RECHTSZAKEN. KUNST EN WETENSCHAP. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Ret ontstaan van de Abdij te Middelburg;. JACOBA VAN BEIEREN EN ZEELAND. AGENDA. zijn hofstede naar de richting Kortgene. In het z.g. „wegje van Arenthals", het welk de verbinding vormt tusschen den Prinsendijk en den Oudendijk, geraak ten de paarden op hol. Dat kwam, om dat men bezig was, om aan een kant van den weg hooi te verbranden. Plot seling sloegen de vlammen hoog op waardoor de paarden schrokken. Op het einde van het wegje bevindt zich een zeer korte bocht. De voerman vreesde, dat de paarden en den wagen in de sloot terecht zouden komen, doch de dieren luisterden nog naar de leid sels, zoodat dit ongeluk voorkomen werd. De voerman was inmiddels tusschen de paarden en den wagen in terecht ge komen, en had zijn been gebroken. Toen de wagen de bocht gepasseerc was, werden de paarden tot staan ge bracht door den heer P. v. S. Wzn. Was dat niet gebeurd, dan zouden de gevol gen zeker veel ernstiger geweest zijn. Daar dr. Gelderman van Kortgene juist afwezig was, werd dr. Maas van Colijnsplaat te hulp geroepen. Deze con stateerde een breuk van het onderbeen Bovendien had de patiënt een wond aan dit been, welke bloedde. De heer J. moest naar het gasthuis te Goes vervoerd worden. SLUIS. Op den hoek van de Vrijstraat Markt had Dinsdagavond een aanrijding plaats tusschen de trambus, welke uit de richting Kaai kwam en de vrachtauto van de Gebrs. de Smit welke met aan hangwagen geladen met briketten van de groote Markt kwam aanrijden om de Vrijstraat in te slaan. De botsing was zoo hevig, dat het tusschenstel, dat zich tusschen de auto en den aanhangwagen bevindt, geheel ontredderd werd. Bij de autobus was de materieele schade nie' zoo groot. Persoonlijke ongelukken had den gelukk'g niet plaats. Proces-verbaal werd opgemaakt en een politieonder zoek zal tenslotte uitwijzen, wie aan de aanrijding debet was. Het is wel toevallig, dat de chauffeur van de autobus dezelfde schijnt te zijn, als d e onlangs een ongeluk had in Schoondijke. Aanwinsten, vertoond in de vergadering van 7 October 1936 van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. Een teekening, voorstellende een der laatste tabakskervers te Middelburg, geschonken door den heer J. C. Julianus te Middelburg; een foto der burgerwees kinderen 1890 te Middelburg, geschon ken door N. N. te Middelburg; een oud koperen stoof en oliekan, geschonken door mej. E. H. F. Kolff van Oosterwijk te Amsterdam; een Sirihschaar, een an tiek Sirihtoestel uit midden Java, een kunstig gesneden beeld, uit een boom stam vervaardigd, voorstellende een Ja- panschen zelfmoordenaar, 'n steenen bijl in houten steel, afkomstig van de Pa poea's uit Nieuw-Guinea, een Japansche pijp, twee versierde bamboekokers, een schilderij, voorstellende „het tarwedor- schen op Walcheren", een schilderij, voorstellende „een gezicht op de stad Sluis, een schilderij, voorstellende „een gezicht op de zaagmolens te Nieuwland, alles geschonken door de dames De Man te Middelburg; een zeer fraai ouderwetsch Walchersch boerenvest, geschonken door mejuffrouw R. M. Wichers W'ierdsma te Aagtekerke; een ouderwetsche unster, aangekocht; een zalfpotje, geschonken door den heer J. Adriaanse te Middelburg; een zilveren mesje in scheede, aangekocht; een blaas pijpje, vuurlepel en tang, twee strijk- ijzertjes, een antieke schaar, een gebor duurd speldenkussen, een Zuid-Beve- landsche Protestantsche kaphoed en lin ten, vijf teekenlappen, alles geschonken door mevrouw Valkier-Van der Bilt, te Scheveningen; twee modellen van trap pen, twee z.g. Optica's, een ouderwetsch mangeltje, een gewatteerde zijden rok, drie greinen rokken, drie ouderwetsche boerinnenbeuken, vier boerinnendoeken, twee gekleurde jakken en een zwart jak je, alles geschonken door mr. P. Loeff te Koudekerke; een lijst met versierin gen, betrekking hebbende op een vijf tigjarig huwelijksfeest, geschonken door mevr. de Wed. J. B. de Zeeuw te 's-Gra- venhage; een gekleurde foto van het laatste wachthuisje te Welzinge, ge schonken door den heer F. Polderdijk te Nieuw en St. Joosland; een visch kro kodil, geschonken door mejuffrouw W. de Rijke te Middelburg; een stuk Door- niksche steen met gaten van een der boormosselen, gevonden te Veere, ge schonken door den heer A. Slabber te Middelburg; twee Zuid-Bevelandsche Protestantsche kaphoeden, geschonken door mevrouw F. den Herder te Middel burg; een verzameling schelpen en schelpgruis, afkomstig van Soerabaja, geschonken door dr. Huijsman te Mid delburg; belangrijke bundels archaeolo- gische en anthropologische verhandelin gen, ten gebruike der conservatoren in het museum, geschonken door mejuf frouw M. G. A. de Man te Middelburg. Uitgebreide verzameling vondsten uit den Frankischen burg te Burgh (Schou wen) en uit de duinen aldaar; verza meld en geschonken door den heer J. A. Hubregtse te Burgh. Tiende-eeuwsche scherven uit vlucht- bergen in Walcheren, verzameld en ge schonken door den heer P. de Bruyne te Middelburg. Steenen kogel, gevonden op een hof stede te Gapinge geschonken als voren. Rolsteen van versteend hout ge schonken door den heer C. van Loo te Middelburg. Fragmenten van borden en schaaltje van veelkleurige Nederlandsche majoli ca (16e eeuw) en een deel van een borc van loodglazuur-aardewerk met in Gotische letters de woorden „l'orgueii douleut", waarschijnlijk eertijds gevon den te Koudekerke (Walcheren), ge schonken door mr. P. Loeff aldaar. Deel van een grafzerk en wangen van een zestiende-eeuwsche schouw, gevonden aan de Spuistraat te Middel burg, geschonken door de Gemeente- Bedrijven aldaar. Afgietsel van een Zeeduivel, Lophius piscatorius, in Mei 1936 gestrand Borsselen, geborgen door den heer De Priester aldaar; het afgietsel is een ge schenk van het Rijksmuseum van Na tuurlijke Historie te Leiden. Een koperen knoop van het „Regi ment de Walcheren", een teekening voorstellende; (a) het droogdok te Mid delburg met een der eerste schepen daarin, de bark „Utrecht" van de firma Van Zeijlen en Decker, (b) de werkplaats van de Commercie Compagnie met het vol schip „Burgemeester Schorer" on der de kap wordende afgetimmerd, (c) de groote werkplaats van de Commercie Compagnie (thans de gebouwen van de „Vitrite Works") met op de helling de barge die tusschen Middelburg en Vlis- singen voer en in het water de „Arend" een vrachtschip op Rotterdam, de voor ganger van de „Valk geschonken door den heer M. W. Mak te Middelburg, o In de gister gehouden gewone verga dering van.het Zeeuwsch Genooischap der Wetenschappen, vond voorle.\ng plaats van een studie van de hand van dr. H. Obreen te Westerloo, betreffende het ontstaan van de Abdij te Middelburg door den schrijver bestemd als bijdrage voor het in het einde van dit jaar te ver schijnen gedenkboek, gewijd aan de na gedachtenis van den in 1935 overleden vermaarden Belgischen historicus: Piren- ne. Wij ontleenen het volgende aan deze beschouwingen, die een nieuw licht wer pen op de wordingsgeschiedenis onzer Middelburgsche Abdij, Aan den investituurstrijd de k,amp tusschen Paus en Keizer, beëindigd door het Concordaat van Worms in 1122 nam ook de lagere geestelijkheid en door deze het volk met heftigheid deel: het was een tijd van crisis en scheuring, waaraan ook Walcheren zijn deel zal hebben gehad. Minachting voor de ker kelijke overheden was een algemeen verschijnsel geworden, zijn oorsprong vond in den staat van verwording, waar toe het instituut der kanunniken, uit welken kring in deze tijden de officiee- rende priesterschap werd genomen, lang zamerhand was geraakt. Bij de concilies van het Lateraan in 1059 en 1063 werd een verscherping in hun regels gebracht, met als gevolg: scheiding in twee groe pen: de Seculieren en de Regulieren, ook wel Augustijnen genoemd. Omzet ting van eerstgenoemden in Regulieren werd overal bevorderd, zoo o.a. in Voor- mezele in 1100, met als eersten bestuui-- der Albaldus. Deze Albaldus werd in 1123 eerste Abt van een nieuw-gestichte gemeenschap zijner orde te Middelburg (gest. 1130), naar de schrijver aanneemt, op aanstichting van Godebaldus, Bis schop van Utrecht (11141127), In deze bewogen jaren valt ook het optreden van den grooten hervormer St. Norbertus. Wanneer zijn pogingen om de kapittels van Xanten en van Laon te hervormen schipbreuk lijden, sticht hij in 1120 zijn Orde van Premonstreit, waar van het doel was: rétablir dans la fer- veur de leur première institution les chanoines, dans le but de former un cler- gé d'élite pour le ministère des ames," Op verzoek van Bisschop Buchardus naar Antwerpen gekomen waar onder invloed van den in 1115 overleden ket ter Tanchelmus 't kerkelijk leven deer lijk geteisterd was stichtte hij daar in 1123 of 1124 de beroemde St. Michiels abdij, die in 1128 enkele leden „Wit- heeren" naar Middelburg uitzond om daar de Regulieren te vervangen en den grondslag der O.L.V. Abdij te leggen, zulks onder goedkeuring van het we reldlijk gezag, daar aan de nieuwe abdij een vaste woonplaats werd ingeruimd binnen den burg, dus op grafelijken do meingrond. Waar nu het arbeidsveld der Premon- stratensers vooral de „cura animarum" betrof, werden de bestaande parochies op Walcheren onder hun beheer gestéld, terwijl sedert het midden der twaalfde eeuw het stichten van nieuwe parochies in vollen gang is, een bewijs, dat de wer king der Witheeren doeltreffend was. Dat ook de Middelburgsche zonen van St. Norbertus diens ideaal hooghielden en gedurende vele eeuwen hun arbeid rijken zegen over het eiland Walcheren en zijn bevolking gebracht heeft, toont het verdere verloop der Abdijgeschiede nis, Ten slotte volgt hier de text van een uittreksel uit een kroniek der abdij van Voormezele, door den bekenden com pilator Jacobus Meyerus geciteerd in 1561, overgenomen in het in 1695 ver schenen deel der Acta Sanctorum der Bollandisten: „Anno Domini 1068 funda- ta fuit ecclesia nostra de Formiseles Vixerunt tune canonci istius domus secundum consuetudinem canonicorum saecularium et fuerunt hic in reglmine praepositi saeculares usque ad annum Domini 1100 Albaldus primus prae- positus regularis Formoselensis, et tune non vocabatur praelatus abbas et acqui- sivit multa bona in Terstreep, quae sita est in Hollandia et praefuit in ista domo 22 annis et postea factus primus abbas apud Walrigheem in Middelburch et ce- plt illud monasterium habere originem de nostro, sed postmodum conversus est ad Praemomstratenses; ibidem autem ja- cet sepultus primus praelatus noster; qui Albaldus resignavit A.D, 1123 et illi suc- cessit (n.s.) Het is morgen vijfhonderd jaar geleden dat Jacoba van Beieren, nau welijks vijfendertig jaar oud, op haar slot Teilingen ,aan de tering stierf. Er is in onze geschiedenis wellicht geen twee de vorst te noemen, die zozeer tot de verbeelding heeft gesproken als deze on gelukkige vrouw, wier leven, een aan eenschakeling van tegenslagen en ramp spoeden, van ouds dichters en schrijvers heeft geïnspireerd, tot in onze dagen Albert Verwey en Ina Boudier-Bakker. Tragisch is de geschiedenis v,an haar re gering, tragisch die van haar leven. Als zestienjarige aan de regering gekomen, heeft zij zich elf jaar lang met de moed der wanhoop tegen haar oom Jan van Beieren en haar neef Philips van Bour- gondië gekeerd, gesteund door de Hoekse edelen, het landvolk en de kleine ste den die haar trouw waren gebleven. De „zoen van Delft" (1428) ontnam haar haar macht; de overtreding van een der haar gestelde voorwaarden enkele jaren nadien zelfs haar titel. Zo stierf deze vrouw, die om h.aar mannelijk karakter door haar tijdgenoten meest Vrou Jacob werd genoemd, arm en eenzaam en ondanks haar vier huwelijken kinder loos, na een kort leven dat haar slechts verdriet en teleurstelling had g'ebr,acht. Er zijn twee steden in Zeeland die bij zondere redenen hebben om de dood van deze ongelukkige vorstin te herden ken: het zijn Goes, de stad waar zij na 1428 herhaaldelijk vertoefd heeft, en St, Maartensdijk, waar haar laatste man, Frank van Borselen, zijn stamslot had, en waar haar huwelijk met deze Zeeuw se edelman werd ingezegend. Het schijnt dat Jacoba, wat begrijpelijk' is, bij voorkeur de zomermaanden op 't vruchtbare Zuid-Beveland heeft door gebracht. Haar vader had in 1351 het toenmalige vlek Goes, dat destijds zien derogen in omvang en betekenis toenam, stadsrechten geschonken, w,aarom het wapen der stad boven de gans nog steeds dat van de heren van Beieren vertoont. Toen Jacoba er in 1417 als landsvrouwe gehuldigd werd, boden de burgers h.aar op een zilveren schotel 600 gouden Franse kronen aan, als bewijs van hun genegenheid voor de jonge en mooie vorstin. Deze schonk hun op haar beurt het privilege, de stad van wallen en vestingwerken te voorzien. Ook gaf zij Goes het recht, een vrije jaarmarkt te houden, terwijl zij h,aar steun verleende bij de bouw van de Maria Magdalena- kerk, die in 1423 werd ingewijd. Toen Jacoba vijf jaar nadien van haar rechten op de regering afstand had moe ten doen, vestigde zij zich nog in het zelfde jaar op het slot te Goes, dat om zijn ligging meestal het slot Oostende werd genoemd. Dit gebouw, waarschijn lijk een stichting van de heren van Bor selen, werd in of vóór de twaalfde eeuw opgetrokken en kwam in het begin van de veertiende eeuw aan de grafelijkheid, waaraan het sindsdien bleef. Jacoba schijnt er met voorliefde vertoefd te heb ben; hier toch bevond zij zich temidden van een burgerij v,an wier trouw en aan hankelijkheid zij zich verzekerd kon achten, en was zij omringd van de Zeeuwse landadel, die onder alle om standigheden haar partij h,ad gekozen. Oostende, dat maar betrekkelijk klein was, was in deze tijd nog geheel en al een middeleeuwse burcht, omringd door een zware muur met torens en een gracht, en bood een geschikte verblijf plaats voor de'th/ins tot rust gedoemde jonge vorstin, die in de valkenjacht en andere uitspanningen haar zinnen moest verstrooien. De kroniekschrijver Jan Reigersberch van Cortgene vermeldt op het jaar 1428 de bekende „opschote", waarbij Jacoba tot koningin werd uitge roepen. „Op die selve tijt", zo schrijft hij, „was ter Goes in Zuytbevelant eeu grote opschote vanden cruysboge, dacr mede present ende tegenwoordich was vrou Jacoba met meer andere heeren, daer vrou Jacoba den papegay af schoot, ende coning'nne werdt, waer af groote vruecht ende triumphe binnen der stadt vander Goes ghebuerde, so dat die vrou- kens uit den lande van veel dorpen quamen om die coninginne te beschen- cken, die si veel presentkens hebben ge- schoncken, twelc vrou Jacoba sèer ,aengenaem was., duer welcke jonste (gunst) vrou Jacoba den vroukens gege ven heeft nu ende ten eeuwigen daghen den vrijen vlasthiende in sommige quar- tieren van Zuytbevelant tot een gratui- teyt (gunst)." Deze vrijdom van de vlas tienden schonk Jacoba aan de bewoners van de Poeldorpen: 's-Heer-Hendriks- kinderen, Wissekerke, Baarsdorp, Si- nouts- en 's-Heer-Abtskerke, die tot de afschaffing van de tienden van dit geschenk de voordelen plukten. Op Oostende ook was het, dat Jaco ba baar toekomstige echtgenoot, Frank van Borselen, heer van St. Maartensdijk, ontmoette. Deze afstammeling uit een der edelste geslachten van deze landen, dat onder de Zeeuwse adel verre de eerste plaats innam, was reeds op jeug dige leeftijd met aanzienlijke waardighe den bekleed. Als erkend hoofd der Ka beljauwse partij in Zeeland was hij ach tereenvolgens door Philips de Goede Jacoba's tegenstander, tot gener,aal. overste-kapitein van Zeeland en stad houder van Holland en Zeeland aange steld. Jacoba was genoodzaakt, deze politieke tegenstander in haar geheime raad og te nemen, en zo kwam zij wel dra herhaaldelijk met hem in aanraking. Toen Jacoba, zo luidt het verhaal, een maal in grote geldverlegenheid verkeer de, redde Frank van Borselen haar daar uit op waarlijk vorstelijke wijze. Mis schien was ait de aanleiding tot de ge negenheid, die Jacoba weldra voor deze Kabeljauwse edelman opvatte, en mis schien ook was dit een der redenen, waarom zij bij voorkeur op Zuid-Beve land vertoefde, waar Frank's voornaam ste bezittingen lagen, in de buurt van zijn vaderlijk slot van St. Maartensdijk op het eiland Tholen. Jacoba was, on danks al het leed dat over haar leven was gekomen, nog altijd een mooie en interessante vrouw, en zo ontstond lang zamerhand een diepere genegenheid tus sen de jonge vorstin en de enkele jaren oudere edelman. Stellig waren er van weerszijden ook politieke drijfveren in het spel, toen zij tot een huwelijk be sloten, dat in 1432 ;'n het diepste geheim voltrokken werd. Daarmede overtraden zij de bepalingen van de zoen van Delft, die immers een huwelijk zonder toestem ming van Philips de Goede uitdrukkelijk verboden had. Groot was dan ook de verontwaardiging en de woede van Phi lips, toen hij achter dit geheim kwam; hij, liet Frank van Borselen ontvoeren en zette hem in het sterke slot van Rupel- monde aan de Schelde gevangen. Met moeite wist Jacoba het leven van haar man te redden; het kostte haar echfer het verlies van haar waardigheden, die zij trouwens nog slechts in naam bezat, maar waarvan zij thans, in 1433, volle dig afstand moest doen. Slechts behield zij een aantal heerlijkheden met de daartoe behorende steden, dorpen, slo ten en heerlijke rechten, o.a. de eilan den Zuid-Beveland en Tholen, terwijl ze ook de opbrengst zou genieten van en kele grafelijke lollen, waaronder die van Iersekeroord. De voorlopige overeen komst, die te Middelburg had plaats ge vonden, werd weldra te 's-Gravenhage plechtig bezegeld, waarna het huwelijk te St. Maartensdijk nogmaals, dit keer openlijk, werd voltrokken. Jacoba schnnt in haar laatste levens jaren ook herhaaldelijk op het slot te St. Maartensdijk te hebben vertoefd. Bekend, maar historisch met gedocumen teerd, is de anecdote die vertelt hoe Frank zijn toekomstige echtgenote hier eenmaal ontving, en bij die gelegenhe'd het gehele slot prachtig versierd had, met uitzondering van de grote ontvang zaal, waarv.an de wanden slechts met guirlandes van wilgetakken waren ge- too:d, die telkens de letter D vormden. Toen Jacoba hem vroeg wat dit bete kende, antwoordde Frank: „Edele vrou we, omd.at ik mijn genegenheid tot u niet met uiterlijke woorden durfde uit spreken, heb ik die met deze tekenen te kennen wdlen geven, waaruit u open lijk mag blijken hoezeer ik ben i Dijn willigen Dienaar." Waarop Jacoba, zo vertelt de oude kroniekschrijver verder, „heer Franc seer lief heeft gecregen." Weinig is er in Zeeland, dat aan Ja coba van Beieren herinnert. Van het slot te St. Maartensdijk is niets overgeble ven; op de plek waar het eenmaal ver rees, staat thans een huis uit veel latere tijd; het aangrenzende water 's waar schijnlijk een overblijfsel van de oude slotgracht. Jacoba had gewenst, te St. Maartensdijk begraven te worden, maar haar moeder verzette zich daartegen, en zo werd zij, ondanks deze wens, in de hofkapel te 's-Gravenhage bijgezet. Frank v,an Borsele overleefde haar vele jaren; hij stierf eerst in 1470 in hoge ouderdom. Op het stadhuis van St. Maartensdijk worden nog portretten van hem en Jaco ba bewaard. Het slot Oostende is in 1747 militair hospitaal geworden en vervol gens kazerne, maar reeds in 1750 werd het aan een particulier verkocht, die te gen de ringmuur paardenstallen opsloeg, het slot gedeeltelijk afbrak en de rest vertimmerde^ waarna hij verlof kreeg, er een herberg in te houden. In onze tijd is er een bioscoop in gevestigd. Van het historische slot is niets bewaard dan de kelders. Nog Lang bleef in de Noordwest hoek van het binnenplein de beroemde Moerbeiboom bewaard, waarvan de volksmond zei dat hij door Jacoba zelf geplant was. Wat hiervan zij, in elk ge val kon deze boom op een eerbiedwaar dige ouderdom bogen, en naar alle waar schijnlijkheid stamde hij uit Jacoba's eeuw. Velen zullen zich hem nog herin neren zoals hij in de latere jaren gedeel telijk met zink bekleed en met gestutte takken nog jaarlijks een rijke oogst van vruchten droeg, tot de strenge winter van 1928 op '29 hem zijn laatste levens krachten ontnam, en daarmede aan Goes de tastbare herinnering aan Jacoba, die meer dan ,alle andere tot de volksver beelding sprak. M. De verduistering bij de Ned. Herv. Gemeente te Den Haag. Voor de Haagsche rechtbank heeft gis teren terecht gestaan de 63-jarige assu radeur E. G. v,an H., gedetineerd, gewe zen regent-boekhouder der Nederduitsch Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, wien is ten laste gelegd, dat hij in het tijdvak van 1 Januari 1929—11 Juli 1936 geldsbedragen welke hij in voormelde hoedanigheid onder zich had, tot een be drag van f 46,000, alsmede een bedrag van ongeveer f 19,000, hetwelk hij als penningmeester van de stichting Wilhel- minakerk beheerde, te eigen bate heeft aangewend. Verdachte legde een volledi ge bekentenis af. Het O.M, eischte een jaar en zes maan den gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. Uitspraak 20 Oct. Middelburg, 7 Oct. Op de groen- tenveiling deden: Witte kool 1 c., Boe renkool 1,52 c,Prei 23 c., Veldsla 9 c„ Spinazie 412 c„ Postelein 415 c., Dubb. Princessenboonen 918 c., Kasnijboonen 20.29 c, Pfeën 1,52,5 c., Wagenaarsboonen 316 |c„ Suikerboo- nen 1314 o, Stoksnijboonen 521 c„ Stamsnijboonen 56 c„ Stokprincessen- boonen 1724 je., Stamprincessenboo- nen 720 c., Savoye kool 13 c„ Roode kool 1,52 c., Spruiten 816 c., Witlof 10 c, Schorseneeren 10 c., Koolrapen 2 2,5 c., Uien 2,5 c., alles per kg, Honing 2931 c., per pot, aardbeien 32 c, per doos, Pieterselie 34 c„ Selderij 34 o, Pickles 24 c., alles per chip, Peën 23,5 c., Rapen 13,5 c,, Kroten 13 c., Selderie 0,52,5 c., Radijs 2 c„ Rammenas 12 c, alles per bos; Bloem kool 1,519 c., Andijvie 0,5t— 1 c., Krop sla 2,5 c„ Komkommers 1 c., Knolselde- rie 0,52 c., alles per stuk, K a p e 11 e, 7 Oct. Veilingsvereeniging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving",. Groote Veiling. Zure Kroetappels 6.50 Witte Kool 1,10, Groene Savoyekool 1,20. Kleine Veiling. Goudreinetten 10-27, Sterappels 926, Bellefleur 616, Fransche Reinetten 8IS, Transp, de' Cronsel 1025, Manks Codlin 619, Cox Oranje Pippm 1240, Jac, Lebel 12'27, Gron. Kroon 721, Bramley Seedling 1014, Lane's Prince Albert 1114, Rembours Mortier 813, Nota risappels 1222, Court Pendu 813, Pres. van Lunteren 1021, Baldwin 12, Fransche Bellefleur 913, Prinsesse Nobles 1022, Reinette van Zorgvliet 1114, Griemens Goldpermain 1015, Bismarck 1112, Jonathan 1019, On tario 1315, Goldpermain 912, Eva appels 1214, Ermgaard 818, Cam- pagnezoet 1014, Zoete appels 716, Hollands Zoet 912, Bijenkorf 13, Pom- me d'Oranje 1017, Clapp's Favorites 1017, Triumph de Vienne 815, Bon ne Louise 22, Doyenne du Commice 11 -35, Conference 1320, William's Duch. 1017, Soldat Laboreur 1018, Nouveau Poiteau 615, Legiponts 18, Jodeperen 712, Zwijndr,. Wijnperen 6 24, Comtesse de Paris 1218, Bruine Chaumontel 610, Wintersuikerij 512 Kandijperen 710, Le Curé 814, Ko ning' Karei v. Würt 7—13, Pondsperen 712, St. Rémy 714, Gieser Wilde man 817, Kleiperen 715, Winter- louwtjes 614, Beurr' Hardy 1030, idem Lebrun 1114, idem Clairgeau 4 24, idem Alex. Lucas 922, idem Du- randeau 614, Frambozen 5672, Gr. Sloten 1822, Bramen 3340, Franken- thaler 1719, Black JAlicante 1322, Reine Victoria 10, Tomaten 68, Dubb. Prins. z. draad 813, Ajuin 12, Bloem- cool 26, Witte Kool 24, Roode kool 23, Savoyekool 12, Andijvie 5070, Kropsla 1,20, Bospeen 46, Prei 45,50, Meloenen 713, Noten 3688, Kip eieren 4,404,80. Oostburg, 7 Oct. Avicultura: aan voer 78% kg boter; prijs f 1,37 tot f 1,61 per kg. fan geadverteerde of te adverteereo var gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen es andere bijeenkomsten. MIDDELBURG. DO 8 Oct. Vergadering deelh, Onderl. Brandwaarborg Mij.; Hotel ,<De Burg" 13,00 h. DO 8 Oct. Algi Verg. N.R.V. afd. Walch, Ned. Koffiehuis. VR 9 Oct GOES. DO 8 Oct. VR 9 Oct BIOSCOPEN. ELECTRO, Midb. 9 Oct.—DO 15 Oct.: „La Bandèra" en „Als de natuur roept", 20,00 h ZO 15 h. matinée. CITY, Midb. VR 9 Oct.—DO 15 Oct.: „Catharina De Kleine" en „De Cowboy-Millionair", 20,00 h., ZO 15, h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 9 Oct.— Dl 13 Oct.: „De Helderziende" en „Singende Jugend", 20,00 h., ZO 15,00 h. en Dl 15,00 h, matinée. Elec. Drukkerij G W. den Boer, M'burg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 6