Spoorwegongeluk nabij Woerden. BINNENLAND. NUMMER 238. TWEE BLADEN. DONDERDAG 8 OCTOBER 1936. EERSTE BLAD. 179e JAARGANG. De broodprijs en de crisisheffing. De drie centrale landbouw organisaties zien gevaren. Brand op de „Marnix van St. Aldegonde". El WIHD. De iaatste trein van Utrecht naar Gouda ontspoord. Twee dooden en tai van ge wonden. Zeer groo te materieele schade. Een tweede lijk gevonden. rwtnethu middelburgsche courant Dagblad Voor Middelburg, Goe* en agent- tsbap Vlicsingen f 2.30, elders 2.50 per «wartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 et. p. w. Advertcntiën 30 ct. per regel, ingez. mededeeiingen 60 ct. p. r. feij contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. goeschi courant^ Uitgeefster Naamlooze Vennootschap „De Middelburgscbe Courant"; Bureaux Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon Redactie 269, Administratie 139 Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Pnbliciteitswaarda der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 3—*? regels f 2.10, elks r. m. 20 et. Rubric* „Kleine Advertenties", ten hoogste S reg<s'<v a 75 et. bi) vooruitbetaling Adv. ftrè- Brieven" of „Bevragen bureau dezer «e°!- rant" 10 ct. extra Bewijsnummer» 5 eassï- De samenwerkende patroonsbesturen en coöperaties in het bakkersbedrijf te Amsterdam, hebben een telegram ge zonden aan den minister van staat, mi nister van koloniën, waarin zij erop wij zen, dat in September 1935 toen dé broodprijs nog gebaseerd was op een bloemprijs van 12.60 doch de bloem- prijs was opgeloopen tot 15.25, de rijkscommissie van advies inzake verla ging van de kosten van het levenson- derhoud, op de bakkerij een beroep heeft gedaan om desondanks den brood prijs niet te verhoogen, hoewel een ver hooging als redelijk werd erkend, om dat gepoogd zou worden de crisisheffin- geri te verlagen en daardoor een lageren bloemprijs te verkrijgen. Zij wijzen erop dat de bakkerij aan dit beroep gehoor heeft gegeven maar dat de toen (in Sep tember 1935) gedane toezegging om bin nen veertien dagen te berichten, of de poging om verlaging van de crisis-hef fingen te verkrijgen geslaagd was, nim mer is nagekomen. Nu de bloemprijs zich weer boven 15 beweegt, vragen de besturen en coöperaties of een prijs vaststelling of verlaging van den bloem prijs tot 12 door verlaging van de cri sisheffingen. DE GEWIJZIGDE MONETAIRE POLITIEK EN DE LANDBOUWCRISIS MAATREGELEN. In breede kringen bestaat de ver wachting, dat, na de depreciatie van den gulden en de uitbreiding van onze ex portmogelijkheden, het complex van steunmaatregelen voor den landbouw binnen niet te langen tijd afgeschaft zou kunnen worden en wij 'n geleidelijke li quidatie van onze landbouwcrisispoü- tiek zouden kunen verwachten. Ter bevoegder plaatse wees men ons er echter op, dat de mogelijkhe'd van export van Nederlandsche landbouw producten afhangt van twee factoren, nl. den wereldmarktpr. en de contingentee- ringen welke het buitenland op den in voer van onze producten toepast. Ten aanzien van den eersten factor den wereldmarktprijs is Nederland wellicht in een iets gunstiger positie ge komen. Maar toch moet niet uit het oog worden verloren, d,at de wereldmarkt prijs nog steeds beneden den binnen- landschen productieprijs ligt. Wat de opheffing van de contingen- teeringen van onze producten betreft, hier is voorloopig nog geen sprake van. Zoolang Nederland zijn landbouwpro ducten grootendeels in het binnenland moet verkoopen en de wereldmarkt prijs daarbij beneden de productiekosten blijft, zal steun uit het landbouwcrisis fonds onontbeerlijk zijn. De regeering is echter te dezen op zichte uiterst diligent. Zij houdt elke mogelijkheid om tot verlaging van den steun te geraken, nauwlettend in het oog. Tal van maatregelen, welke in den loop der laatste dagen genomen zijn, wijzen hierop. Ook de zuivel-export staat er iets gunstiger voor,, Enkele ex port-premies konden worden vermin derd, andere zelfs geheel afgeschaft. EEN CONFLICT INZAKE DE LEVERING VAN ZUIDVRUCHTEN. Naar ons van de zijde der organisaties van werkgevers in het bakkersbedrijf wordt medegedeeld, zijn er ernstige moeilijkheden gerezen tusschen hen en de Nederlandsche vereeniging voor den handel m gedroogde zuidvruchten, spe cerijen en aanverwante artikelen. De kwestie komt hierop neer, dat in gevolge een besluit, genomen door ge noemde vereeniging in haar aïgemeene ledenvergadering op 5 October, alle loo- pende contracten ook loco-leveringen betreffende, zullen worden geannuleerd en dat nieuwe overeenkomsten slechts zullen worden aangegaan op verhoogde prijsbasis. Dit besluit is naar de meening der bakkersorganisaties in flagranten strijd met recht en billijkheid. Immers, het is in den handel van zuidvruchten gebrui kelijk, dat de leveranciers hun voorkoo- pen van buitenlandsche zuidvruchten dekken in ponden en dollars. Het koers verlies, dat eventueel ontstaan zou door den val van den Nederlandschen gulden, kon derhalve reeds tijdig zijn opgevan gen. Onder deze omstandigheden betee- kent derhalve annuleering der contrae ten en verhooging der prijzen extra winst voor den leverancier en handelaar. Ook het feit, dat de met nog volwaardige guldens betaalde voorraden thans te gen verhoogde prijzen zullen worden verkocht, is in strijd met de billijkheid. De samenwerkende bakkerspatroons organisaties hebben zich gewend tot de commissie uit. den ministerraad tegen prijsopdrijvng, met het verzoek ten spoe digste onder deze omstandigheden te willen ingrijpen. De bakkersorganisaties zijn voorne mens zich niet neer te leggen bij den door de vereeniging van zuidvruchten- handelaren geschapen toestand. In een vertrouwelijke c'rculaire aan haar leden wijst de vereeniging van zuidvruchtenhandelaren er op, dat die leden-handelaren, die zich niet aan dit besluit houden, voor een arbitrage-com missie gedaagd zullen worden en het ri sico loopen van een hooge boete. Hier wordt dus een belangrijke minderheid gedwongen tegen haar rechtsgevoel in te handelen, op straffe van geldelijk na deel. Ook laatst bedoelde omstandigheid zal door de bakkersorganisaties telegra fisch onder de aandacht van de commis sie tegen prijsopdrijving worden ge bracht. Nader wordt gemeld, dat in de Ver eeniging voor den handel in gedroogde zuidvruchten een sterke oppositie tegen de houding van het hoofdbestuur be staat en dat het conflict in de vereeni ging reeds aanleiding heeft gegeven tot het ontslag nemen van een hoofd bestuurslid en drie leden van het af delingsbestuur Amsterdam. Men zendt ons hei volgende commu niqué; In verband met de door de regee ring genomen maatregelen als gevolg van den nieuw geschapen toestand op monetair gebied, kwamen de dagelijksche besturen der drie centrale landbouwor ganisaties een dezer dagen wederom in vergadering -bijeen, om zich omtrent een en ander te beraden Algemeen was men van oordeel dat voor onzen land- en tuinbouw groote gevaren dreigen. Nu eenerzijds de productiekosten zui len stijgen (kunstmeststoffen, machinc- riën) en anderzijds de regeering de eer ste levensbehoeften niet in prijs wenscht verhoogd te zien, zal het gevolg zijn dat de wanverhouding, welke Jreeds voor de loslating van den gouden standaard tusschen de belooning van den arbeid ten plattelande en in andere groepen van onze bevolking bestond, wordt ver scherpt. In den breede werden de verschil lende genomen en ie nemen maatrege len besproken. Voorts werd besloten zich te wenden tot den minister van landbouw en vis- scherij en het college van regeerings- commissarissen, teneinde in de gelegen heid gesteld te worden, de in den land en tuinbouw gevoelde bezwaren en ge varen mondeling te kunnen toel'chten, DE CRISIS-VARKENS- EN HUISSL ACHTIN GSBESCHIKKIN GEN INGETROKKEN. Zooals reeds gemeld, is met ingang van 7 October de heffing op varkens- vleesch buiten werking gesteld. In overeenstemming daarmede heeft de minister van landbouw en visscherij thans aïgemeene ontheffing verleend van die artikelen van het crisis-varkensbe sluit 1936, waarin bepalingen zijn ver vat omtrent het wegen van varkens, welke weging diende tot vaststelling van het bedrag der heffing. Door het verleenen van deze onthef fing is buiten werking gesteld de crisis- varkensbeschikking 1936 2, welke na dere voorschriften behelst omtrent het betalen der heffing en 't wegen van var kens, alsmede een regeling van de ver goeding voor de aan de gemeentebestu ren opgedragen werkzaamheden ter in ning der heffing. Tevens is daardoor buiten werking ge- inot c'e c,ri?i.s"huisslachtingsbeschikking 1936, waarbij in bepaalde gevallen onder de daarin genoemde voorwaarden ont heffing wordt verleend van het betalen van heffing op varkensvleesch. DE MONETAIRE MAATREGELEN EN DE PLUIMVEEHOUDERIJ. In verband met de hoogere productie kosten van het ei tengevolge van de de preciatie van den gulden en de verlaging van de restitutie der graanrechten bij export, en het verbod van prijsstijging van eieren voor den consument, h'eeft de A, N. P. V. zich met een telegram tot den minister van landbouw en visscherij gewend, waarin het bestuur der algemee ne Nederlandsche pluimveeteelt vereeni ging (A. N. P. V.) vrees uitspreekt, dat de pluimveehouderij in de knel kan ko- Het is grootere kunst liefde te be houden dan liefde op te wekken. men. Nu de productiekosten door de verhooging der graanprijzen en de verla ging van restitu ie der graanrechten aan merkelijk zijn gestegen. Het dr'ngt bij den minister aan op op heffing of verlaging der graanrechten, dan wel op rechtstreeksche vergoeding daarvan. DE OPVOLGER VAN DEN HEER VAN ZWANENBERG. Gelijk bekend, heeft de heer S. van Zwanenberg ontslag verzocht en ver kregen als commercieel adviseur van het college van regeeringscommissarissen. Naar wij vernemen, heeft de minister van landbouw en visscherij in'deze func tie benoemd den heer ir. C. C. C van Stolk, thans directeur der Nederland sche akkerbouwcentrale. Het is de be doeling, dat de heer Van Stolk beide functies waarneemt, hetgeen mogelijk is doordat zijn taak als directeur der Ne derlandsche akkerbouwcentrale aanzien lijk zal worden ingekrompen, BRIGADIER F. J. BULTERMAN. f Brigadier F. J. Bultérman, die gister avond op zoo tragische wijze bij het spoorwegongeluk bij Woerden om het leven is gekomen, had ongeveer dertig dienstjaren bij het Leger des Heils ach ter den rug en was sedert 15 Juli 1932 divisie-officier bij de Zuid-Nederland- sche divisie, welke divisie de provincies Z.-Holland, Zeeland, Limburg, Nrd.- i Brabant en een deel van Gelderland om- vat. Het slachtoffer was 51 jaar oud, ge- huwd en laat een vrouw en vier kinde- ren, 3 zoons en een dochtertje, achter. De teraardebestelling zaL Zaterdag plaats hebben op de begraafplaats „Oud Eik en Duinen" te Den Haag. Aan boord van het Nederlandsche motorpassagiersschip „Marnix van St. Aldegonde" van de Stoomv. Mij. „Ne derland", op weg van Amsterdam naar Batavia is tengevolge van den storm gisteravond in de Middellandsche Zee brand uitgebroken. Het vuur woedt in de stukgoedlading in het tusschendek van luik 2, Men is bezig het vuur te blusschen met water door een zestal gaten, welke in het dek in het verblijf van de bemanning zijn gemaakt. Het schip was Dinsdag van Algiers vertrok ken en werd Donderdag te Genua ver wacht. Hedenmorgen om negen uur hoopte men Ajaccio ie bereiken. Het Engelsche oorlogsschip „Codring- ton" en het Engelsche mailschip „Strathhaver" zijn de „Marnix te hulp gekomen en zullen het schip zoo noodig bijstaan. Het vertrek van den boottrein naar Genua, die aansluiting geeft op de „Marnix van St. Aldegonde'a", is in ver band met den brand aan boord van het schip uitgesteld. De laatste trein, die Woensdagavond uit Utrecht naar Gouda en Den Haag vertrok, is even voor het station Woer den, ter hoogte van Kattebroek, ont spoord en even later door een goederen trein, die uit Woerden naar Utrecht was vertrokken, aangereden. De gevolgen hiervan waren verschrik kelijk: de ontspoorde trein werd door een groot gedeelte nog eens in elkaar ge reden, terwijl de goederentrein even eens voor een gedeelte werd vernield. De machinist van den trein bemerkte, nadat de ontsporing was geschied en een aantal wagens dwars over de rails was terechtgekomen, tot zijn grooten schrik, dat van den anderen kant een trein naderde. Met een lantarentje in de hand is hij toen langs de rails geloo- pen, den naderenden trein tegemoet, om te trachten dezen tijdig te doen stoppen. Dit mocht echter niet gelukken. Met een geweldigen klap vloog de naderende trein, een goederentrein van Rotterdam naar Utrecht, op de ont spoorde rijtuigen van den personen trein. De botsing, welke volgde, was zoo hevig, dat deze in Woerden, dat 'n halve kilometer verder is gelegen, werd gehoord. Het is waarschijnlijk dat op het moment van de botsing vele passagiers van den personentrein de wagons reeds hadden verlaten voor zoover hun dat na de ontsporing mogelijk was en hier aan is het te danken, dat het aantal slachtoffers niet bijzonder groot is. Hoewel het niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk wordt geacht, dat zich nog slachtoffers onder de puinhoopen van de beide treinen bevinden, is tot dusverre alleen het lijk gevonden van den hr. Buiterman, brigadier van het Leger des Heils te 's-Gravenhage. Verder is naar het ziekenhuis te Woerden overgebracht een ernstig ge wonde, de ongeveer 40-jarige heer Sein- jaar uit Zoeterwoude. Direct nadat de spoorwegramp te Woerden bekend werd, werd de hulp verleening georganiseerd. Op het station Woerden werd een eerste hulpdienst in gericht. Hier werden tal van lichtgewon den geholpen, doch geen van hen be hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Het waren reizigers, die ten gevolge van de ontsporing lichte ver- wondingen hadden opgeloopen. Ook de burgemeester van Woerden, de heer H. G. van Kempenen en andere plaatselijke autoriteiten waren spoedig op de plaats van het ongeval aanwezig Hier was de chaos ontzettend. Ver scheidene rijtuigen van den personen trein waren eerst tengevolge van de ont sporing en daarna door de botsing zoo verwoest, dat niet dadelijk kon worden vastgesteld hoeveel wagons er wel ver nield zijn. De locomotief van den goede rentrein was met een gedeelte van de aangehaakte wagens na de botsing langs de sloot terechegekomen. De machinist van dezen trein werd licht gewond. Hij kon zich te voet naar het station Woer den begeven. De verwoesting ter plaatse is zoo groot dat ook de telefoon- en telegraaflijnen werden vernield, zoodat het telefoonver keer met Woerden gedurende een groot gedeelte van den nacht gestoord is ge weest. Langs een omweg gelukte het verbin ding te krijgen met de spoorwegen in Utrecht, die onmiddellijk hulpmateriaal naar de plaats van het ongeluk zonden. Een hoofdingenieur van weg en werken der spoorwegen en eenige ingenieurs gin gen met den hulptrein mede naar Woer den om ter plaatse het opruimingswerk te leiden. Het spoorwegverkeer tusschen Utrecht en Gouda, waar ter plaatse een dubbel stel rails ligt, is geheel gestremd. Het zal geruimen tijd duren voordat de spoorlijnen weer vrijgemaakt zijn. De reizigers van den verongelukten trein moesten zich te voet naar het sta tion Woerden begeven, vanwaar zij of per auto, of met een trein die uit Den Haag was aangekomen en de reis toch niet kon voortzetten, hun reis met be langrijke vertraging vervolgen. Hoewel het ongeval tegen middernacht plaats had, waren spoedig tal van nieuwsgierigen uit de omgeving samen gestroomd. De politie van Woerden en de rijks politie zorgden echter voor een goede afzetting om het opruimingswerk niet te doen belemmeren. De machinist van den personentrein heeft na de botsing bij een eerste ver hoor aan de politie medegedeeld, dat hij de oorzaak van de ontsporing, die mede de botsing tot gevolg heeft gehad, niet weet. Volgens hem stonden alle signalen veilig. De personentrein had een snelheid van ongeveer 90 km per uur, doch daal de trein spoedig op het station Woerden moest stoppen, was de machinist reeds begonnen te remmen. Desniettemin had de trein bij de ontsporing nog een groo te vaart, waardoor de meeste rijtuigen uit de rails vlogen en geheel of gedeel telijk omsloegen. De treinenloop. Naar aanleiding van het spoorweg'on- geval bij Woerden vernemen wij van de Nederlandsche Spoorwegen omtrent den treinenloop het volgende; Middelburg, 8-X-'36. Woensdag: hoog ste luchttemperatuur 11.6 °C (53 °F); laagste 5 °C (41 °F). Heden 9 h: 6.6 °C; 12 h: 10.2 °C. 3.4 mm regen. Hoogste barometerstand te dezer stede, in het afgeloopen etmaal 767 mm; laagste 766 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 778.1 mm te Lerwich; laagste 749.3 mm te Isafjord. Verwachting tot morgenavond! Zwakke tot matige N.O. tot Z.O. wind, helder tot licht of half bewolkt, droog weer, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 6 h 14; onder: 17 h 21. Licht op: 17 h 51. Maan op: 23 h 41; onder: 14 h 28. N.M. 15 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen: October. Hoogwater. Laagwater, Do. 8 6.50 19.41 0.48 13.22 Vr. 9 8.20 21.14 2.08 14.55 Za. 10 9.49 22.31 3.42 16.24 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: October. Hoogwater. Laagwater. Do. 8 8.28 21.10 1.55 14.23 Vr. 9 9.51 22.38 3.13 15.51 Za. 10 11.21 23.58 4.45 17.18 Westkapelle is 2§ min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij Het treinverkeer ter plaatse is geheel gestremd, hetgeen voorloopig nog zoo zal blijven. Overstappen te Woerden ter plaatse van het ongeval is uitgesloten. Reizigers die van plan waren te reizen van of naar Leiden, Den Haag, Rotter dam, via Woerden, worden aangeraden te reizen over Amsterdam of Dordrecht. Tusschen Rotterdam-Maas, Gouda en Woerden en tusschen LeidenWoerden en Den Haag (SS)-Gouda en Woerden zal een uur-trein dienst worden onder houden. Tusschen Utrecht en Woerden zal een A.T.O.-busdienst worden gereden in aan sluiting op de uurtreinen uit de richtin gen Den Bosch en Arnhem. De Nederland-boottrein naar Genua vertrekt normaal van Den Haag (ss) doch wordt geleid over Den Haag (hsm) Rotterdam (dp), Geldermalsen naar Utrecht en Arnhem. Reizigers van Amsterdam zullen te Utrecht hun gewone aansluiling vinden. Nadere berichten geven alle stations. In den loop van den ochtend heeft men onder de puinhoopen van de veron gelukte treinen een tweede lijk gevon den. Het bleek te zijn de 28-jarige J. W. Muylwijk uit Gouda, een zoon van den oud-wethouder P. D. Muylwijk van deze gemeente. De heer Muylwijk was gister middag met zijn verloofde, mej. W. Wal- rooy, die te Doetinchem woont naar Arn hem gereisd om daarna met den laatsten trein naar zijn woonplaats terug te kee- ren. Men had hem reeds gisteravond thuis verwacht en toen hij niet kwam en men ook niets van hem hoorde, maakte men zich na het bekend worden van het ongeval ernstig ongerust. Het lijk van het slachtoffer is voorloopig naar het ziekenhuis te Woerden overge bracht. Hedenochtend is het parket beslaande uif de heeren mr. Quarles van Ufford, officier van justitie en de rechter-com- missaris mr. Altena op de plaats van de ramp aangekomen om een onderzoek in te stellen. Op last van de justitie is het seinhuis in Woerden verzegeld. 472ste STAATSLOTERIJ. (Trekking van heden). 5de klasse. 11de lijst. Trekking van Woensdag 7 Oei PRIJZEN VAN: f 1000: 1026 19496 19567 19837 f 400: 879 4122 9273 9795 f 200: 904 1470 2021 4305 5671 6731 8652 10006 13863 f 100: 435 1199 1585 8358 9464 16691 13017 18986 19006 19961 PRIJZEN VAN f 70: 4054 4112 4123 8921 11368 11390 11400 11430 NIETEN, 4149 4158 8958 11451 16191 1620S 18516 18519 19686

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 1