A. i HOFMAN, Fa. RANDTHEATER I S «CENTRA ITY-THEATER I m DENEVERSFRÈRES IN ZEELAND] MIDDELBURGSCHE „La Bandèra" „Als de Natuur roept" De Kleinste Rebel De Kleine De Cowboy-Millionnair Dit is de Verpleegster, CACAO j ADVERTENTIEN. KLEINE ADVERTENTIES MIDDELBURG Adverteert in dit blai Mevrouw GERRENDINA JOHANNA DE MUNCK, Wed. van den Heer J. D. Jolmers, betuigen wij onzen welgemeenaen dank. U koopt bij ons nog: MOOIE GQRDfJNVELOUR voor 90 cenf per El. PLAIDS VOETZAKKEN KARPETTEN LOOPERS tegen lagen prijs. Woning Inrichting L. Noordstr. L 134, M'burg. VERTEGENWOORDIGER. KOOPT THANS NOG BtflTENLANDSCHE WIJNEN EN DRANKEN! Energieke Dames en Heeren, COURANT GOES Telefoon 145 Dir. C. J. VAN LIERE „DE HELDERZIENDE" „S I N G E N D E J U G E N D" WIENER SaNGERKNABEN JULIEN DUVIVIER'S MEESTERWERK CLARK GABLE en L0RETTA YOUNG AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. ZONDAG 3 UUR MATINEE. VRIJDAG A.S. SHIRLEY TEMPLE Het is geen nieuweling, die straks weer ver dwijnt. De oplaag is geweldig, meer dan 150.000 exemplaren worden maandelijks ver spreid, en reeds gedurende bijna 2 jaar. «Centra» geeft voorlichting in de Huishouding en vestigt Uw aandacht op de prima fabrikaten. Ook de verzorging van Uw provisiekast is aan «Centra» toevertrouwd. Vakmenschen hebben in «Centra» de leiding. De groothandel samen met Uw winkelier verzorgen dit blad- Kent U het al en ontvangt U het regelmatig, dan is verdere aanmoediging overbodig. j De redactie, Regentesselaan 19 te Amersfoort, geeft U via Uw winkelier alle verdere inlich tingen. FRANZESKA GAAL GEORGE O'BRIEN de vertegenwoordigster van de beste kwaliteit cacao: Droste Verpleegster Cacao. Voed zaam, lekker en voordeelig. VERPLEEGSTER ALT IJ D WELKOM! Onze condities luiden Voor 1 kop en schotel Voor 1 beker Voor 1 ketel of 100 bons Voor 1 presenteerblad of 75 bons 40 bons 40 bons 200 bons 75 ct. 150 bons 60 ct. „OLIE VOOR CHINA'S LAMPEN" ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Lessen enz. Aanbieding Personeel Vraag en Aanbod Handel en Winkel wij HANDHAVEN onze oude prijzen, tevens bij elk pond kaas een bon. Voor 4 bonnen geven wij een Verkade's koek gratis tot en met 24 Oct. Kaashuis De Hoop, Dam F 150, Middelb. J. Houmes. turfstrooisel voor tuinen hedenavond" weer voorradig de welbekende Bakbloedworst en versche leverworst bij Aug. Wee- maes, slagerij Lange Noordstraat, Telef. 225 Middelburg. MÖÖtÊn"kabeljauw, Tarbot, Tong, kl. Schelvisch, Bakschol, le vende Paling, gebakken Visch, Bakbokking (niet zout). Fa, Van Dort, Telef. 228, Segeerstr. Mbrg. Diversen rrnj rinj Dei Ana s Ro' Ze« Cit A C A A A A C C CI Si g< V m fi w n e JM e h c c c s 1 I Voor de vele deelneming, ont vangen na het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Uit aller naam, A. VAN AARTSEN. Middelburg, 8 October 1936. Eerste klas Verzekering Maat schappij vraagt op ruime voor waarden ACTIEVEN Alle verzekeringen. Vaste en lage premies. Brieven aan het Inspectie Kantoor te Utrecht, Van der Goes- straat 14. j Per flesch. Marokkaansche wijn 0,75 Evenaart de Fransche tafel wijn der Compagnie Maro- caine te Casa Blanca. Mascarawijn, goede tafel wijn - 0.90 Médoc Superieure - 1. Chateau Bellegarde - 1.20 Mont Ferrand - 1.25 Witte Marokkaansche zoete wijn - 0.80 Mont Bazillac, fijne Fran sche witte wijn - 1.20 Chianti, Italiaansche landwijn - 1.50 Lissabon porto - 1.15 Douro porto, zeer fijn - 1.90 Fransche Olijfolie - 1.40 Bij 12 flesschen 5 korting. Monsters gratis verkrijgbaar. Wijnhandelaren Lange Delft, Middelburg. Gevraagd die willen werken en geld verdie nen. Men wordt geheel opgeleid, waardoor positie mogelijk is. Brieven No. 4524, Bureau van dit Blad. rmp*™"1 Uu c- Vanaf Vrijdag 9 tot en met Dinsdag 13 October presenteeren wij U een Gaumont Britisch Film met CLAUDE RAINE, FAY WRAY en JANE BAXTER. Als tweede hoofdfilm de Weensche prachtfilm met FERDINAND MAIERHOFER, JULIA JANSEN, OTTO HARTMAN en de WIENER SaNGERKNABEN. Met groote spanning zult U deze film medeleven, dan weer door haar uitbundige vroolijkheid, dan weer door een innerlijke ontroering. Een film waarvan U niet eens, doch meerdere malen zult willen genieten. ZONDAGMIDDAG 3 UUR BEIDE HOOFDNUMMERS. DINSDAGAVOND VERLAAGDE PRIJZEN. DINSDAGMIDDAG 2 UUR MARKT MIDDELBURG TELEFOON 410. PRESENTEERT VANAF VRIJDAG 9 OCTOBER („ONDER SPAANSCHE VLAG") In de hoofdrollen: ANNABELLA en JEAN GABIN. Een grootsch en indrukwekkend filmwerk uit het Spaansche Vreemdelingenlegioen. LiefdeTrouw.... Haat.... Vertwijfeling. De Liefde.voor het eenigste en dierbaarste wezen wat hij bezat. De Trouw.gezworen aan de Spaansche Vlag. De Haattegenover de lafhartige Spionnage. De Vertwijfeling.... tegenover den vijand, die geen genade en erbarmen kent. „SPANJE"het land dat in de publieke belangstelling staat. „LA BANDèRA"'t ontroerendste filmwerk van dit seizoen Voor de Pauze: in (CALL OF THE WILD) De verfilming van Jack London's boeiendste boek. CLARK GABLE op z'n best, in een film vol spannend avon tuur, vol pittig gebeuren en romantische scènes, in 99 99 Lange Noordstr. Telefoon 334 PRESENTEERT VANAF VRIJDAG 9 OCTOBER TOT EN MET WOENSDAG 14 OCTOBER in de kostelijke amusementsfilm: 99 99 naar een novelle van Alexander Hungady. Een vermakelijk blijspel, geregisseerd door: Hermann Kosterlitz, met vroolijke muziek en heerlijke schlager liedjes van: Nikolaus Brodszky. Naast de populaire Hongaarsche actrice Franziska Gaal, vervullen twee groote Europeesche Komieken Otto Wal burg en Ernst Verebes de hoofdrollen, terwijl de in Ne derland zoo enorm populaire Comedian Harmonists hun medewerking verleenen. FRANZISKA GAAL in „CATHARINA DE KLEINE" zal U laten lachen en snikken entot een tweede bezoek aan deze film doen besluiten. VOOR DE PAUZE ALS TWEEDE HOOFDFILM: in GEORGE O'BRIEN als de joviale en stoere cowboy zal U een uurtje van ongekende spanning en sensatie bezorgen. AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR. ZONDAG 3 UUR MATINEE. BK DROSTE Spaart bons voor kop. ketel, beker of blad. WF* DONDERDAG 15 OCTOBER le KUNSTFILM-AVOND MET Vanaf Dinsdag 13 October abonnementskaarten aan het Theater verkrijgbaar, of des avonds aan de Cassa op den dag der voorstelling. 7 s'M BBSI BOEKHOUDEN. Opleiding voor Praktijk Dipl., L. O., M. O. door Drs. J. Scheltens, leraar gymnasi um, Rouaansche Kaai G 138, Mid delburg. LEERBEWERKING. Het leercn maken van handschoenen: 3 lessen van 2 uur. Inl. Sj. Hoekstra, Los- kade P 266, M. Blokpoel, Balans 44, Middelburg. <SR|-| ■IHlIHBüIHVIH B BB B'B B 08.® BESPRAAKT HEER vraagt een Agentuur voor Zeeland in wol of manufacturen. Bij H.H. Winke liers goed bekend. Br. no. 4525 Bu reau van dit Blad. TE KOOP GEVRAAGD tegen bil lijken prijs: een haardkachel, vul kachel of vulhaard, en een 1-per- soons ledikant met bed, of divan- bed. Brieven No. 4526, Bureau van dit Blad. DAT is GOEDKOOP Mooie vet te soep- en braadkippen 55 ct., 2 v. 1. Prachtige jonge hanen 35 ct-, 3 v. 1. Gr. konijnen 1.25. Mooie zw. eenden 50 ct, Schoong. thuisb. M. Vroonland, Zandstr. 193, Mbg. VANAF MORGENOCHTEND 9 u. best paardenvleesch. Lappen 50, stukken 70, biefstuk 80 cent per kilo. Keurlokaal Eigenhaardstraat, Middelburg. MORGENMIDDAG: Versche le verworst, boerenlevervtrorst, var kenshoofdkaas, zure zult en ge kookte lever. Aanb., H. Volmer, slagerij, Seisstraat, Tel. 665, Mid delburg. DAT KOOPT U NOOIT MEERf De nieuwste behangselpapieren vanaf 3 cent per rol. De etalage ligt vol. Kievit, Spanjaardstr. Mbrg. steeds verkrijgbaar bij J. C. Bur- rink, Bree E 118, Middelburg. MORGENMIDDAG versche Lever worst en Varkenshoofdkaas. Aan bevelend Boone, Kromme V/eele K 100 Middelburg. s ti uVa WaaT aïiaiaaaaaiiaa VERHUISD J. J. Nooyens van Rozendwarsstraat W 2501 naar Sin- gerfiliaal Walstraat 10, Vhssmgen, PER PELIKAAN AUTOCAR a.a, Vrijdag, Dinsdag en Vrijdag 16 Oct. n. R'dam 2.50. Zondag Antwer pen 2. Kaarten bij den Hr. Boom, Gravenstr. Tel, 688 M'burg. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 4