Dszr week een dubbele verrassing I ONS FONDANT BORSTPLAAT CADEAU. ALBERT HE UN I BIOSCOOP-THEATERS LECTROr"""4,0 yV ÜFLINCj PLANKENKOORTS f DE DORPSDOKTER RANDTHEATER VORSTELIJK HUWELIJK I Sparen MODERNE VELOUR ytv Verkoophuis «AMERIKAAN« II DMf DYffN I BEfRV STANWVCK FOtHMhllaijiWU ADCMLOOZt ROMANTIEK lDEESCHE DOLES (met verzegelde orders JEAN HERSHOLT „HET VROOLIJKE WEEUWTJE VAN MONTE CARLO" WOENSDAG 2.30 UUR ClNÉAC-V00RSTELLING KLEINE ADVERTENTIES De Bonfe-lachavond„Van alles wat" van ,/t Overschotje" s GENOOTSCHAP VOOR RECLAME LANGE NOORDSTRAAT 22-24 MIDDELBURG Bij onze bekende, verrukkelijke THEESOORTEN, op zichzelf een tractatie, geven wij van Vrijdag 20 t.m. Vrijdag 27 November a.s. bij aankoop t e g e I ij k van 2 ONS THEE a 24, 27, 30, 35 of 40 cent per ons: I Alleen Vrijdag en Zaterdag, afgehaald uit den winkel: Chocolade Beestjes per half pond van 2T voor 24 ct. Zaansch Taai-Taai, 3 pakjes van 25 voor 23 ct. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAi TEL. 334 MIDDELBURl 1 gH2/CLUoos SZöKE SZAKALL en OTTO WALLBURG MuziekPAUL ABRAHAM. Een 20th Century-FOX Film met Dr. ALLEN ROY DAFOE VIJF BABIES SPELEN VOOR U! Doloris del Rio en Warren William in GOES Telefoon 145 Dir. C. J. VAN LIERE wr DE GRAAF VAN MONTE CHRIST0 -*W TRANSATLANTIC. Vergadering en Bijeenkomst Personeel gevraagd ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN- Lessen enz. En dat stemt je weer wat optimistisch schitterende plaatsen te huur in verwarmde kamer Huur en Verhuur Handel en Winkel Diversen DE SLIMMERIK VAN DEN DAG. 1 filr he! Ve vul kui g'n gei gel be1 I ter tw va; 8 i lin kir is scl pk do Dc de w; ee toi wt vc P. vc op te W B< in he sp ge vt Di h< g« d< v; v« h F U h v d tl Notaris R. BATTEN te Middel burg is voornemens op Donderdag 3 December 1936, de» avonds 8 uur, in het Notaris huis (vroeger Mercurius) aan de Koepoortstraat te Middelburg, pu bliek verkoopen: In de gemeente MIDDELBURG: *No. 1, Een Winkel- en Woon huis en Er! aan de Turfkade H 173 groot ong, 97 c.a. Verhuurd voor 6.per week. No. 2. Een Huis met aparte bo venwoning en Erf aan de Turfkade H 172, hoek Heerenstraat, groot ong 68 c.a. Verhuurd voor 5.85 per week. No. 3. Een Huis met aparte bo venwoning en Erf aan de Heeren straat H 171 groot 1 a. 2 c.a. Ver- Ac voor f 4.45 per week. Afzonderlijk en in combinatie. Bezichtiging daags vóór en op den verkoopdag telkens van 10 en van 24 uur op vertoon van een toegangsbewijs met nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kan tore van voornoemden Notaris. op Uw reclamekosten Is •en quaestie van geld ult- stuHend nuttig te besteden, MET KENNIS VAN ZAKEN. RECLAME MAKEN. Elke maand kunt U Mn keurig verzorgd orgaan ontvangen, om U die ken nis van zaken bl] te bren gen. U spaart belangrijk door ƒ15.— per Jaar uit te geven aan het lidmaat schap van het KEIZERSGRACHT 28-34 AMSTERDAM-C. Reclame Hoed, in grijze en beige A 39 Unt«n Prima Velourhoeden in nieuwste 95 modekleuren3.25 jCm Fijne Velourhoed, echt haarvilt, A 50 nieuwste model5.90 PRIMA ROOKWORSTper pond 45 GELDERSCHE HAM per Y pond 31 PRIMA ROOKVLEESCH 2 ons voor 29 GROVE SNIJWORSTper J4 pond 27 K SER VEL A AT WORSTper Y pond 30 HEERLIJKE JAMSper pondspot 3023 PRIMA HAVERMOUT per pond 12J4—9 ZELFRIJZEND BAKMEELper pondspak 12 Ys AMANDEL-PUDDING per Y pond 17 Y SULTANE ROZIJNENper pond 252017 KRENTEN per pond 2418 HOLL. SPERCIEBOONEN per groot blik 24—19 HOLL. SNIJBOONEN per groot blik 26—19 DOPERWTENper groot blik 392923 HORS-D'OEUVRE per blikje 38 PRIMA SPECULAAS per pond 484232 BANKETSTAVEN, bijzonder fijn per stuk 42 GEBROKEN CHOCOLADE LETTERS 2 ons voor 25 ct, M H II II II II II II II II II II II ii 11 11 11 'U R 1015. Middelburg, Lange Delft B 116, Telefoon 480 GOES. COLIJNSPLAAT. Doet mee aan de Groote Boffie-Prljsvraag, en luistert naar RADIO-LUXEMBOURG, Vrijdagavond 8.45 uur. «5SW3T PRESENTEERT VAN VRIJDAG 20 NOV. AF STf-Dft tN WÊKÊ WmmÊÊÈÈ&** tllli MË AAA A SP®!*- v$$KSS| mÊÊ - »y|| r. PRESENTEERT VAN VRIJDAG 20 NOV. AF ofohn-, in een groote speelfilm Jb ar bar au REQie üeorge Marshall CenturyTb* Vdm. Voor de Pauze welke wedijveren wie de meeste lachers op zijn hand zal krijgen, in '31 JJ Een groote amusementsfilm vol humor. AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. ZONDAG 3 UUR MATINEE. WOENSDAG AANVANG 8.30 UUR. JUNE LANG SLIM SUMMERVILLE MICHAEL WHALEN DOROTHY PETERSON Vervaardigd onder toezicht van Lijfarts varf den Vijfling Dionne Een Darryf F. Zanuck-Productie Regie van Henry King Toegang voor malle leeftijden Voor de Pauze Een vroolijke Warner Bros film van roulette, liefde en vermaak. AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. ZONDAG 3 UUR MATINÉE. VAN VRIJDAG 20 AF t/m WOENSDAG 25 NOV.: de buitengewoon sterke film der United Artists met ROBERT DONAT en ELISSA LANDI, naar het boek van Alexandre Dumas. Het onsterfelijke verhaal van den Zeeman Edmond Dantes, die na twintig jaar kerkerstraf in de werld opdook als „GRAAF VAN MONTE CHRISTO". DINSDAG (laatste toond.) voorstellingen om 2, 4, 6 en 8 u. WOENSDAGAVOND VERLAAGDE PRIJZEN. ZONDAG 3 UUR MATINEE met RICHARD DIX in: Bij vooruitbetaling van 1—6 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. CHR. HIST. KIESVEREEN., Mbg. Buitengew. ledenverg., Vrijdag 20 Nov., 's av. 8715 u., Bogardz Spr. Kamerl. J. M. Krijger, over „De N. S.B. gez. i. h. licht v. Schrift en historie". Toeg. uitsl. v. geestverw. „HET GROENE KRUIS", Afdee- ling Goes. De algemeene ledenver gadering op aanstaanden^ Vrijdag zal beginüen om 7 uur en niet om 8 uur. AANKOMENDE JONGEN gevr., met het vak bekend. Antheunisse, Electr. Meubelmakerij, Kinderdijk, Middelburg NEDERL. ONDEWIJZERS GEN. Toezicht huiswerk, privaatles voor L.O., U.L.O., H.B.S. en Gymn., als mede handenarbeid en handwer ken, door werkloze leden. Adres H. de Meijer, Seisdam Q 28a, Mbg. GEVRAAGD1 uur pianoles per week aan huis, even buiten Mid delburg, Brieven met prijsopgave onder No. 4612, Bureau van dit Blad. op ZATERDAG 21 NOVEMBER a.s., 8 uur, Schuttershof, M'burg. Kaarten bij Sigarenmag. „De Tabaksplant", Varkensmarkt, bij de leden, en, voor zoover nog voorradig, des avonds aan de kassa. Toegangsprijs 0.35; aan de zaal 0.40; na 10 uur 0.50 (alle rech ten inbegr.) Plaatsbespr. Zaterdag van 23 uur aan 't Schuttershof. NA AFLOOP DANSEN. THE FUNNY BAND (8 personen). LACHEN. LACHEN. In parterre langs de route nog enkele met radio-reportage. Plaatsen op stellingen. U kijkt in de koets1 Prijzen van 1050 gulden. Brieven no. 225, Adv. Bureau „Die Haghe", Plein 11, Den Haag. PENSION aangeboden in Heeren huis te M'burg, met gr. tuin, in rus tige omgeving, met goede verzor ging, aan echtpaar of dames uit den gegoeden stand. Centr. stad. Br. No. 4610, Bureau van dit Blad. VETTE soep- en braadkippen 55 c„ 2 v. 1. Eenden 50 c„ mooie wil de konijnen 55 c„ tamme dito 1 1.25. Nog enkele jonge hanen. Schoongemaakt en thuisbezorgd. M. Vroonland, Zandstr. 193, Mbg. KAASHUIS. Nog steeds onze oude prijzen van 23 tot 40 ct. p. pd. 10 soorten. Volvette boerenkaas Strooikaas 10 ct. per ons. Smeer kaas 14 cent per Ys pond. J. Hou- mes, Dam, Middelburg FRAMBOZENSTRUIKEN te koop van de bekende prima soort. Lichte snoeren Doyenné du Comice 50 ct. per stuk. W. Verstraate, Gedipl. snoeier, Haringplaats, Middelburg. HEBT U onze reclame tabak van 15 cent een half pond al gepro beerd? De mooie whistkaarten met joker nog 10 cent. Speciaal sigaren per kistje van 25 stuks 75 ct. J. van Holthuijsen, Houttuinen 40, M'burg. NIET DUURWij blijven dit de vies handhaven. Varkenscarbonade v.a. 40 ct Rundvlees v.a. 40 ct. Vlees v. vetgem. kalveren 65 ct. Al- pes per pd. „De Vleeshal", A de Steur, K. Delft G 1, Tel. 736, Mbg. MORGENMIDDAG versche Lever worst en Varkenshoofdkaas. Aan bevelend Boone, Kromme Weele K 100 Middelburg. RIJK BESTAAN. Wie wil met 1000 z. risico doorl. ruime ver dienste? Voor Nederl. geh. nieuwe exploitatie. Vakkennis geen ver- eischte. Brieven No 4611, Bureau van dit Blad. ATELIERWERKZAAMH., zooals alouzieën, tuinmeubelen, huisraad, alsook 't vervaardigen van licht bakken enz., wordt door ons in de zen tijd van 't jaar billijk en sol. uit- gev. Ant. v. Miert, L. Giststr., Mbg. PER PELIKAAN AUTOCAR. A.s. Dinsdag naar Rotterdam, 2,50 p. persoon. Kaarten bij denHeerJP. Boom, Gravenstraat, Middelburg. Telefoon 688. Een heer uit Zierikzee Was lid van d' N. S. B. Door 't lezen van de Goesche Courant Nam hij een zwaai naar d'and'ren kant, Hij roept niet meer „Hou Zee!" (Troostprijs; ingezonden door Jan Geensen, Hoek Westwal, te Go,s.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 4