PUÜ<QL ZEELAND. BUITENLAND. Ruwe facs si diers mSDELBURG. WALCHEREN. BELG1L ZUID-BEYELAND. DUITSCHLAND. Vier jaren nazi-régime.- GROOTERE VEILIGHEID OP DEN WEG BIJ DUISTERNIS. De K.N.A.C. wendt zich tot de benzinepomphouders in Neder land. Het betrekkelijk groote aantal mo torrijtuigen, dat zich blijkens ervaring, bij duisternis op den weg bevindt met een defect aan een of meer der ver- eischte lichten, waardoor de verkeersr- veiligheid ten zeerste in gevaar wordt gebracht en waarvan anderzijds eer groot aantal (kostbare) bekeuringen het gevolg is, heeft de K.N.A.C. aanleiding gegeven aan de Benzine-import-Maat- schappij in Nederland te vragen haar pomphouders te willen verzoeken, zoo wel overdag als 's avonds een regelma tige controle op het goed functionnee- ren der lichten van brandstof-innemen de motorrijtuigen te doen uitvoeren. Voor een klein gedeelte slechts ont staan de lichtdefecten tijdens het rij den bij avond en kunnen zij door den bestuurder van het motorrijtuig niet tij dig worden opgemerkt. Voor het groot ste deel zijn ze het gevolg van een ge brek aan voortdurende controle. Het zijn de pomphouders, die het meest re gelmatig met de autobestuurders in contact komen, terwijl zij tevens in de gelegenheid zijn, waar noodig, hun hulp te verleenen in geval van defecten. Daardoor vormen zij bij uitstek de ge schikte menschen om deze voor de ver keersveiligheid zoo nuttige controle vrijwillig op zich te nemen. De benzinemaatschappijen hebben haar volle medewerking toegezegd. Het meerendeel der pomphouders is echter niet in dienst dezer maatschappijen doch slechts afnemer van hunne diverse petroleumproducten. De K.N.A.C. is thans overgegaan tot het uitgeven van een desbetreffende circulaire aan de pomphouders tot een totaal van ongeveer 12800. Bonificatie op tarwebloem. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, is met ingang van heden de bonificatie op tarwebloem A en tarwebloem B vast gesteld op 0.50 per 100 kg. Tevens wordt de speciale prijs van t.c.-tarwe met ingang van heden ge bracht van 9.40 op 10 per 100 kg, de bonificatie op ongebuild tarwemeel wordt daaraan aangepast. MONOPOLIERECHT VERSCHE APPELEN. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat de Nederlandsche Groenten- en Fruit- centrale gemachtigd is, de periode van 1 Maart30 Juni, gedurende welke ont heffing wordt verleend ten aanzien van het monopolierecht voor versche appe len tot een bedrag van 2 cent per kg bruto voor die versche appelen, die zijn voortgebracht in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika of in die landen, die op het stuk der heffingen recht heb ben op behandeling als meest-begunstig- de natie of voorloopig de facto een be handeling als zoodanig genieten, voor 1937 met 1 maand te vervroegen en der halve te doen ingaan op 1 Februari a.s. Een en ander blijft gebonden aan 'n ma ximum hoeveelheid en wel een voor elk land voor genoemde tijdvakken geza menlijk ^vast te stellen kwantum, dat ge lijk is aan de in het jaar 1934 in dat land voortgebrachte en in ons land ingevoer de hoeveelheid versche appelen. Uit het bovenstaande volgt, dat deze verlaging, behalve op den invoer uit de Vereenigde Staten, mede van toepassing zal zijn op dien uit Australië, België, Canada, Chili, Duitschland, Frankrijk, Groot-Britannië. Italië, Luxemburg, Po len, Spanje, Tsjechoslowakije en de Unie van Zuid-Afrika. De centrale heeft het recht bij invoer deugdelijke bewijzen omtrent de juist heid van het aangegeven land van oor sprong te eischen. VERLAGING VAN DE HEFFING OP ZETMEEL. Intrekking van die op visch- en diermeel. Naar van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, is met ingang van heden we derom een belangrijke heffingsverlaging ten aanzien van eenige producten in wer king getreden. Ten eerste zal de heffing op zetmeel en zetmeelderivaten over de geheele li nie met f 0,50 worden verlaagd, welke verlaging mogelijk is geworden tenge volge van de stijging der aardappelmeel prijzen. Ten tweede zullen het invoerprijsver- schil voor alle soorten visch- en dier meel, alsmede de bereidingsheffing op vleeschbeendermeel en ander dan ont- lijmd beendermeel, welke beide thans nog f 0,75 bedragen, geheel worden inge trokken. Deze intrekking heeft mede tot ge volg, dat tegemoet gekomen wordt aan de moeilijke omstandigheden, waarin de pluimveehouderij, welke een belangrij ke afneemster van visch- en diermeel is, verkeert. In verband hiermede zal er over de op heden aanwezige abnormale voorra den visch- en diermeel een voorraads- restitutie worden verleend ten bedrage van 0.25, welke voorraadsrestitutie, tezamen met de per 7 December 1936 over de abnormale voorraden verleende voorraadsrestitutie ten bedrage van 0.75, een compensatie vormt tegenover de bij de instelling van het visch- en dier- meelmonopolie per 13 Mei 1935 over de abnormale voorraden geheven voor- raadsheffing ten bedrage van 1. hooging van de koopkracht en dat de I Teneinde in aanmerking te komen geheele burgerij daarvan de vruchten voor deze voorraadsrestitutie, dienen plukt. Helpt aldus de circulaire belanghebbenden ten spoedigste aan de mede een stoot te geven. Burgers van Nederlandsche meelcentrale opgave te Middelburg staat schouder aan schou- verstrekken van de juiste grootte hun- der n den strijd tegen de werkloosheid, rter voorraden visch- en diermeel na af- Ue nood is groot! Helpt Uw medebur- loop der expeditiewerkzaamheden, ge- gers aan arbeid! splitst naar soort, alsmede naar binnen- landschen dan wel buitenlandschen oor sprong. Alle andere thans geldende restitutie- en steunverleeningen voor visch- en dier meel zullen dientengevolge met ingang van 1 Februari 1937 tevens worden in getrokken. Bomme Van den Broecke Fonds. Het eindbedrag van de rekening 1936 van het Bomme van den Broecke fonds is in ontvang en uitgaaf f 2204 Voor be lasting in de doode hand is uitgetrok ken f 110 en voor bijdrage aan het Mid- delburgsch Muziekkorps; Oefening en Uitspanning en de Instrumentale f 697,78. dus tot de uitvoering van dit besluit overgaan. Naar sprekers meening zal over deze zaak echter het laatste woord nog wel niet gesproken zijn. Bij de rondvraag bepleitte de heer Johs. Boone een vermindering van het .arief voor de bespanning van de lijkwa gen. B, en W. zullen dit nader onderzoe ken. genezen vlug met Doos30-60ct Bij Apoth en Drogisten Prov. Comité van A.R, Kiesvereenigingen. In de Vrijdag gehouden vergadering van het Prov. Comité van A.R. Kiesver eenigingen in Zeeland waren alle cen trales vertegenwoordigd. De candidatenlijst werd besproken. Aangezien men bezwaren tegen cumula tie had, zal worden voorgesteld niet den heer J. Tjalma, burgemeester van Hoo- geveen, maar den heer A. B. Roosjen te Amsterdam, te candideeren. Ook zal worden voorgedragen ds. J. Fokkema te Amstelveen. Voor de nrs. 19 en 20 werden twee dubbeltallen opgemaakt, n.l. de heeren J. A. Dominicus te Wemeldinge en dr. K. Huizenga te Middelburg en W. den Boer te Zierikzee en A. I. Catsman te Aardenburg. DE SNEEUW, QIE SPOEDIG VERDWEEN. Vrijdagavond en -nacht heeft het flink gesneeuwd en Zaterdagmorgen lagen sraten en pleinen, wegen en landerijen onder een wit kleed. Ten spoedigste be gon de reiniging de voornaamste stra ten met zand en zout te bestrooien en in den middag, toen de dooi flink was ingevallen, werd een groot deel der bin nenstad, de voornaamste verkeerswegen naar Station en bu'tenwegen, met veeg- machine en handbezems bewerkt, op dat mocht de vorst eens terugkeeren tegen den avond, dat kans op gladde straten verminderd zou zijn. Het is niet opnieuw gaan vriezen, integendeel het heeft 'Zaterdagavond hard geregend en alle resten van de sneeuw werden toen weggespoeld. Zoo had onze stad spoedig weer haar zindelijk uiterlijk terug. Buiten zijn boekje gegaan B. en W, hebben dd 22 Januari een schrijven gericht tot den hoofdboekhou der der gemeentebedrijven van den vol genden inhoud: Met leedwezen hebben wij bemerkt, d.at U van onze bij schrijven van 27 Oc tober 1936 aan U verleende toestemming tot voortzetting van Uw onderwijs in de handelswetenschappen een allerminst door ons vermoed gebruik hebt ge maakt, Wijachten ons daarom verplicht aan die toestemming alsnog de bepal ng te verbinden, dat toor U op geenerlei wijze door advertenties, circulaires als .anderzins reclame voor bedoeld onder wijs zal mogen worden gemaakt, DE MEER-WERK-ACTIE, Februari zal de maand zijn, waarin te Middelburg de ,,Meer-werk-actie" wordt bevorderd. Daarmede 'n verband hebben B. en W. zich heden met een circulaire tot de burgerij gewend, .awarin zij er aan herinneren, dat Middelburg sinds een groot aantal jaren in zeer ernstige mate door werkloosheid geteisterd wordt. Dit verschijnsel legt de burgerij druk kende lasten op, den werklooze armoe de. Hoewel de oorzaken van de cris s niet door de plaatselijke overheid kun nen worden opgeheven, doet deze, in samenwerking met de regeering, het uiterste om tot werkverschaffing te ko men. Groote werken zijn reeds uitbe voerd, andere zullen zeer spoedig tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast aldus B. en W. o. i, zeer terecht moet het van het grootste belang wor den geacht, dat ook de burgerij actief medewerkt aan de bestrijding van de werkloosheid. Reeds verleenden een 16- t,al burgers, vertegenwoordigers van met name onder de circulaire genoemde organisaties, deze medewerking, door dat zij bereid waren zitting te nemen in 'n door B. en W. ingestelde commissie voor „Meer-werk-actie". Deze commis sie wenscht, zooals bekend, de aandacht te vestigen op het feit, dat vele burgers thans in staat zijn tot werkverruiming bij te dragen. B. en W. meenen deze gedachte ten zeerste te moeten ondersteunen en zij achten het dan ook v,an het grootste belang, dat de geheele bevolk ng van de beteekenis daarvan doordrongen wordt. Ieder zie in zijn woning, zijn werkplaats, zijn fabriek rond en beslui te het noodige te doen verrichten, dat hij al lang, m'sschien al te lang, heeft uitgesteld. Elke opdracht, van welken omvang ook, is welkom. B. en W. wek ken op om te trachten zooveel mogelijk arbeiders in een bedrijf te plaatsen en daarbij aandacht te schenken aan den nood der jongere werkloozen. Als het financieel mogelijk is, geve men op drachten. Men bedenke, dat uitbreiding van de werkgelegenheid leidt tot ver De Kermisinschrijving. Bij de inschrijving voor de plaatsen op de kermis 1937, die v,an 2 tot 7 Aug. zal worden gehouden, is o.a. plaats ge gund aan een miniatuur race-baan; een golfbaan, een auto-shooter, 'n raketten- baan, een vroolijk rad, een vogelpiek, 'n ,,vliegbommensport", een „knikkersport"" en derbyrennen. Verder aan een be'gnet- kraam van Hoefenagel, firma Forton, die hier ettelijke jaren geregeld de ker mis bezocht; aan een schiettent, een somnabule, een vlooientheater, een kunstglasblijzerij, een kindercaroussel (Pottenmarkt), 4 nougatkramen, 3 gebak- WEMELDINGE. Vrijdagavond had in de voormal ge bewaarschool de jaarver gadering van den Bijzonderen Vrijwilü- gen Landstorm p'aats. De voorzitter, burgemeester Keijzer heette de aanwe- iederlz'&en barte'ijk welkom, inzonderheid overste Bierman, overste Brums en den secretaris le res. luitenant Eckhardt. Spr. wees er in zijn openingswoord op dat wij zeer woelige tijden beleven en zeide dat wij nog dankbaar mogen zijn nog rustig te kunnen vergaderen. Spr. was bij de gebeurtenissen van verloving en het huwelijk van onze gelielde kroonprinses ten zeerste getroffen door de getoonde belangstelling en zeide al er tolk te zijn dat hij hoopt dat Gods ze gen daarop rusten mag. Daarna werd staande het 2e couplet van het Wilhel mus gezongen. Vervolgens werd het woord gevoerd door overste Bierman als voorzitter van het gewestelijk verband Zeeland, daar- (Ingez. Med kramen, waarvan een op den Dam; 3 I na door den nieuwen commandant over- patates frites-kr,amen, palingkramen enz. I s*e Bruins en tot s'ot door den secreta- Het financ'eeie resultaat is dat thans I taris den heer Eckhardt. reeds pngeveer f 200 meer is ontvangen I Overste Bierman reikte aan drie leden dan verleden j,aar, terwijl er steeds nog I van de afdeeling' nl aan Jan van Weele bedragen bijkomen tusschen inschrijving! met 175 punten, aan C. Veerhoek 178 p. en opening der kermis. OOSTKAPELLE. Vrijdagavond vierde de Geref. meisjesvereeniging haar jaar feest in de Chr. school. Opgevoerd werd I „Het spreekuur van den Bondsdókter", hetgeen veel bijval oogstte. Verder werd de avond doorgebracht met zang en voordrachten. Mevr. Van Dijken, eere- presidente, sprak een slotwoord. Gevonden voorwerpen, OOSTKAPELLE, Belastingplaatje, S. Louwerse; knipmes, E. Abrahamse, A 173; kinderhandschoen, gemeenteveld wachter; boerenmeisjesmutsstrik, J. Gel dof, A 217. O, EN W. SOUBURG. In verband met het succes der laatste feesten en de ver schillende die nog in 't verschiet liggen, zijn er hier verschillende buurtvereeni- gingen met blijvend karakter opgericht. Zaterdag is de huishoudster van den heer C. aan de Burchtstraat alhier uitgegleden op de straat achter de wo ning, waarbij zij zoo ongelukkig terecht is gekomen, dat zij een harer armen brak. ZOUTELANDE. Vrijdagavond kwam de vereeniging „De School met den Bij bel" in jaarvergadering bijeen, onder voorzitterschap van ds. W. Oosthoek. De school wordt door 125 leerlingen bezocht en het ledental der vereeniging bedraagt 113. Het afgeloopen jaar is voor de ver eeniging en het onderwijs een goed jaar geweest. In 1936 is 100 afgelost en ten gevolge van verandering van geldschie ter, voor anderhalf jaar rente betaald, terwijl het verlies maar 9 bedraagt. 1936 is dus ook finantieel een goed jaar geweest. De heeren H. Maas en S. van en aan D. de Witte 187 p. het diploma voor scherpschutter uit. DE POLITIEK-FINANCIEELE SCHANDALEN. Een rapport waarin verschei den instellingen aan de kaak worden gesteld. De Brusselsche correspondent van de N.R.C. meldt: De leden van het parlement hebben Vrijdag het in druk verschenen rapport van de commissie-Servais ontvangen. Deze commissie werd op 11 Augustus 1936 door de regeering op aandrang van het parlement geïnstalleerd, met het doel een onderzoek in te stellen naar de politiek-financieele schandalen, die zich in de jaren 1933'34 en begin 1935 zouden hebben voorgdaan. Het rapport beslaat 20 pagina's. De conclusies van de commissie zijn zeer streng voor de leiding van de on der rijkscontrole werkende Algemeene Spaar- en Lijfrente-Bank. Verscheidene credietverleeningen aan financieele en niet-industrieele on dernemingen zouden gedaan zijn onder druk van politieke zijde. Niet altijd wer den de statutaire bepalingen strikt in acht genomen. De commissie is dan ook van oordeel, dat geen persoon met een politiek mandaat bekleed, in den raad van beheer van deze instellingen zitting zou mogen hebben. Ook de Nationale Mij. voor Credietverleening aan de In dustrie en een andere soortgelijke in stelling, de A.N.I.C. zijn naar het oor deel van de commissie niet altijd met de vereischte omzichtigheid te werk ge- Sluis werden tot bestuursleden herko-,| gaan. De commissie klaagt onder meer over het feit, dat de groote bank-onder- RAAD VAN HOEDEKENSKERKE. HOEDEKENSKERKE. In de Vrijdag gehouden vergadering van den Raad was de heer C. Chamuleau wegens ziekte af wezig, O.m. was ingekomen een verzoek van A. Rijk om verharding van 'n gedeelte van den Kaneelpolderdijk. Dit werd in han den gesteld van B. en W. om advies. Van de landarbeidersvereeniging „Ei gen Erf" was een verzoek ingekomen om gelden te voteeren voor het stichten van een zoo genaamd plaatsje. Aangezien de grondaankoop alleen ongeveer f 1700 per gemet bedraagt werd besloten afwijzend I Ho^enTrankerf nemingen die van den financieelen steun door de Nationale Mij. voor Credietver leening verstrekt, profiteerden, in den raad van beheer van deze maatschappij vertegenwoordigd waren. Onder druk van de toenmalige regeering werden vertegenwoordigingen van de groote banken in dezen raad van beheer opge nomen. De controle van de regeering van 1933 op de Spaar- en Lijfrentebank, de Nationale Mij. voor Credietverleening en de A.N.I.C. is absoluut ontoereikend geweest. De commissie raamt het verlies, door de schatkist uit hoofde van deze cre dietverleening geleden, op ruim 136 mil- op dit verzoek te beschikken. De erva ringen, met de uitvoering van de landar- beiderswet opgedaan, heeft de gemeente reeds zooveel stroppen bezorgd dat de Raad deze stroppen niet wenscht te vergrooten. De heer J. Beulens onthield zich daarbij van stemming. Getracht zal worden eenig'e werk zaamheden bestaande uit het effenen van gronden, aan part'culieren toebe- hoorend, en het delven van waterleidin gen, bij wijze van werkverschaffingen te doen uitvoeren. Daarbij zal er echter op worden aangedrongen dat een uurloon van 22 cent in plaats van het voorge stelde bedrag ad f 0,20 per uur zal wor den uitbetaald. Een verzoek van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten om toe te tre den als lid dier vereéniging werd voor kennisgeving aangenomen. Tevens werd besloten niet toe te treden tot de ver eeniging voor luchtbescherming, Overeenkomstig een verzoek van Ged, Staten werd de verordening tot heffing van besmettelijke ziekteg'elden gewij zigd. De v o o r z. deelde mede, dat hij verder van de Kroon niets vernomen had inzake het door hem ter vernietiging voorgedragen Raadsbesluit waarbij de heer P. Westdijk te Heinkenszand werd benoemd tot controleur van de steun- verleening in deze gemeente. Hij zal In de verschillende resoluties wordt verder gehandeld over de vrijgevigheic van den Belgischen Boerenbond, die onder meer 1 millioen franken ter be schikking stelde van een bekende ka tholieke krant; over de Belgische Bank van den Arbeid, een socialistische on derneming, over de discontovoorwaar- den van de Nationale Bank van België het geval-Fabri enz. Dat de publicatie van dit rapport in het parlement tot een zeer vinnig de bat aanleiding zal geven, staat nu reeds vast. De communistische krant La voix du peuple deelde al mede, dat de com munistische fractie een wetsvoorstel aan het presidium van de Kamer heeft overgemaakt, waarbij oud-premier Theunis oud-minister van financiën Gutt en oud-minister van koloniën Charles in staat van beschuldiging wor den gesteld, en naar het hooggerechts hof worden verwezen. Ook de Rexisten en Vlaamsch-nationalisten zullen van deze gelegenheid natuurlijk een dank baar gebruik maken om de regeering te bestoken.. Minister-president van Zeeland heeft van zijn kant reeds laten weten dat hij volgende week in den senaat een debat over het rapport en de politieke en technische aspecten van de Men- delsshon-leening zal aanvaarden. Men verwacht nu dan ook in parlementaire kringen eenige zeer bewogen vergade ringen. DE RECHTERS MOGEN NIET MEER AAN POLITIEK DOEN. Beneden de waardigheid der magistratuur. De voorz'tter van het Beroepshof te Brussel heeft een schrijven verzonden aan alle Rechtbanken, waarbij aan alle leden der Rechterlijke Macht verboden, wordt aanwezig te zijn op politieke ver gaderingen, en meeting'en. Deze vergade ringen, zegt het verbod, zijn thans zóó in strijd met de waardigheid van de magistratuur -geworden, dat gevaar be staat, dat het vertrouwen van het pu bliek in de onpartijdigheid van de magi straten aan het wankelen wordt ge bracht. Hitier .spreekt in den Rijksdag. Duitschland heeft Zaterdag het feit herdacht, dat vier jaren geleden op den 30sten Januari 1933 Adolf Hitler door rijkspresident Von Hindenburg tot rijkskanselier werd benoemd. Vier jaar heeft Duitschland dus thans onder na- tionaal-socialistisch bewind gestaan. Aanvankelijk, d.w.z. de eerste maanden, deelden de nazi's de macht met enkele conservatieve groepen onder leiding van Von Papen en Hugenberg, Deze beide mannen dachten Hitier naar hun pijpen te kunnen laten dansen, omdat zij het waren, die Von Hindenburg er toe be wogen, Hitler minister-president te ma ken. Het is echter een beetje anders uit gekomen, Stelselmatig werd alle oppo sitie uitgeroeid. Naast de N.S.D.A.P. werd geen enkele andere partij meer ge duld. Hugenberg verdween al spoedig geheel van het politieke tooneel. De gladde Von Papen werd naar den diplo- matieken dienst verdrongen. Hij is thans gezant te Weenen, zooals men weet. Het levende lijk. Het hoogtepunt van de herdenkings feesten vormde de bijeenkomst van den Rijksdag, waarin Hitier een groote rede uitsprak. (Onder de Kroniek v. d. Dag vindt men een verslag dezer rede.) Wie voor zijn radio-toestel naar een en ander heeft geluisterd, zal opnieuw verbaasd hebben gestaan, over de „apekool" van deze Rijksdagbijeenkomsten. De voor zitter, de heer Goering, trad op als com mandant van een stel recruten. Op de agenda stond als voornaamste voorstel: verlenging van de volmachten-wet, in houdende, dat de regeering zonder raad pleging van den Rijksdag opnieuw (voor den tijd van vier jaar) alle mogelijke wet ten mag uitvaardigen. Wie het er mee eens is, zeide Goering, sta op! En als één man verhieven de ruim 700 afge vaardigden zich van hun zetels, zich al dus zonder eenig commentaar van elke deelneming aan het bestuur van het land uitsluitend. Waartoe houdt men dit le vende lijk van een Rijksdag nog langer in stand? Om de 741 afgevaardigden aan een goed inkomen te helpen? Het kost het Duitsche rijk niet minder dan 5K\ millioen mark per jaar. DE DUITSCHERS MOGEN VOORTAAN GEEN NOBEL-PRIJS MEER AANNEMEN. Na de rede van Hitier heeft Goering meegedeeld, dat de Führer de volgende decreten had afgekondigd: le. Om voortaan beschamende ge beurtenissen te voorkomen, beschik ik,- met ingang van heden de sbchting van een „Duitschen nationalen prijs voor kunst en wetenschap." Deze nationale prijs zal jaarlijks wor den toegekend aan drie verdienstelijke Duitschers en bedraagt voor elk van hen. 100,000 rm." 2e. „Hiermede wordt het Duitschers voortaan verboden den Nobel-prijs te aanvaarden. De uitvoerende bepalingen zullen wor den uitgegeven door den rijksminister voor propaganda en volksvoorlichting. Deze decreten houden verband met 't feit, dat een paar maanden geleden een Nobeplrijs werd toegekend aan den Duit- scher Carl von Ossietsky, een „pacifist", die de nazi's een paar j,aar in een con centratie-kamp hebben gehuisvest (zeer tot schade van zijn gezondheid), omdat hij in zijn geschriften Duitschland zou hebben „verr.aden." Berlijn in feesttooi. Geheel Berlijn was Zondag een vlag- genzee. Terwijl delegaties der Hitler- jeugd opmarcheerden, verdrongen de menschen zich, diep in hun mantels ge huld, op de balkons en voor de ramen. Het 'w,as ijzig koud. Reeds zeer vroeg n den ochtend was de groote trek naar de Wilhelmplatz begonnen. Duizenden en duizenden seerden de hevige koude om zoo dicht mogelijk in de buurt der regeeringsge- bouwen het feest van den vierden ver jaardag van het nation,aal-socialstische regime mede te vieren en het voorbij trekken der troepen gade te slaan.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 6