STATEN-GENERAAL SPORT. BUITENLAND. NOORD-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. VAN MIDDELBURG. BEURS- EN WISSELKOERSEN. BEURSTHERMOMETER DONDERDAG Schepen Obl.Markl Duitschland en Italië erkennen de regeering Franco. SPANJE. Het plan zou dan zijn om een of twee D A AnCflVFD7IPUT films te geven, betrekk'ng hebbende op het Vorstenhuis en van de verloving. Verder zal het programma worden ge vuld met muziek en zang, Uitgenoodigd kunnen worden de beide zangvereeni- g'ngen, het fanfarekorps „Ons Genoe gen" en het Pijperskorps. Het Veilings gebouw k,an alle bewoners van het dorp bevatten. Na een breede bespreking werd beslo ten om indien de financiën het toelaten twee avonden te organiseeren en deze vast te stellen op Vrijdag en Zaterdag 8 en 9 J,an. Na 4 uur zal een voorstel- ling gegeven worden voor al de schooi- kinders, ook zal indien het mogelijk is elk kind een aandenken worden ge schonken, hetzij in den vorm van een plaat of boek, beker of iets dergelijks. Aan elk gezin zal men een c'rculaire doen toekomen, om financieelen steun. Door de buurtvereenigingen kan voor de inzameling worden gezorgd. Liever wil men het bedrag op deze wijze bij een krijgen dan entree te heffen. De toegang wordt gratis voor alle burgers. Ook zal voor verwarming gezorgd worden; de heer A, van Liere stelt hier voor komforen disponibel en de heer P. Zegers 5 groote kachels. De heer S. J. van Dijke stelde nog voor om een boompl,antdag te houden op 7 Jan, e.k. en twee boomen te plan ten in het pas aangelegde park ingang Weststraat, ICapelle een Juliana- en een Bernh,ardboom, hetwelk met. algeheele instemming werd aangenomen. Het hoofdbestuur werd opgedragen om zoo spoedig mogelijk voor films zorg te dra gen, De afgevaardigden van de Buurt vereenigingen zullen vergaderen voor Dinsdag a.s. en daarna de inzameling te houden en Vrijdag 27 Nov. het ontvan gen geld afdragen aan den penn'ngm,, den heer De Jonge. Aan het slot gaf de heer V,an Liere van Biezelinge een humoristisch verslag van den verlovingsdag. KRUININGEN. De gemeentepolitie heeft een man aangehouden en aan de justitie voorgeleid, die nog 6 weken ge vangenisstraf moest ondergaan. SCHORE. De collecte alhier gehouden ten bate van „den Zeeuwschen Beker" heeft f 21 opgebracht. Bij gelegenheid van het huwelijk van den heer W, J. in 't Anker en mej. S. Z,andee te Kloetinge, werden Woens dagmiddag alhier alle schoolkinderen ge- tracteerd. KATS, De 60-jarige heer Corn. Taze- laar alhier, is dit najaar 50 jaar werk zaam op de haven v,an Kats. Jaar in, jaar uit, heeft de heer T. in het bieten- bedrijf op de haven gewerkt Reeds als 10-jarige jongen moest hij met zijn vader mee, om de bietenman den te helpen vullen. Op lateren leef tijd kruide hij de bieten in het schip, en verrichtte op de haven nog vele .andere werkzaamheden. Op 35-jarigen leeftijd werd de heer T, voorman van het werk in de bieten. Dit is hij tot nu toe gebleven, zoodat de heer T, niet alleen een 50-, doch ook 25-jarig jubileum viert. We hopen, dat deze veteraan nog vele j.aren in functie mag zijn. Mej. Corn, Tazelaar Cd. is één dezer dagen door een kogeltje, dat uit een buks werd afgeschoten, in haar rug getroffen. Er ontstond een vleeschwond. Bij Kon. besluit is o.a. benoemd tot lid der commissie van advies inzake „voorzieningen gemeentelijke kosten werkloosheid" dr. J. G, Ramaker, se cretaris der gemeente Breskens. t. Begrafenis burgemeester Bleiker. SCHOONDIJKE. Onder zeer groote belangstelling had Woensdag de begrafe nis plaats van het stoffelijk overschot van wijlen burgemeester Bleiker. Een groot aantal kransen dekte de kist De raadsleden van Schoondijke en van Waterlandkerkje met de ambtenaren volgden den lijkstoet; daarna kwamen de burgemeesters, secretarissen en ont vangers in Westelijk Zeeuwsch Vlaande ren, die hun voorzitter de laatste eer bewezen. Talrijke afgevaardigden van vereenigingen waren mede tegenwoor dig. Op verzoek van de familie Bleiker werd namens de gemeenten aan het graf niet gesproken; een viertal andere sprekers voerde het woord. De eerste was ds. Snijdelaar uit Schoondijke, die den overledene- niet alleen herdacht als burgemeester, maar ook als kerkelijk secretaris en ontvan ger, Een 25-tal jaren is de overledene als zoodanig met voorbeeldige trouw werkzaam geweest. De heer Dees uit Terneuzen sprak over de hartelijke samenwerking in het college van toezicht op de Ned. Herv. Kerk, waarvan burgemeester Bleiker ja ren lang deel uitmaakte. De heer Lako uit Sluis herdacht den overledene als voorzitter van „Rozen oord" te Sluis. De laatste spreker was de heer Fok ker uit Utrecht, voor de naamlooze ven nootschap „De Kievitenpolder" te Cad zand. Allen roemden de uitstekende gaven van den overledene en wezen er op, dat hij onvermoeid werkzaam is geweest. Een schoonzoon van de familie Blei ker dankte voor de betoonde belang stelling. Het was een droeve plechtigheid, d e niet naliet diepen indruk fe maken. 19 Nov. 1936. Nadat ter rechterzijde de heer Lambermont in een, in groote trekken wel onze instemming hebbend, betoog niettemin vruchteloos een aantal amen dementen op het voorstel van B, en W. inzake een in vele opzichten uiterst ber perkte openstellingsmogelijkheid van winkels op Zondagen had voorgesteld en verdedigd (amendementen waarbij den heer Lambermont voor de toekomst mo gelijk wel, voorshands echter bepaalde lijk géén steun van de linkerzijde werd beloofd, omdat men daar, de voorge schiedenis der zaak er bij in aanmerking nemende, het correct achtte slechts een gebrek in den vorm der vorge verorde ning te herstellen, haar overigens onge wijzigd te laten) is tenslotte met 107 stemmen deze vaak en veelomstreden verordening, vermoedelijk voor 't laatst, door den Middelburgschen Raad aange nomen. Men zal zich herinneren, dat den vorigen keer de rechtskundige moeilijk heid, beter gezegd: onmogelijkheid, was iets in de verórden'ng te verankeren, hetwelk er feitelijk niet in thuis behoor de, en hetwelk dan ook nadien, toen zeker Raadslid zijn colbert voor een to ga verwisseld had, door dat Raadslid in andere qualiteit er terdege weer uit gehaald is, zoo, dat heel het scheep je strandde. Toch meent men er nu wat op gevon den te hebben. De soc.-democraten wil den nl. destijds niet mee doen, als er personeel in de w'nkels gebruikt wordt. Wettelijk, per verordening, is dat niet. te verbieden. Maar: een verorde ning kan ingetrokken worden, zoo zei den zij nu. En: men kan dreigen zoo werd van soc.-democratischen kant ge steld met een door elk Raadslid in- dienbaar voorstel tot intrekking een voorstel dat, zoo alle soc.-democraten er vóór stemmen, dan ook n,aar hun mee ning met behulp der rechterzijde (minus den r.k.) wel aangenomen zou worden, Well'cht vinden wij nog gelegenheid op de foutieve constructie van dit betoog terug te komen In elk geval is uit de debatten in den Raad wel gebleken, dat er „een zeer bepaalde, sterke, aan zekerheid grenzen de overtuiging" heerscht, dat, schoon de wet de winkeliers nu v r ij laat, zij zich niettemin^ er wel voor zullen hoe den in de omschreven seizoenmaanden, dagen, straten, uren en artikelen vreemd personeel, anders dan eigen familie, in hun winkels te laten werken. En wat er nu eigenlijk mag? Het zal volgend j,aar geoorloofd zijn aan hou ders van winkels, gelegen aan de Markt, Lange Delft, Korte Delft, Lange Burg en Lange Noordstraat, waarin uitsluitend of in hoofdzaak worden verkocht, prent briefkaarten, souvenirs, goud- en zilver werken, byouteriën en foto-artikelen hun wankels op de Zondagen, gelegen in het tijdvak van 15 Juni tot en met 15 September, van 11 uur des voormiddags tot 3 uur des namiddags open te hebben, doch: uitsluitend voor den verkoop van de hierboven genoemde waren. Of men dit nu „op afbetaling" moet nemen, of dat men het hier nu bij moet laten laat ons dat voorloopig in het midden laten, en de praktijk eens af wachten. De heer Lambermont dacht hier ech ter ,anders over: die had een heel ceel verbeteringen: uitbreiding van het ge bied der city tót Dam Noord- en Zuid zijde; Dwarskaai; Korte Burg en Balans; uitbreiding van de soort der waren met sigaren, sigaretten en tab,ak, en ook met antiquiteiten (Inde Steenrotse); uitbrei ding der periode van len Paaschdag tot en met 3en Zondag in September en ten slotte verruiming der uren van 116 uur. Slechts dan zou volgens dit Raadslic de verordening haar nuttig effect sor- teeren. Maar, als gezegd: de linkerzijde was, schoon principieel natuurlijk niet tegen deze denkbeelden, op tactische gronden unaniem tegen deze amende menten op dit oogenblik, die tenslotte onder den sterken drang, zij het d,an niet bepaald met overmaat van gracie, door den voorsteller werden ingetrokken. dan den moker des gezags steviger dan tevoren vast om den slujt ngsslag te slaan, een iegelijk hoopt d,at Op de on heilspellende vraag of er nog wat te rondvragen is, het stilzwijgen zal wor den bewaard maar ziet, deze vraag, die als uitlokking tot het misdrijf: „ple gen van een .aanslag op het goede hu meur van volksvertegenwoordigers in functie" gequalificeerd zou behooren te worden, heeft toch als regel tot gevolg dat verscheidene Raadsleden meenen het bezetten hunner zetels te moe'en recht-j vaardigen door het stellen van vragen over lichtpunten, paaltjes, goten, put- j ten, te veel of te weinig gesnoeide boo men en wat dies meer zij. Schrijver dezes herinnert zich uit zijn si'ag'aire jaren, waarin het mede zijn taak was tal van gemeenteraden te ver slaan, er één w.aar men de rondvraag- AMSTERDAM, 19 November, Het eerste getal is de vórige notee ring, daarop volgt de oifieieele riotee- Hng van heden. Denemarken Oblig. 1926-5 100%100%. Amsterdam 1934-4% 100%t Zeeuws. Hyp. B-4% 99% Cities Service Cy, P. 1958 5 54%54%. A Pref. Jurgens A 122%—123%. A Ned. Gist- en Spiri usf. 470468. A De Schelde N.B. 48%—47%. C Am. Smelt en Ref. 74% --73%. C North Am. Cy. 23%—i9%-20. A Born. Sum. H.M. 189188%. A Houth. Alberts 97—97%. C Un on Pac. Rr. 102100%. C Int. Nickel Cy. 49%—48%. Ned. 1000-4 100%—100%. O. Indië 34 1000-4 100%—100%. plaag niet kende. Daar viel onherroe pelijk na het laatste agendapunt de ha-j Engeland 1960-90 4 8»%—88%, mer: uit. Het was in 't Geldersche dorp. A Koloniale Bnk. 87%—84%-85%. Brummen, (en een Raad die er overi-1 A N.I, Hbk. 1000 144141%, gens zijn mocht: de gemeentebegrooUngj C Ned. H. M. 1000 173172%, duurde er destijds steevast twee volle; A v. Berkels P,at, 52%51%. dagen....) C Calvé-Delft 86—85. We hebben den burgemees'er vans A Philips Gem. B. afg. 273%267-71 Brummen, graaf Van Limburg Strum, j C Unilever 165 161 %-62% nu eens gevraagd hoe hij dat toch deed, zonder rondvraag, „Wel, zoo zeide deze, dat is heel een voudig: je schaft de rondvraag ,af en dan is het uit". Maar hoe raken Uw Raadsleden dan kwijt wat. ze op het geprangd ge moed hebben? Er zijn toch voldoende andere mo gelijkheden om persoonlijk of in het openbaar ,aan de weet te komen, wat men weten wil? Bij zaken van volko men ondergeschikt belang komen de Raadsleden even op de secretarie bij mij aanloopen om er over te praten, en dan doen we er aan w,at we kunnen. Vervol gens kunnen de leden van den Raad aan B. en W. schrif'elijke vragen stel len, en tenslotte blijft natuurlijk onge rept het recht van interpellatie bestaan. Mijn voorganger, zoo besloot de burge meester v,an Brummen ons gesprek, heeft de rondvraag hier afgeschaft en wij hebben sindsdien er in ru:m 12 jaar tijd nimmer meer behoefte aan gevoeld". Er zijn meer Raden in den lande, waar de rondvraagplaag verdwenen moet zijn. Of wij er hier ook eens v,an verlost zul len worden? De heer Jeronimus, die wel eens een zwaar stuk geschut in stelling brengt en afschiet ook om een mug, dien hij voor een olifant aanziet, te verdel gen, is gisteren daartoe weer eens op het stokpaardje van het budgetrecht des Raads gaan zitten. De moderniseering onzer politiekleedij leek hem een mode gril. Maar de voorzitter heeft dit duide lijk weerlegd: behalve een verbetering van het uiterlijk wordt de kleedij in de toekomst aan onderhoud en aanscha goedkooper. Een vraag om de buurtcommissies ct. i.p.v. 10 cent voor de feestverlich tings-electriciteit te laten betalen kon niet" gunstig beantwoord worden: het houdt verband met de maximum-belas ting, waar trouwens vele zaken in vel band mee schijnen te staan. Tenslotte kwam er een onverwacht exltra-crediet los v,an 400 om alle schoolkinderen een herinner'ngsspeldj te geven bij het huwelijk van onze Prin ses, En daarna gingen we weer rondvragen Het was heel gezellig. Maar toch: wat moet die rondvraag eigenlijk? Meestal is ieder Raadslid op gelucht als het eind van een agenda bereikt is; elke Raadsvoorzitter grijpt C Am. Car en Foundry 39%37% C Anaconda Cop. 40%38%-% C Bethlehem St. 53%—52%-% C Kennec Copper 46%46%-46 C U. States St. C. 57%—56%-% A Kon. Petr. Mpij. 399%398-96% C Contin, Oil Cy. 27%—28% C Phillips Petr, Comp. 36%35% C Shell Union O.C. 20%—19%-20 C Tide Water Ass. Oil 16%15%-; A Ned. Scheepv, U, 93%91-92 A H.V. Amsterdam 433%—425-20 A Java Cult. Mij. 176%—170-72 A N.I. Suiker U, 144141-38 A Deli Batavia 246%246-44 Unilever - H.V.A. - Philips - Suiker - Rubber {Wet lig Amerika Markt Koninkl. Industrie $edeoon<?'<-r<s C Deli Mij. 1000 312-305-09 A Senembah 268%—267%-% C Baltimore en Ohio 1818 C Southern Pac. Cy. 32%31%-% A Southern Rtw. 1716% A Amst. Rubb, C. 275%273%-% A Deli-Bat. Rubb. 166165%-61 A Hessa Rubber 181%181 A Serbadjadi S.R. 127%127-25% WISSELKOERSEN. Amsterdam, officieel. Londen Berlijn Parijs Brussel New York Reismarken Heden. 9,04% 74,50 8,60% 31,28 1,85 50% Gister 9,04% 74,52 8,69% 31,30 1,85% 50% OCTROOI NEDERLANDSCHE BANK. De Tweede Kamer zette gistermiddag de behandeling voort van het wetsont werp tot verlenging en wijziging van het octrooi der Nederlandsche Bank. Het betreft hier over 't algemeen geen groo te en belangrijke veranderingen. De hr. v. d. W a e r d e n (r.k.) en T e u 1 i n g s (r.k.) hielden een pleidooi voor de instelling van een staatsbank. Minister Oud bestreed de opvatting van deze leden, waarna de heer T e u- lings een motie indiende om het vraagstuk betreffende de circulatiebank te laten onderzoeken door een staats commissie teneinde te voorkomen dat het beleid van het bankbestuur dat van de regeering doorkruist. Miiyster Oud achtte een onderzoek inzake het algemeene bankwezen nut tiger dan alleen inzake de Nederland sche Bank. Tegen een onderzoek dien aangaande had spr. geen bezwaar. Spr verklaarde zich principieel bereid de door den heer Teulings bedoelde staats commissie in te stellen, waarbij ook wat laatstgenoemde bedoelt wordt betrok ken. De heer Teulings trok daarop zijn amendement in. De heer v, d. Waerden had een amendement om de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van het octrooi weg te nemen terwijl hij de opzeggings termijn van 5 jaar door 2 jaar wilde ver vangen. Na eenig debat werd dit amen dement aangehouden omdat de minister overleg met de Bank wilde plegen. Eveneens werd aangehouden een amen- dement-IJsselmuiden (r.k.) dat betrek king heeft op de verdeeling der reser ves bij eventueele liquidatie van de Ned Bank. Tot afdoening van het wetsontwerp is het dus niet gekomen. BEGROOTING VAN JUSTITIE. Het Haagsche „zedenschan- daal". Aan de orde was daarna hoofdstuk IV (dep. van justitie) der rijksbegrooting voor 1937. De heer Donker (soc. dem.) hac eenige wenschen, o.m. herziening kin derrecht, alsmede betere bescherming van het publiek tegen kwakzalverij Spr. kwam op tegen het standpunt van den minister in zake het optreden tegen excessieve uitingen en ^extremistische j stroomingen. Spr, vroeg in zake de Haagsche ze denzaak, welke normen tot de genomen maatregelen hebben geleid. Wat er me degedeeld is over den 19-jarigen getui ge, heeft spr. niet bevredigd. Deze was niet betrouwbaar, en daardoor was het de rest van het materiaal ook niet Komt de minister nu met ander mate riaal, dan verontschuldigt dit den mi nister niet. Geheime dossiers kennen we in onze rechtspraak niet. Spr. critiseerde het optreden van den rechter-commissaris. Spr. achtte het zeer erg, dat geweigerd is, getuigen décharge te hooren. Indien dit waar is, dan is de rechter-commissaris zeer sterk in zijn plicht tekort gekomen. Mej. Meyer (r.k.) hoopte dat de minister de oprichting van een zooge naamd bewaringsgesticht spoedig zal bevorderen, voor beroeps- en gewoon te-misdadigers. De heer Coops (lib.) vroeg, hoe het staat met een regeling der wettelijke aansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen. Ook spr. behandelde de zgn. Haag sche zedenzaak. Het komt spr. voor dat ministers .standpunt staatsrechtelijk niet juist is. De minister is jegens de Ka mer verantwoordelijk voor het open jaar ministerie. De minister kan zich nergens achter verbergen. Op getuigenis van een 18-jarigen psychopaat is een man van onbesproken gedrag op erger lijke wijze over de tong gegaan en be handeld als een zwaar misdadiger. De minister kan niet volstaan met de verklaring in zijn nadere nota, dat er ander belastend materiaal aanwezig was. De ernst der zaak laat niet toe, den aard van dit materiaal aan de Ka mer te onthouden. Inderdaad is er te recht gezegd dat we geen geheime dos siers kennen. Ook spr. achtte de positie van den rechter-commissaris moeilijk. Maar is de rechterlijke macht steeds aan elke hoo- gere controle onttrokken? Het zijn ster ke beenen die de weelde kunnen dra gen. Een geval als het onderhavige is vol doende om aan de goede reputatie on zer rechterlijke macht voorgoed een knauw toe te brengen. Spr. vroeg zich af, of een raad van toezicht geen nuttig effect zou kunnen hebben. Mevr. Bakker Nort (vrijz. dem.) sprak een woord van wa^rdeering voor den minister voor veel goed werk. Spr. mist echter steeds nog eenigen vooruitgang t. a. v. het huwelijksvermo gensrecht. Spr. wilde verbetering der rechtspositie van het natuurlijke kind. Wat de Haagsche zedenzaak betreft zeide spr. dat allerlei ontactische en onkiesche publicaties voortaan moeten worden voorkomen. Er is hier afgegaan op een onbetrouwbaren, jeugdigen psy chopaat. En dat terwijl politie en justitie van die onbetrouwbaarheid op de hoog te waren. Het schijnt dat de rechter commissaris een ontlastend rapport be treffende verdachte niet heeft willen in zien. De rechtszekerheid, de objectivi teit van den rechter, is zulk een groot goed, dat hier meer licht vereischt is. Spr. vroeg meer toelichting door den minister. De vergadering werd daarop ver daagd tot hedenmiddag. DAMMEN, Vlissingen I wint van Kruiningen I. Woensdagavond werd te Kruiningen voor de competitie van den Zeeuwschen Dambond de wedstrijd gespeeld tusschen Kruiningen en Vlissingen I. De uitslagen waren: M. v. d. PaulL Goedbloed Joh.z 02; M. v. NieuwenhuyseJ. de Vos- Burchart 02, E. WestveerL Goed bloed Jz. 02; J. KrombeenJ. Bosse- laar 02; A. v. d, SandeP. Maas 11; S. KrombeenO. Hellinga 20; M. Ie ClercqF. Fleurbaay 02, J. Pasman— G. Luwema 11; A. DekA. Blokpoel 0—2; J. v. d. Paul—J. v. Egeraat 1—1 Totaal Kruiningen I 5 punten. Vlissin gen 15 punten. Gisteravond om zes uur is tegelijk te Rome en te Berlijn een officieel com muniqué gepubliceerd, waarin werd me degedeeld, dat de Italiaansche en de Duitsche regeering besloten hebben de regeering van generaal Franco, den lei der der Spaansche opstandelingen te er kennen. Zulks „aangezien de regeering van generaal Franco bezit heeft geno men van het grootste gedeelte van Span je en men in de overige deelen niet meer kan spreken van de uitoefening van een verantwoordelijk gezag". In Frankrijk en Engeland is het be richt der erkenning rustig opgenomen, evenals vrijwel overal elders op de we reld. Van een verrassing kan niet wor den gesproken. Men verwachtte alge meen dat, zoodra de opstandelingen Madrid zouden hebben veroverd, Duitschland en Italië tot de erkenning zouden overgaan. Nu is Madrid nog niet geheel veroverd, doch het scheelt niet veel meer. Aan den feitelijken politieken toestand verandert het geval, naar het zich laat aanzien, heel weinig. DE STRIJD OM MADRID. Hevige gevechten in het N. O, van de hoofdstad. Gisteren zijn hevige gevechten gele verd in den sector van de Fransche brug in het Noord-Oosten van Madrid, De brug is door de regeeringstroepen opgeblazen doch de opstandelingen heb ben een schipbrug gelegd over de ri vier de Manzan,ares, waardoor het hun gelukte spoedig op de bedreigde pun ten versterkingen te brengen. Want de regeeringstroepen maken, ondanks de zeer langzame en kleine vorderingen der opstandelingen, van iedere kans ge bruik om felle tegenaanvallen op de stellingen der nationalisten te onderne men. De Marokkaansche cavalerie en de infanterietroepen der opstandelingen bestaande hoofdzakelijk uit soldaten van het vreemdelingenlegioen, slaagden er in stelling te nemen. De tactiek der opstandelingen veran dert niet; zij bestaat er in te trachten om de verschansingen der verdedigers heen te trekken en Madrid van het Noorden uit te belagen. Tot dusverre is deze tactiek mislukt en ondanks den druk der opstandelingen fs geen be langrijke verandering in de regeermgs- stellingen ingetreden. Het is moeilijk zich een nauwkeurig beeld te vormen van den toestand in de omgeving van de unitversiteijfswijk en het Westelijk park. De tegenstanders zijn hier zoo dicht bij elkander, dat een regeeringsoffic-er verklaarde, dat de Marokkanen elkaar in het donker be schieten. Ook de regeeringstroepen moeten voorzichtig zijn om niet te vu ren op eigen vooruitgeschoven stellingen. In alle sectoren van de hoofdstad wordt door de .attillerie van weerszijden ononderbroken gevuurd. De regeerings troepen hebben nieuwe stukken in stel ling gebracht en laten geen minuut re spijt aan hun tegenstanders, die dijkwijls tot werkeloosheid gedoemd worden. De opstandelingen melden dat gister morgen in de Noordwestelijke wijken van Madrid de regeeringstroepen na 't verlies van eenige stellingen tot een tegenaanval overgingen. De rechtsche troepen lieten hen naderen en gingen toen met de bajonet op en met handgra naten tot den aanval over. Onder den hevigen schok verloren de regeerings troepen vasten voet. Zij werden achter volgd bij 1 terugtrekken door artillerie-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 2