rt OE GOUDEN RAT Lost met Uw stoelgang? ZEELAND. KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. M.S.S. cachets TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSChE COURANT (W.O. DE GOfcöw* Citf.) VAN L jNDERDAG 8 uuilW de te d- Duitsche theorie en Italiaansche praktijk. DOMBURG De fraude bij den B.V.L. in Limburg en Zeeland «IDDELBBRfi. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. SQORD-BEVELAND. V srsche le- rorst, var- It en ge- Volmer, 665, Mid- T MEER£ lpapieren )e etalage str. Mbrg. che Lever- aas. Aan- WeeleK ■■sin ««■■«■a >yens van naar Sin- Vlissingen, >CAR a.8. g 16 Oct. Antwer- Ir. Boom, urg. Rijkskanselier Hitler heeft dezer da gen smalend over de landen gesproken, die tot devaluatie hun toevlucht na men, om uit de financieele zorgen van het oogenblik te geraken. Uit de hoogte van den Buckeberg verklaarde hij zelf genoegzaam, dat Duitschland zulke flau witeiten niet noodig heeft, om het hoofd boven water te houden. Zulks dan natuurlijk dank zij het nationaal-soci- alisme. Zijn gehoor van tienduizenden boeren zal zich wel gestreeld hebben gevoeld; zoozeer, dat ze er niet aan dachten, dat het Derde Rijk een paar jaar geleden de wereld blij maakte met Schacht's Sperr- en Reise-marken, en dat het bo vendien een deel zijner schulden niet pleegt te betalen, De uitgifte der extra ordinaire marken was niets anders dan een verkapte en venijnige devaluatie. Voor het andere zullen we maar geen kwalificatie bezigen. Men heeft gisteren gelezen, dat er in Duitschland een staatsmonopolie is in gesteld voor den buitenlandsche han del in allerhande levensmiddelen (gra nen, vruchten, wijn etc.) Het heet, dat de maatregel ten doel heeft te verhin deren, dat de invoer dier producten een nadeeligen invloed zou uitoefenen op de prijzen van dezelfde inheemsche voort brengselen. Wij zijn niet in staat zulks te gelooven. Door middel van contin- genteeringen of invoerrechten zou men op veel eenvoudiger wijze een derge lijke kunstmatige prijszetting kunnen bewerkstelligen. De rompslomp van een staatsmonopolie is daar niet voor noo dig. Het lijkt ons waarschijnlijk, dat de maatregel verband houdt met de groei ende financieele moeilijkheden der rijksregeering. De bewapening blijft en orme sommen verslinden; het Derde Rijk vertilt zich als 't ware aan de uit breiding van zijn weermacht. Een zeer groot deel van de buitenlandsche de viezen, waarover het beschikt, worden gebezigd voor den aankoop van grond stoffen voor de wapen- en munitie-fa brieken. Voor den import van levensmid delen en andere noodzakelijke behoef ten blijft er maar een schijntje over. Het gevolg is een ongezonde economische situatie, ongezonder dan in de meeste andere landen en welke aan de schat kist ondragelijke eischen stelt. Het zou interessant zijn te vernemen op grond van betrouwbare gegevens tot welk een formidabele hoogte de Duitsche staatsschuld de laatste jaren is gestegen en met wat voor tekorten de rijksbe- grooting heeft te kampen. Hitier c.s. houden niet voor niets al deze dingen geheim. De praktijk heeft bewezen, dat een land een dergelijke va banque-politiek lange jaren vol kan houden, maar men vrage niet naar de spanning, welke ze den staatslieden bezorgt, In haar licht krijgen het smalen van den Führer op de devaluatiepraktijken van andere lan den en zijn geschimp op de democratie dan ook een pikante beteekenis. Met groote woorden van verbeten critiek op anderen kan men zijn eigen moeilijkhe den echter niet verhelpen. Kon dit wel, dan zou Duitschland op 't oogenblik het florissantste land ter wereld zijn. Waar aan er gebrek moge zijn, aan groote woorden niet, Voor het overige is in verband met dit een en ander deze overweging nog zeer interessant: deva luatie van de mark zou meebrengen, dat naar het Engelsch van PAUL TRENT, 41 den Boer, „Ja, ik zou niet weten waarom niet. Op mij kunt u rekenen. Ik zou net zoo goed als u graag willen, dat de „Shirke" een goed figuur sloeg", zei de „chef" lachend. „Prachtig. Vooruit dan maar, maar eerst nog een whisky-soda, om op het succes van ons complot te drinken", en Carruthers schonk een matige hoeveel heid whisky in de glazen en voegde er het sodawater bij. Hij bood een der gla zen aan den chef aan en zij wisselden 'n blik van verstandhouding, terwijl zij hun glas ledigden. Het was geen erg opgewekt gezel schap, dat aanzat voor het diner. Ser geant Hardy was in het begin eenigszins verlegen, maar sir Charles zette hem spoedig op zijn gemak. Men had sir Ralph Mather telegrafisch in kennis gesteld van wat er gebeurd was en uit beleefdheid tegenover den hoofdcommissaris was hij op de kade aanwezig, toen het schip aanlegde. Op de een of andere wonderbaarlijke ma nier had de Shrike even voordat zij Portsmouth naderde, haar snelheid ver dubbeld. De admiraal betrad de loop plank, die onmiddellijk uitgeworpen was en begroette sir Charles. ,,Er ligt al een andere torpedoboot onder stoom, voor het geval dat u ge Duitschland zijn begeerde bewapenings grondstoffen veel duurder zou moeten inkoopen dan thans het geval is. 's Führers Italiaansche collega vindt niet, dat men op de „devaluatielanden' moet schelden. In tegenstelling met den Führer acht hij devaluatie uitstekend te rijmen met de fascistische beginselen der financieele politiek. De ineenstor ting van het goudbloc is voor Mussolini een gereede aanleiding geweest, om de lire maar liefst 40 van zijn denkbeel dige waarde te ontfutselen. Bittere noodzaak de Abessijnsche oorlog bracht Italië's staatsfinanciën totaal in de war bestond reeds lang voor een dergelijke manipulatie. Eenige jaren ge leden heeft de Duce echter eens ver klaard, dat hij het Italiaansche ruilmid del op peil zou weten te houlen, wat er ook mocht gebeuren. Althans een bin- nenlandsche reden van staat, d.w.z., eigen schuld, zou hem er nooit toe kun nen dwingen. Het laatste halfjaar was de waarde van de lire desondanks met bijna de helft verminderd. Krampachtig hield Mussolini echter aan de fictie vast, dat het oude peil niet was verla ten. De erkenning van de werkelijkheid kwam zijn prestige te na. Het lijdt geen twijfel, dat het bericht van de devaluatie van den Franschen franc c.s. hem als een hemelsche bood schap in de ooren heeft geklonken. Daar was op eens de gelegenheid, om uit de moeilijkheden te komen. Met goed fatsoen kon hij nu ook aan het devalueeren tijgen: immers buitenland sche oorzaken maakten dat nu wen- schelijk. De Duce heeft niet geaarzeld het mes er flink in te zetten: minstens 40 gaat er van den lire af. Dat was trouwens noodig. In gemoede: is een dergelijke erkenning van harde feiten niet heel wat sympathieker dan het gebazei van Hitier? De Duce volgt in de devaluatie-aan gelegenheid geheel het voorbeeld der democratische landen. Dezelfde soort maatregelen worden genomen, om on redelijke prijsopdrijving tegen te gaan als bij ons. En dezelfde financieele ma nipulaties moeten dienen, om de Itali aansche schatkist weer in wat betere conditie te brengen. Specifieke fascisti sche geneesmiddelen schijnen ook ten deze dus niet voorhanden. Het heeft zin, om dit even naar voren te brengen, aangezien er tegenwoordig zooveel nonsens op dit stuk van zaken wordt gedebiteerd. En bovendien, aan gezien Italië aan een en ander nog niet genoeg blijkt te hebben, om alle finan cieele gaten te kunnen stoppen. Er is zooals eergisteren gemeld een ge dwongen leening uitgeschreven, waar aan alle bezitters van onroerend goed tot een bedrag van 5 der netto-waar de moeten deelnemen. De opbrengst zal dienen, tot „het exploiteeren van de re sultaten der overwinning in Oost-Afri- ka" en tot „verhooging van de nationale veiligheid". Mussolini zelf schijnt echter niet veel feducie in het rendement er van te hebben. Rente en aflossing wil hij halen uit een „buitengewone matige belasting op het roerend bezit' Italië doet met Abessynië dezelfde ervaringen op als Japan met Mantsjoekwo: voors hands meer uitgeven dan ontvangen. Op zichzelf hoefde dat niet erg te zijn, maar hoe lang zal het duren. Abonnementen en Advertentiën vco; dit blad worden aangenomen door den Agent W, TPIELLF" bruik van haar wenscht te maken", kon digde hij aan, doch Carruthers kwam naar voren, gevolgd door den eerslen machinist. „De „chef" komt u vertellen, mijn heer, dat het ons gelukt is de kapotte turbine te repareeren. Feitelijk was het geval niet zoo ernstig als hij eerst dacht. De Shrike kan nu weer in snelheid tegen iederen torpedojager van de marine op". De admiraal wierp een scherpen blik op den eersten machinist. „Wel, mijnheer, wat heeft u daarop te zeggen? Het strekt u niet tot eer, dat' dit gebeurd ia Durft u de verantwoor delijkheid op u te nemen en nogmaals een ongeluk te riskeeren?" vroeg hij ge streng, „Zeer zeker, mijnheer", antwoordde! de „chef" onmiddellijk en met zoo'n overtuiging, dat het den admiraal deed glimlachen, een feit, waarover Cajr* ruthers zich zeer verheugde en wat hem vermoeden, dat de toestand zou blijven zooals hij was. Daar zij hun prooi uit het oog verlo ren hadden werd besloten, niet onmid dellijk weer uit te varen, daar dit geen nut zou hebben en beter tot den vol genden morgen konden wachten, want intusschen konden er nog wel berichten binnenkomen over de bewegingen van de Emerald. Er werd echter besloten, dat de torpedojager op de hoogte van Spithead zou gaan liggen en daar het mogelijke nieuws afwachten. De opperbevelhebber, na ten zeerste bedankt te zijn door sir Charles, wien hij de verzekering gaf, dat hij alles zou EEN FRIESCH COSTUUM VOOR PRINSES JULIANA. Het huwelijksgeschenk vooj: Prinses Juliana van de Friesche vrouwen zal be staan uit een Friesch costuum met toe- behooren, DE AFGETREDEN GOUVERNEUR- GENERAAL GEREPATRIEERD. Met de Lloyd-rapide, welke aanslui ting gaf op de „Sibajak" van de Rotter- damsche Lloyd, zijn gistermiddag om 1 uur de afgetreden gouverneur-generaal van Nederlandsch Oost-Indië, jhr. mr. B. C. de Jonge en mevrouw de Jonge te Den Haag aangekomen. Schriftelijk beantwoorde vra gen. Op de vragen van het Eerste-Kamerlid Mendels (s.d>) betreffende malversaties bij het beheer van de geldmiddelen van den Bijzondere Vrijwilligen Landstorm in de gewesten Limburg en Zeeland heeft de minister van binnenlandsche zaken het volgende geantwoord; Wat de malversaties bij den Bijzonde ren Vrijwilligen Landstorm in het gewest Limburg betreft, is bij het gerechtelijk onderzoek komen vast te staan, dat de delinquent door het stellen van valsche handteekeningen onder quitanties en door het alleen uitbetalen van gelden aan hen, die daarom vroegen, zich ge durende een aantal jaren gelden heelt weten toe te eigenen, welke bestemd waren om in kleine bedragen aan plaat selijke 1 eiders en af deelingen te worden uitgekeerd, Blijkens het door de arron dissementsrechtbank te Maastricht ge wezen vonnis, is met de gepleegde mal versaties een bedrag van plm. t 26,000 gemoeid. Het achterhalen van de ge pleegde onregelmatigheden is bemoei lijkt door de uitzonderlijke omstandig heid, dat de rechthebbenden nimmer hebben te kennen gegeven, dat de be dragen niet door hen ontvangen waren. Ten aanzien van het gebeurde met betrekking tot de geldmiddelen, van het gewest Zeeland is nog een gerechtelijk onderzoek Ioopende. Uiteraard is het den minister niet mogelijk, hangende dat onderzoek, zijnerzijds inlichtingen te verstrekken, omtrent den aard en den omvang van bedoelde onregelmatig'- heden. Tot voor korten tijd was het beheer der geldmiddelen van de nationale land stormcommissie, voor zoover deze van rijkswege werden verstrekt, alsmede de controle daarop, als volgt geregeld: Van de rijksgelden, welke door het departement van binnenlandsche zaken voor den bijzonderen vrijwilligen land storm worden besteed, werden door de nationale landstormcommissie bedragen ter beschikking gesteld van de onderscheidene gewestelijke landstorm commissies voor het doen van betalin gen. De verantwoordingsstukken der ge westelijke commissies werden ten bu- reele der nationale landstormcommissie nagezien, daarna door het departement van binnenlandsche zaken onderzocht en vervolgens aan de algemeene reken kamer aangeboden. Bedoelde verantwoordingsstukken moesten voldoen aan de eischen van ge lijken aard als die, welke volgens de comptabele voorschriften aan bewijs stukken voor rijksuitgaven worden ge steld. Overigens wordt driemaandelijks van wege het departement van binnenland- doen wat in zijn macht lag om hen be hulpzaam te zijn bij het buitmaken van de Emerald, begon afscheid te nemen. Zij zaten allen in de officierskajuit en Carruthers stond op het punt om de noodige orders voor het vertrek te ge ven, toen een onderofficier naar bene den kwam en zich naar den hoofdcom missaris begaf, „Er is een dame aan dek, die u wenscht te spreken, mijnheer. Zij wilde haar naam niet zeggen, maar ze zei dat u haar kendesprak hij. „Zeg haar dat ik haar niet kan ont vangen, als zij haar naam niet opgeeft", zei sir Charles kortaf. De onderofficier ging heen en kwam na enkele oogenblikken terug. „Miss Peggy Fayrfield, mijnheer, Zij vroeg mij u er aan te herinneren, dat zij u kort geleden ontmoet heeft in een club in Londen", Fayrfield?" herhaalde Sir Charles nadenkend. Graves ving den naam op en knikte. „Ja, mijnheer. Zij was een van Graf ton's gasten, toen u op dien bewusten avond in De Gouden Rat dineerde. Zij bleef niet erg lang en ging naar een an der gezelschap toe. Zij interesseert mij wel, want zij was met den groothertog bevriend Ik trachtte mij met haar in verbinding te stellen, toen ik bezig was den groothertog op te sporen, maar men vertelde mij toen, dat zij uitstedig was. Ik geloof, dat u er g'oed aan zoudt doen met haar te ontvangen, mijnheer", ein digde de hoofdinspecteur op eerbiedigen toon. „Goed. Vraag haar beneden te ko sche. zaken controle ter plaatse bij den comptabele van de nationale landstorm commissie uitgeoefd. Deze controle be treft zoowel de kasgelden als de verifi catie van de in het kasgiroboek voorko mende uitgaven. Tevens wordt nage gaan of alle door de nationale land stormcommissie aan de gewestelijke commissies gedane geldverstrekkingen en de door die commissies gedane uit gave in de betreffende rekeningen-cou rant zijn geboekt. Een voor akkoord ge- teekend exemplaar dier rekeningen courant geldt als bewijs, dat overeen stemming bestaat tusschen de admini stratie van de nationale landstormcom missie en die van den betreffenden comptabele van de gewestelijke com missie. De controle op de uitgaven is na het voorgevallene aanstonds verscherpt in dier voege, dat in het algemeen de be talingen van de gewestelijke commis sies thans loopen over de nationale landstormcommissie, die voorts door middel van steekproeven voortdurend controle uitoefent op de noodzakelijk contante betalingen, welke de geweste lijke commissies daarnaast nog uit te verstrekken kleine voorschotten moe ten doen. Voorts zijn de plaatselijke commissies niet gemachtigd, zelfstandig uitgaven te doen boven een zeer gering bedrag aan kasgeld, dat gemiddeld jaarlijks 15 bedraagt. Op de besteding van dit kas geld wordt bovendien nog toezicht ge houden door de gewestelijke commis- Van den heer F. Sandijck jr. ont vingen wij een exemplaar van den win- terdienst van zijn Gids voor autobussen, trams, boot, trein, en bodediensten. Het boekje zal zeker weer een wei- komen vraagbaak zijn, De Provinciale Bibliotheek van Zeealnd ontving van den hr. W. Ross te Souburg, een compleet exemplaar t.w. 50 jaargangen van het vroeger te Goes verschijnende „Volksblad", Ged, Staten van Zeeland hebben den gever voor dit zeer belangrijke geschenk hunnen dank gebracht, BIGGEKERKE. In stillen eenvoud, geheel in overeenstemming met het le ven van den overledene, heeft Woens dagmiddag de teraardebestelling plaats gehad van den heer P. Dekker, oud-wet houder en oud-voorzitter van het bur gerlijk armbestuur dezer gemeente. Op de begraafplaats waren aanwezig 't dagelijksch bestuur der gemeente met' den secretaris, de raadsleden J,. Lam- pert en P. Janse en nog enkele andere personen, die met den overledene om gang hebben gehad. Ds. Vreugdehil, geref. predikant sprak de familie toe, terwijl burgemeester Si- monse woorden van groote waardeering sprak voor het vele, dat door den over ledene in het belang der gemeente is verricht en voor wat hij voor spreker persoonlijk is geweest,. De oudste zoon, de heer Job Dekker dankte voor de bewezen eer. OOSTKAPELLE. Woensdagavond vergaderde het varkensfonds onder voorzitterschap van den heer A. Bim- mel. De voorzitter heette allen welkom inzonderheid B,. en W. en den heer L. men Peggy Fayrfield geleek weinig op het beeld, dat men zich gewoonlijk van een operette-ster vormt. Zij was tamelijk lang en slank, had kastanjebruin haar en warme, bruine oogen,, Bovendien had zij iets ernstigs over zich, wat weinig bij het tooneel scheen te passen, Zooals zij binnen kwam en den hoofdcommis saris rustig groette, leek ze in ieder op zicht een Engelsche dame van goede fa milie. „Het spijt mij u te moeten lastig val len, sir Charles, maar ik heb inlichtingen ontvangen, waaruit ik heb kunnen op maken, dat u contact gekregen hebt met een groot vriend van mij. Mag ik u mis schien even alleen spreken?" vroeg' zij. „U kunt gerust spreken in het bijzijn van deze heeren, Ik veronderstel, dat u den groothertog Ivan bedoelt. Wel, wij zijn allen min of meer geïnteresseerd bij het geval van den groothertog en hoe het ook zij, ik zou waarschijnlijk toch alles, wat u mij vertelt, aan de heeren moeten herhalen", „Ik begrijp het", antwoordde zij rus tig. „Ik heb een ongeteekenden brief ontvangen, waarin staat, dat Zijne Hoog heid zich aan boord van een geheimzin nig jacht bevindt en dat hij daar min of meer een gevangene is. Ik ben recht streeks van Scotland Yard hier naar toe gekomen. Ik heb daar uw plaatsvervan ger gesproken en hij g'af mij verlof hier naar toe te komen om u te spreken, Het kan in elk geval toch geen kwaad en misschien kan ik u ergens mee hel- 11 pen „Als u in staat is ons inlichtingen te Als Uw spijsvertering niet goed werkt, dan hoopen vergiften zich op in Uw lichaam, dan voelt Ge U ellendig, dan gaat Gij er grauw, groezelig uitzien, oud voor Uw tijd! Maak Schoon Schip, neemt: Zij bevatten 'n bijzondere samenstelling, ge heel afwijkend van andere laxeer-middelen. Zij bevatten bovendien stoffen om Uw bloed, Uw lever en Uw ingewanden te reinigen. Werken langzaam en voorzichtig, schaden Uw darmen niet en verbeteren Uw gestel. Wilt Gij langzaam laxeeren, neem er één! Wilt Gij snel en goed purgeeren, dan twéé Eenmaal geprobeerd, dan zijt gij overtuigd, 't Is een vondst van Apotheker Dumont, Prettig innemen, want Gfj proeft niets. Per koker van 12 stuks 60 ct. Overal verkrijgbaar, (Ingez. Med.) J. J. Geldof, rijksveearts alhier. De heer Geldof hield een lezing over de varkenspest Als voorbehoedmidde len kunnen verschillende maatregelen genomen worden o.a. inenting, en hy giënische, teneinde besmetting te voor komen. De hokken van aangetaste dieren moeten eerst worden schoongemaakt met sodawater, vervolgens worden ont smet met formaline en tenslotte worden gewit met kalkmelk. Door het toepassen van dezen maat regelen kan besmetting worden tegen gegaan. Gesproken werd nog over de wen- schelijkheid van inenting, doch een de finitief besluit werd nog niet genomen. KAPELLE. Onder voorzitterschap van den hr W, Glas kwam de vereeniging van oud-leerlingen van tuinbouwcursus- sen in het lokaal Obadja bijeen. Verschil lende verslagen van de vergadering van de Prov. Commissie te Krabbendijke en van diverse excursies werden voorgele zen. De voorz, deelde mee dat voor de cur sussen bijenteelt, bemestingsleer en fruitteelt wel animo bestaat. Opgaven waren reeds binnengekomen. Andere ge schiedden staande de vergadering. On derwijzers zullen en zijn reeds aange- zohet. Besloten werd weder enkele lezingen te laten houden. De rijkstuinbouwconsu- lenf, de hr Phaff, de onderwijzers Nieu- wenhuize en de Graaf zullen aangezocht worden. De voorz. bracht naar voren, dat het tegenwoordig nog al eens voorkomt dat boomgaarden moeten getaxeerd worden bij aanleg van nieuwe wegen enz. Het groote verschil van de taxateurs is dan opmerkelijk, Spr. w 1de nu als vraagpunt opgeven: Welke zijn de grondslagen voor de taxa ties? En te dezer zake een commissie aanwijzen nl. de heeren Johs. Oele, J. de Jager Joz„ J, K. Dominicus en hem zelf. De kwestie kan dan bestudeerd worden. Aldus besloten. PAARDEN OP HOL. Voerman gewond. KORTGENE. Aan den z.g. Ouden Dijk, onder deze gemeente gelegen, ge beurde Woensdagmiddag een ongeluk, dat betrekkelijk nog goed is afgeloopen. De landbouwer K. Janse van Colijns- plaat reed met een boerenwagen van geven omtrent de bestemming van het jacht in kwestie, bent u ons zeer zeker van dienst; anders zou ik niet weten wat u zoudt kunnen doen. Vergeef mij deze vraag: maar is de groothertog een heel goede vriend van u!" Peggy Fayrfield bloosde, doch haar oogen ontmoetten rustig die van den hoofdcommissaris. „Ik schaam mij er niet voor om het toe te geven. Ik heb Zijne Hoogheid lief en dat verklaart u alles. Het heeft mij meer gekost, dan ik mij eigenlijk veroor loven kon, om deze inlichtingen te krij gen en u zult, hoop ik, niet verwachten, dat ik zonder eenige vergoeding afstand van ze zal doen." „En welke vergoeding eischt u?" vroeg sir Charles rustig. „Het zal u niet veel kosten, dus u hoeft niet zoo somber te kijken. Ik wil u alleen maar vergezellen op uw tocht. In elk geval weet ik, dat er een zeker iemand prinses Nadine Sulkoff op het jacht is en ik verafschuw en haat die vrouw. De gedachte alleen, dat zij het waagt dezelfde lucht in te ademen als Ivan, mijn geliefde Ivan! Sir Charles, mag ik met u meegaan?" „Vertelt u mij, welke inlichtingen u ontvangen heeft", antwoordde hij. „Antonio heeft mij ingelicht. Ik weet, waar zij heen willen en ik weet welken weg zij zullen volgen", zei zij rustig. „Ik accepteer uw voorwaarden", ant- woorde sir Charles, na een blik gewis seld te hebben met Carruthers. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 5