't Verkeershoekje. RECHTSZAKEN. VUSSINGEN. NOORD-BEVELAND. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Uit de Goesche Courant van een halve eeuw geleden. AGENDA. BIOSCOPEN. 3gggegggggF— XXVI. Op B-wegen mogen motorrijtuigen breeder dan 2,10 meter niet komen, evenmin indien zij een wielbelasting hebben van meer dan 2400 kg. Een maximum wielbelasting kan voor bepaalde motorrijtuigen worden vastge steld, dit wordt in het inschrijvingsbe- wijs vermeldt, evenals een rijverbod voor de B-wegen. Achter op elk inschrijvingsbewijs staat een model van de borden die vóór en achter op een ingeschreven motorrijtuig moeien worden aangebracht. Indien in het omlijnde vak in het inschrijvingsbe wijs niets met inkt is geschreven dan behoeven geen borden te worden aan gebracht, In tegenstelling met vroeger, moeten de bedoelde borden, die aan de achter zijde van een ingeschreven motorrijtuig zijn aangebracht des avonds zijn ver licht. allen te vermelden, de algemeene in druk is, dat verschillende buurten goed voor den dag zullen komen, hetzij over dag, hetzij des avonds, hetzij den ge- heelen dag. Op een vraag uit de vergadering, kon de directeur der bedrijven, die met den opzichterde vergadering bijwoonde en ook andere waardevolle adviezen g'af, mededeelen, dat men er op moet rekenen dat' met het oog op belasting van het net, de feestverlichting niet direct bij het invallen van de duisternis, doch eerst te 8 uur kan worden ontstoken. Een tweetal monsters feestpakketten zijn in handen van het bestuur en dit zal een keuze doen. Nog kwamen naar voren een plan, af komstig van B. en W., voor een boom planting; een plaat met de beeltenis van Prinses en Prins, die geschikt is voor buitenversiering en de wenschelijkheid dat de inwoners door het plaatsen van bloemen voor hun ramen en zoo moge lijk des avonds kaarsen het feestelijk aanzien der stad helpen bevorderen. Nog werd besloten te verzoeken den Marktdag van 7 op 6 Jan, te verzetten en aangedrongen al is het maar voor 'n deel op spoedigen afdracht door de buurtcommissies aan de algemeene kas en medegedeeld, dat van de Spaarbank van het Nut f 100 in die algemeene kas is gestort. Dit als een goed voorbeeld. Op verzoek besluiten wij dit verslag, dat geenszins op volledigheid kan bo gen, met de vermelding der subcommis sies voor de verschillende onderdeelen van het feest. Verlichting de heeren de Graaf, Ba- rentsen, Dhuij, den Hollander, Roeters van Lennep en Van Dalen. Cantate de heeren Schenk, Dhuij, Tavenier, en Kerkmeijer. Schouwburg de heeren Schenk, Hart- hoorn en v. d, Mijle. Optocht; de heeren Mazure, Enkelaar, Adriaanse, Dhuij, en Kerkmeijer. Lichtstoet de heeren Lambermont, Hu- bregtse, Enkelaar, Wieland, Mazure, den Boer en Kerkmeijer. Feestpakketten de heeren Hertog, den Hollander, Graafhuis en Corstanje. Muziek de heeren: Hubreglse, Luteijn, Graafhuis, Wieland. Zang'uur de heeren: Lambermont, Tavenier en Hollander. Fakkeloptocht de heeren van der Mijle en de heeren die oak voor de mu ziek zorgen. Reveille de heeren Graafhuis, Hart- hoorn, Kerkmeijer en den Boer. Bij beschikking van den minister van financiën is de inspecteur der di recte belastingen, enz. T. P. de Vries, toegevoegd aan het hoofd van de inspec tie der invoerrechten en accijnzen te 's Gravenhage, verplaatst naar V 1 i s- s i n g e n en toegevoegd aan het hoofd \an de inspectie der invoerrechten en apcijnjzen aldaar, is de ontvanger der directe belastingen, enz. H. Dijkstra van de inspectie der invoerrechten en accijn zen te Rotterdam naar de inspectie dier middelen te 's Gravenhag'e en de ont vanger der directe belastingen, enz, A. C. W. Edelman van de inspectie der in voerrechten en accijnzen te V 1 i s s i n- g e n naar de inspectie dier middelen te Rotterdam overgeplaatst. KORTGENE. De lijst voor „Armenië" heeft f 58 opgebracht; de collecte voor de zending f 71. Hoog water. Men schrijft ons uit Kortgene: Door de hevige regens zijn de lande rijen en weiden op Nd, Bevel,and over stroomd. Vooral op die plaatsen, waar de drainage niet goed functioneert, staan groote plassen. Ook op die plaatsen, waar in vroeger tijd vaarten of stroomen liepen, st.aat het blank. Vooral in het zg. Bokkegat in den Wis- senkerkepolder, waar vroeger de Wijt- vliet stroomde (een breed water, dat Noord Beveland in twee deelen scheid de) staat veel water, evenals in De Valle bij Kolijnsplaat, die vroeger het Kleine Taal genoemd werd. Daar de sluizen door geheel Nd. Beveland goed trekken, zal het water wel gauw weg zijn. Vergadering van Woensdag 18 Nov. Voorzitter de burgemeester, Aanwezig alle leden. De mededeelingen werden voor ken nisgeving aangenomen, de verzoek schriften van Gebr. Mesu en van het Borgstellingsfonds werden in handen van B, en W. gesteld om advies. Benoemingen. Voor den cursus 1936/1937 werd tot tijdelijk leeraar aan de avondschool voor N.O. in het vak hout- en marmer-schil deren benoemd de eenige sollicitant, de heer R. P. van Miert, Benoemd moesten worden vier leden van de Commissie van toezicht op het l.o. Voor de beide periodieke vacatures werden met de aftredende heeren J. Lampert en J. A. M. Lambermont aan bevolen de heeren H. Th, de Meijer en L. F, Groosman. In de vacature ontstaan door het be danken van den heer P. Francois luidde de aanbeveling mr. A. J. van der Weel en dr. P. J. Bouman, en in die ontstaan door het bedanken van den hr, C. Or- baan, de heeren W. L. M. P. Thieme en W. Z. Ort. Herbenoemd werden de heeren Lam pert en Lambermont en benoemd de heeren Van der Weel en Thieme resp. met 17, 16, 17 en 15 stemmen. Winkels open op Zondag. B. en W. stelden opnieuw een ver ordening voor om te bepalen, dat op de Zondagen van 15 Juni tot en met 15 September van 11 tot 3 uur winkels waarin prentbriefkaarten, souvenirs,- goud- en zilverwerken, bijouteriën en foto-artikelen verkocht worden, uitslui tend voor den verkoop van deze voor werpen geopend mogen zijn, als die winkels althans gelegen zijn aan de Markt, of in de Lange- of Korte Delft, Lange Burg of Lange Noordstraat. De heer LAMBERMONT zeide, dat het velen verheugd heeft, dat men nu heeft uitgemaakt, dat Middelburg een seizoenplaats is. Het spijt hem echter dat men niet breeder van opvatting' is. Hij wil uitbreiding tot' N. en Z. zijde Dam, K. Burg en Balans, verder met si garen, tabak en sigaretten, Spr. wijst op de Steenrotse en op de groote sigarenzaken, die afhankelijk worden van hen, die het als bijzaak beschouwen en bij een enquête mede stemmen. Spr. wil het openstellen laten beginnen met Paschen. Ook de uren kunnen zijn goedkeuring niet erlangen; hij wil 11% inplaats van 11 uur met het oog op de kerk diensten, maar 3 uur veranderen in 6 uur. Is het eerste een beletsel, dan wil hij van 11 tot 6 uur. De heer v. d. FELTZ wilde niet meer terugkomen op de kwestie, dat deze ver ordening feitelijk is om een of twee personen. Het is te begrijpen, dat men (och wil doorzetten; maar is d't wel practisch. Als men de vorige discussie ziet, is het vast, dat de verordening wordt verworpen. De S. D. A. P. wil toch de arbeidskrachten beschermen Spr. meent echter, dat de formuleering v,an thans de juiste is; maar daarbij is geen reken:ng gehouden met de belan gen van het personeel. Spr. durft het niet veronderstellen, dat de heeren Onderdijk en Paul veranderd zullen zijn en dan zijn er 9 leden tegen en behoeft men er geen tijd meer aan te besteden. De heer DEN HOLLANDER zeide, dat de A.R. zullen tegenstemmen als vroeger; niet om den middenstand een displeizier te doen. Het g,aat alleen om principe inzake de Zondagsrust. Erken nen doet spr, dat de wet den Raad gelegenheid geeft tot zulk een bepaling. Spr, ziet niet de noodzaak voor de win keliers in, maar 'n wensch tot doordrij ven. Hij verwacht niet dat er meer geld zal komen in de stad door deze open stelling. De heer ONDERDIJK zeide, dat de S.D.A.P. heeft getracht wettelijk vast te leggen, dat er geen personeel in de winkels mogen zijn. Dit is niet moge lijk gebleken. Er is een sterke overtui ging dat de betrokken winkeliers mede zullen werken om de winkels te openen zonder dat er personeel mede helpt. Mocht later anders blijken dan kan men voorstellen, de verordening weder te wijzigen of in te trekken en dat zal dan zeker wel gebeuren ook. Het gaat om den middenstand in de zen tijd te helpen het hoofd boven wa ter te houden. Van uitbreiding als de heer Lambermont wilde gevoelt spr. nu niets. Het gaat om wegneming der wet telijke bezwaren. Er is toch ook des middags kerk? De heer PAUL zeide, dat het tn de praktijk wel gebleken is, dat men er niet veel gebruik van maakt. Waarom wel voor de K. Burg en niet voor de Korte Noordstra'at. Spr. is overtuigd, dat personeelsbelangen niet zullen wor den geschaad. De heer JERONIMUS betuigde dank voor dit voorstel. Aan het adres van den heer v. d. Feltz, zeide spr., dat het wel eens meer voorkomt, dat men op ouderen leeftijd anders denkt dan in zijn jeugd. Spr. adviseert den heer Lambermont zijn amendementen thans terug te ne men. Dit om het nu voorgestelde binnen te halen. Laat de heer Lambermont dan later ter zake een initiatief voorstel doen. De heer v, d. FELTZ zeide, dat de heer Paul voor twee jaar ze'de, dat de z,aak valt of staat met de kwestie van de personeelsbelangen. De VOORZITTER ontkende dat het gaat om enkele winkeliers, want de vorige maal kunnen velen een afwach tende houding aangenomen hebben, om dat direct proces-verbaal is opgem.aakt. Wat betreft de amendementen van den heer Lambermont zeide spr. dat 't dit maal g,aat over de wegneming van bezwaren, en dat de meerderheid van B. en W., die geqn principieele bezwa ren heeft, geen pbging heeft gedaan uit breiding te geven, en dat heeft het spr. makkelijker gemaakt om mede te wer ken. De heer LAMBERMONT ze'de dat zijn voorstellen niet het principe r,aken Spr. wil dan alleen bij 15 Juni15 Sep tember, den eersten Paaschdag en den eersten Pinksterdag voegen. De heer PORTHEINE meende, gez'en de geschiedenis der zaak, zonder meer het voorstel van B. en W. aan te moeten nemen. Men kan later de uitbreiding nog eens onder de oogen zizen. De heer LAMBERMONT zeide, alles in te trekken, en dan onder protest te zullen voorstemmen. Het voorstel werd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Tegen de C. H. en de A. R. Verkoop Patates Frites, B. en W. stelden voor te bepalen, dat patates frites mogen worden verkocht van Maandag tot en met Vrijdag tot 10 uur en Zaterdags tot 11 uur. De heer LAMBERMONT besprak de last van den stank en de zware lucht. Het voorstel werd z.h.s aangenomen, Capitulantenverordening. Het volgende voorstel was dat tot vaststelling van een capitulantenveror dening. De heer PAUL voelde principieel niets voor deze kwestie, maar het is wette lijk geregeld en er is dus niets aan te doen. De heer HEEMSKERK .achtte sommi ge beroepen, die genoemd zijn, meer ge schikt om er in de eerste plaats stadge- nooten voor te benoemen, en niet dus capitulanten van elders. De VOORZITTER zeide dat men in overleg met het capitulanten-bureau al heel veel heeft kunnen schrappen en voor heel het land zullen er per jaar een 600 capitulanten zijn, die nog groo- tendeels naar de politietroepen zullen gaan en de kans, dat er voor andere functies zullen aangewezen worden is niet heel groot. De heer HEEMSKERK legde zich hierbij neer. De VOORZITTER ontraadde een tweetal amendementen die de heer Mondeel des morgens nog schriftelijk had ingezonden. De heer PAUL zeide dat zijn groot ste bezwaar is, dat de gemeente niet voldoende zeggingschap zal hebben. Het voorstel werd aangenomen z.h.s. Rechtspositie commissaris van politie, B. en W, stelden thans aan de orde het reeds op 6 Dec, 1935 gedateerde voorstel tot regeling van de rechtsposi tie van den commissaris van politie. Aanvankelijk luidde het voorstel, dat voor den commissaris van toepassing zijn de betaling der wedde gedurende ziekte en de toekenning van wachtgeld, de bepalingen van de „Verordening Ge- meente-politie 1934" doch' nader is op dit laatste teruggekomen. Z. h. st. alzoo besloten. Geneeskundige hulp door de inspecteurs van politie. Als nu kwam aan de orde het voor stel om in de „Verordening Gemeente politie 1934" o.a. op te nemen, dat ook de inspecteurs vrije geneeskundige hulp c.a. zullen hebben bij dienstongevallen. De heer MlONDEEL bracht de kwestie van de neven functies ter spra ke. De VOORZITTER zeide, dat die reeds ten deele bestaat inzake het marktmeesterschap en het zou wellicht bij eventueel reorganisatie van brand weer, luchtbeschermingsdienst e.d. an ders kunnen worden. Het voorstel werd z.h.s, aangenomen. Regeling toelating van leer lingen uit buitengemeenten B. en W. stelden thans voor met Aag- tekerke en Wissekerke een regeling te treffen inzake de toelating van leer lingen tot de scholen voor l.o. en u.l.o. Alzoo besloten. Gemeente-rekening 1935 Aan de orde was nu de vaststelling van de gemeenterekening 1935, Het rapport inzake de schoolgelden was door een abuis nog niet ter inzage gelegd en dit zal alsnog geschieden, De rekening werd z.h.s. vastgesteld. Kasgeld-besluit Evenals voor 1936 stelden B. en W. voor in 1937 tot een maximum van f 150.000 aan kasgeld op te nemen. Alzoo besloten. Wijziging 'gemjeentebegrooting 1936. B. en W. boden de 13e wijziging der begrooting 1936 ter vaststelling aan. De heer JERONIMUS meende, dat men het budgetrecht krachtig moet handhaven. Spr. doelt niet op herstelling van een ingestort dak, maar hier geldt het de wijziging der politiekleeding. De kwestie der verhooging van den prijs van nieuwe uniformen is een wissel op de toekomst. Het is een kwestie van mode. Maar niet moderniseering. De VOORZITTER erkende het volle budgetrecht van den Raad maar er moesten ten deele toch nieuwe uniformen komen. Er is verschillende vereenvoudi ging toegepast, die ongetwijfeld tot be sparing zal leiden. Spr. erkende dat de mededeeling we: wat laat in den Raad komt; er is geen tak van dienst waarop percentsgewijze zooveel bezuinigd is als bij de politie. Mevrouw WEIJL zeide, dat de com missie van financiën tevreden is met de verschafte inlichtingen. Het voorstel werd z.h.s, aangenomen. Extra-ui tkeering. Het voorstel om het Burgerlijk Arm bestuur te machtigen in verband met' de verloving van Prinses Juliana per gezin f 2 en per alleenstaand persoon f 1 ex tra uit te keeren aan zijn bedeelden werd z.h.s. aangenomen. Het vorstelijk huwelijk. B. en W. stelden voor bij de feesten voor het huwelijk van Prinses Juliana en frins Bernhard geen rechten te be rekenen voor het plaatsen van versie- -ringspalen Jn gemeentegrond, en voor electrischen stroom te berekenen 10 ct. per kwu en voor het monteurswerk een loon van 60 cent per uur. De heer HELDER zou het licht wil len zien brengen op 5 cent per kwu, als de maximum belasting vervalt. De heer DEN HOLLANDER wilde 't mogelijk maken ook van uit ,aangesloten perceelen stroom te betrekken voor de verlichting. De heer BOASSON zeide dat als er maximumbelasting werd toegepast er geen sprake zou zijn van een verlich ting. Verder als 10 cent is niet te g,aan. Op alle manieren zullen B. en W. en ook de directeur medewerking verlee- nen. Het voorstel wordt z.h.s, aangenomen. De VOORZITTER vroeg nog een cre- diet van f 400 om aan alle kinderen der l.o. en U.l.o, scholen een penning met de beeltenis van Prinses en Prins met Oranje lint er aan te schenken. Mevr, WEIJL meende, dat de kinde ren reeds een plaat krijgen v.an de re geering en vroeg of men dan de f 400 niet kon besteden voor de allerarmsten met de grootste gezinnen, De heer HARTHOORN achtte dan f 400 veel te gering bedrag. De heer BOASSON zeide, dat het voorstel inzake de penningen reeds was opgemaakt, voor de kwestie der platen bekend werd, Spr. zag geen bezwaar ook de penningen te doen uitreiken. Het crediet werd z.h.s. verleend. Erfpachtsuitgifte grond. B| en W, stelden voor aan A. M;else op nieuw voor 25 jaar 13 ca grond in erfpacht1 te geven voor 1,95 per jaar, welke grond ligt aan den ingang Bleek nabij den Veerschen Singel. Aldus besloten. Verhuring gemeentegrond. De volgende vier voorstellen betroffen allen verhuring van gemeentegrond en wel, 1,64,90 ha aan den Breeweg aan J. Lorier voor f 153; 4,7346 ha aan den Zuidwestelijken Havendijk aan P. de Visser te Nieuwland voor f 65; 3,34,10 ha aan den Noordoostelijken Havendijk aan P. Crucq Gzn. voor f 90 en 9,36,25 ha in de voormalige Middelburgsche Haven aan C. Boone Pzn. te Arnemui- den voor f 690 per jaar. Al deze voorstellen werden zonder discussie of h.s. aangenomen. De Raad besliste overeenkomst'g de voorstellen op bezwaarschriften tegen .aanslagen schoolgeld 1934-'35 gymnasi um, schoolgeld 1934-'35 en 1935-'36 N.O. schoolgeld 1935-'36 l.o., hondenbelasting 1936 en straatbelasting 1936. Rondvraag De heer LAMBERMONT liet een klacht hooren over den slechten toe stand van de bestrating in de Langeviele en over de sobere verlichting der ge meente met name op Zondagavond in Langedelft. Betere verlichting zal ook de taak van de politie vergemakke lijken. De heer ONDERDIJK zeide, dat de Langeviele binnenkort bestraat wordt mede met de steenen die uit de voor malige Korte Heerengracht zullen ko men. De bewoners van de Langeviele hebben reeds het verzoek gekregen op te geven als zij aansluitingen willen tot stand brengen of wijzigingen er in aan brengen, daarvan kennis te geven. De heer HARTHOORN meende dat een urinoir, dat tegen de Oostkerk wordt aangebouwd te veel wordt weg gestoken, het zal toch wel de bedoeling zijn, dat er gebruik van wordt gemaakt De heer ONDERDIJK zeide, dat men ook in verband met de school in die buurt moet oppassen geen aanstoot te geven. De plaats is gekozen in overleg met de kerkvoogdij. De heer DE BRUIN zeide heel goed te begrijpen, dat op nationale feestdagen sommige personen in gemeentedienst toch werk moeten verrichten en juicht 't toe, dat zij voor ingehouden vrije dagen andere in de plaats krijgen. Hij vroeg of dit ook voor de politie geldt, want hij meent, dat dit niet wordt toegepast. De VOORZITTER zeide, dat het stel sel van inhalen van vrije dagen voor de politie niet makkelijk is, gezien de groo te inkrimping in de laatste jaren. Het is echter een kwestie, die niet tot de compentie van den raad behoort en spr. zou die kwestie liever persoon lijk bespreken met hen, die dat vragen. De heer MONDEEL zeide, denk om het budget recht (g'elach), Te kwart over vier sluit de voorzit ter de vergadering. 11 Nov. GOES. In de gisteravond gehouden algemeene vergadering van de vereeni- ging „de Ambachtsschool" werd in de plaats van de hr. A. W, van Campen, die zijn ontslag had g'enomen als bestuurslid de heer J, W, van de Wieert, mr. smid, gekozen. Aan het eind der vergadering bracht de heer J, J. Ochtman. een woord van dank en hulde ,aan den heer Van Campen voor het vele goede dat hij als bestuurslid voor de ambachtsschool heeft gedaan. KRABBENDIJKE. Door den gemeente raad is tot wethouder benoemd de heer G. Zuydweg. WISSEKERKE, Jl, Dinsdag vierde de Christelijke School alhier haar 25-jarig bestaan. De eerste hoofdonderwijzer, de heer J. van Zanten, van Zeist, hield een toespraak, en de kinderen werden ont haald. 13 Nov. GOES. De gemeenteraad heeft in zijn zitting v,an heden tot directeur der met 1 Januari te openen gemeentelijke gas fabriek alhier benoemd den heer Wol- ters, die no. 1 op de voordracht stond. Op 1)1 November zijn aangegeven 34 en op 12 November 37 nieuwe lijders aan de mazelen, In het geheel zijn thans aangegeven 262 personen, waarvan 18 hersteld zijn en 1 overleden is, BOSKOOP, Er dingen thans vijf per sonen mede naar de vacante betrekking van gemeente-ontvanger. Dit vijftal be staat uit een gemeente-secretaris, een candidaat notaris, een manufacturier een opperman en.... een doodgra ver 16 Nov, GEMENGDE BERICHTEN. Naar de betrekking van directeur voor de stoom tram BreskensMaldeghem op een jaarwedde van f 1500 zijn niet minder dan twee honderd-tachtig sollicitanten. Een vijf-cents Nieuw-Brunswijk- sche postzegel is dezer dagen voor f 250 verkocht. Wij lachten onze voorvaderen uit wegens den dollen tulpenhandel. Wat zullen onze nazaten van onze post zegel-manie zeggen? De verduistering bij den Landstorm in Limburg. Voor het gerechtshof te 's-Hertogen- bosch heeft terecht gestaan J. G. te Maastricht, die door de rechtbank al daar was veroordeeld tot 1 jaar en 4 maanden gevangenisstraf wegens ver duistering van een bedrag van 24,672, in zijn functie van secretaris van de ge westelijke landstormcommissie Limburg en het opmaken van een valsche kwi tantie. Verdachte had in het vonnis berust, doch het O.M. was rn hooger beroep ge gaan. De advocaat-generaal vond de straf te laag en eischte 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Verdachte deelde op een vraag van den president mede, dat hij zijn beroep op den krijgsraad had ingetrokken. Van het verduisterde geld is niets meer over. Het gebeurde spijt hem zeer en ver dachte verzekerde weenend dat hij alles zal doen om de schade te vergoeden. Op 30 November volgt de uitspraak. van geadverteerde of te adverteeren ver gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. MIDDELBURG. DO 19 Nov, Openb. Verg. Ned. en de Mobil, slachtoff,spr. J. Goozen; De Gouden Poorte 20,00 h. DO 19 Nov. Filmav. ongeor. Kantoorbed. „Mercurius",' spr. Bondssecr, X M. de Zeeuw, Ned, Koffieh. '20 h. DO 19 Nov. Algi Ledenverg. Ver. v. Vrijz, Herv.; Kerkgeb. 20,15 h. DO 19 Nov. 2e Kunstfilmav. Le Million, City 20,15 h, DO 19 Nov. Ned. Ven, v. Huisvr. Lezing, Binnenhuis-architect, Hartog, St. Joris 15,00 h, VR 20 Nov. Kunstav. afd. M'b, bestr. T, B.C., Schouwb. 20,00 h. GOES. DO 19 Nov, Get. av, Kerk en Vrede, spr. ds. Don uit Oostkapelle; Pr. v, O. 20,00 h. VR 20 Nov ELECTRO, Midb. VR 20—DO 26 Nov.: „Boodschap van Carcia" en „Plankenkoorts", 20,00 h. ZO 15 h. matinée. Wo aanv, 20,30 h. CITY, Midb. VR 20—DO 26 Nov.; „De Dorpsdokter" en Het Vroo- lijke ,,Weeuwtje van Monte Car lo", 20,00 h. ZO 15 h. matinée. Wo Cineac-voorstell. 14,30 h. GRAND THEATER, Goes VR 20—WO 25 Nov. Dl 24 Nov. 14,00—16,00 en 18,00 h.20,00 h, „De Graaf van Monte Christo". ALGEMEEN: VR 20 Nov. Verg, Chr. Oranje Ver. te Grijpskerk® Verg.lok. 19,30 h. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 6