Ruwe handen PUROL BUITENLAND. GEMENGD NIEUWS. LAATSTE BERICHTEN. SP9RT, BURGERLIJKEN STAND. AFLOOP VERKOOPING. AFLOOP AANBESTEDING. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. SPANJE. CHINA. VER. STATEN. DE DlJKVAl BIJ KAPELLE. MARKTBERICHTEN. genezen vlug met boos30-60cK Bij Apo then Drogisten (lngez. Merl zeer bijzondere mate onderscheiden. Voor de beide dames waren er bloe men. Het publiek heeft aan het slot na het prachtig gezongen feest-motet van Mader koor, solisten en dirigent spontaan en hartelijk toegejuicht. DUITSCHE GRENSVERSTERKING. De „Petit Parisien" en de „Echo de Paris" maken melding van een gister avond door een Zwitsersch blad de „Na tional Zeitung" gepubliceerd bericht, volgens hetwelk de Duitschers zouden zijn overgegaan tot een nieuwe grens- organisatie in den sector, welke aan Frankrijk en Zwitserland grenst. Het betreft de oprichting van afdee- lingen „geheim grenztruppen", die be staan uit uitge'ezen manschappen van S.A. en S.S. en gemotoriseerde afdeelin- gen (N.S.K.K.) De „National Zeitung" meldt voorts: „Alle mannnen dragen uniform, zij zijn in velduitrusting en gewapend met mi trailleurs, Te Loerrach bevinden zich twee „honderdschappen". Ieder stadje zal op deze wijze zijn eigen permanent garnizoen hebben. Deze nieuwe forma ties hebben gisteren hun eerste ma noeuvres gehouden. Tezelfder tijd zijn belangrijke transporten wapens en mu nitie aangekomen. Deze transporten ge schieden doorgaans des nachts. De „Echo de Paris" voegt hieraan toe: Er dient te worden opgemerkt, dat Zwit serland sinds eenige weken maatregelen neemt ter bescherming van zijn eigen grens. Men is begonnen met een be schermingscorps op de been te brengen, waaraan gemotoriseerde afdeelingen zijn toegevoegd. De hoop op het vinden van den vlieger Mermoz opgegeven. Men heeft thans de hoop opgegeven dat de bekende Fransche vlieger Mer moz en zijn vier metgezellen, die op een vlucht van Dakar naar Natal zijn ver dwenen, zullen worden gevonden. Dit blijkt wel hieruit dat de Fransche Kamer gister het volgend voorstel aan nam: „De Kamer, diep bewogen door de verdwijning van den edelen luchtheld Mermoz en zijn bewonderenswaardige bemanning, zich tot tolk makend van 't geheele land, brengt hulde en spreekt haar bewondering en dankbaarheid uit aftn heldhaftige zonen van Frank rijk, die de eer der nationale kleuren tot aan de andere zijde van den Oceaan hebben gebracht". HITLER BEVEELT DE ANTI-CHRISTELIJKE ACTIE IN OLDENBURG TE STAKEN. Hitier heeft de S.A, en de leiders der Hitlerjeugd in Oldenburg opdracht gege ven de anti-christelijke actie te staken. Dit verbod is een gevolg van de op dracht van den provincialen leider der nationaal-socialisten te Oldenburg, Karl Roevner om de kruisbeelden te verwij deren uit de scholen en ziekenhuizen, welke opdracht een storm van protesten deed opgaan onder de bevolking. Pastor Zoellner, een van de gematig de nationaal-socialisten in de protestant- sche kerk, tracht thans een overeenstem ming te bereiken met de confessioneele synode, welke wordt geleid door dominee Niemöller, teneinde een christelijk front te vormen. Besprekingen der militaire attaché's. De Duitsche militaire attaché's in het buitenland zijn naar Berlijn ontboden om rijkskanselier Hitier verslag uit te brengen. Vandaag zouden de besprekin gen beginnen. DE BURGEROORLOG. Aan het centrale front in den sector van Boadilla, ten Zuid-Westen van Madrid is gisteren een felle strijd be gonnen. De opstandelingen poogden den weerstand van de linies der regeerings- troepen te breken, door een langdurigen en feilen aanval, docht dit lukte niet Laat in den middag hebben de opstan delingen, wien een zwaar verlies was toegebracht, hun stellingen weder kun nen innemen. Op enkele plaatsen heb ben de regeeringstroepen hen achter volgd en hun daarbij zware verliezen toegebracht. Tijdens den aanval bracht de vijand een overvloed van materiaal in het veld, met name tanks, die dooi granaten tot staan werden gebracht. De regeeringscommuniqués maken er mel ding /an dat het voornamelijk Marok- kaansche troepen en pas gearriveerde Duitscners waren die tot den aanval overgingen, gesteund door de lucht macht cn talrijke vechtwagens. De strijd duurde ruim 5 uur en eindigde met den algeheeie^; vlucht van de opstandelin gen. Van cl. melden. Uitwisseling van gijzelaars met Kerstmis, Uit San Sebastian wordt gemeld, dat ter gelegenheid van het Kerstfeest on geveer 4000 gijzelaairs zullen worden uitgewisseld. Hieronder bevinden zich vooraanstaande personen, van wie reeds gemeld was, dat zij waren over leden. De onderhandelingen over de uit wisselingen worden gevoerd tusschen San Sebastian, Bilbao en Pamplona. De Iersche Vrijwilligers. Gisteren'zijn van Liverpool weer 100 officieren der Iersche blauwhemden van O'Duffy naar Spanje vertrokken om aan de zijde der opstandelingen te strijden. Bovendien Wijn. duizend manschappen scheep gegaan van Galway, waar zij zich in het geheim vergaderd hadden; zij kwamen uit alle deelen van den Ierschen Vrijstaat De brigade der blauwhemden, die op 21 Januari in ac tie zal komen, is thans 1500 man sterk, ongerekend degenen, die werkzaam zul len zijn bij de hulpdiensten en het Roo- de Kruis. De Duitsche vrijwilligers. Volgens het Engelsche blad de „Man chester Guardian" hebben de ouders van Duitsche soldaten die in Spanje dienst doen, 'mededeeling ontvangen dat hun zoons naar onbekende bestemming zijn gedirigeerd om een militaire opleiding van 16 weken te volgen. Men heeft hun verzocht hun onge zegelde correspondentie naar het post kantoor te Berlijn te zenden, met opga ve van het wapen waarbij de mannen dienen. De „Manchester Guardian" meldt voorts, dat familieleden van in Spanje gesneuvelde Duitsche vrijwilligers daar bericht van hebben ontvangen. TSJIANG KAI-SJEK VERKEERT NIET IN GEVAAR. Vermoedelijk loopt alles met een sisser af. Men is er nu zeker van, dat de ge vangen genomen dictator „Tsjiang Ka - sjek" nog leeft. De Engelsche bemidde laar Donald, die zooals men weet te Sian-foe is geweest, heeft met Tsj'ang Kai-sjek gesproken en hem in goeden welstand aange'roffen. Don,ald gelooft, dat de „dictator" niets heeft te vreezen. Tsjang Sjoe-l'ang is niet van plan zich ,aan hem te vergrijpen. Het ziet er naar uit, dat het geval met een sisser zal afloopen. Uit Nan king komen nog wel berichten over een grootsche m'litaire expeditie tegen Si- an-foe fde stad zou reeds geheel omsin geld zijn) doch in China word* de mili taire pap meestal n et genuttigd dan na dat ze geheel is (afgekoeld. Op de een of andere manier zal men er wel in sla gen Tsjiang Kai-sjek los te krijgen en het incident bij te leggen. Gevaarlijk bandiet gearresteerd. De New-Yorksche politie is erin ge slaagd de gevaarlijke bandiet Harry Bru nette te arresteeren, na hem eerst ge durende twee uur in zijn woning te Bronx te hebben belegerd. Gedurende deze belegering werd gebruik gemaakt van vuurwapenen en gasbommen. Ook de vrouw van den misdadiger, die hem bij verscheidene misdrijven heeft gehol pen, werd gearresteerd. Jeeovttot levertraan weten- schappelijk de beste levertraan voor U en Uw kind Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten a f0.75 per flacon. flngez. Med.) Griep-epidemie in Barneveld. In het dorp Barneveld heerscht op het oogenbi k een griep-epidemie. Vooral de schoolkinderen zijn in zoo grooten gétale door deze gelukkig niet kwaadaardig op tredende ziekte aangetast, dat men op I advies van den inspecteur der volksge zondheid te Nijmegen en van den inspec- teur van het lager onderwijs in de in spectie Arnhem besloot, drie scholen tot I 8 Jan. a.s. te sluiten, Zevenhonderd kin deren hebben door dezen maatregel een vervroegde Kerstvacantie gekregen. De griep in het garnizoen te Amersfoort. I Het aantal te Amersfoort in garnizoen liggende militairen, die aan griep lijden neemt dage ijks toe. Ongeveer een derde deel van hen, die onder de wapenen zijn, is ongesteld. Ernstige gevallen hebben zich tot dusver evenwel niet voorge- daan. N:et alleen de gymnastiek- en scherm- zalen in de kazernes, doch ook diverse I zg. schoollokalen zijn als noodziekenzaal ingericht. Ook worden vele dienstplich tigen in het hospitaal en thuis verpleegd. a Ernstige vechtpartij te Amsterdam. Dinsdagmiddag kreeg de bewoner van de eerste Verdiep ng van een huis in de Boo straat te Amsterdam op Kattenburg bezoek van den echtgenoo van de vrouw met wie de bewoner eeni- gen tijd had samengeleefd. De bezoeker kwam met de klaarblijke lijke bedoeling, lucht le geven aan zijn gevoelens jegens den minnaar van zijn gewezen vrouw. Hij was nog niet lang binnen of hij haalde een scheermes voor den dag, waarmede hij zijn tegetistander ernst'g toetakelde. Deze vlucht'e den keuken in en nam op zijn beurt een groot keukenmes, waarmede hij zijn aan valler eveneens ernstige verwondingen toebracht. He' gekrakeel werd behalve door om wonenden ook door een voorbij komen- (Ingez. Med.) De Raad der gemeente KapeJe, he denmiddag in vergadering bijeen, heeft een telegram aan den Commissaris der Koningin gezonden, waarin wordt ge zegd, dat er tot heden niet krachtig ge noeg ingegrepen is, om den ernstigen toestand, ontstaan door den dijkval, het hoofd te bieden en waarin op het nemen van betere maatregelen ten spoedigste wordt aangedrongen. DE CONTINGENTEERING VAN BOTER WORDT OPGEHEVEN. Men meldt ons uit Den Haag: De contingenteering van botejr zal, na afloop van de huidige contingentee- ringsperiode op 31 December 1936, niet worden voortgezet. DE DEFENSIEBEGROOTING AANGENOMEN. In de Tweede Kamer was hedenmid- le kl. A.: Middelburg 3Goes 2; Hansw. BoysScheldestroom; Veere Kruiningen; Vlissingen 3Ierseke. le kl. B: Terneuzen 3Breskens 2; Biervliet 2Hulst 2; Axel 2Groede; Corn. BoysOostburg 2; Schoondijke Hoofdplaat 2; le kl. C: ZonnemaireBurgh 2; Overgangski.: DomburgDe Noor mannen; Eiland Boys 2Middelburg 4; R.C.S. 2Goes 3; Zeelandia 3-De Zeeuwen 3; Vlissingen 4Nieuwland. 2e kl. A.: CortgeneScheldestroom 2; Ellewoutsdijk-R.K.V.S.V.; Katten,dijke Zeelandia 4; R.C.S. 3De Zeeuwen 4. 2e kl. B: Corn. Boys 2Oostburg 3; Groede 2Schoondijke 2; S.C.D. Hulst 3; IJzendijke 2Breskens 3. 3e kl. A.: Middelburg S^R.C.S. 4; Nieuwland 2Vlissingen 5; R.K.V.S.V. 2 Vlissingen 6; De Zeeuwen 5De Noormannen 2. den agent van politie gehoord. De iigent I dag allereerst aan de orde de stemming vond de deur van het huis "gesloten. I over de defensiebegrooting voor 1937. doch trapte deze in en vond 'n een derl De heer Joekes (v.d.) verklaarde kamers de twee mannen, die beiden I dat alle leden der vrijz. dem, fractie de deerlijk bloedden. Vooral de aangeval-! noodzaak inzien -van de voorgestelde lene had ernstige verwondingen ,aan den I maatregelen. Gezien de tegenwoordige hals. I internationale omstandigheden zijn ook De beide slachtoffers werden onmid-1 de fractiegenooten van spr. die verle- dellijk naar het B nnengasthuis overge-| leden jaar nog tegen de defensiebegroo- bracht. Daar is des avonds een der bei-1 ting waren, ditmaal geneigd hun stem de mannen overleden. De ander kon I aan de defensiebegrooting te g'even. Er n,aar het politiebureau overgebracii I moet echter rekening worden gehouden worden. Hij verklaarde, dat hij de ge-1 met de draagkracht van ons volk. De scheiden man is van de vrouw, die to' I voorgenomen uitbreiding van de contin- kort bij zijn tegens ander ;n de Boot-1 genten en den eerste oefentijd overschrij- straat heeft gewoond Beide mannen den echter het noodzakelijke. Daar zullen hadden afgesproken Dinsdagmiddag bijl d Vrijz dem te zijner tijd tegen stem_ elkaar te komen, om te spreken over del kinderen van de gescheiden vrouw. Hier-1 over geraakte men zoo opgewonden, dal I de bewoner van de kamer van het bo-l venhuis :n de Bootstraat een zakmes I trok en hem aanviel. Hij had zich met] een scheermes verdedigd. Hij beweerde uit noodweer te hebben gehandeld. men. Na deze verklaring ontstaat er een hef tige woordenwisseling tusschen de hee- ren Westerman en Joekes. waarin de heeren Wijnkoop en De Visser zich men gen, waaraan de voorzitter met hamer slagen een einde maakt. De defensie-begrooting wordt aange- Verduistering door gemeente-ontvanger, I IJomen m,e* tegen 21 stemmen (tegen de soc. dem., communisten, de heeren Bij een gisteren gehouden kascontrole Sneevliet (rev. soc.), Arts (kath. dem.) bij den gemeente-ontvanger te G e- cn Van Houten (chr dem ™,VrA T f+k0rt l Het wetsontwerp betreffende de de licht gekomen. De grooHe van het be- {ensieuitgaven v0<£ Ned. Indië wordt Vrierbanf W z.h.st. aangenomen (tegen de comm., de onderzoek nog n et bekend gemaakt I i a I c r \t. u i worden. Tevens is valschheid in ge-" heeren Arts- Sneevliet, Van Houten). schrifte gebleken. De ontvanger is in arrest gesteld. Noodlanding van Duitsche sportvüegtuigen. Dinsdagmiddag moest de Duitsche] sportvlieger Jocan v,an de vliegschool te Goes, Bevallen: E. J. M Spelier, geb. M. Huige z. (D.Z.) Oostburg, Over de maand Nov, Bevallen: G. Porreij, geb. Roeda d. Getrouwd: J. Vermeulen 20 j. jm. en J. Wage 17 j. jd„ P. J. v. Hee 23 j. jm en M. C. de Meij 23 j. jd. Overledene Suz, M Lourens 59 j. echt. Joz, de Hulster, A. E. Fierens 84 j. -wedn. S. I. Grahame, Kath, de Veij 61 j. echt. A. A, Boidin, Adr. Wisse 79 j. wedn. J. v. d. Ameele, J. P. Blomme 3 mnd. z. Iz. Vermeulen 67 j. echt. van Adr. Baas- (AA.) Schoondijke, Over de maand Nov. Bevallen: F. M. van Baal, geb. Boidin, z., Suz. de Graaf, geb. Verherbrugge z., L, A. Steyaert, geb. de Kramer d., Eliz. C. Boogaard, geb. den Hollander z., Joh' Eliz. de Paepe, g'eb. v. d. Walle z. Getrouwd: J. Schaap 24 j. jm. en J. J v. d. Hooft 20 j. jd. Overleden: E. C. Dekker 57 j. echtgen. J, A. Scheele, M. A. Bleiker 67 j. echtg. W. P. v. d. Plassche, S. C. Provoost 81 j. wed. Iz. de Hullu, (A.A.) Waterlandkerkje. Over de maand Nov. Getrouwd: C. H. Jansen 31 j. jm. en J. M. Tollenaar 17 j. jd. Overleden: T. Geelhoed 55 j. echtg. H v. d. Broeke. (A.A.) GYMNASTIEK. De Zwitsersche keurturners. De Zwitsersche keurturners zijn gis- Notaris mr. P. Loeff heeft Dinsdag middag in het café Simpelaar te Bigge- kerke voor de Erven van wijlen den hr. P. Dekker Jz. in het openbaar verkocht: Perc. 1. Een huis met erf en tuin te Krommenhoeke gemeente B i g' g e k e r- k e, groot 12 a 20 ca (93 r. Kooper Job. Dekker Pz„ landbouwer te Biggekerke voor f 1210. Perc. 2. plm. 0,5790 ha (1 g 142 r) bouw land. onder Krommenhoeke aan den weg naar Charlottenburg westzijde te Bigge kerke. Kooper Job. Dekker Pz, voorn, voor f 1200. Perc. 3, plm. 0,5830 ha (1 g 146 r) bouwland ten noorden van perc. 2 in de gemeente Biggekerke. Kooper L- Verhage Iz., timmerman te Biggekerke q-q- voor f 1174. Detmold met zijn toestel, in de nabijheid I teravond te Bergen op Zoom hun tour van de lichtmast, welke le Oostmarsuni J née van 9 dagen door Nederland aange- is opgesteld in de vliegroute naar Han-| vangen. Zij werden officieel ten stadhui- nover, een noodlanding maken. Bij del ze door den burgemeester van Bergen op poging om het toestel veilig op den I Zoom verwelkomd. Daarbij sprak ook de grond te zetten, kwam het in .aanrakingI voorz. van het K.N.G.V., de heer W. de met een paal, waardoor de kop van het I Graaf, uit Middelburg. Op dezen eersten vliegtu g zich in den grond boorde en I avond heeft het kunstturnen der Zwit- de schroef brak. De bestuurder kwam er I sers veler bewondering gewekt. Naar zonder letsel af. De vlieger verklaarde,! men weet komen de Zwitsersche turners door het slechte zicht gedwongen tel Vrijdag te Goes zijn tot landen. De vlieger dacht in de! voptrai nabijheid van de lichtmast te Brandlechtl op Duitsch grondgebied te zijn. Het toe-I Wedstnjduitslagen Z.V.B. stel is onder bewaking gesteld. I Zaterdagcompetitie Walcheren. Oost- Voorts heeft gistermiddag een Duit-1 kapelle S. V. Souburg 4 3; R.C.V. 2 sche sportvlieger van de vliegschool tel Arnemuitien 013; R.C.S.' Sjeroos- De hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat heeft hedenmorgen te Mid delburg namens Ged. Staten aanbesteed ht aanbrengen en onderhouden van be plantingen op de wegvakken Nobelpoort Zandweg, gemeente Zierikzee, en BurghWesten-Schouwen. Inschrijvers waren: H. P. en P. Verton, Haamstede f 5394; P. van 't Westeinde van den Dries, 's-Heer Arendskerke f 4460; G. W. Smit, andere fronten valt niets te] f 4277] J.' vlrgo^wé, Breskens P3&5! en J. Mtiste, Zier'kzee f 3744. Oldenburg met zijn eenmotorige twee-| dekker aan de overzijde van de Rijn brug nabij het de De Monchy-monument j te Arnhem een goed geslaagde] noodlanding gemaakt. De vlieger was] den koers kwijtgeraakt. Het toestel is] onder bewaking van de politie gesteld. HET DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER. Leeuwarden: 1 doode.l Dinsdagavond is in de Spanjaardslaan] te Leeuwarden de 87-jarige heer Cre- mer, oud-hoofd eener school, doordat deze aarzelde bij het oversteken, door 'nj auto aangereden. De heer C. werd door| den bumper gegrepen, kwam met het| hoofd op den motorkap terecht en viel] daarna tegen den grond. In den loopl van den avond is hij in het diaconessen-] huis overleden. Rotterdam: 1 doode. Gistermiddag is een ongeveer 80-jarige heer bij het oversteken van het Hof plein te Rotterdam door een tramwagen I gegrepen. Het slachtoffer verdween on der den baanschuiv.er, zoodat de wagen moest worden opgevijzeld. Toen men kerke 22; Veere 2R.C.V. 18; Vlis singenS.M.Z. 91. Adspiranten. S.V. SouburgR.C.S B 12; SerooskerkeVlissingen 120, Zondag: Adspiranten: R.C.S. AMid delburg 22. le kl. A.: Goes 2De Zeeuwen 2 62; KruiningenVlissingen 3 2—2; IersekeVeere 26. le kl. B.: Biervliet 2Terneuzen 3 22; Axel 2Schoondijke 11. le kl. C.: DreischorRenesse 21. Overgangski.: De NoormannenEil. Boys 2 5—1; Middelburg 4Domburg 04, 2e kl. A.: R.K.V.S.V.—R.C.S. 3 10—3; KattendijkeDe Zeeuwen 4 12. 2e kl. B; Schoondijke 2IJzendijke 2 91. 2e kl. C.: Djreischor 2Renesse 2 1—1. 3e kl. A.: Domburg 2Nieuwland 2 43; R.K.V.S.V. 2Zeelandia 5 2—3 Wedstrijdprogramma. Zaterdag; ArnemuidenR.C.S; Oost- kapelleR.C.V. 2; SerooskerkeR.C.V. S.M.Z.Veere 2; SouburgVlissingen. AdspirantenMiddelburgSeroosker den ouden heer had bevrijd, bleek hijl kfi. R C.S.-B—Souburg, reeds te zijn overleden. Zondag. Adspiranten: E.M.M.—Eiland Boys; VlissingenDe Zeeuwen; Zee landiaR.C.S. A. Middelburg, 15 Dec. Groenten- veiling: Boerekool 23 c., witte kool 0,8—1 c., Veldsla 324 c., Spinazie 24 cs, Savoye kool 13 c., Roode kool 1 2 c., Spruiten 513 c., Witlof 920 c., Schorseneeren 9—12 c., Koolrapen 0,5 1,5 c., Wijnpeen 1—2 c., Bruine boonen 713 c., Peën 24,5 c., Rapen 1 c, Sel derie 0,5—2,5 c., Rammenas 12 c., al les per bos, Bloemkool 1,518 c., An dijvie 0;51,5 t., Knoliselderie 22,5 c., alles per stuk. Goes, 15 Dec. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Peren. Doyenne du Gomice extra 4142, idem A 3841, id. B 3337, idem C 2728, Comtesse de Paris extra 2427, idem 2427, idem B 23, Gieser Wildeman extra 18, idem A 17f idem B 15, idem C 1013, Kleipeer extra 1517, idem A 1416, idem B 12 15, idem C 1213, Winter Rietpeer 14 15, Brederode 1517, Stoofperen 11 14, Uitschot peren 33, per 100 kg- Appels: Cox's Orange Pippin A 52, id. B 42, idem C 28, Jonathan extra 32, id. A 29, idem B 28, idem C 23, Schoone van Boskoop extra 2527, idem A 23 24, idem B 2226, idem C 20, Goud Reinetten extra 2530, idem A 2329, idem B 2124, idem C 1921, Zure Bel lefleur A 2324, idem B 22, idem C 19 20, Salomé extra 28, idem A 24, idem B 22, Ontario 1921, Rembour Mortier 16, Roode Paradijs 1315, Zoete Arm waarde 1820, idem Campagner 1317, Stek en Uitschot appels 812, per 100 kg. Diversen: Kipeieren 4,10, per 100 st., Bloemen 817, per 100 pot, idem 5, per 100 bos, Hazen 1,032,93, Patrijzen 0,23 0.29, per stuk. Oostburg, 16 Dec. Op de graan markt was de aanvoer matig. De noteering als volgt: Gerst 8.50 9.00; Haver 7.00—7.50; Erwten 8.759.50; bruine Boonen 9.00 11.25; Maanzaad 21.00. v

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 3