n BAKHUIS ECHTE GELDEISCHE T Mevr. v. d. Bent, Drogisterij SCHULTE&THIEME BEROEPSKEUZE LEO HELDER - Opticien. K. MEERTEHS Jr. MODERN WOONHUIS I IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG N.V. UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK BURGERLIJKEN STAND. ADVERTENTIEN. Inteekenaren Prijs per flacon 50 cent. 4 pCt PANDBRIEVEN:* 100%pCt 3^pCt PANDBRIEVEN a 99pCt ADMINISTRATIEVE KRACHT KLEINE ADVERTENTIES MARKTBERICHTEN. Dinsdag is een bij uitstek geschikte dag voor zuurkool! 1832 1937 REEDS MEER DAN 100 JAAR STAAT AAN DE SPITS. Kwaliteit is dus gewaarborgd. PROFITEERT DAARVAN EN KOOPT GEEN ANDERE. CURSUS M.O. BOEKHOUDEN (K XII en Q) en STAATSPRACTIJK DIPLOMA HELDERZIENDE, Rotterdani - Tel. 34632. Heemraadssingel W.Z. 153 TE HUUR CRISISBEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Als Uw kinderen Levertraan moeten gebruiken, geeft ze dan d i beste. Wij ontvangen rechtstreeks uit Noorwegen. UTR EC HT Openbare Verpachting Personeel gevraagd Koop en Verkoop Vraag en Aanbod Hands! en Winkel Huur en Verhuur Diversen Ik noem het zacht uitgedrukt een schandaal, dat men de familieleden geen enkele mededeling kon doen, zestien uren nadat de boot te M. had moeten aankomen. Dat de directie over dit alles na mijn schrijven het stilzwijgen heeft bewaard, is voor mij de erkenning, dat de feiten zich hebben toegedragen, zoals ik die in het algemeen belang heb menen te moeten publiceren. Ik heb niemand onaangenaam willen zijn, ook het personeel der boot niet, maar heb alleen willen bereiken, dat de directie der Middelburgse Mij. voor Stoomvaart zich de zorgen voo,r de pas sagiers zal aantrekken, zoals het be hoort te zijn: Des mensen waardig! L. P. VAN OORSCHOT, Vlissingen. [Waar de heer Gast zijn ingezonden stuk in de Vlissingsche Courant met zijn naam ondertekende, en in ons blad zich noemde: „Een opvarende van het s.s. „Thor", heeft de schr. van bovenstaand stuk terecht gemeend niet indis creet te zijn, ook in ons blad den heer Gast met zijn naam als den schrijver te noemen. Red.] Na lezing van beide ingezonden stuk ken, betreffende het aan den grond va ren van het s.s. Thor VII, wil ik Be de inzenders even antwoorden. Ik w,as nl. dien dag ook passagier op genoemd s.s., en aangezien ik zelf ongeveer twintig jaar in dat vak ben, meen !k. bevoegd te L«ijn hierover iets te zeggen. W,at be treft de „Zorg voor passagiers", heeft de heer Van Oorschot zijn stuk niet zoo erg gelukkig genomen. Het personeel in het algemeen, en de hofmeester in net bijzonder hebben alles gedaan wat in hun vermogen was, het den passagiers zoo aangenaam mogelijk te ma ken, en te geven wat zij te geven had den. De hofmeester heeft zelfs aan alle passag ers gratis koffie, chocolade enz', verstrekt. Het is dus anders dan een ge lijkstelling met vee, zooals de heer Van Oorschot schrijft. Nu heb ik nog een antwoord voor: „Een opvarende van het s.s, Thor". Deze schrijft dat de kapitein van het genoemde s.s. al circa 3 jaar den reserve- dienst waarneemt. Dat lijkt heel wat, maar opzichzelf is dat niet zoo veel. want dan heeft d e kapitein dit traject misschien zes of zeven maal bevaren, en dat is lang niet voldoende, om een tra ject als de Zandkreek, behoorlijk te kennen, d.w.z. als het donker en slecht zicht is. Dat deze kapitein niet genoeg bekend was, had hij 's middags al doen blijken, toen hij tusschen D ntel en Zijpe een omweg van een half uur had ge maakt. Ik zag toen al duidelijk d,at de kapitein absoluut niet bekend was op deze route. Toen te Zijpe de heer Ingel- se met vrouw en kind aan boord kwa men, heb ik die dan ook aangeraden om te Kortgene de boot te verlaten, en per autobus van Wolfaartsdijk naar Middelburg verder te reizen, daar het duidelijk te z en was, dat de boot in donker niet te Veere zou komen. Hij kwam echter niet te Kortgene, Bij het inioopen vein de Zandkreek, zag ik, toen ik door de patrijspoorten van de kajuit keek, dat de boot geheel uit de koers liep, en eer ik tijd had naar boven te gaan en te waarschuwen dat het m s liep zat de boot al aan den rfr-^nd. Dat De( niet zoo erg mistig was, blijkt wel hier uit, dat ik, beneden in ue ue iwo dige boeien en tonnen zag. Ze hadden met een klein beetje bekendheid dit toch op de brug ook moeten zien. Ten slotte wil ik dus hiermede zeggen, dat niet de schuld bij het personeel schuilt maar bij de M, M. v. S. die m. i. dege lijk verplicht is, te zorgen dat op een passag ersschip geroutineerd personeel aanwezig is. S. J. Engelvaart, Kade, Colijnsplaat. Rotterdam, 1 Febr. Op de vee markt van heden was de aanvoer in totaal 2409 dieren, Ongeveer verdeeld als volgt: vette runderen 556, vette kal veren 203, nuchtere kalveren 26, var kens 813, schapen of lammeren 793, bok ken of geiten 18. Vette koeien: le kw. 65, 2e kw. 58, 3è kw. 4250. Vette ossen: le kw. 62, 2e kw. 55, 3e kw, 4652. Vette kalve ren: le kw. 93, 2e kw. 83, 3e kw. 6070. Varkens (levend gewicht): le kw. 46, 2e kw, 45, 3e kw, 44. Schapen: le kw. 46, 2e kw. 39, 3e kw. 32. Lammeren: le kw. 49, 2e kw, 40, 3e kw. 30 alles per kg. Schapen: le kw. 25, 2e kw. 18, 3e kw. 14, Lameeren: le kw. 21, 2e kwm. 18, 3e kw, 12, alles per stuk. Vette koe en en ossen handel redelijk tot hoogere prijzen. Prima koe tot 70 ct., dito os tot 65 cent. Vette kalveren han del traag le en 2e soorten iets lager, 3e soort prijzen als vorige week. br.ma's tot 1,02, varkens handel tamelijk tot stij gende prijzen. Schapen en lammeren handel matig en prijzen vast. Er werden voor rekening van Sir Henry Deterding 50 stuks vette runderen aangekocht. Vlas. Aangevoerd uits'uitend schoon: van blauw: 3460 kg; prijzen: f 7082, van Groningsch: 3000 kg; prijzen: 68 75, van Hollandsch geel: 4300 kg; prijzen 7082, van wit Zeeuwsch: 600 kg; prijzen: 7082, van dauw-rood: 2500 kg; prijzen: 5562 cent. Stemming blijft vast en aanvoer geheel verkocht. Lijnzaad: voer f 68, zaai witbloei f 1010J4, Mosterdzaad: Geel f 1214, Blauw Maanzaad f 2123, Karwijzaad f 2223, Handel stug. Aardappelen: Kleine zandaardappe'en 23 c., zand idem 34 c., Zeeuwsche blauwe en bonte f 22,20, Blauwe po ters f 1,301,50, Poters Eigenheimers f 1 401.50, Zeeuw. Eigenheimers f 1,81 2, Brielsche idem f 1,902. Bevelan ders f 1.701,80, alles per hl. Binnenlandsche granen: Gerst Cheva lier f 9,05, haver f 7,507,75, erwten kleine groene f 810, schokkers f 14 18, bruine boonen f 9,5011,25. Buitenlandsche granen: la Plata mais f 137, disponibel; aangekomen f 136J4, stoomend na aankomst f 137138 X, Plata Cinquantine d.sponibel f 143. AMSTERDAMSCHE AARDAPPELMARKT. De Amsterdamsche aardappelprijzen w.aren heden: Zeeuwsche bonte en blauwe 2,70)3; Zeeuwsche eigenheimers 2,102,25; Zeenwsche poters 1,601,90; Friesche borgers 2,102,25; Noordholl, eigenhei mers 1,902,10; Noordholl. Bevelan ders 1,902,10; Andijker bonten en blauwen 2,102,25; Drentsche zand- aardappelen 1,902,20; Duinzandaar d- appelen 33,50 alles per hl. Aanvoer 281,000 kg. De heffing op boter. De heffing op boter en de vervoerver- gunning voor buitenlandsche boter :s voor deze week, behoudens tusschentijd- sche wijziging, vastgesteld op 80 cent per kg. Middelburg. Bevallen: W. M. Me'iefste-Maas d. Overleden: J. L, Verbeek 72 j geh. n> E, Willemse, P. J. van Damme 39 j. geh, met L. Krijger, C. van Sparrentak 86 j. wed. C. Janse, Ieseke. Bevallen: C. de Bruse geb. Wisse d.; De Heer en Mevrouw KRUYS TROLL geven met blijdschap ken nis van de geboorte van hunne Dochter JUDITH ANNETTE, Curasao, 28 Januari 1937. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders WILLEM DUVEKOT Sz. en MARIA J. J. COPPOOLSE, Woensdag 3 Februari hunne 45-ja- rige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. Vronwepolder, Februari 1937. Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog onver wachts, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootva der, de Heer ADRIAAN FRANCISCUS BLOKPOEL, in den ouderdom van ruim 67 jaren. Middelburg: A. P. BLOKPOEL- BECKERS. 's-Gravenhage: M. VERBOOG— BLOKPOEL. A. G. VERBOOG en Kinderen. Middelburg: H. W. BLOKPOEL. A. F. BLOKPOEL. P. E. VISSER— BLOKPOEL. H. J. VISSER en Kinderen. I. S. BLOKPOEL. L, T. BLOKPOEL— JENTINK en Kinderen. W. G. F. BLOKPOEL. M. BLOKPOEL— DE VOOGD en Kinderen. J. C. BLOKPOEL. J. S. BLOKPOEL. A. BLOKPOEL— DORLEIJN en Kinderen. Middelburg, 1 Februari 1937. N. Oostersche straat 14. Voor de vele blijken van belang stelling en medeleven op 24 Janu ari j.l. ontvangen, betuigen wij hierbij, mede namens onze kinde ren en behuwdkinderen, onzen har- telijken dank. P. KORTEKAAS. A. KORTEKAAS— v. d. WILK. Middelburg, 1 Februari 1937. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, die wij tijdens de ziekte en bij het overlijden van on zen lieven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer BARTEL IZAaK VAN VERRE, mochten ondervinden, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. Uit aller naam, H. W. VAN VERRE— GARRITSEN. Middelburg, 1 Februari 1937. Aan allen die ons blijken gaven van hunne deelneming, na 't over lijden van onzen geliefden Vader, CORNELIS WIJKHUYS, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. JANSE—WIJKHUYS. P. JANSE Azn. Biggekerke, 30 Januari 1937. II! Arbeidsbeurs Middelburg. Zitting Woensdagav. a.s, 78 uur. Ver. tot Bev. der Belangen vSlecht-Hoorenden Comité v. Arbeidsbemiddeling voor S. H. Zitting voor Vrouwen en Meisjes op 1ste en 3de Donderdag van de maand, 23 uur 's middags. Adres Mevrouw Ghijsenv. Mar ie, Korte Burg 9-10 Middelburg. Op den 31en Januari over leed te 's-Gravenhage onze beste Zwager en Oom, de Hoog Ed. Gestr. Heer P. S. GROEN, gepensionneerd Kolonel bij het Korps Mariniers. N. HIOOLEN—MACLEOD en Kinderen. Middelburg, 1 Febr. 1937. Heden overleed na een lang durig en smartelijk lijden on ze geliefde Echtgenoote, Zus ter, Behuwdzuster en Tante, CATHARINA SARA HUIJSSE, geb. De Wolff, in den ouderdom van 70 jaar. Uit aller naam, M. HUIJSSE. Domburg, 31 Januari 1937. f Waarom, dat weten wij zelf niet, maar weldat op Dinsdag de meeste zuurkool in ons bedrijf wordt verkocht. Mainzer Zuurkool 24 cent per kilo Holl. Zuurkool 16 ct. per kilo En, hygiënisch verpakt, ter wijl U een betere kwaliteit ontvangt. U óók Dinsdag klant voor onze zuurkool 1£ 1 Oogen, die slecht zien, kunnen dit niet lezen, tenzij zij naar den oogarts gaan en van den oogarts naar HELDER voor een bril. Prijzen laag. Prima vakwerk. Leden van Ziekenfondsen hooge winkelkorting. Lange Delft, Middelburg. Dr. K. Spruit, Noordsingel 14, M'burg. Boekhouden, Handels techniek. Drs. J. Scheltens, Zuidsingel 78 M'burg. Wiskunde, Handelsrekenen, Bedrijfshuishoudk. Mr. A. J. G. C. C. Mes, Dam 2, M'burg. Handelsrecht, Economie. Inlichtingen en prospectus bij ieder der docenten. Middelburg werkt door eigen kracht. Helpt U door deze moeilijke tijden heen, ook op zakengebied. Velen hebben hun geluk en wederopbouw aan haar te danken. Werkt voor alle standen. Succes verzekerd. Is da gelijks te spreken, ook per brief en foto. CONSULT 2.50. Voor eenige maanden TE HUUR GEVRAAGD PAKHUISJE of afgesloten DROGE BERGPLAATS Br. letter P. Boekhandel den Boer, Markt Middelburg voor de Loterij van Vrouwelijke handwerken worden beleefd ver zocht de toegezegde prijzen in ta zenden vóór Dinsdag 9 Fe bruari. Loten a f 1verkrijgbaar bij i den Heer VAN BENTHEM JUT- j TING en op de tentoonstelling te i Middelburg. aan den Blauwendijk Middelburg. Adres L. F. GROOSMAN, Korte Delft Middelburg. Gevraagd te Middelburg FLINKE DIENSTBODE Zelfstandig kunnende wei ken en koken. Eenige kennis van naaien verdient aanbeveling. Brieven on der no. 4753 bureau van dit blad. STEUNVERGOEDING ERWTEN EN VELDBOONEN, De Nederlandsche Akkerbouw- centrale maakt bekend, dat de steunvergoeding voor groene erw ten van de kwaliteitsklasse C, ge denatureerd in het tijdvak 18 Ja nuari 1937 tot en met 23 Januari 1937, 1.20 per 100 kg zal bedra gen. Voor in datzelfde tijdvak gede natureerde groene erwten van de laagste klasse en andere erwten is de steunvergoeding bepaald op 0.70 per 100 kg. De steunvergoeding voor veld- boonen, welke volgens de datee ring van het dorschbriefje zijn ge- dorscht in het tijdvak 18 Januari 1917 tot en met 23 Januari 1937, zal 1.75 per 100 kg bedragen. LIJST VAN EIGENAARS OF BEHEERDERS VAN PAARDEN. De Burgemeester van Middel burg maakt bekend, dat gedurende de maand Februari a.s, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage is neergelegd de alphabeti- sche lijst houdende de namen der in deze gemeente metterwoon ge vestigde eigenaars of beheerders van een of meer ter vordering of ter keuring aan te bieden paarden opgemaakt ingevolge artikel 17 van het Inkwartieringsbesluit. Middelburg, 28 Januari 1937. De Burgemeester voornoemd, M. FERNHOUT. Levertraan vormt gezonde en sterke kinde ren. Noorse Medicinale Levertraan is wereld beroemd om haar goede kwaliteit. Een theelepeltje van onze Levertraan bevat meer Vita minen A en D dan de grootste hoeveelheid melk en boter, die men per dag verbruiken kan. De fles wordt berekend en teruggenomen voor 15 cent. PANDBRIEVEN f60.000.000. RESERVES f2.220.429.76 De Bank stelt beschikbaar: II. Alle 4'/2 pCt Pandbrieven kunnen tot nader bericht omgewis seld worde# in 4 pCt a 100' U pCt of 3'/2 pCt a 99 pCt. De Directie Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG KLEINE N.V. vraagt Aanvangsalaris f 25.- per week Brieven onder No. 227 Boekhandel Hildernisse, Middelburg. van 45 perceelen LAND en DIJK, van het Burg. Armbestuur van Wolphaartsdijk, op Donderdag 4 Februari a.s., om 1 uur, bij den Heer J. Poleij, Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. iiiiiiiniiiiiaiii MEISJE GEVRAAGD voor 'smor- gens. Aanmelden 's avonds 78 uur Bosdijk, Stationsstraat 9 te Middelburg. NETTE WERKSTER GEVRAAGD voor twee halve dagen per week bij man-alleen (geen winkel). Brie ven No. 4755, Bureau van dit Blad. EEN HUIS TE KOOP. Nieuwe Vlissingsche weg E 135 bij Middel burg. Te bevragen aldaar. TE KOOP GEVRAAGD 4-pers Ford '30 of '31. Brieven met prijs opgaaf onder no. 226 Boekhandel Hildernisse, Middelburg. MOOIE GROOTE Slobbroeken, wollen truien, jurkjes, pakjes, wol len dames- en kinderkousen. Deze week nog koopjes in restanten. Zie de etalage. Mej. Poppe, Graven straat 86 Middelburg. BENEDENWONING of huisje-al leen te huur gevraagd te M'burg. Prijs 3.50 a 4 per week. Brie ven No. 4756, Bureau van dit Blad. TE HUUR GEVRAAGD te Mid- delburg nette woning voor groot gezin. Brieven No. 4754, Bureau van dit Blad. WEGENS STERFGEVAL is de zaak van P. Castel, Schuitvlotstr. M'burg a.s. Woensdag van 11 tot 5.30 uur gesloten. DE MUZIEKVEREENIGING „Luc- tor et Emergo" te Zoutelande heeft tot haar Directeur benoemd K. P. A. Broerse te Vlissingen, thans Di recteur te Serooskerke (W.). EENIGE DAMES en Heeren gevr. voor gezamenlijk dansen te leeren, en later samen een club op te rich ten. Leeft. 20-25 j. Inl. adres Korte Delft 2, Middelburg (winkel), in de middaguren. Electr. Drukkerij G. W. dea Boer, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 4