LUX TOILET ZEEP ABDIJSIROOP ZEELAND. KRONIEK van den DAG. SPORT. Hoest AKKER's verstèrkte TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCULE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 16 DECEMBER 1936. No. 297. NAAR NIEUW-GUINEA? (61DBELBURG. aas Svinhufvud 75 jaar. Pehr Evind Svinhufvud, de president van de Finsche republiek, is gisteren 75 jaar geworden. Svinhufvud behoort, met Masaryk, den Tsjécho-Slovaak en wijlen Pilsoedski, den Pool, tot de groep van nationale „vrijheidshelden", die Eu ropa de laatste eeuw heeft voortge bracht en die door den wereldoorlog groot werden. Hun strijd ging tegen de onderdrukking van volkeren, nationale eenheden, welke deel uitmaakten gedu rende de 19e eeuw (en de meesten reeds veel eerder) van de groote monarchale staten: de Donau-monarchie, het Duit- sche keizerrijk, het czaritische Rus land, De wereldoorlog maakte een eind aan het bestaan der dynastieën, welke deze staten beheerschten. Zoo konden Tsjecho-Slovakije, Polen, de Baltische landen en ook Finland, dat van 1815 (Weener Congres) af aan Rusland had behoord, hun onafhankelijkheid ver- of heroveren. De mannen, die de groote dragers waren van de nationale ideeën, welke aan deze bevrijding ten grondslag lagen, werden tot de hoogste functies in de nieuwe staten uitgeroepen. Zoo Svin hufvud tot president van Finland. De eerste fase in den vrijheidsstrijd der Finnen tegen het absolutisme der Russische czaren werd aan het eind der vorige en het begin dezer eeuw gestre den. Zij vond haar ontknooping, toen Svinhufvud, tijdens een rechtszitting, waarvan hij als rechter de leiding had, door de handlangers van het tsaristische régime, met verkrachting der aan zijn vaderland toekomende autonomie, in hechtenis werd genomen, en enkele moei lijke jaren als banneling in verschillende uithoeken van Siberië moest doorbren gen. De Maart-revolutie, die in 1917 in Rusland een gewelddadigen ommekeer bracht, had ten gevolge, dat Svinhufvud tenslotte zijn vrijheid herkreeg. Tegen het einde van dit jaar ontstond in Rusland een toestand van volslagen anarchie. Svinhufvud droeg er aanstonds het zijne toe bij om het daarheen te lei den, dat Finland zich als souvereine staat onafhankelijk verklaarde, een stap, die de instemming van de nieuwe macht hebbers in Rusland verwierf. De in Finland achtergebleven Russische troepen weigerden echter het land te verlaten en begonnen al spoedig met ex tremistische bevolkings-elementen ge- meene zaak te maken. Toen dientenge volge ook in Finland anarchie dreigde in te treden, nam Svinhufvud als minister president krachtige maatregelen lot her stel van de orde en tot verdrijving van de gedesorganiseerde Russische troepen. Dit doel werd bereikt, nadat onder lei ding van generaal Mannerneim 'n weer macht op de been was gebracht. De gelukkige afloop van Finland's vrij heidsoorlog heeft de communistische re volutie-plannen in Noord-Oost-Europa verijdeld. In dit licht gezien heeft 't ge beurde in Finland, waarin Svinhufvud zoo'n belangrijk aandeel had, voor heel ons werelddeel blijvende beteekenis ge kregen. DAMMEN- MiddelburgSouburg, De uitslag van den Maandag gespeel den wedstrijd tusschen Middelburg' I en Souburg I is als volgt: J. StroobandW, Boogaard 02, J. ProelansJ. Boogaard 02, B. F, Mon- tanairL. Leijnse 02, J. I. CohenJ. v. Eenennaam 20, W. LenteW. Cij- souw afgebr., A. A. VermazenC. Theeuwe afgebr., J, v. WijckS. v. Eenennaam 11, P, C. JansenJ. Fran ke 20, W. v. LoenhoutL. Kodde 0-2, F. A, KraatJ. Jagt 20. Voorloo pige uitslag: Middelburg I (eerstgenoemden) 7 punten en Souburg I 9 punten. 0i O* 0i 0. 0. 0. 0. 0i 0. 0. Ongeregelde opstellen over ongewone onderwerpen, opvallende ontdekkingen ol opmerkenswaardige onderzoekingen. Geldleeningen Provincie Zeeland, Bij de bespreking van het voorstel van Ged. Staten tot het aangaan eener geld- leening van ten hoogste 600.000 voor dekking van kapitaalsuitgaven, heeft in een der afdeelingen een ltd voor 'n kor- teren aflossingstermijn dan 24 jaar ge pleit teneinde het nageslacht niet te veel te bezwaren. Van andere 'zijde werd hiertegen aangevoerd,, dat juist het nage. slacht zal profiteeren van de verbete ringen, die thans tot stand worden ge bracht en waarvoor gelden worden ge leend. Nog een lid merkte op, dat de af lossingstermijn verband houdt met de afschrijvingen op bepaalde objecten. Bij het voorstel tot het aangaan van 'n geldleening van ten hoogste 1.000.000 ten behoeve van de Vereeniging „De Noord-Bevelandsche Brug" werd in een der afdeelingen de vraag gesteld of de omschrijving: De aflossing heeft plaats in ten hoogste 40 jaar te beginnen op een door Ged. Staten te bepalen datum" niet erg vaag is en of het niet beter ware hier te lezen bijv. „na 1 jaar". Een lid van Ged. Staten antwoordde,, dat de gebruikelijke omschrijving is gevolgd en dat deze ook van belang kan zijn. SALARISKWESTIE, Het voorstel van Ged. Staten van Zee land om een wijziging te brengen in de verordening tot regeling der bezoldiging van de ambtenaren in dienst der provin cie en aan de daarbij betrokken boden J. A. Bal en B. Lokerse resp. f 579 en f 1100 te weinig ontvangen salaris te be talen, gaf in een der afdeelingen van de Prov. Staten aanleiding tot de opmer king, dat het eenigszins vreemd aan doet, dat de fout eerst na zoo langen tijd en nadat de jaarwedden reeds driemaal zijn besproken, werd ontdekt. Een lid van Ged. Staten gaf toe, dat het lang ge duurd heeft, voordat men met een voor stel is gekomen; de betrokkenen zelf hebben uit bescheidenheid gewacht,. Het voorstel beoogt een onjuistheid te her stellen. In beide andere afdeelingen waren er leden die, zoo zij al met het voorstel van Ged. Staten accoord zouden kun nen gaan, bezwaar hebben tegen de te rugwerkende kracht. In de afdeeling, waar het eerst be doelde lid aan het woord was, sloten zich nog andere leden bij hem aan, voorts maakte een dier leden de opmer king, dat door hem geenerlei waarde wordt gehecht aan den zin, waarin men leest, dat de Commissie van Overleg met het voorstel instemt. Dergelijke commissies adviseeren altijd gunstig om trent verhoogingen en dergelijke, doch zijn steeds ontstemd, wanneer het gaat om verlagingen. Van de zijde van Ged. Staten wordt ook nu het voorstel met kracht verdedigd, onder opmerking, dat het billijk is, dat gelijke prestatie ook gelijk beloond wordt. Hiertegen komt echter een ander lid in verzet, onder op merking, dat bv. ook een beginnend on derwijzer hetzelfde werk moet verrich ten als een onderwijzer met een aantal dienstjaren en toch niet gelijk beloond wordt en dat hetzelfde geldt voor bijna alle ambtenaren, wanneer men let op de periodieke verhoogingen. Een reeds aan het woord zijnd lid ver klaarde het denkbeeld van Ged. Staten om terug te willen gaan tot 1922 niet te kunnen begrijpen. In de andere afdeeling wees een lid nog op de eigenaardige wijze waarop deze weddeherziening aan de orde wordt gesteld. Het heeft geleid, tot een uitzoekerij, die bijna niet te vol gen is en waarbij wel zeer ver in het ver leden is teruggegaan. Dit lid herinnert zich een voorstel van Ged. staten tot een salarisherziening, waarin ook de afzon derlijke regeling voor deze boden aan de orde werd gesteld. Onder den invloed van de naderende crisis hebben Ged. staten dit voorstel toen teruggenomen In verband hiermede vroeg hij of er, op gebied van de salarieering van perso nen in dienst der provincie, niet meer plooien glad zijn te strijken, Hij had voorts den indruk, dat het griffie-perso neel bij Ged. staten een wit-voetje heeft, in vergelijking met de andere ambtena ren; dit meent hij ook te moeten afleiden uit de rangindeeiing, er zijn veel te veel commiezen en hoogere ambtenaren te genover het lagere personeel. Wanneer spr. de Griffie-ambtenaren vergelijkt met de ambtenaren van den Prov. Waterstaat dan blijkt voor de laatsten de rangindee- ling minder royaal, terwijl er ook minder kans is op opklimming, emolumenten en afzonderlijke toelagen. Echter wenscht dit lid allerminst iets ten nadeele te zeggen van de twee boden, waar het hier om gaat Het betoog van dit lid vindt bij andere leden instemming, ook zij vinden de wijze, waarop men tot de hier voor gestelde wedderegeling is gekomen, wei nig sympathiek. Van de zijde van Ged. Staten werd er tegen opgekomen, dat de griffie-ambtenaren de troetelkinderen van hun college zouden zijn. Wat de wei nige kans op promotie bij den Provincia len Waterstaat betreft wees 't lid van Ged. Staten op den staat van ambtena ren, waaruit blijkt, dat per 1 Jan. 1936 ook bij den Waterstaat eenige bevorde ringen hebben plaats gevonden. Dit lid erkende, dat Ged. Staten in 1930 op het verschil in bezoldiging van deze twee boden hebben gewezen. De Prov Staten hebben zich toen met de voor gestelde richtlijnen vereenigd. Daarna kwam de intrekking van de huishuur te gemoetkoming, die een verslechtering voor beide boden beduidde. Men kan Ged. Staten derhalve moeilijk verwijten, dat het eerst thans de ongelijkheid aan de orde stelt, DE WERKLOOSHEID, In November toename met 23,88 procent. De stand der werkloosheid in het dis trict der Arbeidsbeurs te Middelburg luidde 30 November: Middelburg 907 (905), Vlissingen 759 (775), Aagtekerke 10 (3), Ariiemuiden 167 (155), Baarland 25 (73), Biggekerke 12 (4), Borssele 27 Colijnsplaat 16 (3), Domburg 85 (64), Driewegen 10 (1), Ellewoutsdijk 11 (5), Goes 239 (240), 's Gravenpolder 33 (7), Grijpsker- ke 5 (1), 's Heer Abtskerke 3 (3), 's Heer' Arendskerke 55 (6), 's Heerenhoek 96 (19), Heinkenszand 45 (16), Hoedekens- kerke 39 (15), Ierseke 236 (241), Kapelle 28 (14), Kats 4 Kattendijke 1 Kloetinge 35 (18), Kortgene 9 (I), Koudekerke 81 (46), Krabbendijke 37 (13), Kruiningen 114 (48), Meliskerke 7 Nieuwland 12 Nisse 11 Oostkapelle 21 (19), Oudelande 26 (13), Ovezande 35 (13), Rilland-Bath 32 (9), Ritthem 4 (4), Schore 24 (4], Seroos- kerke 22 (8), St. Laurens 11 (7), Souburg 202 (214), Veere 18 (7), Vrouwenpolder 4 (1), Waarde 8 (1), Wemeldinge 61 (II), Westkapelle 184 (178), Wissenker- kerke 72 (18), W'olfaartsdijk 30 (6), Zoutelande 18 (12). De getallen tusschen haakjes zijn die van 31 October. In totaal stonden per 30 November als werkzoekenden in het District inge schreven 3891 personen, tegen 3141 per op 31 October. De groote toename is ditmaal voor een groot deel het gevolg van minder werk zaamheden in den landbouw. De steden Middelburg, Vlissingen en Goes geven geen verandering van eenige beteekenis te zien, Roode Kruis. Het hoofdbestuur van het Nederland- sche Roode Kruis heeft benoemd tot sec tiecommandant bij de transportcolonne met den rang van eerste luitenant, den heer H. A. den Boer, arts te St. Laurens. Verkeersongeval door verblindende verlichting. Gisteravond heeft op den Nieuwland- schen weg halverwege tusschen Middel burg en Nieuwland, een aanrijding plaats gehad, waarvan A. de Voogd uit Nieuw land het slachtoffer is geworden. Ver schillende van Nieuwland naar Middel burg rijdende automobilisten ondervon den grooten hinder van een tegenligger, een vrachtauto uit Zuid-Holland, die met volle verlichting reed zonder dit te dempen. Onder de autobestuurders, die verblind werden door dit onhebbelijk op treden, bevond zich ook de veekoopman Hollebrandse uit St. Laurens, die met nog drie personen in zijn auto naar Mid delburg reed. Door het verblindende licht zag H. niet, dat De Voogd op zijn rijwiel voor hem uitreed en een botsing was onvermijdelijk. De auto, die geluk kig vrij hoog van den grond is gebouwd, reed over De Voogd heen. Deze was o.a. aan een zijner armen gekneusd en is op medisch advies naar het Gasthuis ver voerd. De toestand was niet ernstig, doch hij moest daar tot heden blijven, 't Rijwiel was grootendeels vernield, H. treft geen. schuld. Het is te hopen, dat de bestuurder van den tegenligger zijn verdiende straf krijgt. Dit is mede mogelijk door dat men hem te Bergen op Zoom reeds aanhield. Het bleek de chauffeur te zijn van een truc met aanhangwagen. De man zelf had Lux Toilet Zeep in feestgewaad4 stukken van erkende kwaliteit met nog een keurig shantung zakdoekje er bij! Breng bij Uw kennissen gratis iets geurigs en fleurigs in huis! Geef Lux Toilet Zeep in feestverpakking! Slechts 50 ets. LTS 104- a Een der vraagstukken waar we in Nederland, ronduit gezeid, geen weg mee weten, of althans, indien we den weg al zouden weten, hem dan toch in elk geval niet vastbesloten inslaan, is dat der doeltreffende bestrijding var de werkloosheid, O, zeker, we doen wat we, binnen de oude gedachtekringen, kunnen doen, zelfs tot het uiterste onzer onderschei denlijke draagkrachten. Al moge de steun, die werkloozen ontvangen, per m,an en/of per gez'n niet hoog zijn we weten dat zeer wel niettemin is het totaalbedrag dat telkens maar weer uit de staatskas uitgekeerd wordt, enorm hoog en het verzwaart de belas tingen dermate, dat het weinigje verteer- lust dat er bij de zoo geslonken verteer kracht nog bij de niet-steuntrekkenden overgebleven is, als sneeuw voor de zon smelt en verdwijnt. Dit is een van de vele vicieuze cir kels. Waar we niet makkelijk uit komen. Tenzij we den heelen gedachtekring durven doorbreken en het heil een heel anderen kant uit durven te zoeken. En, als d,aar baat te vinden zoude zijn waarom niet? Er is zulk een nieuwe gedachte. Die natuurlijk we zijn in Nederland bron van kibbelarij zonder einde is. Het is deze: een nieuw blank stamland voor Nederland te vestigen op Nederlandsch Nieuw-Gui- n e a, in onzen Oost. Hoe is de gedachtengang der voor standers van dit denkbeeld? Zij wijzen o„a. hierop: 1. Nederlands bevolking wast met ruim 100,000 zielen per jaar aan. 2. De emigrat e naar andere landen is zoo goed als geheel s!op gezet; voor den wereldoorlog emigreerden er ge middeld 20,000 Nederlanders per j,aar, 3. Er zijn thans ruim 440,000 werkloo zen in Nederland, Merkwaardigerwijze is dit precies het aantal dat we zouden moeten hebben ten gevolge van het 22 jaar geleden s< opzetten der emigratie, n.l. 22 X 20,000 440,000! 4. We geven om ,aan den landhonger tegemoet te komen, 1V* milliard uit voor drooglegging van de Zu derzee. 5. Emigratie is dus noodzakelijk; el ders sluit men de grenzen zoo goed als geheel (Amerika, Canada); laat ons dus zien of emigr,atie-kolonisatie binnen 't Rijk der Nederlanden zelf zij het dan niet in Europa ook mogelijk is. 6. Dat is zoo zeggen de Nieuw-Gui- nea-mannen inderdaad zeer wel mo gelijk, nl.: Naar Nederlandsch Nieuw Guinea, Laat ons nu deze zaak eens nuchter bekijken. En dan eerst vragen: wat is dit voor een gebied, en waarom heeft men juist hierop zijn aandacht' laten vallen? Vervolgens ware dan te vr,agen, of blanke kolonisatie hier mogelijk en wen- schelijk zou zijn. Nederlandsch Nieuw Guinea is zoo ongeveer de helft van een heel groot, (Ingez. Med.) even bezuiden den evenaar, gelegen ei land van Ned, Oost-Indië. De andere helft van dit eiland is nu Australisch. Het aantal inwoners van het Nederlandsche gedeelte bedraagt, ruim geschat, slechts 300,000 zooiets als Zeeland of Friesland dus de op pervlakte van het gebied daaren tegen is ruim 11 X 200 groot als Ne derland. De bevolkingsdichtheid is er dus ongeveer een-driehon- d.e r d s t e van die in Nederland. (Ter vergelijking diene, dat J,ava, hetwelk on geveer 4 X 200 gr°ot als Nederland is, een bevolking van 41,000,000 zielen telt; de bevolkingsdichtheid op Java, in dit tropische gebied, is dus nog g r o o - ter dan in Nederland!) In Nieuw-Guinea hebben we derhalve een uitgestrekt gebied, d,at uiterst schaarsch bevolkt is. „Geen wonder zoo schrijft G. F. E. Gonggrijp, oud-gou verneur van Sumatra's Westkust, in zijn „Geïllustreerde Encyclopaedie van Ne derlandsch Indië" i dat in tijden van depressie en werklooshe'd dit reusach tige, schaarsch bevolkte gebied alge- meene belangstelling wekt met het oog op kolonisatiemogelijkheden." Er wordt Dat aanhoudend hoesten prikkelt de weef sels van Uw borst en keel, welke daardoor als 't ware worden ondermijnd. Dit is het tijdstip, waarop de bacteriën welke men inademt zich vastzetten en ontwikkelen en soms gevaarlijke verwoestingen aanrichten. Stuit dat dreigend gevaar. Onderbreek de voort gang van die verkoudheid, stop dien hoest en zorg dat de ziektekiem-bevattende slijm verdwijnt. Daarvoor bevat de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop alle noodige bestanddeelenkruiden-extracten en „codeïne". De kruiden-extracten verzachten de kriebelingen en ontstekingen der slijmvliezen en werken slijm-oplossend, heelend en genezend. De codeïne bedwingt de hoest snel en grondig. Als Gij dus koude vat en begint te hoesten, als Gij last hebt van bronchitis of borst-benauwdheid, grijpt dan dadelijk naar dit wondervolle middel, want Abdijsiroop noemt men door de snelle re sultaten terecht ,,'s Werelds béste Hoest-siroop". tegen Hoest, Griep, Bronchitis, Asthma, Verlaagde prijzen: f 0.75, f 1.25, f 2.-, f 3.50 p. flacon (Ingez. Med.) niets van het ongeluk gezien, maar wel een ander, die in den aanhangwagen zat. GOES. Ier beschikking van de justitie gesteld. Dinsdagnamiddag j.l. is de werkman M. te Nieuwdorp als verdacht van dood slag', gepleegd te Goes, op Zondag j.l. ter beschikking van de justitie te Mid delburg gesteld, M. is naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht. Heden zou een sectieonderzoek plaats hebben door dr. Hulst uit Leiden, op het slachtoffer, dat naar het ziekenhuis te Goes, na de mishandeling werd overge bracht. WALCHEREN. RAAD VAN SEROOSKERKE. SEROOSKERKE (W.). Dinsdagmid dag vergaderde de Raad onder voorzit terschap van burgemeester P. Dregmans, voltallig. Bij de ingekomen stukken was o.a. de goedkeuring door Ged. Staten van de g'emeentebegrooting 1937. Een voorstel van B. en W. om afwij zend te beschikken op het verzoek van de stichting „Borgstellingsfonds voor de Zeeuwsche Eilanden" om Bijdrage in het kapitaal van het fonds werd aangeno men. Eveneens een voorstel van B. en W. om afwijzend te beschikken op een ver zoek van den Nederlandschen bond tot bescherming van zuigelingen en kleuters om een subsidie van f 5 per jaar. Een voorstel van B. en W, tot wijzi ging van de verordening op den keurings dienst van vee en vleesch, in den kring Oostkapelle, werd z.h.st. goedgekeurd. Een voorstel van B. en W. om aan de Nederlandsche vereeniging voor lucht bescherming een jaarlijksche subsidie te verleenen van f 2,50 werd eveneens z.h.st. aangenomen, B. en W. stelden vervolgens voor om afwijzend te beschikken op een verzoek van de KN.A.C. om verlaging van de personeele belasting voor motorrijtuigen. De heer J o b s e vroeg, of bv. ook vrachtrijders, die hun wagen uitsluitend bezitten om in hun levensonderhoud te voorzien, in deze belasting zijn aange slagen. De v o o r z. stelde hierop voor om het voorstel aan te houden, dan zal hij hierover een nader onderzoek instel len. Aldus besloten. Een voorstel van B. en W. om afwij zend te beschikken op een verzoek van de provinciale Zeeuwsche schoonheids commissie om subsidie werd z.h.st, aan genomen, Hierna zeide de voorz,, dat naar te dier plaatse dan verder opgesomd, hoe verschillende vereen gingen zich steeds krachtdadiger met deze zaak gin gen bemoeien, tot tenslotte ook de re geering zich niet langer afzijdig kon houden en contact met de voorstanders dezer kolon satieplannen zocht de In dische regeering zoowel als die in het moederland. Gonggrijp zelft acht het reeds zeer waarschijnlijk, dat er op Nieuw-Guinea dat nog heel slecht geëxploreerd is hoogvlakten zullen zijn, waar Euro- peesche kolonisatie mogelijk is; zijn medewerker G. J. du Marchie Servaas, oud-resident en inspecteur van agrari sche zaken, acht kolonisatie van Euro- pe>anen echter van wein g, transmigratie van inlanders daarentegen van meer belang. Hier komt de strijd der meenin gen alreeds tot uitdrukking. De redenen, waarom men zijn aan dacht juist op Nieuw-Gu'nea vestigde, zijn dus: de grootte v,an het land met zijn geringe bevolkingsdichtheid. Bo vendien wordt, voorzoover bekend, aan genomen dat er goede hoogvlakten zijn, waar men koloniseeren kan, (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 5