SlliTËNLAND. GEMENGD NIEUWS. INGEZONDEN STUKKEN. SÜ» r,e, JtCCa SPANJE. JAPAN. VER. STATEN. RUST AAN HET MADRILEENSCHE JpRONi. Aan het front van Madrid was het gisteren rustig. Het slechte weer belem mert de activiteit, der strijdenden. In het front rondom Madrid zijn geen wijzigin gen gekomen. Eenige aanvallen der op standelingen bij Usera, het Westerpark en de la Reina werden door de regeeringstroepen afgeslagen. oj aansch tsitiLea door opstan delingen bezet. Een tiental ambtenaren der regee ring van Madrid, die uit Spaansch Gui nea in Bordeaux is aangekomen, beves tigt, dat deze kolonie zonder tegenstand is bezet door de troepen en ambtenaren der regeering van Burgos. De ambtena ren der regeering van, Madrid zijn naar Fransch gebied uitgeweken en wachten om naar Europa terug te keeren. BOTSINGEN IN SEVILLA Duitsdie officieren zouden Spaan sch e officieren hebben neerge schoten. De „D,aily Herald" publiceert uit G - braltar een bericht van zijn correspon dent, die meldt, dat hooggeplaatste rechtsche officieren in Sevilla doodge schoten zijn tijdens een min atuur-veld- slag met Duitsche officieren, die in de rijen v,an Franco strijden. De desbetref fende berichten zijn gisteren in Gibraltar yernomen. Ondanks de pog ngen van de autoriteiten in Sevilla ze geheim te hou den. Alle telefoonverbindingen tusschen Sevilla en andere deelen van Zuid-Span- je zijn afgesneden, Radio-Sev 11a is ge durende een ongewoon langen tijd zwij gende gebleven over de ontwikkeling van den toestand. Vernomen wordt aldus de corres pondent verder dat een Duitsche of ficier eenige kleineerende opmerkingen heeft gemaakt over het opstandeling'en- leger, waarvoor de voortreffelijk geoe fende Du tschers de diepste minachting hebben. Een Spaansch officier ging op deze woorden in en binnen enkele minu ten waren een aantal Duitsche en Spaansche officieren bij den twist be trokken. Revolvers werden getrokken en de botsing eindigde met den dood van een aantal Spaansche officieren. HlISf AND DE DOODVONNISSEN REEDS VOLTROKKEN. Massa-executie met een machi ne-geweer. Het hooger beroep van al degenen, die in het politieke proces te Moskou ter döod zijn veroordeeld is verworpen. Het "Fransche communistische dag blad „l'Humanité" meldt, dat de dertien ter dood veroordeelden reeds Zondag avond terechtgesteld zijn, De correspondent van de „Da ly Mail meldt, dat de vonnissen met een ma chinegeweer werden voltrokken. Diï" be richt is echter nog niet bevestigd. De veroordeelden vernamen gister middag, dat het doodvonnis bekracht'gd was, Piatakof kon eerst geen woord uitbrengen. Toen hij zich hersteld had, vroeg hij naar zijn vrouw. Men ant woordde hem, dat zij in de gevangenis w,as opgesloten. Muralof hoorde de mc- dedeeling met een ironischen grijns aan. Versch llende andere veroordeelden verloren het bewustzijn. Omtrent het lot van mevrouw Sokol- nikof is niets bekend. Het verluidt, dat zij naar het eiland Slovietsky is ver bannen, (Jok verluidt, dat de weduwe v,an Lenin, Kroepskaja, in arrest is ge steld. DE KABINETSCRISIS OPGELOST. Generaal Hayasji is er in geslaagd een kabinet samen te stellen. Als minister van buitenlandsche zaken zal de heer Saito, Japansch ambassadeur te Wash ington, in de nieuwe regeering zitting nemen. Minister van oorlog is luitenant- generaal Kamoera geworden. Het leger heeft zich met de samen stelling van dit kabinet accoord ver klaard, zoodat verwacht kan worden, dat het evenals het vorige aan den mili tairen leiband zal loopen. We zijn er be nieuwd naarj hoe het parlement de nieu we regeering zal ontvangen. Of zou de eerste regeeringsdaad van Hayasji zijn het te ontbinden en nieuwe verkiezin gen uit te schrijven, in de hoop, dat er een gewilliger „volksvertegenwoordi ging" tot stand komt? DE OVERSTROOMINGSRAMP. 100.000 arbeiders werken aan de dijken. De rivier de Mississippi heeft gister in de buurt van Memphis een breuk van een halve mijl lengte geslagen in de dij ken nabij de spoorlijn KentuckyTen nessee, waardoor het lager gelegen land zeven voet diep onder water kwam te staan. Het dorpje Bessie was het cen trum van angst en vernieling. Mannen, vrouwen en kinderen wisten zich in vei ligheid te brengen, maar niemand was bij machte den waterstroom te keeren, terwijl rondom Ridgely, dat reeds ge heel verlaten is, de watersnood in he vigheid toenam. Het eenige lichtpunt vormt volgens de legeringenieurs het gebied rondom New-Madrid in Missou ri, waar de druk op den rivierdijk ver minderd zal worden. Naar het zuiden, langs het 1200 mijl lange dijkstelsel, was geen onmiddellijk gevaar te duchten. Eenige uren na den doorbraak rappor teerden de ingenieurs, dat het water in de Mississippi begon terug te stroo men. Indien het water zijn stroom blijft, terugvinden, zal het gevaar voor Tip- tonville en Reelfoot-Lake zijn afge wend. In Louisville hebben de federale troe pen het Westelijk deel der stad afgeef en een uit ijzer opgetrokken quarantai ne ingericht om epidemische ziekten als d^senter'e en typhus te vermijden. In het geheel werken 100 Ooo "rbp;rVs-- aan de dijken. Het weerbericht voor spelde regen en koude voor Ohio, Ten nessee, Kentucky en West-Virginia. Omtrent de slachtoffers van den wa tersnood wordt gemeld, dat 366 men- schen den dood hebben gevonden, een millioen dakloos zijn, terwijl de aange richte schade geschat wordt op een half millioen dollars. De giften voor hu-'pver- leening zijn tot acht millioen dollar ge stegen. Naar schatting der bevoegde ambtenaren is uit het dal van de Ohio 300 millioen ton vruchtbare dekaarde door het water weggespoeld. NEGEN KINDEREN SLACHTOFFERS VAN HET IJS. Het onbetrouwbare ijs heeft Zaterdag en Zondag in totaal aan negen kinderen, die zich op dit ijs hadden g'ewaagd, het i leven gekost. Drie broertjes verdronken nabij ZwolIerkerspeL In de buurtschap-Herculo onder de gemeente Zwollerkerspel zijn Zondag morgen drie zoontjes van de familie Cuper aldaar, resp. elf, negen en acht jaar, door het ijs gezakt en verdronken. De drie kinderen bevonden zich op het ijs van de kolk, waar des zomers het Kristal-bad is gevestigd. Zij vermaakten zich met het vangen van waterhoentjes. Plotseling brak het ijs op de plek, waar de elfjarige Johan en de negenjarige Hendrik stonden. Toen de achtjarige Marinus zag wat er gebeurde, schoot hij zijn broertjes te hulp, doch dezen trokken in hun angst Marinus het water in. Op den wa'kant stond een vierde broertje en een jongetje van zes jaar, dat onmiddellijk hulp ging halen. Hij liep naar buren, die er na drie kwartier in slaagden de kinderen op te halen. De levensgeesten waren op dat moment evenwel reeds geweken. Niettemin heeft een ontboden geneesheer nog geruimen tijd kunstmatige ademhaling toegepast. De slachtoffertjes zijn de drie oudste kinderen van den jachtopziener Cuper. De deelneming met het diepgetroffen ge zin, dat nog slechts drie kinderen heeft mogen behouden, is vanzelfsprekend zeer groot, Twee kinderen bij schaatsen rijden verdronken. Op een toegevroren poel nabij Beek onder Princenhage, waren gistermiddag vier kinderen aan het schaatsenrijden, toen het ijs plotseling bezweek en twee kinderen, een zoontje en een dochtertje van den heer A. Peemen, resp. elf en tien jaar oud, onder water verdwenen. De twee andere kinderen zijn onmiddel lijk hulp gaan" halen. Met behulp van een ladder hebben omwonenden en twee kinderen na ongeveer tien minuten op het droge gebracht. De levensgeesten waren toen geweken. Kunstmatige adem haling mocht niet meer baten. Broer en zusje in een wak ge reden. Gistermiddag waren twee kinderen van den landbouwer K. van Orsouw, te Oyen (N.B.) de negenjarige Carolina en haar veertienjarig broertje Martien, gaan schaatsenrijden. Toen de schemer inviel, wilde de vader zich op de hoogte stel len waar zijn kinderen zich bevonden. Hij zocht de omliggende bevroren wate ren af, doch vergeefs. Ongerust geworden, waarschuwde hij de andere leden uit het talrijke gezin en weldra toog men er in alle richtingen op uit. Ook vele inwoners van Oyen sloten zich bij hen aan, Eerst laat in den avond tegen negen uur, werd van de vermis sing aangifte gedaan bij den gemeente veldwachter. Ne urenlang zoeken, te ongeveer half twee, ontdekte men aan den Hemelrijk- schen Waard langs eet. afgesloten ge deelte van de Maas, dat was bevroren, afdrukken van kindervoetstappen in de sneeuw, H:er zag men al gauw een wak en na korten tijd dreggen, werden de lijkjes van de vermiste kinderen opge haald Ze hadden de schaatsen nog on der. De deernis met het zoo zwaar ge troffen gezin Van Orsouw is groot. Meisje verdronken. Zaterdagmiddag zijn twee meisjes en een jongen, die op een dichtgevroren ven nabij Boxtel aan het schaatsen wa ren, door het ijs gezakt. Een der meisjes en de jongen konden door handreiking worden gered. De 16-jarige S. S. werd eerst na tien minuten boven water ge-' bracht. Kunstmatige ademhaling kon niet meer baten. Jongen bij schaatsenrijden ver dronken. Zaterdagmiddag is te Millingen de 12- jarige zoon van den heer O. bij het schaatsenrijden door het ijs gezakt en verdronken. Na een half uur dreggen is het lijk opgehaald; DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER. Sittard: 1 doode. Zaterdagavond is op den rijksweg te Sittard de 50-jarige stationsbeambte A. J. Gruyters toen hij, gezeten op zijn rij wiel, den weg wi'de oversteken ci or n hem achterop rijdende personen-auto gegrepen en eenige meters mee^esieurd. De man was bijna op slag dood. ïêr tlfs s a VOETBAL. TuruP. S. V. 10. Zaterdag werd te Duesseldorf een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen de plaatselijke voetbalvereeni<Jing Turu en P. S. V. uit Eindhoven, Reeds voor de rust werd de Nederlandsche doelman eenmaal gepasseerd. Met dezen 10- stand kwam ook het e'nde, ATHLETIEK. Een nationale dameswedstrijd in Zeeland? De commissie voor dames athlePek, organisatorisch onderdeel van de K.N.A. U.. besloot krachtige pogingen in het werk te stel1en met Pinksteren een na- tionalen dameswedstrijd in Zeeland te doen plaats hebben, om het Tewerve- schild, volgens zijn oorspronkelijke be stemming te weten: Iedere club zendt 6 vertegenwoord:gsters, die al'en uitko men op 'n loop, een sprin-, en 'n werp- numtner naar keuze. De puntentelling heeft plaats volgens het Utrechtsche competitiesysteem. Met Zeeland wordt gecorrespondeerd over een aantrekke lijk Pinkster-programma, opdat het te vens een vacantiereisje worde. WIELRENNEN. De „nacht van Rotterdam". Van Zaterdag op Zondag is te Rotter dam een koppelwedstrijd voor professio nals verreden, genaamd de „nacht van Rotterdam", De favorieten Pijnenburg Slaats stelden zeer teleur. Dit koppel gaf kort voor het einde den strijd op. Het Belgische koppel BillietDeTcuys- scher reden een goeden wedstrijd en wonnen overtuigend De eindstand werd: 1. BillietDekuys- scher 99 punten; op 2 ronden: 2. Zims Kuester 38 p.; op 3 ronden: 3, Wal- thourCrossley 88 p.; 4. Schijndel—v, d. Broek 66 p.; 5. VroomenBraspen ning 49 p.; op 4 ronden: 6. v. d. Ruyt Char lier 48 p.; 7. v. KempenVerre- cyken 43 p.; 8. BakkerKremers 21 p.; op 5 ronden: 9. BuehlerAlt 41 p.; op 9 ronden: 10. MateiyiHeslinga 15 p. In totaal legde het winnende koppel 331.980 km af. T andem-duurrecord. Twee leden van de Amsterdamsché wielrenvereeniging „Eureka", S. Duits en H. Boekhout, zijn op 17 Januari jl. gest,urt voor het vest gen van een duur- record op een tandem. Tot en met 31 December van diit jaar zullen beide renners iederen dag een aantal kilome ters rijden. Tot op heden, dus na verloop van veertien dagen, zijn reeds 1625 km af gelegd. AUTOMOBILISME. Voorloopige uitslag sterrit naar Monte Carlo. Zooals algemeen werd verwacht bleek Zondagmorgen, dat in den regelm,atig- he dsrit van Zaterdag tusschen Le Muy en Monte Carlo geen enkele deelnemer zonder strafpunten is gebleven. De min ste tijdsafwijking aan de twee controles bedroeg in totaal drie seconden. Van de Nederlanders hebben in de te noemen volgorde Van Beeck Calkoen—Ton—- Lamberts Hurrel-Brinck, Van Strien- Diepen, Sch,ade-Langelaan, Jacobs-de Boer, mr. Nijenbandring de Boer-Bos- man en jkvr. Van Vredenburch-garvin van Limburg Stirum-mej. Booy deze eer ste klassementsproef het er het best afgebracht. Zondag werd in den vorm van een acceleratie-rem-wedstrijd op de havenkade de tweede klassementsproef gehouden. Onze landgenoot De Boer maakte hierin op vier na den snelsten tijd. De resultaten van deze proef ;n com binatie met het klassement over de rou te en over de eerste proef, alsmede met de strafpunten in de wagenkeuring zijn volgens opgave van de K. N. A, C. van dien aard, dat de volgende officieele voorloopige uitslag kan worden be kend gemaakt. Vermoedelijke winnaar is de Fransche Delahaye équipe Le Begue-Quinlin, tweede de Fransche Talbotploeg de Massa-M,ahe, beide uit Stavanger ver trokken, derde de Roemeensch-Fransche équipe Zamfirescou-Trevoux op Hotch- kiss uit Palermo, vierde Schell-Dreyïus (AmerikaFrankrijk) op Delah,aye uit Stavanger, vijfde onze landgenooten Ja cobs-de Boer met Buick, eveneens uit Stavanger met de Boer als eenige be stuurder, D-t is een zeer fraaie presta tie van onze landgenooten en een vol komen verdiende vijfde prijs. Onze landgenooten Van Beeck Cal- koen en V,an Strien met hun Fords, resp. in Stavanger en Tallinn gestart komen op de 11e en 12e plaats, terwijl verder Van der Hoek met Packard uit Palermo de 17e, Habnxt met Ford uit Umea de 19e, Gatsonides met Hillman u't Umea de 20e, Bakker Schut met Lincoln Zephyr uit Umea de 25ste en Cornelius met DKW, eveneens uit Umea de 28ste plaats in het algemeen klassement be zetten. In de categorie van wagens beneden 1J4 1. cylinderinhoud gaat de n Paler mo met nat gestarte it.uliaan ViUoresi aan den kop, terwijl Gatsonides en Cornelius resp. als nummer twee en nummer zes zijn geklasseerd. Laatstge noemde heeft bovendien zoo goed als zeker den specimen 750 cc prijs gewon nen. Nader wordt gemeld. De équip Jacobs- De Boer heed een protest gewonnen, waardoor zij na de 5e naar de 3e plaats zijn gestegen. S CHA ATSENRIJDEN. De Europeesche kampioenschappen hardrijden. Zaterdag en Zondag zijn te Davos de Europeesche kampioenschappen in het hardrijden op de schaats voor heeren en de wereldkampioenschappen voor dames gehouden. De Noorsche rijders en rijdsters heb ben buitengewone resultaten bereikt. Tot viermaal toe zijn Zaterdag wereld records verbeterd, waarbij op één af stand zelfs tweemaal, zoodat de eerste dag niet minder dan drie nieuwe we reldrecords opleverde. Allereerst verbeterde de Noor Eng- nestangen het wereldrecord over de 500 meter, dat met 42,4 sec. op naam van den Ameikaan Allan Potts stond met 0.1 sec. en bracht het op 42,3. Onze landgenooten Roos, Langedijk en Koops brachten het op dit nummer tot de 10, 11 en 14 plaats in het klasse ment over dezen afstand. Deze afstand ligt den Hollanders evenwel het minst, op den langen afstand voelen zij zich beter thuis. Over het algemeen reden onze landgenooten in een goeden stijl, doch niet soepel genoeg, tenminste, als men dat gaat vergelijken met de Noren. Vergelijkingen met deze rijders zouden echte onbillijk zijn, J.aar deze al jaren in oneindig gunstiger omstandigheden kunnen oefenen en rijden. De resultaten van het Europeesch kampioenschap heeren 500 meter was: 1, Engnestangen (Noorwegen) 42,3 sec. (nieuw wereldrecord); 2. Staksrud (Noorwegen) 42.8 sec.; 3. Haraldsen (Noorwegen) 43 sec.; 10. Roos (Neder land) 45.5 sec.; 11. Langedijk (Neder land) 45.6 sec.; 14. Koops (Nederland) 46,2 sec. Er waren 21 deelnemers. Op de 3000 meter wedstrijden munt ten de Noren ook weer uit. Staksrud maakte den besten tijd en toonden de Fin Vasenius en Engnestangen, alsmede de Oostenrijkers Wazulek en Stiepl hun bijzondere klasse Direct op hen volg den onze landgenooten Langedijk en Koops. De uitslag van de 3000 meter was: 1. Staksrud, 4 min 55.2 sec; 2. Vasenius (Finland) 4 min 55,7; 3. Engnestangen 4 min 57,9 sec; 7. Langedijk 5 min 2.8 sec; 8. Koops 5 min 3.3 sec; 15. R o o s 5 min 16.6 sec. Op de 1500 meter heeft Langedijk den Pool Kalbarczyk gedecideerd geslagen, verloor Koops met circa 100 m van den Oostenrijker Wazulek en Roos met 150 m van Wazulek. De resultaten luiden: 1. Staksrud 2 min 14.9 sec (nieuw wereldrecord); 2, Engnestangen 2 min 15 sec; 3. Krog (Noorwegen) 2 min 17.3 sec; 8. L a n g e- d ij k 2 min 20.5; 11. K o o p s 2 min 23.6 sec; 15. Roos 2 min 26.4 sec. Op de 5000 meter klopte Roos ge makkelijk den Hongaar Bacskai en reden Langedijk en Koops tegen elkan der. Langedijk was circa 125 m eerder aan. Tot Nederlandsche records is het niet gekomen, al scheelde het in enkele gevallen niet veel. De resultaten van de 5000 m waren: I. Staksrud 8 min 20.7 sec; 2. Vasenius 8 min 21.7 sec; 3. Stiepl (Oostenrijk) 8 min 23.7 sec; 5. Langedijk 8 m 30.2 sec; 9. Koops 8 min 39.8 sec; 13. Roos 8 min 57.7 sec. Staksrud Eur. kampioen. Het totaal klassement luit: 1. en Euro peesch kampioen Staksrud 187.04 pun ten; 2. Engnestangen 188.13 p.; 3. Vase nius 189.08 p.; 9. Langedijk 193.92 p.; II. Koops 196.60 p.; 14. Roos 200.84 p. De wereldkampioenschappen der dames. Bij de dames is het schitterende rijden van de Noorsche deelneemsters het grootste evenement geweest, vooral van de snelle rijdster Laila Schou Nielsen, Zij vestigde Zaterdag zoowel op de 500 als op de 3000 meter nieuwe we reldrecords. De 500 meter legde zij af in 46.4 sec en de 3000 meter reeds zij in den nieuwen recordtijd van 5 min 29.6 sec. De Nederlandsche deelneemster, mej. Donker eindigde op de 500 m als vierde in 52.1 sec en op de 300 m als zesde in 6 min 13.3 sec. Zondag verbeterde Laila Schou Nilsen wederom twee wereldrecords. De 1000 meter reed zij in 1 min 38.8 sec en de 5000 m in den tijd van 9 min 28.3 sec. Op beide afstanden werden de wereld records met vele seconden verbeterd. Onze landgenoote mej. Donker werd op de 1000 m vierde in 1 min 48.3 sec en op de 5000 m bezette zij de vijfde plaats met 10 min 30.8 sec, Laila Schou Nilsen wereld kampioene. Het totaal-klassement werd: 1. en we reldkampioene Schou Nilsen (Noorwe gen) met 207.56 punten; 2. Synoeve Lie (Noorwegen) 213.26 p.; 3. Verne Lesche (Finland 217.35 p.; 4. Rogger (Zwitser land) 227.07 p.;5.Donker (Nederland) 231.55 p. Een zeer bescheiden plaats voor onze kleine landgenoote, die toch niet slecht debuteerde. Mej. Donker maakte de tijden sneller dan ooit een Nederland sche dame gereden heeft. Zij is nog heel jong en belooft nog iets voor de toe- K.V>JLUÖ t. SKISPORT, Nederlandsche kampioenschappen. Te Arosa zijn de Nederlandsche sk-kampioenschappen gehouden. De eindresultaten waren; Dames-toe- reniuasse. 1. mevr. Luymes-Buol. 2. mej. Jtmueucés; o. mej. xcuai. vaii 1 Oiinin&eii. ioerenkiasse-iieeren: 1. N. spaarga ren; 2. B. Maret; 3. Joan zur Muehien.. Renkiasse neeren: 1. ixees iceroel, kampioen van Nederland; 2, H. ter Kui- le; Jan Boon. Tafeltennis. Te Dusseldorf is een tafeuemiio-iaa- denwedstrijd gehouden tusschen Duuscniana en Nederland. Van onze landgenooten kon alleen Ganon winnen, zooaat Nederland dezen wedstrijd met 1-6 verloor. ZORG VOOR PASSAGIERS. (n.s.) Tot mijn verwondering is in uw blad 'n zwakke tegenspraak verschenen van den heer Gast, die niet behoort tot het personeel van de Thor, doch van de „Koningin Wilhelmina". Niet van hem had ik een verweer ver wacht, doch wel van de directie. Op de Directie rustte de plicht, te antwoor den. Zij liet dit nu over aan den heer Gast, waardoor m.i. de Directie de waarde van mijn schrijven moest erken nen. Mijn inlichtingen heb ik van een aantal passagiers, welke de reismee maakten, en ik zal nader pantonen, dat inderdaad de zorg voor de passagiers schromelijk is verwaarloosd. Om misverstand te voorkomen, wil ik opmerken, dat ik den kapitein van de ,Thor" geen onkunde heb verweten. Ik heb gezegd, dat hij niet voldoende met de vaarroute op de Zeeuwse wa teren bekend was, om bij mistig weer een waarborg te zijn voor een veilige overtocht. Daarover het volgende: WIE heeft de „Thor", nadat die boot vlot was gekomen, tot Kortgene den weg 86 DaTwas een schipper, die toevallig als passagier op de bootaanwezigw^ WIE heeft getwijfeld, of de wel zo ver gekomen zou zijn, als die schipper niet naast den kapitein was gaan staan De kapitein zelf. Dit bewijst tegen de kundigheid van den kapitein niets! Het schip had een voudig een loods nodig, niets meer of minder. Dit had een der ervaren mensen vaS de „Koningin Wilhelmina kunnen ziin Dit is een verzuim, wat niet he personeel, doch de directie regardeer^ De heer Gast ontkent niet sPr®®k^ er zelfs niet over - dat er geen voeding aaDa1t°de<passagiers zelf in de nacht om brood moesten naar Kortgene, ook daar; r,vor zegt hij geen woord, terug aan Cd kwam de Condaeteur-Hoimeeste, met vier glazen water voor 15 passagiers. E r w a s n i e t m e e r Geen chocola, deen bouillon, geen koffie, ^nthc^ De heer G. moet geen vergelijkingen maken met een oceaanstomer, maar de vraag aan zichzelve stellen, ofer op dergelijke gebeurtenissen met de voo raad levensmiddelen moet worden g - rekende personeel der boot niets ten laste gelegL Deze hebben Jedaam wat in die omstandigheden mogeli) WTk constateerde de feiten In hoeverre het personeel hieraan schuldig niet beoordeelen, Ik neem niets terug, van wat ik heb geschreven. Wat de heer'G v<»ort» LkrJJft is eer een erkenning, aan een geldt de directie. In het kort zal ik Ao feiten samenvatten en preciseren. «e.» sloep «- boord. ASÏ ift'E watS' Ook daar door was het niet mogelijk contact met 'VXLTljlSTnur Kortgene opgebeld. Verder echter niet Waarom TZatceveer9 Waarom niet Btave sse' Om ongeveer 4 uur vertrok de boot van Stavenisse en kwam niet te Katseveer aan. Een onderzoek waar boot bleef, is verder met ingesteld. N Kortgene geloofde men Jet web Warom is er door de directie g bootgecharterd, om de reizigers van de boot te halen, en te zorgen, dat zij hun bestemming konden bereiken 4 HOE zou de directie zich hebben moeten verantwoorden indien toch evenzeer mogelijk was. dingen zich hadden voorgedaan.' 5 Persoonlijk heb ik mij de voigende morgen overtuigd op het kant°°r J,* den agent, den br Van OosterhouUe Urn- singen, wat men van de boot wist. INocn om 8 uur vm., noch om 9 uur vm., wist de heer O. mij ook maar iets mede te delen, wat er met de boot was gebeurd. TeSneren naar Middelburg gaf geen enkel lichtpunt. Men wist eenvoudig ook daar niet, waar de boot zich 1bevon Ieder weldenkend mens kan zich de on gerustheid van familieleden nu wel voor- St Telefoneren met Kortgene bracht toen aan het licht, dat de boot aldaar met bestemming Middelburg was ver trokken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 3