Heefb Li STER TABAK PUZZLE af opgzfosi: önUouygt een prijs vtajOLronól&r f.5000 aan aefoLprlrten <7- T o- ZEELAND. AFLOOP ÏERKOOPIN®. LAATSTE BERICHTEN. Van onze Adverteerders. BEURS VAN AMSTERDAM. WALCHEREN. VLISSINGEN* ZUID-BEVELAND. NOORD-BEVELAND. 2EEUWSGH-VLAANDEREN W.D. hem noemen een licht te midden van veel duisternis. Dan vinden we zelfs een verschoonend en verzachtend woord voor handelingen, die, gemeten met den maatstaf van later tijd, scherpe afkeu ring zouden verdienen. Coen was er een van die stoere calvi nisten, toegerust met al de deugden die hen sierden, maar evenmin geheel vrij van wat onze tijd in hen veroordeelt. Groot is hun eenvoud, streng zijn ze in opvattingen en zedelijkheid, forsch en doortastend in optreden, kloek en tege lijk beleidvol in den strijd: in d""rri<-M en rijpheid van oordeel op staatkundig gebied, in plichtsvervulling vaak on overtroffen en vervuld met ootmoedig Godsvertrouwen. Zoo staan de besten dier stoere vaderen voor ons. En onder hen blinkt Coen als een stralende zon, ondanks de gebreken waarvan ook deze zoon van Nederland niet vrij te pleiten is. Coen verlangt dat het nageslacht zal luisteren naar de bemoedigende woor den die hij meer dan eenmaal tot bewindhebbers in het vaderland richtte ,,Siet ende considereert doch wat een goede couragie „vermach", riep hij hun toe als de macht der Engelschen in den archipel geknot is en men vasten voet op Java verworven heeft. „Dispereert niet"zoo klinkt zijn woord bij een andere gelegenheid. Wan hoop niet, ook al stuwen de golven van moeiten en zorgen tegen u op. Die woorden zijn niet aan tijd of plaats gebonden. Ze werden geuit in den aan vang der 17e eeuw, ze gelden ook voor onzen tijd. Ze hadden betrekking op den arbeid in Indië, ze hebben gelijke beteekenis voor het moederland. Deze man spreekt tot ons eeuwen nadat hij gestorven is. H ij e i s c h t iets van ons: hij wil dat wij zijn voorbeeld zullen volgen in opofferingsgezindheid, in kloekheid, in zorgvuldig beraad, als het er om gaat de zaak van het vader land en die van „grooter Nederland" te dienen. In die stemming herdenken wij zijn 350sten geboortedag, daarbij niet ver getend, dat het de almachtige God is, die in het leven van een volk mannen als Coen roept om zijn wil op aarde te volbrengen. De plechtigheid in de kerk werd be sloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Kranslegging. Onmiddellijk na afloop van de plech tigheid in de kerk begaven autoriteiten en genoodigden zich naar het stand beeld van Jan Pieterszoon op de Roode- steen. Hier legde de minister-president dr. H. Colijn, een krans aan den voet van het standbeeld. Daarna volgden kransen van het gemeentebestuur van Hoorn en van een aantal organisaties. De stafmuziek der koninklijke Marine luisterde deze plechtigheid op. Receptie ten stadhuize. Des middags tusschen half drie en half vier had ten stadhuize een ontvangst plaats in de raadzaal. De herdenking werd besloten met een concert door de stafmuziek der konink lijke marine in den Parkschouwburg. Vrijdag heeft in de Prins van Oran je te Goes notaris Jonkers publiek ver kocht ten verzoeke van de familie van wijlen Mevr. de Wed. mr. C. Lucasse te Voorschoten: 1. De hofstede „Oost Ketelaar" in de gemeente 'sE Arendskerke den Nieuwen Kraaijertpolder, bestaande uit woonhuis, schuur en verdere gebou wen met tuin, boomgaard, bouw- en wei landen, samen groot 58.82.73 ha en wei land in de gemeente 's H e e r-A b t s kerke, in de Breede Watering bewes ten Ierseke, groot 4.78.45 ha, voor 2053 per ha is voor het geheel 130.595.03. Kooper mr. W. Suermondt Wz. te Rotterdam. 2. Een woonhuis met garage en tuin in de gemeente 's Heer Arendskerke groot 7 a 75 ca. Kooper Gerard van den Dries Hz. te. Lewedorp voor ƒ1230. 3. Bouwland, in de gemeente 's Heer Arendskerke, in den Ouden Kraaijert polder, groot 2.41.85 ha, voor 2400 per ha, is voor 't geheel 5804.40 en de woonhuizen, schuur, erf en tuin aldaar, groot 11 a 75 ca, voor 760. Kooper mr. Adr. Tak van Poortvliet te Weenen 4. Bouwland in de gemeente 's Heer Arendskerke, in den Noord-Kraaijertpol- der, groot 3.92.10 ha. Kooper E. Kleyn te 's-Gravenhage, voor 2340 per ha, is voor 't geheel 9175.14. 5. Dijk, aldaar, Tüsschen den Nieuwen- en den West-Kraaijerpolder, beplant met boomen, groot 1.13.14 ha. Kooper Jacob den Herder te 's Heer-Arendskerke voor 600. 6. Dijk, aldaar, tusschen den West- en Noord-Kraaijertpolder, groot 2.18.65 ha, beplant met boomen. Kooper Marinus Rijk Wz. te Lewedorp voor 1350. 7. Dijk aldaar, tusschen den Nieuwen- en den Ouden-Kraaijerpolder, groot 1.08.70 ha. Kooper mevr. mr. J. W. Goedbloed-Lucasse te Middelburg voor 425. Zaterdag heeft notaris Klop, ten verzoeke van C. Heijboer te Geersdijk in café van G. Flikweert verkocht een woonhuis, schuur en tuin te W i s s e n- kerke, groot 2.68 a. Kooper O. P. Scherp Cz, te Geersdijk voor f 1605. Een burgemeester. De Prov. Ov. en Zwolsche Courant had een onderhoud met den nieuwbe- noemden burgemeester van IJsselmui- den, jhr. mr. M. L. Quarles van Ufford. Voorzoover voor onze lezers van belang, nemen wij over: „Hoepel hij in Rotterdam is geboren, was hij reeds enkele weken daarna in Zwolle gekomen, waar men zal zich dat herinneren zijn vader, de huidige Commissaris der Koningin in Zeeland, o m. griffier der Staten is geweest. De heer Quarles Jr. kent Zwolle en omge ving dan ook goed en IJsselmuiden en haar bevolking zijn eveneens geen on bekenden voor het nieuwe gemeente- hoofd. Ook na zijn vertrek naar Middelburg bleef hij de provincie, die hem lief is, trouw. Elk jaar bracht hij geruimen tijd in Overijssel's hoofdstad door en bezocht dan den omtrek.". de j „Het werkloosheidsprobleem heeft zijn volle aandacht, en hij zeide ons van meening te zijn, dat de omstandigheden, waaronder hij in IJsselmuiden moet ar beiden, in groote trekken gelijk zullen zijn aan die te 's Heer Arendskerke, I waar hij thans volontair ter secretarie is. Ook dit is een gemeente, die uit ver scheidene dorpen bestaat, gelijk de nieu we gemeente IJsselmuiden bestaat uit de voormalige gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk en Veecaten en Kamperveen. Ook op ander gebied zullen er vele paralellen zijn, zoodat zijn leertijd in de Zeeuwsche plattelandsgemeente hem stellig te pas zal komen, zoo oordeelde de heer Quarles. Daar burgemeester Elenbaas van 's Heer Arendskerke hem ook in alle mogelijke onderdeelen van zijn bestuurstaak had ingewijd, meende hij, dat het een gelukkige omstandigheid is, dat hij juist geroepen is in een der gelijke gemeente te gaan arbeiden.". „De heer Quarles is 26 jaar oud. Zijn politieke overtuiging is A.R. Hij behoort tot de Ned. Hervormde Kerk. Hij is on gehuwd. In Utrecht heeft hij rechten ge studeerd en den meestertitel behaald, doch tusschen zijn studietijd, tusschen candidaats- en doctoraal, heeft hij in de de school voor reserve-officieren bezocht, zoodat hij thans reserve le luit. is bij de veldartillerie. Hij diende bij het Ille Veld te Breda, doch en dit is tot zijn leedwezen thans zal hij ontslag moeten nemen, daar ingevolge de hier toe bestaande bepalingen een burge meester «geen militair kan blijven, aan gezien het hoofd der gemeente in oor logstijd, meer dan ooit noodig is te mid den zijner gemeentenaren. De burgemeester is voorts lid van de Ned. Chr. Officierenvereeniging en van den C.B.T.B., hetgeen het landbouwen de deel van IJsselmuiden stellig genoe gen zal doen te vernemen." „Dit zijn de belangrijkste gegevens over den heer Quarles, die voorts nog, en dat is zeker het vermelden waard, zijn blik en zijn kennis heeft verruimd door het maken van een wereldreis over New-York, San Francisco, Japan, China en ons Oost-Indië, waar hij veel contact had met zooveel hooge ambtenaren (G.- G., Leger-commandant, etc.) als met an deren, hetwelk hem een inzicht ver schafte in toestanden en gewoonten el ders.".... „Tenslotte mogen wij mededeelen, dat de nieuwe magistraat een liefhebber is van de paardensport, tennissen en zwemmen, hoewel hij krachtens zijn be ginsel afwijzend staat tegenover wed strijdsport op Zondag. Ons onderhoud liep ten einde, wij moesten afscheid nemen van onzen gast heer, die over weinige dagen Zeeland zal verruilen voor Overijssel. Hij is in korten tijd de tweede burgemeester, die in ons gewest wordt benoemd, komende uit Zeeland en men weet dat de we reld klein is hij is een goede kennis van den huidigen burgemeester van Zwollerkerspel, jhr. mr. Strick van Lin- schoten, die in November van Krabben- dijke naar Zwollerkerspel kwam. Maar het was louter toeval, dat het ons ver gund was den heer Quarles de gelukwen- schen over te brengen van den heer Strick van Linschoten, wiens buurman hij nu wordt." Melk voor schoolkinderen. In de vergadering van de oudercom missie van de Rijksleerschool, staande onder leiding van den heer J. Th. Koe ne, hoofdcommies ter gemeente-secreta rie, waren aanwezig de wethouder van onderwijs en de schoolarts. De plannen van het onlangs opgerichte Melkcomité werden ontwikkeld, en uit de vele ge stelde vragen bleek, dat voor de voor- r' - (Ingez. Med.) Zij vereenigt zich met het voorstel, al bevreemdt het haar, d,at de rekeningen der commissie over 19321934 zijn goedgekeurd zonder dat er opmerkingen werden gemaakt over overschotten op de post „onderhoud." Bovend en is waarschijnlijk door Ged. Staten goedge keurd het Raadsbesluit tot bijdrage van f 1396,50 in de afkoopsom voor het onderhoud van den weg. Een I'd vindt hierin zelfs aanleiding te vr,agen of er krachtens eenige verordening nu nog een recht bestaat van Ged. Staten om het hier geëischte bedrag na te vorde ren. B. en W. deelen nader mede, dat de bedoelde bijdrage ad f 1396,50 is goed gekeurd, Bij de goedkeuring van de re ken ng der commissie over de jaren 1932, 1933 en 1934 was haar niet be kend dat aan de Provincie bij de wegs- overdracht het bedrag zou moeten wor den teruggegeven, met hetwelk de Pro vinciale onderhoudsbijdrage de werke lijke onderhoudskosten had overschre den. Bedoelde verplichting steunt op het bepaalde bij art. 4 van Je regeling voor het verleenen van bijdragen voor we- genonderhoud als bedoeld in art. 10 der „Wegenbelastingverorden'ng Zeeland". Dit art, luidt: „De ontvangen bijdragen worden uit sluitend voor onderhoud van den be trokken weg (wegvak) gebezigd. Mogelij ke overschotten moeten blijvend daar voor bestemd worden." Het is volgens B. en W. zonder meer duidelijk, dat de Provincie nog aan spraak had op f 840,60, waarvan M'd- delburg en Veere ieder de helft moe ten betalen. Het koperen leest van de S.D.O.A. Heden was het 12% jaar geleden, dat de school voor dienstplichtige onderoffi cieren-administrateurs, onder commando van den toenmaligen kapitein G. Berg- huijs, werd opgericht en te Breda werd gevestigd. Op 1 April 1933 werd de school over geplaatst naar Middelburg en spoedig daarop werd de heer Berghuijs, die nog steeds aan het hoofd van de school staat, bevorderd tot majoor. Ter gelegenheid van het koperen feest wappert de vaderlandsche driekleur van de kazerne en in den loop van den mor gen kwam alhier aan de eerste luitenant H. G. Horn, vertegenwoordiger van den inspecteur van de militaire administratie, kolonel J. C. Pabst (die zelf door ziekte verhinderd was). Ook van het Militair Tehuis is de vlag uitgestoken. Te ruim elf uur vertrok de troep on der commando van kapitein J. D. Hat- tink, uit de kazerne en g'ing het eerst naar de Abdijf waar gedefileerd werd voor den Commissaris der Koningin, die met mevrouw Quarles van Ufford, den vertegenwoordiger van den inspecteur, majoor G. Berghuijs en diens adjudant, den eersten luitenant W. K. de Feijter, op het bordes van de ambtswoning had plaats genomen hersic i.oleeriiig is vorige Aoer.rietl); daarachter officieele noteering vai he den; beteekent: geen notering -'i ar> ifti Denemarken Oblig. 1926-5 101%101% Arrsterdam 1934-4 100100 Zeeuws, Hyp. B-4% 10099% Cities Service Cy. P. 1958 5 5656% A Pref. Jurgens A. 132% A Ned. Gist. en Spiritus!. 469% A De Schelde N.B. 71 7314 C Am. Smelt en Ref. 66—66% A Born. Sum H.M. 188%188% A Houth. Alberts 99%100 C Union Pac. Rr. 97% C Int. Nickel Cy. 46%46% Ned. 1000-4 100%—100% O. Ind e 34 1000-4 100%—100% Engeland 1960-90 4 83%—83% A Koloniale Bnk. 81 81 A NL Hbk. 81%—81 A N.I. Hbk. 1000 163%—167-70, C Ned. H. M. 1000 196%—197 A v. Berkels Pat. 5a%60 C Ca'vé-Delft 91—92 A Philips Gem. B. af. 314%—320%-24% C Unilever 169%—170-71. C Am. C,ar en Foundry 45%48-47%. C Anaconda Cop. 39%39%-40, C Behlehem St. 60%61%-%. C Kennec opper 43%43%-44%. C U. States St. C. 70%—71%-%. C North Am. Cy. 22%23%. A Kon. Petr. Mpij. 413%—414%-17%. C Cont'n. Oil Cy. 32%—33%-%. C Phillips Petr. Comp. 39%39%. C. Shell Union O.C. 21 21 %-21. C Tide Water Ass. Oil 15%15%-%. A Ned. Scheepv. U. 115115%-14, H.V. Amsterdam 493495% -500. Java Cult. Mij. 238%—239-40. N.I. Suiker U. 173—173%-74%. Deli Batavia 283%—279%-81. BEURSTHERMOMETER MAANDAG, Philips I Harkt Unilever Obl.Markl Wettik Rubber Ëf1Komnkl. Tabak Schepen gedeponeerd A A A A C Deli Mij. 1000 332—334%-30%. A Senembah 326%—328-29. C Baltimore en Ohio 1617%. C Southern Pac. Cy. 34%34%-%. A Southern Rlw. 19%20%. A Amst. Rubb, C. 306%o06%-10%. A Deli-Bat. Rubb. 192%—195%-20O. A Hessa Rubber 202208-10, A Serbadj.adi S.R. 176%181-83, f Londen Berlijn Parijs Brussel New-York WISSELKOERSEN. Heden. Zaterdag. 8.94 8 94% 73.47 73.48 8.51 8.51 39.80 30.84 1.82% 1.82% Jeugdige deugniet. De politie hield een 16-jarigen jongen aan, verdacht van inbraak en van dief stal uit een houten loods. De jongen kwam notabene zelf met den eigenaar mede om aangifte te doen en wilde het doen voorkomen of twee andere jongens den inbraak hadden gepleegd. Bij streng verhoor viel hij door de mand. ARNEMUIDEN. Vrijdagavond werd door de plaatselijke afdeeüng der Z. L. M. een druk bezochte goedgeslaagde filmavond gegeven. Achtereenvolgens kwamen op het doek de rijtoer en de fokveed,ag beiden gehouden op resp. 17 en 18 Juni 1936, opening Staten-Gene- raal, bezoek H. M. de Kon'ngin, Prinses Juliana en Prins Bernhard aan Rotter dam en nog een film: van boom tot dag blad. De voorz. de heer C. Franse van Kle- verskerke was zeker aller tolk toen hij ir. J. R, te Velde, assistent-secretfiris hartelijk dank zegde voor zijn duidelijke vertooning en den heer M, Kleinepier, ^secretaris van den kring Walcheren voor zijn duidelijke toelichting. Van de Abdij werd door een deel der stad naar de Markt gemarcheerd, waar 1 1 gedéfileerd werd voor het gemeentebe- genomen algemeene melkverstrekking j stuur| Wj uitstedigheid van den burge ÓVCXCïtc* hcMPrirSctolhnrS hootaot /VI TOI I ------ groote belangstelling bestaat. Men zal ook de ouders van de kinderen der an dere scholen inlichten en hun verzoeken in principe hun instemming te betuigen. SLOTREKENING STRAATWEG MIDDELBURG—VEERE. Naar aanleiding v,an het voorstel ém alsnog aan de Provincie uit te keeren f 420,30, zijnde de helft van hetgeen over is van de totaal som welke de pro vince sedert 1932 voor onderhoud van den weg MiddelburgVeere heeft bij gedragen, bedragende f 2960, waarvan uit de middelen der thans ontbonden commissie voor dien weg nog f 482,75 kon worden terugbetaald, terwijl f 1323.35 te veel werd ontvangen, heeft de commissie van financiën rapport uit gebracht, meester, vertegenwoordigd door de bei de wethouders, de heeren J. Onderdijk en M. H. Boasson en den gemeentesecre taris, mr. M. W. G. van der Veur, bij wie bovengenoemde officieren zich had den gevoegd. Van de pui van het Stad huis af werd het voorbij trekken van de school gade geslagen. Dertig jaar politiedienst. Heden herdenkt de heer J. Prins, ma joor-rechercheur van politie alhier, den dag waarop hij 30 jaar bij de politie in dienst is. Bij monde van den commissaris van politie werd den jubilaris de verguld zil veren medaille voor 30-jarigen getrou wen dienst uitgereikt. RAAD VAN 's HEER ABTSKERKE. 's HEER ABTSKERKE Zaterdag ver gaderde de Raad, onder voorzitterschap van den burgemeester. Afwezig de heer Harthoorn. De burgemeester sprak de volgende rede uit: „Dit is de eerste vergadering die in 't jaar 1937 wordt gehouden. Het jaar dat achter ons ligt was in financieel opzicht voor velen van onze gemeentenaren niet goed. De oogst liet nog al te wenschen over. Anderzijds was het voer de ge meente een gelukkig jaar, daar slechts één offer werd gevraagd, er jkwam slechts één sterfgeval voor. Vol vertrouwen gaan wij 1937 in en ik spreek den wensch uit dat het aan gevangen jaar voor U allen een gunstig verloop mag hebben". Van Ged. Staten was ingekomen een aanbeveling om toe te treden tot de Ver. van Ned. Gemeenten. Men besloot deze voor kennisgeving aan te nemen. Daarna werd behandeld een plan om te doen vervaardigen n nieuwen ligger voor wegen en voetpaden. Op de be grooting is hiervoor uitgetrokken een bedrag van f 100. Nu blijkt dit niet vol doende te zullen zijn. Voor het ver vaardigen wordt gevraagd f 100 bene vens de kosten voor hulp bij het opmeten der wegen en de kosten van het benoo- digde materiaal. De heer Van Weele zou willen dat de kosten definitief wer den bepaald op f 100 en zegde dat men de nota van die kosten moeten aanvaar den als ze binnenkomt Wethouder Braam stelde voor te be- sluitén dat de kosten totaal hoogstens ■f 120 zullen mogen bedragen. Dit voor stel werd aangenomen met de stem van den heer Van Weele tegen. Een verzoek van den heer J. de Pun- dert, om voor zijn kinderen, die te Kwa- dendamme de bijzondere school bezoe ken, een bijdrage uit de gemeentekas te mogen ontvangen, werd ingewilligd. De vergoeding is bepaald op f 20 per jaar en per kind. Mét algemeene stemmen werd beslo ten niet toe te treden tot het Borg'stel- lingfonds. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten toe te treden tot de vereeniging voor luchtbescherming. Een nieuwe schoolgeldverordening werd vastgesteld. De heer De Jonge informeerde wanneer de werkverschaffing zal begin nen. De voorz. antwoordde, dat men reeds bezig is „bosschen" te rooien voor rekening van het armbestuur en dat Maandag (heden dus Red.) het delven zou beginnen indien het weer niet te genwerkten. De heer Van Weele vestigde de aan dacht op een put in de straat op den hoek van den Polderweg. De voorz. zegde hieraan zijn aandacht te zullen schenken. KRUININGEN. Zaterdagmorgen moest de heer De B, van den Oostdijk met zijn auto uitwijken en remmen. Door de glad heid van den Rijksweg slipte hij en kwam in de sloot terecht. Een passeerende vrachtauto kon den wagen op het droge trekken. Met wat materieele schade liep dit ongelukje af. COLIJNSPLAAT. Zaterdagavond werd in de zaal van den heer Gast door de gymnastiekvereeniging van Wissenker- ke een uitvoering gegeven. Ter afwisse ling tusschen de verschillende oefenin gen werd opgevoerd een tooneelstuk, getiteld: „Het slippertje". Een gezellig bal besloot den goed geslaagden avond. Er was veel publiek. SLUIS. Daar zooals gemeld de voor stelling van de huwelijksfeesten 11. in het patronaatsgebouw alhier op een te leurstelling zijn uitgeloopen, is de heer Sanders-dePaauw hotelhouder alhier op het idee gekomen de Bio-Onderneming Luxembourg uit Arnhem uit te noodigen om een filmvoorstelling te geven. Deze gaf hieraan gevolg en Zaterdag werden in genoemd hotel van 2 uur 's middags af tot 's avonds een reeks van voorstel lingen gegeven, welke een groot succes zijn geworden. De zaal zat bij iedere voorstelling tjokvol. Door de gladheid der straten had hier Zaterdag een botsing plaats tus schen een auto en een molenaarswagen Het paard van den wagen kwam te recht op de auto, waardoor eenige rui ten het moesten ontgelden. Behoudens verdere materieele schade kwamen de personen met den schrik vrij. Tot voorzitter van de onderlinge varkensverzekering mij. „De Eendracht" is gekozen de heer J. Leijsenaar. 1500: 1000: 400: 200: 100: STAATSLOTERIJ 12920 594 1499 3068 13411 9136 136150'14117 14176 2345 13478 15564 2091 S503 11849 12794 16686 16981 20975 19151 18576 PUZZLE. Rijpe Tabak heeft een Ster op het Pak, Wij ontvingen dezer dagen een exem plaar van een interessante Ster-Tabak Puzzle, welke verleden week door ge heel Nederland huis aan huis verspreid is. Tot 15 Maart a.s. kunnen oplossingen hiervan worden ingezonden, terwijl de uitslag op 30 April ,a.s. zal worden be kend gemaakt. Voor de prijzen welke voor deze puzzle worden uitgeloofd, zie men elders in dit nummer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 2