MAAR 3 ALTIJD VAN Ut INGEZONGEN STOKKEN. BURGERLIJKEN STMT ZUID-BEVELAND. STATEN-GENERAAL Rede minister Colijn- üppmm DOUWE EOB THEE A N N 0175& OOK D.E. KOFFIE IS HET FIJNSTE VAN DE PLANTAGES AGENDA. Uit de Goesche Courant van een halve eeuw geleden. aanleiding van een destijds gedaan ver- i zoek van den heer P. Melis om billijker maatstaf voor schoolgeldberekening, B. en W. een conceptverordening hebben ontworpen en de Kaadsleden toegezon- j den voor een andere hetting. Deze ver ordening bevat twee hoofdlijnen, een ta rief van vermengde hoofdsom en een ta rief naar de belastbare huurwaarde. Het concept werd artikelsgewijze behandeld en zonder eenige wijziging door den Raad z. h. st. goedgekeurd. Up een voorstel van B. en W. tot ver- koop van de oude, nog aanwezige doch door de gemeente niet meer te geDruiken brandslangen, deelde de V oor-z. mede, dat voor deze slangen een bedrag van 25 is geboden, terwijl voor deze slan gen met inbegrip van de oude .brandspuit J 45 kan worden ontvangen. De v o o r z. achtte het eerste aannemelijk, het laat ste echter niet. De heer J o b s e was van een gelijk gevoelen. De heer G o e d- j bloed vroeg of toch niet in overwe- ging moet worden genomen het laatste bod te aanvaarden. INa eenige gedach- tenwisseling werd z. h. st. besloten alleen I de slangen van de hand te doen. i Een vo-orstel van B. en W. tot het ver- leenen van een Kerstgave aan onder steunde werkloozen, ingevolge de missi ve van den minister van sociale zaken, benevens een voorstel tot het vaststel len van een verordening op de heffing van een vergoeding voor het verstrek ken van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister dezer gemeente, wer den z. h. st. goedgekeurd. In principe werd besloten het sluiten van een verzekering ingevolge de Onge vallenwet voor het personeel der vrij willige brandweer. De vo orz. zeide daarvoor enkele ta riefaanbiedingen te hebben ontvangen; deze werden in besloten zitting den Raad voorgelegd. Op een verzoek van het gemeente bestuur van Vrouwenpolder om voor de alhier wonende, doch in Vrouwenpolder schoolgaande kinderen een bedrag te vergoeden van 0.60 per schoolgaand kind voor tractatie bij de a.s, Oranje feesten, stelden B. en W. voor om 0.28, gelijk aan het bedrag, dat in deze ge meente voor genoemd doel per kind ter beschikking wordt gesteld, dus 30 X 0.28 uit te trekken. Z. n. st. aange nomen. Besloten werd de commissie van toe zicht op het 1, o. op te hetfen. Eveneens werd z.h.s. aangenomen een voorspel van B. en W. om aan de werk- looze landarbeiders, die ingevolge de steunregelng worden ondersteund, ge durende de periode dat deze uit hun werkioozenkas trekken, een kastoesJ.ag te verleenen op denzelfden voet als in de periode 193b-'36 werd verleend. *Bij de rondvraag vesdgde de heer P. Melis de aandacht van B. en W. op het wegzakken van den oever aan den Zoekweg I. Het is v.an dien aard, dat deze weg met een wagen niet meer is te berijden. De heer Goedbloed betreur de hei, dat door slootgravingen op last van den Polder Walcheren" de ge meenten op kosten worden gejaagd. Naar zijn gevoelen kunnen deze oevers aan wegen het niet houden. De V o o r z. zeide onderzoek toe en verbetering zal worden .aangebracht. O. EN W, SOUBURG. Een bewoner alhier had voor het maken van een ko nijnenhok planken noodig. De man wist niet heter te doen dan het daarvoor be- noodigde hout te laten weghalen van een bouwwerk in zijn buurt en belastte hier mede zijn dochtertje, dat aan deze op dracht trouw geholpen door haar vrien dinnetje, g'ehoor gaf. De politie meende evenwel een der gelijke handeling niet te kunnen gedoo- gen en. maakte tegen den vader proces verbaal op. BIEZELINGE. Gistermiddag had in een bocht van de Nieuwe Kerkstraat te Biezelinge, een aanrijding plaats tus- schen een kolenwagen, waarvoor een paard stond gespannen van den heer P. en een vrachtauto van den heer B. De materieele schade aan beide voertuigen was groot. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De politie onder zoekt verder een en ander, BORSSELE. Tot organist in de kerk der Gereformeerde Gemeente alhier is benoemd de heer P. Melis Pz. alhier. KLOETINGE. Chr. Kole, een der leer lingen van de hoogste klasse der o. 1. school alhier heeft Prins Bernhard een kalender aangeboden door hem op tri plex geteekend, voorstellende het wa pen van den Prins, Dezer dagen ontving hij een schrijven, dat deze attentie door Z. D. H. onder dank aanvaard is. KRUININGEN, Maandag en Dinsdag werd in den Kruiningschen Polder een- klopjacht gehouden, waarbij werden ge schoten 125 hazen, 11 patrijzen, 8 konij nen en 1 sn p. De geldinzameling bij de o.l. school alhier voor het huwelijksgeschenk van de Ned. schooljeugd heeft f 3,60 opge bracht; bij de bijz. school f 1,85. WOLPHAARTSDIJK. De Oranjever- eeniging vergaderde onder leiding van den heer S. A. van Oeveren. De ver- eeniging telt thans 167 leden. Van het vorige feest is een batig saldo in kas van 79. Statuten en huishoudelijk reg lement werden vastgesteld. Het bestuur werd gemachtigd tot het benoemen van 'n bode. Besloten werd om bij gelegen heid van het huwelijk van Prinses Ju liana alle schoolkinderen te tracteeren op chocolade-melk en gebak. De kosten zullen bestreden worden uit de kas der vereeniging. De muziekvereeniging „Ad- vendo" zal een rondgang door de ge meente maken. En bij voldoende deel- name zal een lichtstoet worden georga niseerd, waarvoor de opgave tot deel name openstaat tot 4 Januari. Tevens wordt den inwoners verzocht op 19 Dec. e.k., den dag van ondertrouw van het prinselijk paar de vlag uit ie steken. BEGROOTING VAN DEFENSIE. De Tweede Kamer zette gistermid dag de behandel ng voort van hoofdstuk VIII (dep. van defensie) der rijksbegroo- ting voor 1937. De heer Van D ij k (a.r.) prees den minister voor zijn bemoeiingen t. o. iv. werklooze reserve-offic'eren. Spr. was niet gerust of de positie der Kon. m,arechausee wel voldoende zal blijven. Na uitvoerig den toestand van onze weermacht sinds 1922 te hebben ge- schetst ze'de spr. dat er een omvangrijke uii breiding der dienstplichtwet moei j volgen. We kunnen niet ontkomen aan' contingentsu'tbreiding en verlenging van den eerste-oefeningstijd. Spr, w.as het er verder niet mede eens dat de be- staande kruisers Java en Sumatra niet goed zouden zijn Het speet spr. dat de minister t.ia.v. de vloot n Indië nog geen definitief standpunt heeft ingeomen. De 60 zeevl'egtuigen naast de 39 bommen werpers der landmacht zijn onvoldoende. Ook de kustverdediging van het moe derland achtte spr, niet voldoende. Spr. besireed de houding der vrijz. dem. en soc. dem, fracties in dit debat. De heer K. ter L ,a a n (soc, dem.) drong aan op meer dadelijkheid in zake de totale defensie-uitgaven. De heer W ij n k o o p (comm.) zeide: wat de regeering-Colijn doet is, nu de jonge werkloozen in het vader land niet kunnen leven, hun een kans geven, voor het vaderland te sterven, Spr, wide een gewapende democra tie, met den nadruk op hef laatste; te meer nu we te doen hebben met een tot de tanden gewapend iniernationaal fascisme. W,at de fascisten willen, is enkel: aaiivallen. Zelfs de heer Westerman ge waagde van een aanval u t het Oosten. De N.S.B. in Nederland is niet anders d,an de oorlogsdrijver van het Duitsche fascisme. De N. S. B. moet zooveel mo gelijk worden neergeslagen, absoluut neergeslagen. Het op'reden van de N. S. B. en haar vrienden als de heer Wester man is n et anders d,an dat van een voorhoede van het fascistische Duitsch- land. De heer D u y s (par'ijloos) zeide tot den voorzitter: laat U dat maar toe? De Voorzitter .anwoordde dat de heer Duys het handhaven der orde maar aan hem over moet laten. De heer Westerman (ex. nat, herstel): Schei ioch uit met dien onzin. De heer W ij n k o o p wees op het geheime verdrag d,at er tusschen Japan en Duitschland moet bestaan. De heer Van Poll (r.k.) zeide dat de verandering van houding der soc. dem. verheugend is; maar hadden we vroeger gedaan wat beide deinpcra- t'sche partijen wilden, dan waren we nu een ontwapende democratie, ten prooi van ieder ander, De heer Sneevliet (rev. soc.) wenschte de bourgeoisie geen credieten voor bewapen'ng 'oe te vertrouwen, 't Drijven naar nog grooter bewapening dan thans wordt voorgesteld noemde hij angst van sommige partijen voor de fas cistische concurrentie. De heer Van Kempen (lib.) oefende critiek op het thans voorgestel de vlootplan, d,at hem niet ver genoeg ging. De heer Arts (kath.) dem.) zeide op principieel chr'stelijke gronden die volgens spr. ondanks veranderde in ternationale toestanden n'et gewijzigd waren, zijn steun aan de begrooting te zullen onthouden. De vergadering werd daarop verdaagd tot des avonds 8 uur. Avondvergadering. Des avonds werd voor'gegaan met de behandeling der defensiebegrooting. De heer Roestam Effend (comm.) bestreed de rede van den heer Sneevliet. Japansche spionnen dringen door tot in alle hoeken v,an Indonesië, Aan Japan worde de lust tot elk ex pansie-avontuur in Ind'ë ontnomen. De Indonesiërs wenschen een sterk, weer baar democratisch Indië, om zich te ver zet'en tegen elke overheersch'ng. De huidige weermacht is niet van dien aard om in dit opzicht vertrouwen te wekken. I De heer Amelink (a.r.) bestreed ui'voerig den heer Van Houten. Het kan volgens spr. noodig zijn, oorlog te voe ren om zedelijke en geestelijke goederen te verdedigen, en goed en bloed daar voor over te hebben. De heer W e i t k a m p (c.h.) be sprak de economische oorlogsvoorberei ding. Er wordt niet genoeg gedaan voor de voedselvoorziening. Onze landbouw- pol'tiek moet daarop ingericht zijn. De heer Krol (c.h.) bestree4 eveneens dé rede van den heer V,an Houten, De minister van defensie a.i., de heer C o 1 ij n zeide, n.a.v. opmerkingen van den heer Sneevliet dat gemiddeld 20 pet. voor het leger, wordt afgekeurd; bij de marine keurt men nog wat sterker. Wat de quaestie van de militaire positie der. marechaussée betreft, het was spr. niet bekend, dat er verandering in kom Ze behoudt haar milita r karakter. Al leen dislocatie, samenwerking, oplei- d ng, worden door het departement van justitie onderzocht. Men moet rekening houden met het. feit, dat het volgend jaar de verkiezin gen plaats hebben en dat dan hoogst waarschijnlijk een ander voor het de fensie-departement zal komen te staan. Dus waren spr.'s handen gebonden .a.v. de begrooting voor 1938, De laatste ja ren zien we weer nieuwe spanningen in en buiten Europa en bewapening in ra zend tempo. De regeering moest d,uar rekening mede houden. Toen een radi cale verandering bleek in de 'nternatio- nale verhoudingen, moes; worden inge grepen. Voor 1936 is méér uitgetrokken voor de defensie n ons land en Indië f 37 millioen, vergeleken bij het voor gaande jaar. In 2 jaar zijn de begrootin gen met f 83 millioen gestegen. We moe ten voldoende sterk zijn om eerbied af te dw'ngen en ons staande te houden tot er hulp is gekomen. Zullen we hulp krijgen en er profijt van trekken, dan moeten we bereidwillig zijn, onszelven te verdedigen. Dit kan groote offers kos en, temeer naarmate de collectievl- teit van den Volkenbond zwakker en de positie van landen die daarbuiten st,aan, sterker wordt. De tijdsoms andigheden dw ngen ons te doen, wat binnen ons bereik ligt. Wat redelijk beschikbaar kan wor den gesteld voor de defensie moet be schikbaar worden gesteld. Het is de vraag', hoeveel en waar vandaan. Als men let op wat hier nog gebeu ren moet, is het feit, dat de jaarlijksche kosten met 22 a 23 millioen stijgen, af doend antwoord op de vraag of het ge noeg is. Spr. hoopte dat Nederland en Indië de kosten kunnen opbrengen. Wat de motor-torpedobooten betreft, rnen beginne niet aan wat nieuws voor dat datgene er is, dat er behoorde te zijn doch er niet is, volgens het plan- Deckers. Bovendien bedenke men dat ze in ruwe zee niet te gebruiken zijn. Sneller bouwen dan geschiedt, is niet mogelijk. En al kan het wat vlugger, wat heeft spr. aan schepen die aan de ketting liggen? Over het personeels vraagstuk denke men niet gering. Rekent men met een 20-jarigen diensttijd van een kruiser, dan is het pas in 1942 en 1943 dat er nieuwe op stapel moeten worden gezet. De Java en de Sumatra zijn geenszins onbruik baar, al zijn ze oude kruisers. Spr.'s persoonlijke meening inzake een vloot in onzen archipel is dat zoo als de toestanden nu zijn, kruisers niet kunnen worden gemist. Bommenwerpers achtte spr. noodig. Een tweede groep van 39 is onmis baar. Zeeverkenners echter behooren bij de vloot.. Spr. zette de moeilijkheden der op leiding uiteen, welke als regel in Ne derland behoort te geschieden. De op leiding van Europeaansch- en inlandsch personeel behoort gescheiden te zijn. In Nederland hapert het door het te kleine contingent. Er moet rekening worden gehouden met nieuwe wapens die bediend moeten worden, en met de grensbeveiliging. Alleen voor de nieuwe wapens zijn noodig 1500 man per jaar. Volgens hetgeen er nu reilt en zeilt, is er in totaal een vermeerdering van het contingent noodig tot 26.000 man, om een behoorlijke mobilisatiesterkte ie krijgen. Maar dan hebben we al 15 lichtingen. Nu denkt spr. ook aan een behoorlijke luch'doelartillerie en ,andere, nieuwe wapens. Daarvoor zijn weer 6000 man I nood g. Zoo kwam spr. tot de 32000 man, en dan zijn er toch nog 12 lichtingen noodig. Het is soms een kwestie van uren, of de mobilisat'e mogelijk zal zijn en men niet onder den voet wordt geloo- pen. Daarvoor is een paraat leger noo dig. Inmiddels heeft spr. voor de grens bescherming maatregelen genomen, en d e kunnen zoo noodig morgen in wer king treden. Ook door het oproepen van locaal georganiseerde eenheden. De gemobiliseerde grenstroepen zijn in to taal ongeveer 25,000 man sterk. Kan spr. die troepen dan versterken met af- deelingen u t het land, dan vertrouwt spr. dat onder den voet loopen kan wor den voorkomen althans voor zoover de mensch die dingen kan overzien. Wat de materi,aal-uirusting aangaat, er moet nog heel wat gebeuren. In In- d bv. een tweede groep van 39 bom menwerpers. Ook de Nederlandsche luchtmacht behoort dringend verbe e- ring. Met de uitgetrokken zes millioen zijn we er nog niet. Voor concentra ie voor vl'egtuigbouw in Nederland zijn een paar jaar noodig. Daarbij hebben we te doen met de ge wichtige vraag wat financieel mogelijk 's. Voor vlootbouw volgens het schema- Deckers is 16 a 17 millioen per jaar meer dan nu noodig. Daarbij komt nog 6 a 7 millioen meer voor het personeel. Spr. becijferde dat er voor de weermacht in Ind en Nederland yeel meer noodig is. Over de begrooting v,an het defensie fonds en de defensiehegrooting voor 1937 wordt Woensdag bij den aanvang der vergadering gestemd. Evenals over de suppleto.'re defensie-begroo'ing voor j 1936 (defensie uitgaven Ned.-Indië), 1 (Adv.) KERSTFEEST 1936. Zal het feest zijn voor de honderden onzer armsten en meest behoeftigen met den Kerstdag, of niet? Dat zal voor een groot deel afhangen van de mildheid van het Middelburgsche publiek. Het Leger des Heils stelt zich, even als tientallen van jaren reeds het ge bruik is, ook nu beschikbaar om Uw gave in geld of kleeren of levensmidde len om te zetten in Kerstpakketten. Een f 700 a f 800 is daartoe noodig. Het is ongeloofelijk schier, hoevele menschen en gezinnen gansch verarmd zijn. Gij wilt toch zeker zelf niet gaan feestvieren ter gelegenheid van het hu welijk der Prinses of bij Uw Kerstfeest, zonder allereerst Uwe arme medemen- schen behoorlijk te hebben bedacht? Het te vragen is U er aan te herinne ren en dat beteekent voor U: mildelijk geven. Vriendelijk vraagt het Leg'er des Heils U op de gezonden circulaires gunstig te beschikken en in de kerstpotten ruime bijdragen te geven. Er zijn ieder jaar honderden menschen, die op deze wijze geholpen worden aan wat extra levens middelen, warme kleeding of brandstof. Zij genieten öf niet van eenig ander steuncomité, öf, gezien hun groote ge zinnen, toch niet voldoende om niet wat extra's met de feestdagen te behoven. Voldoet U toch aan dezen dringenden kreet om hulp van zoovelen die ernstig misdeeld zijn en Uw Kerstviering zal in dubbele mate vrede in Uw hart doen komen. Immers blijdschap en vreugde rondom zich verspreiden, geeft zelf vre de en blijdschap in het hart. Het Leger des Heils te Middelburg. Middelburg', 14 December 1936. Middelburg, Bevallen: J. H. de Regt-Schuurkamp d., L. A. Roose-Walraven z, Overleden: E. Schoonaard 75 j. wed, I. Grijspeere, M. Mieras 68 j. geh. met A. Gillisse. van geadverteerde of te adverteeren vei gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen e> andere bijeenkomsten. MIDDELBURG. WO 16 Deo le Abonnem- Tooneel Voor- stell., N.V. Ver. R'd. Hofstad- Tooneel „Onschuldige Meisjes" Schouwb. 20,15 h. WO 16 Dec. Filmav. en orgelspel, spr. ds. C. F. Nolte, Luth K. (Bree) 20.15. WO 16 Dec. Cult. Geluidsfilmvoorst. HotelPlan Zwitserland i s. Reis- bur. Laagland Van Hengel en Co., City 20,30 h. DO 17 Dec, 3e Kunstfilmav. „Misdaad zonder Hartstocht" en „Van Blik semlicht tot televisie", City 20 h» DO 17 Dec. Kerstmidd. Ned. Ver. v. Huis- Vr., spr. mevr. Schotelius-Tony de Ridder; St, Joris 14,30 h. 9 Dec. GOES. Dr. N. J. F. Verschoor alhier heeft, wegens hoogen leeftijd en na een ruim 50-jarige praktijk, eervol ontslag gevraagd uit zijne betrekking van ge meentegeneesheer. in de bestuursvergadering van de vereeniging De Ambacntsscüool alhier is gisterentot voorzitter gekozen de heer J. J. Ochtman. Gisteren is te Nijmegen op bijna 74-jarigen leeftijd overleden mr. W. G. de Knokke van der Meulen, oud-oifi- cier van justitie en oud-president der rechtbank alhier. De overledene was ook geruimen tijd lid van den raad de zer gemeente. De commissie van leeraren en leerlingen der rijksiandbouwschooi voor de viering van het 10-jarig bestaan dier inrichting heeft, behalve dat zij 100 sch'onk aan het Staringfonds, voor het batig saldo een groot Ceresbeeld met voetstuk aangekocht en aangeboden aan de rijksiandbouwschooi. 11 Dec. GEMENGDE BERICHTEN. De R. K. geestelijkheid te Tilburg heeft Zondag in ahe kerken van den Kansel aan de dames en meisjes het schaatsenrijden verboden als strijdig met de zedelijk heid. LANDBOUW EN VEETEELT. De varkensziekte blijft in Engeland voort woeden. In een tijdpqrk van acht we ken zijn wederom 5ya0 varkens op 1021 verschillende piaatsen aangetast. Daar van zijn gestorven 1004. De ziekte heeft ook groote mesterijen aangetast. 14 Dec. IERSEKE. De heer E, Laban heeft onverwacht ontslag genomen als lid van den gemeenteraad en als lid van 't Algem. /vrmDestuur. NISSE. De heer E. Nieuwenhuyse heett zijn ontslag genomen ais lid van den gemeenteraad. BUITENLAND. In Duitschland ziet men met spanning den afloop van de Eranschen ministérieeie crisis tegemoet. Was Eloquet als premier opgetreden dan toch was er op eene eventueeie coalitie van Rusland en Frankrijk tegen Duitschland weinig kans, omdat floquet zeer anti-Russisch is. GEMENGDE BERICHTEN. Te Has- kerhorne (Friesland) isshet Armbestuur opgeheven, omdat daar sedert langen tijd geen armen meer zijn. Gelukkige gemeente! GOES. WO 16 Dcc. DO 17 Dec Elec, Drukkerij, G. W. den Boer, M'burg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 6