GOESCI'E COURANT I PI6I3 W?dc BINNENLAND. ZEELAND. WEERBERICHT. NUMMER 274. TWEE BLADEN. DONDERDAG 19 NOVEMBER 1936. EERSTE BLAD. 179e JAARGANG. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. er. v. h. illion, ezing, i. St. e, spr, v. 0. MIDDELBUBGSCHE COURANT Pagblad Voor Middelburg, Goea en agent schap Vliasingen 2.30, elders 2.50 per- kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goaa 18 ct. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel. Ingez. mededeelingen 60 ct. p. r. Bi| eontr. voor beide veel lager; tar. op aaavr. Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middelburgsche Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon: Redactie 269, Administratie 139 Postrekeni ng no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteitswaarde der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen I5 regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rubriek „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regels, a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv. met „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bewijsnommers 5 cent. OCTOBER WAS EEN GOEDE MAAND VOOR DE RIJKSMIDDELEN. De Rijksmiddelen hebben over de maand October opnieuw een n'et-onbe- fengrijke stijging te zien gegeven. De indirecte belastingen {omzetbelasting, accijnzen enz.) leverden in totaal ru m f 35 millioen op tegen ruim f 31 millioen in October 1935, terwijl 1/12 der raming i 30,9 m llioen bedraagt. De achterstand welke de eerste helft van het jaar te zien gaf, wordt thans langzamerhand in gehaald. Over de afgeloopen 10 maan den hebben de indirecte middelen thans bijn,a f 303 millioen opgebracht tegen over een bedrag van f 30954 mill'oen voor wat 10/12 der raming betreft en tegenover f 305 millioen voor dezelfde periode van het vorige jaar. Een zeer groote opbrengst gaf in Oc tober de accijns op tabak: 3,2 mill'oen tegenover 2,6 millioen in October 1935; terwijl de rechten op den invoer ruim f 8,3 millioen in het laatje brachten, d.i. 1,3 millioen meer dan de raming. De omzetbelasting daarentegen bleef een paar ton beneden de raming, doch over de 10 maanden blijft ze een goed figuur slaan. PRINS BERNHARD TE SOESTERBERG. Een vlucht naar Waalhaven. Vanochtend om negen uur arriveerde Prins Bernhard, per auto komende van het Loo, op het vliegkamp Soesterberg. De Prins was vergezeld door zijn par ticulieren secretaris jhr. ir. W. G. Roëll. Voor het administratiegebouw der luchtvaartafdeeling hadden zich de in specteur van het luchtvaartbedrijf, generaal M, Raaymaker en kolonel J. Best, commandant der luchtvaartafdee ling met de tot zijn staf behoorende of ficieren opgesteld. De Prins werd ver welkomd door generaal Raaymaker en daarna werd kolonel Best aan hem voorgesteld. Nadat de Prins zich eenigen tijd met {ten inspecteur van 't luchtvaartbedrijf had onderhouden, begaven allen zich naar het vliegterrein, waar de Douglas der K.L.M., PH-AKQ stond opgesteld v$elke om 8.45 uur van Waalhaven te Soesterberg was aangekomen. Op weg daarheen bleef Prins Bernhard even staan bij het monument ter nagedach tenis van de gevallen vliegers. Bij het toestel werd de Prins ontvangen door de heeren A, Plesman, directeur der K.L.M., en jhr. K. H. Rendorp, direc teur der K.N.I.L.M., waarna de Prins en zijn secretaris en de beide laatstge noemde heeren in het vliegtuig stapten. De motoren werden aangezet en on der het loeien van de sirene taxiede de Douglas langzaam naar den boschrand van het vliegterrein, vanwaar tegelij kertijd een escadrille C 10 en een es cadrille, D 16, onder leiding van kapi tein Van Weerden Poelman, in de rich ting van den hangar opsteeg. Bij den boschrand draaide de Douglas om en taxiede ongeveer 100 m in de richting van het kamp, waarna het toestel zich verhief om in de richting van Waalha ven, begeleid door de escadrilles te ver dwijnen. De Douglas DC 2 die bestuurd werd door Frijns, met Van der Molen als ra dio-telegrafist, De Jong als werktuig kundige en mejuffrouw Bongertman als stewardess kwam precies half tien bo ven waalhaven geëscorteerd door de twee escadrilles. Even cirkelde de zilveren Douglas bo ven het veld, «m dan vlak voor de Koolhovenfabnek neer te strijken. Voor dit gebouwencomplex wachtte een ge zelschap, bestaande uit de heeren F. Koolhoven, directeur, Jac. Mees, presi dent-commissaris en eenige commissa rissen, den Prins en diens medepassa giers op. De heer Roëll stapte het eerst uit. De Prins liep eerst naar de bestuurdersca bine, waar de heer Plesman hem aan gezagvoerder Frijns voorstelde. Prins Bernhard complimenteerde Frijns met de keurige landing en was vol bewonde ring voor het escadrillevliegen. De heer Plesman stelde vervolgens de bemanning aan Prins Bernhard voor en vertelde den Prins, dat Van der Molen indertijd den Kerstvlucht van de „Snip' naar V/est-Indië heeft medegemaakt. Daarna sprong de Prins kwiek uit het vliegtuig.^ Hij was gekleed in een blauwe overjas, n rose anjer in het knoopsgat, den hoed in de hand. Vervolgens ver dween de Prins in de gebouwen van Koolhoven. Het lag in de bedoeling, dat Prins Bernhard na zijn bezoek aan deze fa briek, een kijkje zou nemen in de han gar op het vliegveld, waar hij de per manente tentoonstelling van vliegtuig modellen zou bezichtigen. Dan nog een bezoek aan den fototechnischen dienst, waar prof. Schermerhorn uit Delft den Prins enkele mededeelingen zou ver strekken, over fotograirjmetische car.; tografie. HET HUWELIJK VAN PRINSES JULIANA GOEDGEKEURD. Prins Bernhard genaturaliseerd. De Eerste Kamer heeft hedenmiddag z.h.s. aangenomen het wetsontwerp tot goedkeuring van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en regeling van de toelating van getuigen bij dè vol trekking van dit huwelijk, alsmede van eenige gevolgen van deze echtverbinte nis. Voorts het wetsontwerp tot naturali satie van Prins Bernhard Leopold Fre- derik Everhard Julius Coert Karei God fried Pieter van Lippe-Biesterfeld en regeling van eenige gevolgen van die naturalisatie. DE ZAAK WESSELS-N.S.B. Rare manieren. Wat gaan wij in Nederland toch een raren kant uit! Want hoe antwoordt men van fascistischen kant op de brochure- Wessels? Met een mystificatie, althans een grove misleiding: een schijnbare ver- volg-brochure wordt uitgegeven, ge schreven in schijn door denzelfden au teur (wie herinnert zich een paar voor letters?) en in geheel denzelfden op maak en felgelen-omslag, m,aar :'n wer kelijkheid blijkt dit een schotschrift te zijn waarin de tweede gescheiden vrouw van Wessels „een boekje over haar mans particuliere leven open doet." En daarbij dan onthult, dat deze Wessels een tn,an van min allooi zou zijn. Wij hebben destijds reeds geschreven dat over 't algemeen voorzichtigheid ten aanzien van uitgetreden of geroyeerde leden eener vereeniging geboden is, en dat die figuur over 't algemeen niet zoo erg sympathiek is. Ons boezemt de fi- guur-Wessels echter persoonlijk n:et 'I minste belang in; nog minder zien wij hem als idealist wij vragen slechls zijn de door hem geuite beschul digingen waar of niet? En, over zijn hoofd henen: is de geest die er in de N.S.B. heerscht, een goede of een kwade geest? Daarom interesseert ons dit schot schrift met „onthullingen" over het pr' vé-leven van den schrijver der eerste brochure maar uiterst matig; dat zulk een verweer door de N.S.B,al is het geen rechtstreeksche uitgave van be weging of „Nenasu", niet tegengehouden is geworden, pleit echter niet voor deze beweging zelve! Installatie jhr. Strick van Linschoten te Zwollerkerspel, Dinsdag heeft Zwollerkerspel zijn nieuwen burgemeester, jhr. mr. G. A. Strick van Linschoten, tot voor kort te Krabbendijke, feestelijk ingehaald. De burgemeester werd aan de grens van de gemeente opgewacht door een aantal ruiters te paard, die hem op zijn tocht naar de kom van de gemeente vergezel den. Mr. G. C. B. baron van Harden- broek heeft den nieuwen burgemeester aan de grens met een kort woord toe gesproken. Na het aanbieden van bloe men een kort dankwoord van den heer Strick van Linschoten brachten de kin deren van de openbare en bijzondere scholen den burgemeester en zijn echt- genoote een zanghulde. Ook werd een speciaal voor deze gelegenheid samen gesteld Welkomstlied ten gehoore ge bracht. Jhr. Strick van Linschoten heeft daarvoor met een hartelijke toespraak tot de kinders en onderwijzers dank ge zegd. Een muziekgezelschap voerde bij de aankomst marschen uit. In een open rijtuig werd vervolgens een. tocht door de feestelijk versierde gemeente ge maakt. Voor het Raadhuis stapten de burge meester en zijn echtgenoote uit het rij tuig waarna zij langs de daar opgestelde ruiters het raadhuis binnengingen. Op het bordes werd het door het muziek gezelschap gespeelde Wilhelmus aange hoord, waarop in de raadszaal de offï cieele installatie plaats vond, Laat ons zorgen, dat wij al het goe de, dat wij ontvingen van onze dooden, met woeker teruggeven aan wie ons overleven. DE GERUCHTEN OMTRENT EEN BEZOEK VAN HET PRINSELIJK PAAR Uit de lucht gegrepen. Uit de beste bron vernemen wij, dat het bericht volgens hetwelk het in de bedoeling zou liggen van het Prinselijk paar om direct na de huwelijksreis van Vlissingen uit een bezoek aan Walche ren te brengen, geheel is te beschouwen als een gerucht, en dat in deze de wensch de vader van de gedachte is. Er is geen enkele aanwijzing, die op ver wezenlijking van den wensch zou wij zen. Aanrijdingen. In de eerste plaats moeten wij nog even terugkomen op de aanrijding in de Ververijstraat. Het gold hier een 9-ja- rigen jongen, die niet van de speelplaats der school kwam, doch die speelde met bossen stroo op een stilstaande vracht auto. Hij sprong daaraf en dit juist toen een wielrijder aankwam met het gevolg, dat hij werd aangereden. In het gasthuis bleek, dat twee beentjes onder de rech terknie waren gebroken. Gisteren had een aanrijding plaats op den hoek van de Nieuwe Poortstraat en den Korendijk. Uit de Nieuwe Poort kwam een auto en langs den Korendijk reed in de richting van de Bellinkbrug een wielrijder. Deze had aan den auto die rechts van hem was, voorrang moe ten verleenen. Op 3 meter afstand van de Poort hoorde hij het signaal van den auto en belde hij zélf, doch stopte niet voldoende en reed door den schrik te gen den auto aan. Het gevolg was een deerlijk gehavend rijwiel. Bachvereeniging, Dinsdag j.l, had in de Concert- en Gehoorzaal de jaarvergadering plaats van de Bachvereeniging. Uit het verslag van de secretaresse-penningmeesteresse bleek o.m., dat de oproep van het be stuur, om nieuwe leden te werven, in en buiten de vereeniging weerklank had gevonden. Dank zij deze pogingen mag men voor het a.s. jaar op een, zij het bescheiden, vermeerdering van inkom sten rekenen. Voor dekking van het tekort op de uitvoering van de Johannes-Passion in April j.l. groot 916, kon ditmaal slechts 335 aan de koninklijke Zang- vereeniging „Tot Oefening en Uitspan ning" worden afgedragen. Aan het eind van haar verslag her dacht de secretaresse de warme belang stelling door wijlen mevrouw Nonhe belFaro voor het streven der Bach vereeniging steeds betoond. Bij monde van den heer Dekker, pen ningmeester van de Kon. Zangvereeni- ging „T. O. en U." werd dank gebracht voor den ook ditmaal ontvangen steun. De voorzitter van de Bachvereeniging sprak de hoop uit, dat de steun, nu reeds voor de 5de maal aan Passions uitvoeringen verleend, gehandhaafd zou blijven en zoo mogelijk iets zou aan groeien. Het aftredend bestuurslid mr. H. van der Beke Callenfels werd herkozen. Opruimingen. Het bestuur der vereeniging Han delsbelang, veronderstellende, dat in de gewone, zonder bijzondere aanvraag toe gestane periode van opruiming in de maand Januari de étalages der winke liers wel verband zullen houden met de feestelijkheden in de eerste helft dier maand, heeft een enquête ingesteld on der de bij de vereeniging aangesloten winkeliers teneinde te vernemen of het daarom niet wenschelijk zoude zijn aan de Kamer van Koophandel te verzoeken, de datum van opruiming voor ditmaal te verschuiven naar de periode 1'5 Janu ari15 Februari. Het bestuur meent da dit maal de eerste helft van Januari zich om bovengenoemde reden minder leen* tot het maken van opruimings-étalages Ongeluk met een benzine-reservoir. De gemeentewerken hebben het on derzoek naar de oorzaak van den stank op Maandagavond die duidelijk uit het riool kwam, voortgezet en zulks mev succes. In de garage van de firma De Dreu aan de Lombardstr,aat had men een ongeluk gehad met een springend ben- zinereservo'r en daardoor was 50 liter benzine in het riool weggeloopen. Het riool loopt van daar achter langs het gymn,asium onder de Blindenhoek door en onder het gerechtsgebouw en door de Wagenaar straat naar de Ba lans, waar ook het riool uit de Abdij uitkomt. Het is duidelijk, dat de benzine dampen dezen weg hebben gekozen en dat niet alleen in de Lombardstraat, doch ook in den Blindenhoek, in de Wagenaarstraat en ten slotte in erge- mate in de lager gelegen Abdij een uii- weg zochten. Er wordt overwogen hoe kan worden voorkomen, dat benzine in de riolen te recht komt. De collecte voor het „Fonds voor Bijzondere Nooden" heeft deze week f 45 opgebracht. Uitvoering Kunstvrienden. De uitvoering van „Kunstvrienden" in de Prins van Oranje, trok een vrijwel geheel gevulde zaal met belangstellen den. Het mondharmonica-orkest, direc teur de heer P. B. van Sprang, voerde eerst een tweetal nummers uit, waar onder twee, die pas op het programma genomen waren, n.l. „Peto walzer", van Gerosa, en „Concert Walzer", van K. H. Moed Beide nummers zaten er reeds goed in, al vernam men hier en daar even een weifeling, wat de zuiverheid schaadde. Van de andere nummers was de inzet van „Wij gaan de wijde wereld in", van H. Theunisse, tamelijk zwak, maar in de meeste passages werd de op gewekte, vroolijke toon goed getroffen. Tot de best uitgevoerde nummers reke nen we de „Walzer Potpouri" van Joh. Strauss, en „Opmarsch", van P. B. van Sprang. Mooi van klank, goed van tem po, en met voordracht, waardoor zoo wel de pittige als de meer teere pas sages geheel tot hun recht kwamen. Ac cordeons en mandolines voelden daar bij hun partijen ook goed aan. Na de pauze werd „Maskers" van Joh. van Eckelen opgevoerd. Hoewel dit schetsje veel van de twee hoofdperso nen vergt eigenlijk wat veel voor dilettanten werd de dramatische sfeer vooral door mej. Van S., goed getrof fen. Het optreden van het guitaar Hawaian- trio waarbij enkele nummers met zang lokte zooveel applaus uit, dat verschillende toelg'iften gegeven moes ten worden. Tenslotte volgde een opvQering van de klucht „Malle fratsen" van A Aro, ook dit nummertje liep vlot van stapel en vele typen waren zeer goed getrof fen, We denken b.v. aan Van Bommel, Charles, weduwnaar Blom, sjouw Teun, gymnasiast Otto de Bruin, en de twee vrouwelijke hoofdpersonen. Mét belang stelling werd het spel gevolgd en de vroolijkheid bewees wel, dat het stukje succes had. Dat de stemming er in zat bleek mede toen te middernacht het bal een aanvang nam, want slechts enkelen der bezoe kers gingen toen huiswaarts. De „Ryhtm Accordeon Players" zorgden voor goede muziek bij dit laatste programmapunt van dezen welgeslaagden Kunstvrien den-avond. Tegen ïnvoerkeurloonen op vleesch. De Gewestelijke Af deeling Walcheren van den C.B.T.B. zond het volgende adres aan Ged. Staten van Zeeland: Onderg'eteekenden vertegenwoordigen de de Gew. Afd. Walcheren van den C.B.T.B. verzoeken uw college zijn goedkeuring te onthouden aan het raads besluit van de gemeente Middelburg to heffing van invoerkeurloonen op vleesch uit- den keuringskring Oostkapeïle, Van een hygiënischen maatregel kan hier geen sprake zijn, aangezien er ge meenten, behoorende tot den kring Mid delburg, op verderen afstand zijn gele gen van deze plaats, dan plaatsen in den kring Oostkapeïle. Daar het toch niet de bedoeling kan zijn van de vleeschkeuringswet om als belastingbron te dienen, meenen wij, dat bovenvermeld raadsbesluit de lasten voor de landbouwende bevolking ver zwaart, terwijl juist in dezen tijd ai het mogelijke gedaan moet worden om lol bezuiniging op dergelijke instellingen te komen. Daar ook de weg van producent tot consument wééi duurder wordt ge maakt, wenden wij ons met allen aan drang tot Uw college, om ook in dezen de belangen van de reeds zoo zwaar ge dupeerde veehouderij wel te overwegen alvorens toestemming te verleenen tot BIJDRAGEN VOOR HET NATIONALE HUWELIJKSGESCHENK VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK AAN ZIJN KROONPRINSES kunnen, behalve aan de penningmeesters der plaatselijke comité's, ook worden gestort in gesloten bussen aan de bu reaux van dit blad te Middelburg en te Goes, of worden overgeschreven on der vermelding van „Nationaal Huwe lijksgeschenk"! op de postrekening nr. 43255 ten name van de N.V. de Middel burgsche Courant. Verwachting tot morgenavond: Krachtige tot matige O. tot N.O. wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog eenige kans op regen, later weinig of geen regen, iets kouder. -> e Do 19 Nov.: Zon op: 7 h 30; onder: 16 h 01. Licht op: 16 h 31. Maan op: 11 h 41; onder: 20 h 37. E.K.: 22 November. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: November. Hoogwater. Laagwater. Do. 19 3.57 16.18 10.31 22.40 Vr. 20 4.36 17.04 11.13 23.23 Za. 21 5.20 17.59 11.59 Hoog- en Laagwater te Wemeldingei November. Hoogwater. Laagwater, Do. 19 5.51 18.04 11.33 23.47 Vr. 20 6.25 18.46 12.13 Za. 21 7.05 19.34 0.30 12.57 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later |S springtij het opleggen van nieuwe lasten /jan een bepaald gebied van veehouders in ons gewest. WESTKAPELLE. Woensdagavond vergaderde alhier in het Gemeentehuis, onder leiding van den burgemeester, jhr. mr. De Casembrood, het Oranje-comité ter bespreking van de te houden fees ten ter gelegenheid van het a.s. huwe lijk van Prinses Juliana. De datum voor de feestviering werd vastgesteld op 6 Januari en zoo moge lijk op 7 Januari, indien de financiën dit toelaten, wat zal blijken uit het bedrag der gecollecteerde gelden. Voor dit doel /.uilen collectrices, te beginnen Zater dag a.s. lijsten aan de huizen presentee ren ter inteejtening. Program: De dag wordt 's morgens ingezet met muziek door het fanfare korps en een wandeling door het dorp; kindertractatie in de scholen; kerk dienst; wielerwedstrijd, 's Middags van 1 tot 4 uur volksspelen voor kinderen, 's Avonds optocht met versierde boe renwagens en fakkels. Eventueel ook bengaalsch vuurwerk. De commissie zal nader overwegen 's avonds ook het gemeentehuis te verlichten. Bovendien zullen de winkeliers in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan een étalage-wedstrijd. Verder wordt den in gezetenen medewerking verzocht voor de versiering van hun huizen. Op den dag van het huwelijk onzer Prinses zal de gelegenheid opengesteld worden te luisteren naar de radio-uitzending; ter wijl ook nog een film vertoond zal wor den. Alzoo aan de burgerij, om, ieder naar zijn kracht, het comité in de gelegenheid te stellen het huwelijksfeest onzer Prin ses op waardige wijze te vieren. DRIEWEGEN. De heer W. van Loo Pz., alhier is benoemd tot controleur voor de steunverleening en werkver schaffing voor de volgende gemeenten: Heinkenszand, 's Heerenhoek, Borsselen, FJlewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nisse, Ovezand en Driewegen. KAPELLE. In het café „De Veiling" kwamen de afgevaardigden van de Buurtvereenigingen van Kapelle en Bie- zelinge in vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester Bie- rens. De voorz, ontvouwde 'n den bree- de de gedachtengang van het feestco mité van 24 Sept. toen de verlovingsdag zoo luisterrijk werd gevierd. Spr. deelde mee dat de huwelijksdag van onze Prinses niet ongemerkt mag voorbijgaan. Het comité had zich ge dacht om een mooien nationalen avond te organiseeren. Het deed hiervoor reeds stappen bij het Veilingsbestuur om het veilingsgebouw aan te vragen, waar op toezegging volgde. 'bur&

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 1