GEMENGD NIEUWS. ELKE HUISVROUW SPAART NU GELD SPORT. De spoorwegramp bij Woerden. LAATSTE iERIGNTEN. LI® EN VLOOT. BUR8ERLUKER STAM».' DARKTBERlfiNTlN. Een onbeschrijfelijke ruïne. i Sunlight Zeep voor 10 ets. per dubbel stuk! Dit is een buitenkansje, dat nog niemand ooit heeft meegemaakt. En bekijkt U het nieuwe stuk eens! Voelt U wel, hoeveel zwaarder het geworden is? De gulden hooger. De brand op de „Marnix". VERLAGING GEVRAAGD VAN Het treinongeluk, dat vannacht even buiten het station Woerden is gekeurd, is wel een van de ergste, die de laatste jaren in ons land heeft plaats gehad. Brigadier Bulterman van het Leger des Heils is, zooals wij reeds meldden bij dit vreeselijk ongeluk gedood, de heer Ginjaar, een 30-jarige cargadoor, is zoo zwaar gewond, dat voor zijn leven wordt gevreesd- Hij is met een bekken- en schouderfractuur benevens zware in wendige kneuzingen in het ziekenhuis te Woerden opgenomen. Nog vijf of zes passagiers hebben lichtere verwondin gen, schaafwonden, ontvellingen of lich te kneuzingen opgeloopen. Zij konden na verbonden te zijn naar hun wonin gen worden overgebracht De chaos in de nabijheid van het Woerdensche station is volkomen. Twee treinen zijn voor een groot gedeelte ver nield. De personentrein 648, die om 13,16 uit Utrecht vertrekt be stond uit een zware locomotief van de serie 3700, 4 rijtuigen voor Den Haag, een bagagewagen en achteraan vier rij tuigen voor Rotterdam. De goederen trein, die eveneens door een sneltrein locomotief van het type 3700 werd ge trokken, had 38 wagens achter zich. Hoeveel van die 38 wagens zijn ver nield staat nog niet vast, in totaal zijn van den goederentrein 16 rijtuigen ont spoord Betreffende de oorzaak van dit onge luk bestaat nog geen zekerheid. Uit den aard der zaak is deze pas vast te stel len, wanneer het opruimingswerk ver der gevorderd is en meer getuigen uit voerig zijn gehoord. De ontsporing is het werk van enkele oogenblikken geweest. Vóór de machine naar de linkerzijde overhfelde hebben zoowel de machinist als de stoker zich in veiligheid kunnen stellen. Een groot deel van de passagiers de trein was gelukkig matig bezet was, doodelijk verschrikt uit den trein gesprongen Ge lukkig, want binnen enkele oogenblik ken zou de ramp nog op ontstellende wijze worden vergroot. Op dat moment, misschien een halve minuut na de ontsporing kwam van de andere zijde, dus van Gouda naar Utrecht, de snelgoederentrein nr. 4043. Er was g'een signaal meer dat den ma chinist van den goederentrein een halt kon toeroepen, het was niet zoo spoe dig tot hem door kunnen dringen, dat daar enkele oogenblikken geleden een trein was ontspoord en hem den door tocht versperde. Een daverende slag, die tot,zeer ver in den omtrek den stillen, kouden Octo- bernacht verscheurde Het tweede on geluk was gebeurd De zware sneltrein locomotief van den goederentrein kwam er slecht af. Het gevaarte sloeg om en kwam op zijn rechterzijde in een sloot je naast de spoorbaan trecht. De stoom kon de machinist nog afsluiten. Hij zelf sprong van zijn machine en viel in het water. Met een blauw oog en een nat pak kwam hij vrij, Hij was echter wat niet te verwonderen is erg over stuur. „Ik zat er bovenop voor ik er erg in had' luidde zijn verklaring. Ook zijn helper was in veiligheid ook hij was op het laatste nippertje van de machine ge sprongen De treinleider, die zich in het achterste gedeelte bevond, had evenmin letsel bekomen. Onbeschrijfelijk, zoo vertelde ons een der passagiers, was de chaos direct na het ongeluk. Iedereen was het hoofd kwijt. Het was een vreeselijk moment, een oogenblik om nooit te vergeten. Op het moment, dat de trein derailleerde, wer den we in de coupé dooreengeworpen. Bagage viel uit het net.... een hevig gekraak en gegil van passagiers voltooi de de paniekstemming, Alles speelde zich in minder dan geen tijd af. De trein stond met een geweldigen schok stil. we zijn zoo gauw mogelijk naar buiten gesprongen. En dat is ook de reden, dat zoo betrekkelijk weinig persoonlijke gelukken hebben plaats gehad. We ,.a- gen kans ons in veiligheid te stellen voor de tweede ramp plaats had Nog geen minuut later reeds de goederen trein op onze wagens in. Reeds spoedig vond men tusschen de wrakstukken van een der voorste wa gons het lijk van brigadier Buiterman, die onmiddellijk dood moet zijn geweest. Aan den kant van de breede sloot lag een tweede lichaam. Het was de carga door Ginjaar. Toen wij vannacht op het terrein van de ramp kwamen was het opruimingswerk reeds in vollen g'ang. Het was een onbe schrijfelijke chaos. De voorste wagens van den personen trein zijn volkomen vernield. Overal lig gen stukken versplinterd hout, kromge bogen ijzeren stangen, gebroken glas, vaneengerukte banken. Daartusschen wordt nog bagage gevonden. Een personenrijtuig was geheel van het onderstel geslagen. De rijtuigen daarachter zijn zwaar beschadigd. Ze stonden dwars over den weg. Daarboven op hingen twee leeg'e goederenwagens, die over den gederailleerden trein waren heengeschoven. Overal in het rond la gen de wrakstukken. Het centrum van de chaos werd ge vormd door een meterhooge berg van onontwarbare, ineengeschoven, verwron gen en gebarsten brokstukken. Gelukkig is er geen brand ontstaan, want dan zou de ruïne nog verschrikkelijker zijn ge weest. De personentreinlocomotief is be trekkelijk weinig beschadigd. Anders is het met die van den goederentrein. Het zware gevaarte is bijne geheel wegge zakt in het modderige slootje. De lin kerzijkant stak nog boven het water uit. Er zijn wat planken overgelegd en deze hulpbrug dient om via een weiland aan de andere zijde van de brokstukken te komen zonder al te veel kans op on gelukken. Over alles heen lag de seinbrug, die de geheele baan overspande. De brug is vol komen vernield, als kinderspeelgoed zijn de zware ijzeren stangen en binten opgevouwen en kromgetrokken. Alleen het cementen voetstuk staat nog. Ook de telegraafpalen langs den weg zijn als stroohalmen afgebroken. Op sommige punten was het een onontwarbaar klu wen van draden. Laat in den nacht was men nog steeds bezig met het zoeken naar eventueele slachtoffers. Fakkels wierpen een fan tastisch licht op de ravage, hier en daar sisten steekvlammen. Zwijgend en vlug werkte de hulpploeg. Ieder kende zijn taak en het opruimingswerk vorderde. Vandaag en vannacht zal echter zeer zekér nog moeten worden doorgewerkt om de baan vrij te krijgen. INBRAAK IN DE NED. HERV. KERK TE GROENLO. Gisternacht hebben inbrekers z.ch, door verbreking van een ruif, toegang verschaft tot de Ned. Herv. Kerk. Nadat zij in de consistoriekamer een en ander overhoop hadden gehaald, waarbij zij niets van waarde hebben kunnen vinden, zijn zij in de kerk door gedrongen. Een'ge zendingsbusjes wer den verbroken en de inhoud, ongeveer f 200, medegenomen. POGING TOT MOORD. In Den Haag is gistermiddag een jon geman gearresteerd en naar Amsterdam overgebracht, die een paar weken gele den getracht heeft een dame van het leven te berooven. Deze jongeman woonde vroeger met zijn gezin te Am sterdam. Bij hem was aanvankelijk in pension een vriendin van zijn vrouw. Deze vriendin is echter verhuisd, omdat zij door den heer des huizes werd lastig gevallen en zij van den man niets wilde weten. Het gezin is kort daarop naar Den Haag' vertrokken. Aanvankelijk was den man niet bekend waar de vriendin van zijn vrouw was gaan wonen, maar tenslotte kwam hij te weten, dat zij in een pension in „Zuid" haar intrek had genomen,. Een paar weken geleden heeft lij aan dit pension een bezoek gebracht en de pensionhoudster, die van niets wist heeft hem toegang verschaft tot ïaar pensionnaire. Het is daar tot hef tige tooneelen gekomen. De man, iemand van 38 jaar, heeft haar den bewusten dag, na de heftige woordenwisseling te gen den grond gegooid en uit een brow ning een tweetal schoten op haar gelost. Beide schoten hebben geketst. Öp het lawaai zijn de pensionhoudster en andere bewoners toegeloopen. Ook deze heeft hij met zijn browning waarop zes scher pe patronen zaten, bedreigd. Inmiddels inziende, dat het voor hem misliep, ver klaarde hij zich bereid heen te g'aan en de dame niet meer lastig te vallen als men het geval niet aangaf bij de politie. Hij liet zelfs het wapen in het pension achter. Vermoedelijk zou er dan ook ver der van de zaak niets aan het licht zijn gekomen, als men hem dezer dagen niet weer in de buurt van het pension had gezien. De dame werd hierdoor angstig en tenslotte is zij, op aanraden van an deren gisteren naar de politie gegaan en heeft daar het gebeurde medegedeeld. Deze heeft in Den Haag den man laten arresteeren. In een voorloopig verhoor heeft hij toegegeven de dame in haar pension te hebben lastig gevallen, maai bij ontkent dat hij getracht heeft, door revolverschoten haar van het leven te berooven,. DE VERDUISTERING BIJ DE VAKORGANISATIE TE ENSCHEDE. In verband met de verduistering bij een vakorganisatie te Enschede kan nog nader worden gemeld, dat de aangehou dene H., penningmeester was van de plaatselijke afdeeling der politiek onaf hankelijke textielarbeidersorganisatie. Deze afdeeling zorgde ook voor de ver spreide leden. H. heeft kans gezien een bedrag van ruim 2500 te verduisteren door nagemaakte handteekeningen te plaatsen op de staten voor de uitkee- ring van de werkloozenkas der organi satie. De rijksverificateur voor de werkloozenuitkeering heeft de zaak in onderzoek. ONTPLOFFING TE ROTTERDAM. Op het gemeentelijk handelsterrein aan de Binnenhaven te Rotterdam heeft gistermiddag een vrij ernstige ontplof fing plaats gehad. Een arbeider was op het terrein bezig met het repareeren van waterleidingbuizen. Hij bediende zich daarbij van een laschapparaat. Vonken daarvan schijnen gassen, die zich in de buis hadden opgehoopt tol ontploffing te hebben gebracht. Een kademuur werd door de hevige explo- 1 sie over een lengte van ruim 100 meter weggeslagen. Zes personen die zich in de nabijheid bevonden werden gewond. Vier van hen konden nadat eerste hulp v/as verleend, huiswaarts keeren. De 50 jarige V. moest in een ziekenhuis wor den opgenomen, terwijl de arbeider B. niet een gebroken rib naar huis werd gebracht, BABY IN EEN TAXI VERGETEN.... Een zeldzaam geval van vergeetach tigheid" zoo daarachter geen andere motieven gezocht moeten worden werd vanmorgen ontdekt door een chauf feur van een blokbandtaxi te Amster dam. Deze chauffeur stond vanmorgen met zijn wagen aan de standplaats Em- mastraat, toen uit de richting van het Luthersche diaconessenhuis een dame op hem kwam toeloopen, een goed ingepak te baby van naar schatting vijf maanden, op haar arm. Zij stapte in de auto en verzocht den chauffeur, die den indruk kreeg, dat zij nogal geagiteerd was, haar naar het R.A.I.-gebouw te brengen. Daar aangekomen stapte zij uit, betaalde den ritprijs en verwijderde zich. De chauf feur keek haar even na en ontdekte daarbij dat zij zonder baby was. Onmid dellijk stelde hij in de passagiersruimte een onderzoek in en trof daar het kind rustig op de kussens liggend aan Aangezien de dame nog niet uit het gezicht was, liep hij haar achterna en wees haar op hetgeen zij vergeten had. Met een hoogroode kleur kwam zij naai den wagen terug en nam onder veel dankbetuigingen de vergeten baby weer in ontvangst. Middelburg, 8 Oct. Op de eier- veiling werden 12.000 eieren aangevoerd. De noteering was als volgt: 4446 kg f 2.96—3, 46—48 kg 3.29; 48—50 kg 3.50, 50—52 kg 3.60, 58—60 kg 4.87, .60—62 kg 4.70—4.99, 62—64 kg 4.76 —4.77, 66—68 kg 5.02. Bruine: 58—60 kg 4.90, 6062 kg 5.11. Eendeieren 3.60. DE BOTERNOTEERING. De commissie-noteering voor Neder- landsche boter is voor de week van 42 tot 17 October vastgesteld op f 0,64 per kg. (vorige week f 0,66.) De gulden is vandaag op de Amster- damsche wisselmarkt opnieuw in koers gestegen. Het pond noteerde 9.19% (gister 9.20%), de dollar f 1.87% (gis ter 1.88%). Het schip vanavond naar Genua De boottrein vertrekt Zon dagmiddag uit Den Haag. De directie van de Stoomvaart Mij. „Nederland heeft hedenochtend van den gezagvoerder van de „Marnix van St. Aldegonde" telegrafisch bericht ont vangen, dat het schip hedenochtend te half acht op de reede van Ajaccio (Cor sica) is aangekomen. Men is het vuur meester. Ruim 2 is on der water gezet. Het schip zal waar schijnlijk vanavond doorgaan naar Genua en zal waarschijnlijk niet voor Maandag ochtend van Genua vertrekken. Aan boord ;s alles wel. Nader vernemen we nog, dat de boot trein naar Genua, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, Zondagmiddag 2 h 30 uit Den Haag zal vertrekken. HEFFING VAN ÜLiëN EN VETTEN. De vereeniging van Nederlandsche fa brikanten van bakkerij-grondstoffen heeft gisteren een request gericht tot den minister van landbouw en visscherij, waarin wordt aangedrongen op verlaging van de heffing op oliën en vetten in verband met de depreciatie van ons be taalmiddel. FRANSCH DISCONTO VERLAAGD. De Bank van Frankrijk heeft heden het disconto verlaagd van 3 tot 2% f 1000 t 400 f 200 f 100 STAATSLOTERIJ. 5806 321 5202 19624 20025 441 9761 12996 20049 966 1679 2770 3153 4544 7286 11680 13874 15560 17034 17038 18368 19439 Schietwedstrijden burgerwacht. De eindschietwedstijd der Burger wachten in Nederland had op den 3den en 4den October j.l. te Sittard (Limburg) plaats, waarbij ook Zeeland vertegen woordigd was. Het Zeeuwsche korps behaalde daar den lsten prijs, bestaan de uit een zilveren wisselbeker en me dailles, met 272 punten in 1391/B secon de (maxim: 300 punten). De Zeeuwsche schutters die daar op succesvolle wijze de eer van Zeeland hebben hoog ge houden, bestonden uit de koningschut- ters 1ste klas te weten de heeren Jac. Duvekot te Vrouwenpolder, P. Brasser te Kleverskerke gem Arnemuiden, Jac. Kole te Waarde, M. Plasse te Kruinin- gen en J. J. Fraanje te Kruiningen. PROMOTIES BIJ HET LEGER. Bij. Kon. besluit zijn benoemd en aan gesteld met ingang van 1 November a.s.: tot generaal-majoor, commandant van de le divisie, de kolonel jhr. J. T. Al- ting von Geusau, van den generalen staf, directeur van de hoogere krijgsschool; bij den grooteren staf, tot majoor, de ad judant van H. M. de Koningin de kapi tein H. J. Phaff, van den grooten staf; b/d generalen staf, tot luit.-kolonel, de majoors W. F. K. Bischoff, van Heems- kerek; H. H, Thoden van Velzen en J. Dwars, allen van den gen, staf, resp. chef van den staf der 2e divisie, toegevoegd aan den chef van den generalen s'af, en chef van den staf der 4e div sie; tot luitenant-kolonel, directeur der hoogere krijgsschool, de majoor W. L, van Alphen, van den staf der brigade grenadiers en jagers (le infanteriebriga de grenadiers en jagers (le infanteriebri gade) bij het wapen der infanterie, bij den staf van het wapen, tot generaal- raal-majoor, inspecteur der infanterie, de kolonel W. F. A. Hackstroh, comman dant van de 6e infan'eriebrigade; tot kolonel, ondersche'denlijk commandant van de 2e infanterie-brigade en van de 5e infanterie-brigade de luitenants-ko lonels J. A. G. van Andel en M. Rutgers van der Loeff, vroeger te M ddelburg, thans te Venlo, resp. commandant van 't regiment grenadiers, commandant van 't 2e regiment infanterie; tot luitenant-ko lonel van het 14e regiment infanterie de majoor E. P. H. Haan van het regiment wielrijders; tot kapitein, bij het 16e reg. infanterie, de eerste luitenant J. G, Berghuijs, van het 12e reg. infante rie, bij de luchtvaartafdeeling, de eerste luitenant P. J. de Broekert, van de lucht vaartafdeeling; bij het wapen der cavale rie met ingang van 1 November 1936 bij den staf van het wapen, tot kolonel, de luitenant-kolonel C. G. baron van La- wick, van den staf, gouverneur van de Kon. mil. academie, tot luitenant-kolonel, commandant van het remonte-depot, de majoor M. Brevet, van het 2e reg. hu zaren; tot majoor bij de school voor re serve-officieren der bereden artillerie de kapitein H. Keppel Hesselink, comman dant van de school voor reserve^jffieren der bereden artillerie. Met ingang van 1 Nov. a.s. bij 't reser ve personeel der landmacht bij het 14e regiment infanterie, de reserve-eerste- luitenants K. Ha. Hamelink en H. L. Kloppert, beiden van dat regiment; Bij het regiment kustartillerie, de re- serve-eerste-luitenant J. J. Louwerse, van dat regiment. Tot reserve-kapitein voor speciale diensten, bij het 2e reg. veldartillerie, de reserve-eerste-luitenant voor speciale diensten A. Kruidhof van dat regiment; bij den geneeskundigen dienst der land macht: tot reserve-dirigeerend officier van gezondheid der tweede klasse de reserve-dirigeerend officieren van ge zondheid der derde klasse N. A. Hen- rard te V1 i s s i n g e n; tot reserve-diri geerend officier van gezondheid der der de klasse, de reserve-officieren van gezondheid Her eerste klasse C. F, Koch en W. J. Mazzola, hei den te Middelburg, allen van den geneeskundigen dienst der land macht; is, met ingang van 1 Nov. 1936 toegekend de titulaire rang van kolonel, aan den adjudant van H,M. de Koningin, den luitenant-kolonel jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet, van den grooten staf. Aan den vaandrig J. Klap van het 14e regiment infanterie te Bergen op Zoom is, wegens dienstbeëindiging bij het reservepersoneel der landmacht eer vol ontslag uit den dienst verleend. Goes. Overleden: J, Oreel 69 j. wed. van S. Meyers. Nw. en St, Joos'and. Over de maand Sept Getrouwd: P. K. Polderdijk jm. 25 j. en J. J, Klompe jd. 24 j„ P. den Hollan der jm. 29 j. en G. Goedhart jd. 25 j. Bevallen: F. de Klerk, geb, Koppejan dochter. Grijpskerke. Over de maand Sept. Getrouwd: J. Willemse .24 j, te Sint Laurens en S. Huijsman 22 j. Bevallen: C. Joziasse, geb, de Voogd d., C. Dingemanse, geb. Cijvat d Overleden: E. J„ van Sluijs 60 j. Koudekerke. Getrouwd: J. Alewijnse, 28 j. en A Boonstra 23 j Bevallen: F. Maas, geb. Bassie d., A. de Kam, geb. de Kraker zC. Boone, geb. Roelse, d. (V.C.) e Middelburg, 8 Oct. Aange voerd door Walchersche boerinnen (of- ficieele prijsnoteering): Boter 0.77%; Kipeieren 5; Poelje 3.50; Eend eieren 4.75; Kalkoeneieren 5.50. Aangevoerd door handelaren: Boter 0.77%; Kipeieren 5; Poelje 3; Eendeieren 4; Particuliere prijs: van den Marktzeter der Z.L.M.: Boter 0.85; Kipeieren 6; Poelje 4.50, Eendeieren 5.75. Idem von den han del boter 0.85, kipeieren 5.65, poelje 4.05, eendeieren 4.90. M i d d e)l b u r g, 8 Oct. op de graan markt was de aanvoer zeer ruim: schok kers f 12-13,75, kroonerwten f 8-9,25, KI. groene f 89,25, Lange bruine boonen f 1315, ronde bruine boonen f 1517, Witte boonen f 1718,50. Goes, 7 Oct. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Boonen: Perfectboo- nen 14, Dubb. Princessen 817 idem ITe soort 37, Groene Booneh 10, per 100 kg. Druiven: Blauwe Dniven: branken- thaler A 22, idem B 15 -16, idem Blacït Alicante A 1619, idem B 1517, per 100 kg Diversen: Spruiten 1115, Spinazie 8 9, Postelein 8, Wijnpeen 3 Uien 1 1,40, Kleine Uien 0,60, Aardappelen '2 2,80, Tomaten 810, per 100 kg', Wortelen 23, Kroten 3—4, Ramme nas 3, per 100 bos, Meloenen 313, Witte Komkommers 1,30, Kropsla 0,60 2, Breedblad Andijvie 0,501,90, Krul idem 1,90, Knolselderij 2,302,40, Bloemkool 69, idem He soort 1,507, Roode Kool 3, Groene Savoyekool 1,60 2,80, Wittekool 2,30—2,70, per 100 st.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 3