" is van oordeel, dat de rede van Hitier weinig verandering heeft gebracht. De voornaamste punten van wrijving blijven bestaan, al moet men zich verheugen over den wensch naar samenwerking, welke de Führer te kennen heeft gegeven. AUTO DOOR TREIN VERPLETTERD. Vijf dooden. Zondagmiddag is op een onbewaakten overweg te Peyrat de Bellac een auto door een trein verpletterd. Van de acht inzittenden werden er vijf gedood en twee zwaar gewond. Een zesjarig meis je werd licht gekwetst. Van onzen Londenschen correspondent) De spionnage-afdeelingen van ds. Zuropeesche staten werken op volk vracht. Maar de goedwillende burge; merkt hier niets van, tot een schandaa hem weer aan het geknoei herinner! Dan ontdekt hij weer dat de regeeringe van verschillende landen niet terug schrikken voor daden, die van hun stui versromansfranje ontdaan, door geer moreel-voelend mensch zouden worder goedgekeurd, laat staan geduld. Zoc juist is in Engeland weer een geval ac tueel dat aan onsmakelijkheid niets te wenschen overlaat, met alle weerzin wekkende details van corruptie, sabo tage en contra-spionnage, die misschier indruk maken op schooljongens, maar niet op hen die zich realiseeren dat dit soort aardigheden ons vandaag belasting en morgen misschien het leven kost. Wij hebben den laatsten tijd toch al het een en ander te verwerken gehad, te be ginnen met den Duitschen Dr. Goertz die vorig jaar Maart te veel aandacht aan de vliegvelden schonk en nu vier jaar dwangarbeid uitdient. En wij herinneren ons dat omstreeks dien tijd de oppasser van een vliegveld 's nachts is neergeknuppeld en onbekend ge bleven personen den inventaris over hoop haalden van een hangar waar door de Engelsche regeering proef nemingen werden gedaan met een nieuw soort jager. Dezer dagen zijn door de admiraliteit, zonder vorm van proces, vijf dokwer kers op straat geschopt, die al jaren lang op de marinewerven werkzaam waren. Daarover zijn natuurlijk geruch ten in omloop gekomen, niet het minst daar de slachtoffers zelf luid om „ge rechtigheid" riepen. Labourafgevaardigden hebben hierop in het Lagerhuis den Eersten Lord van de Admiraliteit ter verantwoording ge roepen, en Sir Samuel Hoare van wille keur beschuldigd, die een antwoord niet schuldig is gebleven. Het werd een in teressant debat over de vraag wat eigenlijk willekeur was. De socialisten hielden vol dat het een schandaal was vijf werklui zonder vorm van proces te ontslaan, ja, zonder hen zelfs de gelegen heid te geven zich te verdedigen en dat dit in strijd was met de democratische rechten. De Lord van de Admiraliteit ant woordde hierop dat als er iemand tegen fascistische of communistische manieren was hij zelf die man was, dat de regee ring alle willekeur had vermeden, en bovendien het recht had arbeiders te ontslaan en in dienst te nemen naar zij dit zelf goed acht. Deze vijf mannen echter, waarvan het gelijktijdig ontslag zooveel stof doet opwaaien zijn niet van hun post ontheven, dan nadat de ge heime politie een grondig' onderzoek naar de antecedenten had ingesteld. Waarop de Labourafgevaardigden en Liberalen weer vroegen of de ontslagen mannen ergens van beschuldigd waren, daar zij zelf ontkennen de reden van hun ontslag te weten. Kortom, het werd een principieel debat zooals wij er ge noeg in eigen parlementaire geschiedenis hebben, waarbij de regeering zoo weinig mogelijk wilde loslaten, de oppositie alles wilde weten. Hoever de sabotage zich uitstrekt. Het zou dan ook van weinig nut zijn op de discussies die de laatste weken over het geval gevoerd zijn zoo uitvoerig terug te komen, ware het niet dat er belangrijke details gedurende het debat bekend werden hoever de sabotage op de marinewerven zich uitstrekt. Men herinnert zich dat deze sabotage her haaldelijk is genoemd, en dat nog tijdens de Middellandsche zeecrisis voortdurend schepen die gedokt hadden hierdoor niet naar hun basis konden vertrekken. Enkele gevallen uit deze werden weer eens opgerakeld. In Maart 1933 werd zand en koper- vijlsel gevonden in de machine van de Afridi, in October van dat jaar werd de machine van Z. M. Oleander bescha- dqjd met behulp van boutjes. In 1935 werden machines van de onderzeeboot Oberon opzettelijk beschadigd, iets wat levensgevaar voor de bemanning met zich meebracht. Zelfs ontzag men zich niet de electrische controles van het slagschip Royal Oak kort te sluiten, ter wijl 1936 inzette met het onklaar maken van electrische installaties aan boord van de kruiser Cumberland. Vooral het vernietigingswerk aan boord van de onderzeeër was zoodanig dat dit schip met man en muis was vergaan als de actie niet op tijd ontdekt was. De admiraliteit heeft daarop de dok werkers doen controleeren, daar die- gevallen steeds gebeurden als de sche pen gedokt werden. Wat nogal logisch is: het is welbekend dat er onder^het zeevolk, waar ter wereld ook, heel wat revolutionnaire elementen gevonden worden, maar die zullen toch altijd nog de laatsten zijn om hun kameraden naar den kelder te sturen. De dokken zijn thans overstroomd met rechercheurs en contra-spionnen, wat weer tenge volge heeft dat de dokwerkers zich in al hun bewegingen bespied weten en hiertegen in verzet komen. Ook Sir Stafford Cripps, de intellectueele voor man van de socialisten vroeg of deze „babbelpraatjes van de geheime politie dan maar als rechtsgeldig bewijs moesten dienen in ontslagkwesties. Terwijl ten slotte de communist Gallacher er oj wees, dat de communistische actie ondei matrozen en dokwerkers er op gerich was mannen te winnen, niet te ver drinken, en het momenteel niet de poli tiek der communisten is om de democra tische staten door militaire en maritiemt sabotage te verzwakken. Wat een extra piquant nootje in he heele debat was Afd. Borssele der Z.L.M. BORSSELE. Vrijdag vergaderde de afdeeling „Borssele" der Z.L.M.onder leiding van den heer P. Dekker, Ir. J. D Dorst, secretaris der Z.L.M., was op deze jaarvergadering aanwezig. De afdeeling bleek thans 34 leden te tellen. De rekening sloot met een goed slotman 29 cent! De aftredende bestuurs leden de heeren P. Dekker en J. Bruin- ooge, werden herkozen. De v o o r z. deelde mee, dat de commissie uit de Z.L.M., die een onderzoek moet instel len naar het doelmatige van het gebruik van luchtbandenwagens, nog geen rap port daarover had ingezonden. Hij was met nog een bestuurslid tegenwoordig geweest bij den wedstrijd, die gehouden is in den Wilhelminapolder met verschil lende wiedmachines. De resultaten wa ren volgens hen (en zij stonden in hun oordeel niet alleen), in verschillende op zichten niet bevredigend. In den loop der vergadering bleek het, dat de Borsselsche boeren allesbehalve tevreden zijn over de bestaande crisis maatregelen. Men klaagde dat men op gescheurde weiden geen bieten mag ver bouwen, en meende, dat de verdeeling, die thans berust op het zoogenaamde „bietenverleden", onbillijk was. De heer Dorst toonde aas, dat het vooral voor Zeeland van belang is, de verdeeling te doen steunen op het „bietenverleden" en dat een door sommige leden naar vo ren gebrachte andere regeling ten gevol ge zou hebben, dat Zeeland misschien veel minder dan 581 millioen, die het thans krijgt van de 1540 millioen, die voor 't geheele land zijn toegestaan, zou verkrijgen. Men mag natuurlijk zooveel bieten zaaien als men wil, zei de heer Dorst, doch hij waarschuwde er voor, dat men dit jaar algemeen meer zou uitzaaien dan de garantiebieten, omdat vorig jaar sommigen, die meer teelden, deze door bijzondere omstandigheden voordeelig konden verkoopen. Men- moet ook aan 'iet belang van den kleinen boer denken. Ook over het verstrekken van kalver- schetsen had men klachten. Op aandrin gen van den heer Dorst noemde één der aanwezigen een drietal namen van per sonen in deze gemeente, die in strijd met de bestaande bepalingen te veel schet sen zijn toegewezen. Er zal daarnaar een onderzoek worden ingesteld. Er gingen stemmen op om te ijveren voor afschaffing der teeltregeling, doch de heer Dorst toonde duidelijk aan, dat ook dit geen voordeel, maar alleen na deel zou brengen. Hij wees op de af schaffing van de heffing op de huisslach tingen, waarbij de boer zeker geen voor deel heeft gehad, immers het landbouw crisisfonds heeft er 7 millioen gulden aan 'inkomsten door gederfd. Men klaagde drie jaar geleden over de aardappelregeling steen en been, hoewel men toen een loonenden prijs voor zijn aardappelen kreeg en thans klaagt men weer over de nieuwe regeling, die is ge komen op aandrang der boeren. Nu is de prijs minder, ja ze is slecht, doch vele boeren hebben daar zelf schuld aan, daar ze verkochten tegen eiken prijs en daar door den minimumprijs drukten. De heer Dorst waarschuwde tegen het vrij laten der aardappelen. Dan zal, tengevolge van de verminderde koopkracht der stadsbewoners, de prijs zeer laag wor den. Immers dan zullen ook weer de zandaardappelen voor de consumptie mogen worden verkocht en men zal in de stad slechts zandaardappelen gaan eten. Eén der aanwezigen zag alleen heil in een flinke devaluatie van den gulden. Deze moest volgens hem 40 percent naar beneden, dan zou er arbeid en welvaart komen. Er werd op gewezen, dat er ook nog andere bewoners in ons land zijn dan boeren en tevens dat de devaluatie van thans, waarvan de boeren zich gou den bergen hadden voorgespiegeld, hun geen voordeel heeft gebracht, in geen geval, wat ze verwacht hadden. Dat de graanprijzen hooger zijn geworden, is voor het grootste deel veroorzaakt door het mislukken van den oogst in Ameri ka, De heer Dorst zeide het eens te zijn met één der leden, die het betreurde, dat de regeering maatregelen genomen heeft bij de devaluatie om de stijging der eer ste levensbehoeften te voorkomen. Daar tegen heeft ook de Z.L.M. geprotesteerd bij de regeering. De vergadering droeg het bestuur op om te trachten zoo spoedig mogelijk in deze gemeente een cursus in kennis van aardappelziekte te doen geven. Aan het slot der bijeenkomst vertoonde de heer Dorst eenige films, o.a. één over de al gemeene vergadering der Z.L.M. in Mid delburg, over den gehouden fokveedag en één over het vervaardigen van papier uit hout. VOETBAL. DUITSCHLANDNEDERLAND 2—2. In de laatste minuut de geMjk- maker Drie debutanten in het oranje-elftal. Na een spannenden wedstrijd, in zeer hoog tempo gespeeld, is het Ne- derlandsch elftal er op het nippertje in geslaagd een gelijk spel tegen de Duit- schers te bewerkstelligen. Daarmede is het aantal uitwedstrijden, waarin Oran je achter elkaar ongeslagen bleef, tot 12 opgevoerd. Voor het Duitsche elftal is het een minder prettige verrassing geweest, dat Nederlandsche doelpunt in de allerlaatste minuut, waardoor een zekere overwinning teloor ging. Het ge lijke spel is voor het Nederlandsche elf tal een buitengewoon verdienstelijke prestatie, gezien het feit, dat het een zeer zware uitwedstrijd betrof, alsmede het onverwacht moeten spelen met drie debutanten. De wedstrijd werd gespeeld in het Rijnstadion te Düsseldorf. Het veld had ""een harden ondergrond met een door de dooi weeke oppervlakte, hetgeen het veld „zwaar" bespeelbaar maakte. Even voor half drie werd per luid spreker in het Nederlandsch bekend gemaakt, dat Smit en Weber niet zou- oen meespelen, en dat voor hen resp. Heetjans en Wilders invielen. Zooals. men weet had men reeds in de plaats van De Bock (die gestraft is) Van Spaendonck moeten opstellen. Drie in vallers en tevens debutanten in het Ned. eftal dus. Men had de sympathieke gedachte beide elftallen tegelijk te laten opko men.. Na het aanhooren der volksliede ren riep de Fransche scheidsrechter Leclercq de beide aanvoerders tot zich, Szepan was gelukkiger dan Van Heel. De Duitscher koos den wind mee. De opstelling van het Nederlandsche. elftal was nu als volgt, van links naar rechts: d.: Halle; a.: Caidenhove en Wil ders (Blauw Wit); m.: Van Heel, Ande- ries.sen en Bas Paauwe; v.: Van Nellen, Heetjans, (P.E.C.), Bakhuys, Van Spaen donck (Neptunus) en Wels. Bakhuys deed den aftrap. Reeds da delijk werd in hoog tempo gespeeld, waarbij de eerste aanvallen door de Ne derlanders werden geleid. Het spel werd goed opengehouden en vooral van Nellen kreeg vele ballen toegespeeld waarmede hij steeds goed werk deed. Het spel was nauwelijks enkele minuten oud, toen een voorzet van hem bij van Spaendonck belandde, die in vollen ren naast schoot. De eerste tegenaanval van Duitsch land was reeds direct gevaarlijk, toen Halle over een ver naar voren gespeel den bal heen rolde, doch het leder ging gelukkig uit. Door het korte spel der Duitschers kregen onze backs voortdu rend gelegenheid door goed opstellen de aanvallen te breken en de eigen voorhoede met verre trappen aan het werk te zetten Langzaam maar zeker kwamen de Duitschers in de meerderheid en Guenther kreeg een prachtige ge legenheid de score te openen. Caiden hove redde op het laatste moment. Éven later schoot Szepan keihard hoog in het linkerhoekje, maar Halle wierp zich met een sprong naar den bal, tipte hem met de handen er uit, het leder vloog tegen de lat, sprong terug in het veld, maar het gevaar was verdwenen. In deze periode was het initiatief aan den kant der Duitschers. Nu eens zweefde de bal voor het Ne derlandsche dan weer voor het Duitsche doel. Was in den beginne Van Nellen het meest aan het werk gezet, nu kwam er een periode-Wels. De kleine rechts buiten, zwaar gedekt door Muenzen- berg, wist zich herhaaldelijk vrij te. spe len. Dank zij het wisselende spel in het veld droeg de strijd van den beginne af een spannend karakter, waarbij uitste kend voetbal werd te zien gegeven. Duitschland leidt. Zoo ging het eerste half uur voorbij en nog steeds was de score blank. Op een moment, dat Pauwe den linksbui ten Guenther even vrij spel liet, kreeg de laatste een kans, zijn schot kwam te gen de lat terecht, de terugspringende bal werd door Lehner opgevangen, even aarzelde onze verdediging met ingrijpen en de bal lag al achter Halle. Een mooi doelpunt was het niet, maar het gaf de verhouding op dat moment goed weer. Duitschland bleef na dit doelpunt sterk in den aanval, maar telkenmale werd het spel te kort gehouden, zoodat onze verdediging volop de gelegenheid kreeg zich tijdig te herstellen in te grij pen en weg te werken. De gelijkmaker. Op het moment, dat iedereen zich reeds verzoende met de gedachte, dat de rust met een 10 voorsprong der Duitschefs zou ingaan, kwam de gelijk maker. Wels zette een van zijn bekende keu rige boogballetjes voor het Duitsche doel, Jakob liep uit, raakte den bal aan, doch kon het Ieder niet stevig grijpen. Van Nellen was toegeloopen, nam den bal op den voet, schoot in. Muenzen- berg trachtte het schot nog uit doel te houden, doch de bal was de lijn reeds gepasseerd. Van Spaendonck gaf voor alle zeker heid den bal nog een trapje extra. De gelijkmaker was gescoord.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 7