De burgeroorlog BUITENLAND. ZEELAND. Een dreigement van Sovjet-Rusland. lekker.man' INGEZMEN STUKKEN. IEURS- EN WISSELKOERSEN. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZEEHWSM-VLAANDEREN W.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. Moskou zal zich niet lan ger door de niet-inmen- gingsovereenkomst ge- honden achten, tenzij de wapen- en vliegtuigleve ranties aan de Spaan sche opstandelingen door Duitschland en Italë on middellijk worden stop gezet. DUITSCHLAND. BELGIE. ENGELAND. SPANJE. VOOR DE PIJP. Rookt IBIS bij voorkeur uit een IB!S»pijp. Bij Uw winkelier verkrijgbaar. Z. AMERIKA. AMSTERDAM, 8 October. Het eerste getal is de vorige notee- ring, daarop volgt de officieele notee- rmg van heden. Denemarken Oblig, 1926-5 94%—95 Amsterdam 1934-4% 99%99% 's Gravenhage 1929-4% 100100 Rotterdam 1926-1930-4% 97—97% Zeeuws. Hyp. B-4% 9193% Cities Service Cy, P. 1958 5 57%—57% A Amsterd. Bank 143%142 C Rott. Bankver. 132—132 A Twentsche Bank 102102 A Pref. Jurgens A 113%114%! A Ned. Gist- en Spiritus! 449454% A De Schelde N.B. 41 C Am. Smelt en Ref. 6665% C Stand Brands 12%12 C North Am. Cy. 24% A Born. Sum. H.Mi 170%168 A Ned. Wol Mij. 102—100% A J. G Japan Ln. 50%53% A Rotterd. Lloyd 7169 A S. M. Nederland 66%63% A Houth, Alberts 79 C Union Pac. Rr. 105%—105 C Int. Nickel Cy. 47%47% Ned 1000-4 100%—100% O. Indie 34 1000-4 99%—99%-100 Duitschl. '30 1000-5 22%—23 Engeland 1960-90 4 89%—89%-88% A Koloniale Bnk. 6666-68% A N.I Hbk. 1000 128 C Ned. H. M, 1000 171—170% A v. Berkels Pat 50%50 C Calvé-Delft 73%—73%-% A C. Suiker Mpij. 135135. A Philips Gem. B. afg. 212%—210-08%. C Unilever 152%154-56, C Am. Car en Foundry 4037%-38%. C Anaconda Cop. 31%31%-%. C Bethlehem St, 5555%. MINISTER SLINGENBERG OP WALCHEREN. Gisterenavond kwam de Minister van Sociale Zaken, mr. M. Slingenberg, in gezelschap van den heer Meijer de Vries Rijks Hoofdinspecteur in Alge- meenen dienst voor de werkverschaf fing te Middelburg aan, waar zij de gast waren van den Commissaris der Konin gin. Hedenmorgen half negen ging de Mi nister met genoemden hoofdinspecteur en den inspecteur van Zeeland Ir. A. J. Markvoort naar Vlissingen om aldaar enkele werkobjecten te bezoeken als het Nollefort, den Spuiboezem, enz. Na terugkeer te Middelburg werden j de heeren ten Stadhuize ontvangen door den burgemeester en den wethouder g voor sociale zaken, den heer J. Onder- jj dijk, waarna de minister mede in gezel schap van den Burgemeester en den wethouder in oogenschouw heeft geno men de bij wijze van werkverschaffing tot stand gekomen werken, zijnde het maken van een nieuwe duiker c.a. bij de Veersche brug, en de verbetering van het Molenwater. Verder werd een bezoek gebracht aan het nog in uitvoering zijnde werk, de rioleering van het Zuid Westelijk ge deelte der gemeente met het maken van een pompgebouw, terwijl bovendien nog werden getoond in voorbereiding zijnde objecten als daar zijn, het egali- seeren van weilanden, het leggen van een voet- en rijwielpad op den Tram singel en de verbetering van de Dok haven. Te elf uur kwam de Minister in de vergadering van dé Rijkscommissie voor de werkverschaffing in Zeeland, die te half elf door den Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. J. W. Quarles van Uf- ford was geïnstalleerd. De Minister had enkele besprekingen met die commissie. Na den lunch ten huize van den Com missaris der Koningin te hebben ge bruikt, vertrok de Minister met zijn ge zelschap weer naar Den Haag. DE EXPLOITATIE DER BIOSCOPEN. Er is, zooals men over 't algemeen reeds zal weten, weer een wijziging ge komen in de exploitatie der bioscopen hier ter plaatse. Sinds Vrijdag j.i. staan ze thans beide onder het beheer van den heer Wöhler, directeur van het City-theater. Naar wij vernemen, ligt het in zijn be doeling aan het einde dezer maand een reorganisatie in de voorstellingen tot stand te brengen. Naast de kunstavon den in het City-theater zullen in de Electro eenmaal per week speciale middag- en avondvoorstellingen van an deren aard worden gegeven. Zulks mede op aandrang van de zijde van het pu bliek. Het Brokkenhuis. Het Goesche „Brokkenhuis", dat in 'n lokaal van het Weeshuis ondergebracht is, zal Donderdag 15 October a.s. geo pend worden. Tegen prijsopdrijving. Teneinde eventueele prijsopdrijving te voorkomen of maatregelen daartegen te nemen, heeft de burgemeester, in over leg met de beide Middenstandsvereen'.- gingen alhier, een tweetal personen aan gewezen en daartoe bereid gevonden, om hem in voorkomende gevallen te advi- seeren, opdat met de meest mogelijke nauwkeurigheid elk geval zal kunnen worden beoordeeld. O. EN W.-SOUBURG. De Fed. van Arbeiders Esperantisten is Woensdag avond alhier een esperanto cursus be gonnen, waaraan 30 leerlingen deelne men. KOUDEKERKE. Woensdagavond heeft op den N. Vlissingschen weg een aanrijding plaats gehad. Wegens defect aan de ketting, moest een bakfietsberij der zijn fiets zelf voortduwen. Daardoor liep hij vóór de reflector. Dat was de oorzaak dat hij door een achter hem aan komenden automobilist niet werd opge merkt. Een aanrijding" was onvermijde lijk. Met een gapende hoofdwonde en een bloeduitstorting in een zijner bee- nen werd de fietser opgenomen. De verwondingen waren echter van dien aard, dat hij per auto naar huis kon worden vervoerd. De aangeredene is te Arnemuiden woonachtig. DE DIEVEN, DIE HET STRAND ONVEILIG MAAKTEN, HEBBEN VOLLEDIG BEKEND. KOUDEKERKE. De gebrs. De W. met een zekere R., allen te Vlissingen woon achtig, die verleden week verbaliseerd zijn wegens gepleegde diefstal met braak in enkele zomerwoningen in de duinen, hebben thans bekend, zich ook schuldig gemaakt te hebben aan de tal rijke diefstallen welke gedurende de zomermaanden hebben plaats gehad, zoowel op het strand als in het kam peerterrein. Een aantal der vermiste voorwerpen zijn reeds terecht. De Rijks- en Ge meentepolitie verdient voor haar inten sief voortgezet onderzoek een woord van lof. SLUIS, De laatste dagen worden in onze gemeente herhaaldelijk diefstallen van vruchten gepleegd, zonder dat het de politie is mogen gelukken den dader (s) te pakken. Ten nadeele van den rij wielhandelaar B. werden aardappelen ontvreemd, terwijl de gemeentebode de K. tot de minder aangename ontdekking kwam, dat dieven een bezoek hadden gebracht aan zijn tuin, waar de beste appels en peren werden geplukt. Woensdagmorgen werden de Sluis- sche bewoners uit den slaap gewekt door het luiden van de brandklok. Er was brand uitgebroken in de land- bouwschuur van den heer de Br., tenge volge van het feit, dat een kalf de stal lantaarn had omvergeworpen, terwijl de vrouw even uit de schuur was gegaan. In een minimum stond de schuur, welke dateerde van 1920 in lichterlaaie. Geluk kig waren de beesten in de weide, ter wijl het kalf, dat den brand veroorzaakt had, naar buiten geloopen was. Spoedig was de brandspuit uit de ge meente aanwezig, doch aan blusschen viel niet meer te denken. Het aangren zende kippenhok was met emmers water nat gehouden, zoodat dit behouden kon blijven. De schuur, welke geheel opge vuld was met graan, brandde tot den grond toe af. Een woord van hulde mag op dgze plaats niet onthouden worden aan den opperbrandmeester J. Wage, die met zijn manschappen onvermoeid heeft ge werkt, om het vuur meester te worden. Bij het omvertrekken van een muur werd een brandweerman door vallende sleenen aan een been getroffen. Vermoedelijk verdronken. TERNEUZEN. Een stoker van het al hier in lossing liggende Grieksche ss. „Kosti", is nadat hij zich aan den wal had begeven niet meer aan boord terug gekeerd. Men vermoedt dat de man in het kanaal is verdronken, Een door de politie ingesteld onderzoek heeft tot op heden nog geen enkel resultaat gehad. (Tern. Crt.) Tragisch ongeval met doodelijken afloop. AXEL. Eergisteravond zou de heer C. W. op het erf van den heer D. F. van C. de vrachtauto welke daar gestald is b'n- nenrijden, waarbij zijn 13-jarig stiefzoon tje E. M. behulpzaam was. Tengevolge van de hiervoor noodige manoeuvre werd het knaapje door den wagen aangereden en deerlijk inwendig gekneusd opgenomen, waarna directe overbrenging naar het ziekenhuis te Sluiskil noodzakelijk bleek. De inwendige verwondingen waren van dien aard dat het ventje nog heden nacht aldaar is overleden. De deelne- n'acht aldaar is overleden. (Tern. Crt) (Tern. Cet.) Aan de universiteit te Amsterdam slaagde voor het doctoraal examen in de wis- en natuurkunde (hoofdvak plant kunde) de heer H. P. J. M, van Waes berghe. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het candidaatsexamen ge neeskunde le gedeelte de heer H. G, van Grol Jr. te Vlissingen, Bij de Ned. Herv. Kerk te Kloetin- ge is beroepen ds. Scheers te Kolderveen (Drente). C Kennec Copper 39%39-%. C Un. States Leather 3%—3%. C U. States St. C. 57%—57%-%. A Kon. Petr. Mpij. 377%375-78. C Contin. Oil Cy. 27-26%-%. C Phil'ps Petr. Comp. 34%— 34%. C Shell Union O.C. 18%18%-%. C Tide Wafer Ass. Oil 15%_15_%, A Ned. Scheepv. U. 7977%-79. A H.V. Amsterdam 386387%-95%, A Java Cult. Mij. 134%—137%-45. A N.I. Suiker U. 113-115-21. A Deli Batavia 235%237-40. C Deli Mij. 1000 282 ^286 -90. A Senmebah 262260-64. C Baltimore en Ohio 19%19%, C Southern Pac. Cy, 35%—35%-% A Southern Rlw, 19%19%. A Aimst. Rubb. C. 211%—211-15. A Deli-Bat. Rubb. 114%—113%-17. A Hessa Rubber 138%—,142-44%. A Serbadjadi S.R. 106%—106%-08. MISLUKTE OCEAANVLUCHT. De Oceaanvlucht van den Zweedschen vlieger Bjoerkvall, d e zooals gemeld, eergisteren in New-York was opgestegen voor een vlucht naar Stockholm, is mis lukt, Aan de Westkust van Ierland is de vlieger in zee gedaald naast den Fran- schen trawler „Imbrin". De vlieger werd aan boord van het vaartuig genomen, dat met het vliegtuig op sleeptouw naar Valenfia aan de Z.-W.-kust van Ierland is opgestoomd. De regeering van de Sovjet-unie deelt mede, dat zij zich niet langer gebonden zal kunnen achten door het verdrag van niet-inmenging inzake den Spaanschen burgeroorlog indien niet onmiddellijk maatregelen worden genomen, dat dit verdrag door ieder land wordt nage leefd. In een verklaring te dezer zake zegt zij het volgende: „Talrijke ooggetuigen, die onder vraagd zijn door de te Londen zetelen de commissie, alsmede tal van dagblad correspondenten, die hun persoonlijke waarnemingen hebben gepubliceerd, be vestigen, dat de voorziening der opstan delingen van wapens in hoofdzaak via Portugal geschiedt, en in snel tempo voortgaat. De opstandelingen beschik ken over tientallen bombardements- en jachtvliegtuigen van Duitschen en Itali- aanschen oorsprong, vliegtuigen, die Jiet Spaansche leger bij het uitbreken van den opstand niet bezat. De troepen opstandelingen worden met Duitsche en Italiaansche vliegtuigen van Marokko naar Spanje vervoerd. De Por- tugeesche grensgebieden zijn sedert het begin van den opstand bases geweest voor steun, aan de opstandelingen ver leend. In Portugal vormen de opstande lingen hun detachementen en zij ontvan gen uit dit land hun „oorlogsuitrusting". De verklaring luidt dan verder: „De Sovjet-regeering kan in geen geval toe laten, dat van het non-interventieaCcoord door eenige partijen een scherm gemaakt wordt, dienende als dekmantel voor mi litairen steun aan de opstandelingen ver leend, en dat nog wel tegen de wettige Spaansche regeering. Bijgevolg ziet de Sovjet-regeering zich verplicht, te verklaren, dat, indien deze schendingen niet onmiddellijk ophouden, zij zich ontslagen zal achten van de ver plichtingen, voortvloeiende uit het non- interventieaccoord." Wat de non-mterventie-commis- sie wil doen. Te Londen wordt bevestigd dat de non-interventie-commissie de mededee- ling van de Sovjet-Unie heeft ontvangen, De commissie heeft reeds bepaald, wel ke procedure gevolgd moet worden, in dien inlichtingen worden ontvangen over schending van het niet-inmengings-ver- drag. Volgens deze procedure moet een regeering, welke dergelijke inlichtingen ontvangt, deze doorgeven aan de com- misie, welke ze dan zal doorsturen naar de regeering, tegen welke wordt ge klaagd. TEGEN PRIJSOPDRIJVING. Met het oog op de prijsopdrijving als gevolg van schaarschte van verschillen de levensmiddelen hebben de autoritei ten maatregelen tegen speculanten geno men. De politiepresident van Berlijn, graaf Helldorff, heeft een slager laten gevan gen nemen, die reeds verscheiden malen veroordeeld was wegens onwettige prijs opdrijving. 's Mans zaak is gesloten. De politiepresident heeft de bevolking er van in kennis gesteld, dat een groot aantal controleurs is benoemd die belast zijn met het toezcht op de prijzen. De siadhouder van Baden, Robert Wagner, heeft de bevolking er aan her innerd, „dat de Führer geen enkele prijsverhooging zal toestaan, zoolang de loonen niet verhoogd zullen zijn," WISSELKOERSEN. Amsterdam, officieel. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Prolongatie Part. Disconto Daggeld Regi stermarken Crediet Sperrmarken Effecten Sperrmarken Reismarken Bankpapier Heden, Gister. 9.19% 9.20% 75.50 75.75 8.77 8.78% 31.62 31.60 43.30 43.45 41.10 41.10 47.50 47.50 46.30 46.30 1.87% 1.88% 2%-3 2% 2%-% 2% 2 1%' 38% 39 14% 15% 13 14 51% 51% 39 38% AAN DEN VERKEERDEN KANT UIT DEN TREIN GESTAPT. Gistermiddag is de 72-jarige mevr. W. Voormans uit Roosendaal te Antwerpen aan den verkeerden kant uit den trein gestapt, met het gevolg, dat zij op een muur terecht kwam en 7 meter omlaag stortte. Zij was voor familiebezoek naar Antwerpen gekomen. Door haar val liep zij een dubbele schedelbreuk op, zoodat zij na korten tijd overleed. VLIEGTUIGBOTSING. Eén doode. Nabij Navenby in Lincolnshire zijn gis teren wederom twee vliegtuigen van de Britsche luchtmacht tegen elkaar ge botst. De bestuurder van een der toe stellen is omgekomen. Zijn metgezel kon zich met zijn parachute redden en werd slechts licht gewond. COMMUNISTISCHE BETOOGING IN HET EAST END TE LONDEN De Britsche communistische parlij heeft besloten tegen a.s. Zondag een op tocht in het Londensche East End te or- ganiseeren, welke, naar het uitvoerend comité verklaart „zal bewijzen, dat wat de fascisten inet konden verwezenlijken door de arbeidersklasse in orde en dis cipline kan worden verwezenlijkt". De president van het bestuur der com munistische partij te Londen, Bramley, leeft tegenover de pers verklaard, dat lij de politieautoriteiten in kennis heeft gesteld van het program der betooging, waartoe, naar hij zeide, reeds voor de jongste ongeregeldheden was besloten. De strijd om O vie do- De regeering deelt omtrent den strijd om Oviedo mede dat de regeeringstroe- pen den strijd voortzetten in de straten der reeds bezette stadswijken. De re- geeringsluchtmacht gaat voort met de bombardementen. Vele gebouwen zijn reeds verwoest. Daarentegen melden de opstandelingen dat aan het front van Oviedo de nationalisten verscheidene punten van groot strategisch belang hebben bezet. De regeeringstroepen hebben honderden dooden op het slag veld achtergelaten. Overigens valt er van de overige fronten weer weinig nieuws te melden. De op standelingen concentreeren in 't Zuiden de troepen voor 'n aanval op Malaga en aan het front van Toledo voor den aan val op Madrid. .De ontruiming van de hoofdstad gaat voort Twaalfhonderd uit Madrid afkomstige kinderen zijn te Valencia aangekomen en vandaar naar Barcelona, het eindpunt van hun reis gedirigeerd. Tot dusver zijn 6.000 kin deren uit Madrid te Valencia aangeko men. Bombardementen langs de kust. Den buitenlandschen schepen, die zich naar de in handen der regeering zijnde Spaansche havens in de Middel- landsche zee begeven, is door de op standelingen medegedeeld, dat zij zon der voorafgaande waarschuwing door de opstandelingen gebombardeerd kun nen worden. Deze mededeeling wordt gedaan, opdat alle schepen dienover eenkomstige maatregelen kunnen ne men. Aan deNederlandsche ree- dersvereeniging heeft het Nederland- sche ministerie van buitenlandsche za ken in verband met het bovenstaande bericht, medegedeeld dat langs de Spaansche kust van Malaga tot Barce lona zonder voorafgaande waarschu wing bombardementen te verwachten zijn. Reeds heeft de opstandelingenkrui ser „Almirante Cervera" de kust tus- schen Valencia en Barcelona en de laatstgenoemde twee steden hevig ge bombardeerd. Welke schade erdoor is aangericht is nog niet bekend. Largo Caballero aan den dood ontsnapt. Uit Lissabon wordt gemeld dat mi nister-president Largo Caballero aan den dood is ontsnapt, toen een vliegtuig der opstandelingen de auto achtervolg de, waarmede hij uit Aranjuez terug keerde, waar hij de stellingen der re- geeringstro(epen had bezocht. Het vliegtuig liet een aantal bommen val len, Largo Caballero schijnt dekking ge vonden te hebben onder een brug, waar hij bleef, tot het vliegtuig was vertrok ken. Beursthermometer van Donderdag. - H.V.A, Obl.Markt Tabak - Rubber Philips - Markt (Wettig Unilever Koninkl. Suiker Suiker Amerika Schepen gedeponeerd. IBISSHAG Ken i «yy (Ingez. Med.) PARAGUAY REKENT AF MET HET COMMUNISME. De regeering van Paraguay heeft gis-, teren een wet uitgevaardigd, waarin het communisme buiten de wet verklaard wordt. Iedere vorm van communistische bedrijvigheid zal gestraft worden met gevangenisstraffen tot 4 jaar. De president der republiek wordt ge machtigd een concentratiekamp in te richten. DE VIJFDE PREDIKANTSPLAATS TE MIDDELBURG. Ds. Reus schrijft in uw Courant van 6 dezer, dat aan de Kerkvoogdij zal wor den gevraagd dusdanige maatregelen te treffen, dat de finantieele positie van de gemente in orde komt. Dat is leelijk, om dat als griffier van het classicaal bestuur te schrijven. Kerkvoogden hebben steeds de gelden, waarover zij het beheer heb ben, naar reglementaire voorschriften besteed. Het kapitaal, hoe klein ook, is onaangetast en belegd in spaarbank waardige papieren. Dat beteeken t, dat- kerkvoogden hunne verplichtingen, die zij moeten nakomen in guldens, hebben gedekt met gulden-vorderingen, dat be- leekent dat zij vertrouwen hebben in hun eigen landgenooten. De objectieve formuleering van in-orde-brengen en dat dat zal worden gevraagd, is 'n onwaardi ge insinuatie. En al zou 't noodig worden, dat er wat van kapitaal werd ingeteerd,, omdat kerkvoogden iets meer aan de kerkgebouwen moeten laten werken, wie zou dan daarvan iets durven zeggen, in een stad van 18000 zielen, waar jaar lijks f 400,000 worden uitgegeven aan werkloosheid en liefdadigheid. Het is geen kunst om oud te worden, maar kunst om nuttigen arbeid te laten ver richten. En als ik nu ook nog een woordje mag zeggen tegen ds. Reus zelf. Dan is het dit. Bent U vergeten, dat op 2 Mei 1935 door het provinciaal kerkbestuur is be slist, dat onmiddellijk zou worden beroe pen en dat die uitspraak is bekrachtigd op 23 Mei 1935 door de algemeene syno dale commissie? Wat zoudt U zeggen van iemand, die in Middelburg komende, op den Dam gaat staan en tegen het haantje van den toren gaat blazen en kraaien? Want de kerkeraad is in deze als het haantje van den toren. En dan. zult U tegen de gemeente zeggen: Kijk, de vijfde dominé komt, want de wind blaast uit het oosten. Kijk, het is ds.. Romijn, neen, nog beter, het is ds. Broeijer! Maar als het haantje draait, roept tegen de gemeente: kijk, het is nietes, er komt niks. Dat spel heeft nu al drie jaar geduurd, Het verveelt de kerkvoogden en het zat duren totdat het de gemeente verveelt. Met beleefden dank voor de verleende plaatsruimte, Hoogachtend, Van der lioop* President-kerkvoogd,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 2