GEMENGD NIEUWS. LAATSTE BERICHTEN. KERK EN SCHOOL. AFLOOP VERK00PING. BURGERLIJKEN STAND. MARKTBERICHTEN. ADVEBTEHTIEH. a FRANKRIJK. Een nagelaten brief. ENGELAND. De uitbreiding der luchtmacht. Schoener met 9 opvarenden vergaan. ITALIË. De inwerking-treding der sancties herdacht. Doodelijk arbeidsongeval. Kind verdronken. EEN MAN, DIE DAKEN „HERSTELT". IN IJZEREN PEN DOOD GEVALLEN. DOODEN DAGBOEK VAN HET VERKEER. Arnhem: 1 doode Munsterscheveld: 1 doode Rotterdam: 1 doode T BEZOEK VAN PRINS BERNHARD' AAN DE KOOLHOVEN-FABRIEKEN.1 Op Schiphol. Tegen een uur arriveerden de vliegtui gen boven Schiphol. De twee escadril les onder leiding van overste Van Weerden Poelman, waarvan het dave rend lawaai der motoren velen in het restaurant naar buiten deed loopen, landden kort na elkander. De „Kwak" echter verdween nogmaals in het grau we wolkendek, dat boven de luchtha ven hing, teneinde nog een vlucht bo ven de wolken te maken. FRANCO KONDIGT DE BLOKKADE VAN BARCELONA AF. Goes. Dr. J. HI. PLANTE1JDT INTERNIST GOES Zaterdag 21 November a.s> GEEN SPREEKUUR. Gemeente Grijpskerke. Opneming van Voetpaden en Kunstwerken te beginnen op 30 November a.s. Gemeente Meliskerke. Opneming van Voetpaden en Kunstwerken te beginnen op SS November s»s. en mitrailleur-vuur, dat hun groo'e ver liezen toebracht. De meeste gedooden behoorden tot de internationale colon- ven. is voor de kust van Suffolk vergaan. De j negen opvarenden kwamen om het le- j ne. De milita're autoriteiten e Madrid verwachten veel van sterke colonnes, die uil Cat.alonië en Valencia komen en wier doel het is den vijand u t hef Zuid-Oosten aan te vallen. Radio-Bilbao deelde gisteren mede da deze vers'er- kingen 40,000 man bedragen. Het bombardement van Dinsdag eischte 300 dooden. De correspondent van Reuter te Ma drid heeft gisteren getelefoneerd, da de verwoesting, welke tijdens de luchtaan vallen van Dinsd,ag zijn aanfferieh', bij^a niet te beschrijven is. De branden, wel ke veroorzaakt werden door calcium en phosphor houdende brandbommen heb ben het Carmen-plein geheel vernield en een groot aantal gebouwen o.m. de drukkerij v.an bet dagblad ,,La Li -.er(ad en de Informaciones ernstig beschadigd. Eenige Ku'zenblokken werden geheel door brandbommen of granaten ver woest. De buurt van Arguellej ziet er uit als hei tooneel van een oorlogsfilm. Dit stadsdeel is bijn,a geheel ontruimd. Regeeringsvl"egtuigen maken patrouilie- vluch'en om herhaling te voorkomen van den rampzaligen luchtaanval v.an Dinsdag, waarbij volgens officieele me- dedeelingen 300 personen werden ge dood en 500 gewond, terwijl 50 huizen werden verwoest. Madrid hedenochtend weer ge bombardeerd. Hedenochtend h,alf drie werd de stad weer door vlierfluigen gebombardeerd. Hevige ontploffingen werden geboord, doch het is nog niet mogelijk nadere bij zonderheden-te verschaffen. NA DEN DOOD VAN SALENGRO. Demonstratie te Parijs. Gisteravond zijn bij het verkoopen van speciale uitgaven van de bladen van het Volksfront in verschillende wij ken van Parijs optochten gevormda-On- der het roepen van „Leve Blum" en „Wij zullen Salengro wreken" trokken de demonstranten door de straten. Inci denten deden zich niet voor. De radi caal-socialistische partij, de communis ten en verscheidene vakvereenigingen hebben de socialistische partij hun leedwezen betuigd met het overlijden van Salengro en zij verzochten de re geering maatregelen te nemen om dezen dood te wreken.. Het bestuur van de socialistische par tij is gisteravond bijeengekomen en heeft een dagorder opgesteld, waarin o.a. wordt gezegd, dat Salengro aan het einde van zijn kracht was door de las tercampagne en zelfmoord pleegde. „Men heeft Salengro vermoord, zooals Jaurès vermoord werd. De socialist!-' sche partij betreurt een man, die nooit in zijn plicht tekort schoot, een van haar beste strijders. De arbeiders moeten zich herinneren, dat Salengro het laat ste slachtoffer moet zijn van het fascis me. Blum heeft den journalisten inzage gegeven van een brief, hem door Sa lengro nagelaten. Deze brief is geda teerd 16 November en ludit als volgt: „Waarde Blum. Het zal weldra 18 maanden geleden zijn, dat mijn vrouw is overleden tengevolge- van den laster, dien men haar niet bespaard heeft en waaronder zij zoo zeer geleden heeft. Mijn moeder herstelt niet van de gevol gen harer operatief; terwijl 'de laster haar tot in het merg vertgert. Wat mij betreft, ik heb moedig gestreden, maar mijn kracht is ten einde. Als zij er niet 'n. f»es\aa£d zijn mij te onteeren, dragen zij in ieder geval de verantwoordelijk heid voor mijn dood, want ik ben noch een deserteur noch een verrader. Mijn partij is mijn vreugde en mijn leven ge weest." Toen Blum de woning van Salengro te Rijssel verliet, heeft hij gisteravond tot de arbeidersbevolking een oproep gericht, waarin hij o.m. zegt: De moed heeft Salengro niet ontbroken, zoolang hij tegen den laster moest strijden. Na dat de laster verslagen was, waren zijn krachten ten einde. Gij weet wie aan zijn dood schuldig zijn, maar het is niet aan u hen te treffen. Zelfs na den dood van Salengro moet gij zijn wil eerbie digen. Uit zijn naam bezweer ik u kalm te blijven. Hij zou u twee dingen hebben verboden: te vergeten en te wreken. Salengro zou slechts een herstel heb ben gewild: de oyerwinnig van de zaak, waaraan hi, zijn leven gewijd heeft. De schandelijke laster van zijn tegenstan ders werkt daarvoor. Uw heftigheid, zelf gewettigd, zou de overwinning be^ lemmeren." Sedert Mei 1935 zijn de hoofdstedelij ke luchtstrijdkrachten met ruim 50 pet. uitgebreid. Op dien datum beschikte men over 53 eskaders met 580 eerste linie toestellen. Thans heeft men 80 eskaders met 992 toestellen tot zijn beschikking'. e, komen tot 129 eskaders m., eerste-Iinie-toestellen. Voorts wi het ministerie van oorlog 50 vlieg velden aanleggen. Met 39 vliegvelden is ]j(jt - rTes7 ®£°nnen. Het meerendee "ët in het. Zuiden van Engeland. werdJ? \en ZuJdkust van Engeland ■^eteis+erd'ST^en hevige stormen eis.erd. De schoener „Olive Branch Verscheidene schepen zijn door den storm op het land geslagen. In geheel Italië is gister het feit her dacht, dat voor een jaar de sancties te gen Italië in werking traden. Aan den voorgevel van de stadhuizen in alle gemeenten werd een gedenkplaat aangebracht Te Rome vond de plech tigheid plaats voor het kapitool. Een stilte van drie minuten werd in acht ge nomen. Na afloop der plechtigheid werd een groet gebracht aan den Duce. De eerste pagina der bladen is aaU den ver jaardag der „onrechtvaardige sancties" gewijd en de bladen verheerlijken den weerstand van het Italiaansche volk en diens Afrikaansche overwinning. Vanmorgen is bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug te Zutphen de werkman C, Si am uit Nieuw Lekkerland van de brug 'n den IJssel gevallen. De man werd door den stroom medege- sleurd en is verdronken. Hij w,as ge huwd en vader van vier kinderen. Vrachtauto op on bewaak ten overweg door trein gegrepen. Gisteravond is op den onbewaaklen overweg te T w e e 1 o (bij Meppel), een vrachtauto uit Groningen door een goederentre'n uit Meppel doormidden gerukt; het achtergedeelte werd volko men vernield. De beide inzittenden, T. J. Dertien en A1. Roggen, beiden uit Groningen, bleven ongedéerd. De be stuurder van de vrachtauto had den trein te laat opgemerkt. Onder een blok kunstmest omgekomen. Gistermiddag was te Klazienaveen- Noord, waar de firma Beckering uit Musseik,a naai een n et meer in werking zijnde kunstmestfabriek als opslagplaats gebruikt, een groep arbei ders bezig met het los werken van een hard geworden partij kunstmes^ Daarbij is plotseling een zwaar blok v,an deze kunstmest omlaag gestort. Eenige arbei ders werden getroffen. De 23-jarige on gehuwde W. G. uit Zandberg, gemeente Odoorn kreeg het blok op het hoofd en overleed vrijwel onmiddellijk. De andere arbeiders bleken er goed te zijn afgekomen. Slechts een van hen had verwondingen aan een been opge- Ioopen, Gisteravond is het vijfjarig zoontje van den hr. van Marrewijk te Kwints- heul, nabij de ouderlijke woning aan de holle watering, al spelende in een sloot geraakt en verdronken. Aan een perceel in de Apollo-laan te Amsterdam vervoegde zich gister een man, die voorgaf reparaties aan het dak te moeten verrichten. Na zijn ver trek bleek dat hij zich meer had bezig gehouden met het openen van kasten dan met dakherstellingen. De bewoner kwam tot de ontdekking dat voor een waarde van 1200.aan kostbaarhe den was ontvreemd. Gistermiddag is bij de firma Groene- veld van de Poll aan den overkant van het IJ te Amsterdam een 16-jarige jongen spelende in een ijzeren pen ge vallen Hij werd daarbij ernstig aan het hoofd gewond en is tengevolge van die verwonding overleden. Op den Utrechtschen straatweg tus' schen Oosterbeek en Arnhem is gister morgen in de vroegte de brievenbestel ler van K. uit Oosterbeek in bewuste- loozen toestand, met zijn fiets naast zich, op den weg gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is Van K. aangereden door een vrachtauto. De brievenbestel ler had zich met zijn fiets op weg naar het postkantoor te Arnhem begeven. In den loop van den dag is het slachtoffer, zonder tot het bewustzijn teruggekeerd te zijn, in hetgemeenteziekenhuis te Arnhem overleden. Gistermorgen vroeg is te Munster scheveld de ongeveer 40-jarige motor rijder H. M. wonende te Veele, gemeen te Vlagtwedde tegen een melkwagen, welke aan de achterzijde niet verlicht was gereden. Met een hevigen slag sloeg hij tegen het voertuig. Ernstig gewone werd M. overgebracht naar het zieken huis te Winschoten, waar hij is bezwe ken. Gisteravond raakte op den Mathe- nesserweg te Rotterdam een tank-auto afkomstig uit Purmerend, defect. Aan gezien het vehikel het verkeer op niet geringe wijze stremde, trachtte men den wagen aan den kant van den weg te zetten. Hiertoe verleenden verschillen de voorbijgangers hun assistentie, 0._. eenige jonge knaapjes. Op een gegeven moment geraakte de 13-jarige F. D., on der een der wielen en werd hierbij zoo ernstig gewond, dat hij kort daarop overleed. ven van den weerstand van vliegbooten. kwamen, trachten te remmen, De Prins-toonde niet alleen bijzonder Z1J deze niet beves.igd? langstelling, maar ook groote deskun-S Spr. verwees voorts naar hetgeen dighefd, hetgeen niet behoeft te verwon- reeds .n spr. s brochure is omschreven. Heren van 'n enthousiast vlieger, zooals fPr- stelde hoo^en PrlJs °P nadere lnllch" rins Bernhard, die immers een waarne- Inlj V V, i i u Het optreden van de politie zou niet mersbrevet heeft behaald. K. v.. Na het bezoek aan de fabriek aan- lichtvaardig »jn geweest? Zijn de aan schouwde de Prins het stunten met drie vankelijke verklanken der getuigen Koolhoven-trainers, voorgevlogen door nlet meer dan eens herzien? Spr. is er den lsten luitenant Linthout, 2den luite- ze,e,r PP ^eld' iedef verantwoorde- nant De Zwaan en adj.-vlieger v. d. j !Vkheld Pre*le? ™st te van P°' Griend. Ook een auto-girotoestel, be stuurd door den importeur van dat type, Prins Bernhard's bezoek aan de Koolhovenfabriek heeft ongeveer 1 Vi i uur geduurd. De Prins heeft vooral aandacht ge- i schonken aan de nieuwste in aanbouw zijnde machines voor Soesterberg. Voorts bezichtigde de Prins o.a, model- j en van vliegbooten en een model van 'n leeptank, welke dient voor het beproe- derzoek aan den proc.-generaal is ge bleken, dat de berichten niet van de po litie afkomstig waren, zooals ook door den hoofdcommissaris van politie was verklaard. Spr. is van de integriteit en de objectiviteit van dezen hoogen amb tenaar volkomen overtuigd en genoem de verklaring wilde spr. gaarne aanne men, maar vroeg hij, heeft de politie er in het geheel niets mee te maken ge had? Heeft de politie de eers'e berichten die blijkbaar uit een vertroebelde bron en heeft litle en parket. Is er w'llekeur, macht- misbruik en tirannie geweest? Is het den heer v. d. Velde, steeg ter eere van s Prinsen bezoek op. I Voortdurend filmde Prins Bernhard met zijn eigen toestel. Naar de heer 'lesman verzekerde, heeft hij dit ook al onderweg van Soesterberg naar' Waalha- j ven van het vliegveld uit gedaan. Tenslotte dankte de Prins den heer doolhoven en diens gezelschap zeer har- telijk voor de belangwekkende rondlei- j ding. Onder de hoede van den hr. Ples- man verdween de Prins in de groote ïangar. Na aldaar de tentoonstelling van vlieg tuigen te hebben bezichtigd, vertoefde rins Bernhard geruimen tijd bij den fototechnischen dienst waar prof. Scher- merhorn en de heer Corsten hem van voorlichting dienden. De Prins was ver rast, hier twee foto's te aanschouwen, welke hedenochtend bij zijn aankomst waren genomen. Ook bezichtigde de Prins nog den ,Ibis" van de K. L. M., die juist uit Parijs was aangekomen. Toen was het uur van vertrek gena derd. Eerst steeg het militaire escorte op, om den Prins gelegenheid te geven, van het veld af opnamen te maken. Na een hartelijk afscheidvan prof. Schermerhorn en den heer Corsten stap te de Prins in de Douglas, waarmede hij ook gekomen was. Het gezelschap dat van Soesterberg af den Prins vergezeld heeft, nam eveneens in de machine plaats. Na over het veld getaxied te hebben, steeg het vliegtuig op en ver trok in de richting Amsterdam. Het ligt in de bedoeling om naar Schiphol te vliegen, waar Prins Bern hard de lunch zal gebruiken en daarna het vliegveld zal bezichtigen. Na korten tijd was de Douglas weer boven het veld en na een vlotte lan ding van gezagvoerder Frijns reed de machine door naar het plattorm tegen over het stationsgebouw, voor welke ingang vijf vlaggen waren geheschen: naast elkander die van de K.L.M., Van LippeDetmold, het rood-wit-blauw, het oranje, en de vlag met het Amster- damsche wapen. Ter begroeting van den Prins waren o.m. aanwezig de heeren mr. D. Crena de Iongh, president van de Ned. Han del Mij., Guilonard, onder-directeur van de K.L.M., I. A. Aler, chef van den vliegtechnischen dienst, en A. S. Thom son, stationschef van Schiphol, terwijl hier mede de vliegers van de escadril les, die den Prins hadden vergezeld, stonden opgesteld. Nadat de heer Crena de Iongh de ter ontvangst aanwezigen aan Z.D.H. had voorgesteld, onderhield de Prins zich een oogenblik met overste Van Weer den Poelman, wien hij dank zegde voor het escorte der militaire machines, waarna hij elk der vliegers de hand drukte. Prins Bernhard liep daarna naar de „Kwak" terug, waar hij met een harte- lijken handdruk afscheid nam van de bemanning, zoomede van de stewardes mej. Bongertman. Ondanks het feit dat aan het voorna me bezoek geen algemeen bekendheid was gegeven, was er vrij veel publiek Vooral in de bovenzaal van het nieuwe restaurant, waar Z.D.H.met een klein gezelschap den lunch gebruikte. Na afloop daarvan werd de geheele luchthaven bezichtigd. n. DE HAAGSCHE ZEDENZAAK, Bij de voortzetting van de algemeene beschouwingen over de justitie-begroo- ting in de Tweede Kamer merkte he denmiddag de heer Van der Heide (s.d.a.p.) omtrent de zg. Haagsche zedenzaak op, dat er ontspan ning ten deze moet komen en wel van de regeeringstafel. Bij het lezen van de memorie van antwoord werd spr. zeer onaangenaam getroffen, aangezien de betreffende passus zeer onvolledig en onbevredigend was. Wat de berichten in de pers betreft, wordt gezegd, dat na een langdurig on materi,aal opgevraagd en gebruikt, ook :n zake het getuigenverhoor? Is door de politie alles ter kennis van de justitie gebracht? Heeft de justitie van alle fei ten omtrent de getu gen, omtrent den hoofdgetuige kennis genomen? Spr. wees op allerlei omstandigheden dezen getuige betreffende, Is het niet Hoogst bedenkelijk, iemand op deze wijze te ar resteeren? De minister sprak blijkbaar een ande re taal, dan spr, spreekt. Er is aan ver dachte niets gevraagd buiten de ver klaring en der getuigen om. Heeft de rechtbank kennis gedragen van al het belastend of ontlastend materiaal? Spr. cfrong op een antwoord aan. Heeft de minister niet gewaarschuwd, dat men zeker van zijn zaak moest zijn, alyorens tot arrestatie over te gaan? In officieele Britsche kringen heeft men van generaal Franco bericht ont vangen, dat hij voornemens is Barcelona te blokkeeren. Geslaagd vo'or het examen 3en stuurman de heer J van den Bergh, leer ling van de „De Ruyterschool" te V 1 i s s i n g e n. OOSTKAPELLE. Bij de gister gehou den herstemming voor 4 leden van het kiescollege in de Ned. Herv. Kerk wa ren uitgebracht 123 stemmen waarvan 10 van onwaarde. Gekozen zijn de heeren J. de Pagter met 82, K. Poppe Jzn met 61, J. Koene aftredend met 59 en P. de Voogd met 57 stemmen. De laatste na loting met den heer J. Geldof die eveneens 57 stemmen had. Verder verkregen de heer J. Kooman 55, F. C. de Roo aftredende 55 en J. J. Abrahamse 19 stemmen. Met ingang van 1 Jan. a.s, is be noemd tot kweekeling met akte aan de 3ijzondere School te Kruining'en mej. P. Verheul te Oost- en West-Sou burg. BORSSELEN. Woensdag kozen de stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente alhier tot gemachtigden in het kiescollege de heeren J. Blok, A. Minderhoud en A. Verhulst, M i d d .e. 1 b u.r ;g, 19 Nov. Op. de graanmarkt was de aanvoer redelijk. Kleine groene erwten 89.25,;, krpon- erwten 89,25, schokkers 1416; lange bruine boonen 10.5012; ronde Bruine boonen 1314, witte boonen 14—16.25. Middelburg, 18 Nov. Groenten- veiling, Spinazie 7 c., Spruiten 612 c., Witlof 8—12 c„ Schorseneeren 69 c„ Uien 22,5 cTl Kroten 23 c., Savoye kool 1,53,5 c„ Roode kool 11,5 c„ Boerenkool 22,5 c„ Witte kool 0,5 c., Bruine boonen 16 c., Prei 22,5 c., Veldsla 1015 c., alles per kg, Bospeen 1,53 c„ Rapen 2,5 c., Kroten 2,53,5 c„ Selderij 1,5 c.; Rammenas 1,5 c., al les per bos, Bloemkool 612 c., Andij vie 0,51,5 c., Knolselderij 34 c., alles per stuk, Pieterselie 48 c.Selderij 4 c., beide per chip, Bloemen: Chrysan then 45 c., per bos. Goes, 18 Nov. Veibngsvereenig'ing „Zuid-Beveland". Groentenveiling. BI. Druiven: Black Alicante A 40, Spinazie 1011, Veldsla 34, Spruiten 68, id. lie soort 36, idem uitschot 2, Kroten 3, Schorseneeren 6, Wijnpeen 1,40 1,60, Uien 1,60, Tomaten 812, idem He soort 4—5, Stek Goud Reinetten 13, Blauwe Zeeuwsche Aardappelen 1,70, Blauwe Eigenheimers 1,501,60; Gele idem 1,10, Poters Aardappelen 0,50, p. 100 kg, Bloemkool 59, idem He en Ille soort 1,506, Roode Kool 2,20 4,20, Groene Savoyekool 12.20, Boe renkool 1,70, Knolselderij 2, Breedblad Andijvie 0,601,20; Krul idem 0,60 1,50, Kropsla He soort 2, per 100 stuks, 'rei. 36; Rammenas 2, Rapen 4, Radijs ,20, per 100 bos, Fazanten (hanen) 0,70, lenden 0,300.35; Patrijzen 0,21, per stuk. K a p e 11 e, 18 Nov. Veilingsvereeni- ging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving". Kleine Veiling. Goudreinetten 926, 3ellefleuren 1020, Sterappels 1022, Cox Oranje Pippin 2630, Jonathan 8 16, Baldwin 816, Lane's Pr. Albert 14 -15, Rembours Mortier 912, Court 'endu 913, Blank^ Court Pendu 9 13, Tante Dora 61Ermgaard 1018, dollandsch Zoet 915, Campagnezoet ;017, Pomme d'Oranje 1017, Winter kibbeling 1520, Beurré Alex. Lucas 13 18, Zwijndr. Wijnperen 818, Com- tesse de Paris 14—26, Wintersuikerij 6 —13, Gieser Wildeman 8—16, Kleiperen -14, Roem van Vlaanderen 11, Ponds peren 914, Kweeperen 15, Berga motten 712, Groene Chaumontel 8 15, Jodeperen 14, Mispels 912, Black Alicante 1840, Spruiten 59, Kool rapen 60—1, Ajuin 60—1,50, Andijvie 50 90, Bloemkool 27, Roodekool 12 Savoyekool 12, Witte kool 12, No ten 47, Kipeieren 5,506, t Oostburg, 18 Nov, Avicultura. Aanvoer 78 kg boier; prijs f 1,18 tot f 1,59 per kg. Woensdag werd te Borsselen ten overstaan van notaris J. C. Kram, krachtens art. 1223 B. W., in het open baar verkocht, 'n woonhuis met schuur tje, erf en tuin, groot 3 a 55 ca, aan den Oostsingel te Borsselen. Kooper A Lous te Oudelande q.q. voor 1140, Overleden; P. Steutel 73 j. echtgenoot van G. Lakké, W. Hyman 76 j. echtge noot van E. Brandt. (D.Z Middelburg, 19 Nov. Op de eierveiling werden 7000 stuks eieren aangevoerd. Witte kippeneieren 4850 kg 3.62 4.25; 50—52 kg 3.64—3.67; 53—54 kg 4.02; 54—56 kg 4.50; 56—58 kg 5 19; 60—62 kg 5.50; 62—64 kg 5.53. Bruine 5456 kg 4.90; 6062 kg 5.94; eendeneieren 4.16. Middelburg, 19 Nov. Aange voerd door Walchersche boerinnen (of ficieele prijsnoteering)Boter 0.81 Kipeieren 6.25; Poelje-eieren 5. Eendeieren 5.Ganseieren 13. Aangevoerd door handelaren: Boter 0.80; Kipeieren 6.Poelje-eieren 4.75; Eendeieren 4.50. Particuliere prijs marktzetter der L. M Boter 0.89; Kipeieren 7.25 Poelje-eieren 6.Eendeieren 6 Van de handel Boter 0.88; Kipeieren 6.Poelje-eieren 4.75; Eendeieren 5.Belasting inbegrepen. Zware kou Snauw op snauw. Kwaad gezicht deur moet dicht. Drop? Paskwil! Hond moet stil. Vrouw weet raad brengt kordaat „Extra" mee. Pa neemt 2. Kou verdwijnt Lach verschijnt. Weer sportief Hond toch lief. Exi ra bracht Nieuwe kracht. Fl. 3.25 p. Ltr. (incl. Kruikfl.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 3