GEMENGD NIEUWS. Amerika en Europa. van vrijwillige aanmelding. Slechts de toekomstige meisjesstudenten zijn tot ar beidsdienst verplicht. HITLER SPREEKT TOT HET ARBEIDERSFRONT. Rijkskanselier Hitier heeft Zaterdag te Neurenberg het Duitsche Arbeids front toegesproken. Hij zeide o.a. dat in het leven der arbeiders niet het inko men, maar de vraag, of zij van hun in komsten kunnen rondkomen, van het meeste belang is. Om de inkomens echter ruimer te maken, moeten tienduizend fabrieken meer produceeren. Op zekere terreinen kan onze productie niet meer worden vergroot, dan moet dus weer elders zeer veel gepresteerd worden. Hitier zeide verder: „Alleen zijt gij niets, slechts in de gemeenschap, zijt gij alles. Wij zullen de problemen slechts oplossen wanneer wij één front zijn. Als er één meening is, en één wil, worden de groote taken belachelijk klein. Dan zullen de fabrieken uit den grond schie ten. Iemand vraagt dan misschien: Van waar krijgen wij onze benzine? Wij zul len het uit onzen bodem halen. Wij zul len Duitschland ook er voor bewaren, dat een ander van buiten af ingrijpt om deze oplossing onmogelijk te maken en een chaos te scheppen". vrijwilligers voor de luchtmacht gevraagd Het rijksministerie voor luchtvaart deelt mede, dat in het voorjaar 1937 bij het viegercorps vrijwilligers in dienst zullen worden genomen. Gegadigden kunnen zich reeds nu aanmelden. hitler spreekt de hitler-jeugd toe. In een rede tot de Hitler-jeugd heeft de Führer Zaterdag verklaard: „Duitsch land heeft een groote toekomst. Wij voe len dit des te beter, wanneer wij ons met een ander land vergelijken. Hier leven, daar verschrikkingen, brandstichtingen, dood en wanhoop." Vervolgens herinne rend aan het bescheiden begin van de Hitlerjeugd, welke thans de geheele Duitsche jeugd omvat, zeide hij: „Indien wij zulk een groot deel in 5 jaar bereik ten, wat zullen wij dan wel niet in 20 jaar verwezenlijkt hebben? Wij zijn aan den strijd gewend. Ik beklaag mij er dus niet over. Het uur waarin een beslissing ge nomen zal moeten worden, doet mij niet beven. Maar ik wil dat uur zien en sterk zijn^ om niet voor den aanval te wijken. Indien dat uur ooit zou slaan, zoudt gij mij aan mijn zijde staan, zoudt gij onze vaandels omhoog houden. Als onze tegenstander ons zal kunnen trotseeren en zich tegen ons zal kunnen verheffen onder het embleem der Sov jets, zullen wij opnieuw overwinnen on der ons embleem van het nationaal-so- cialisme." Jr ENGELAND. De Oceaanvliegers Richman en Mer rill zijn vannacht 3.23 uur (Amst. tijd) voor hun retourvlucht naar Amerika van Croydon (Londen) gestart. ZWITSERLAND. auto stort in 250 meter diepen afgrond, Op den over den grooten St. Bernhard voerenden straatweg heeft Zondagavond een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een dalwaarts rijdende personenauto vloog nabij het dorp Liddes uit de bocht en stortte in een 250 meter diepen af grond. Daarbij kwamen drie der inzit tenden, inwoners van Martigny, om het leven, terwijl de chauffeur zijn arm brak. Het ongeluk is het gevolg van stuur- breuk. ITALIË. gehuwden hebben de voorkeur. De ministerraad heeft Zaterdag ver schillende decreten goedgekeurd. Een aarvan bepaalt, dat bij de benoemind voor openbare functies gehuwden de voorkeur hebben boven vrijgezellen. ministerraad besluit tot verhooging ambtenaarssalarissen. Onder voorzitterschap van Mussolini is de ministerraad Zaterdagmorgen bij eengekomen. De Duce gaf een overzicht van de extr,a-bedragen besteed aan het leger, de vloot en de luchtmacht, welke noodig zijn in verband met den inter nationalen toestand. Tevens deed hij mededeeling van de zeer bevredigde resultaten der Italiaansche zelfstandig- heidspolitiek, w,at betreft de grondslof- fenvoorziening voor de nationale verde diging. Vervolgens keurde de ministerraad op voorstel van den uuce een wetsontwerp goea, waarbij de salarissen der ambte naren van het rijk, provincies en ge meenten, alsmede corporaties en ande re door den staat gecontroleerde instel lingen, met 8 procent worden verhoogd, terwijl ambtenaren met een gezin boven dien een extra vergoeding krijgen waar door hun salarisverhooging 13,63 pro cent bedraagt. de militaire organisatie in oost-afrika. Volgens officieuze inlichtingen zal de nieuwe militaire organisatie voor Qost- Afrika, welke in de zitting van den mi nisterraad ter goedkeuring is voorge legd, bestaan uit 17 brigades koloniale troepen, élk 'bestaande uit vier batal jons. De nationale troepen zullen bestaan uit een nieuwe divisie „Grenadiers van Savoye" te noemen, welke binnenkort zal worden opgericht en te Addis Abe ba in garnizoen zal komen. Het Afrikaansche leger zal verder be staan uit dertien bataljons zwarthemden en afdeelingen artillerie, genie en ad ministratietroepen. In totaal zal het Afrikaansche leger bestaan uit 2000 officieren, 500 reserve officieren, 1800 onder-officieren, 20.000 man nationale troepen en 40.000 man inheemsche troepen, in het geheel 64.300 personen. MANDSJOERIJE. JAPANSCHE TROEPENTREIN DOOR BANDIETEN OVERVALLEN. Bij een nachtelijken aanval van Kore- aansche bandieten op een Japanschen troepentrein in de nabijheid der steen kolenmijn van Moelentsjeng (Oost-Mant- sjoekwo) zijn 25 Japansche officieren en minderen gedood en 65 gewond. CHINA. HET INCIDENT VAN PAK-HOI. De Chineesche troepen, die in de ha ven van Pak-Hoi gelegen zijn, hebben den Japanschen functionarissen, die een onderzoek kwamen instellen naar aan leiding van het incident van 8 Septem ber, niet toegestaan aan land te gaan, hetgeen een ernstigen toestand heeft ge schapen. Op de reede van Pak-Hoi ligt thans een Japansch eskader. NEDERLANDSCH VISSCHERSVAARTUIG VERGAAN. Alle opvarenden gered. Zondagavond zijn te Huil (Engeland) door den stoomtrawler „Esquimaux" 16 Nederlandsche visschers aan land gezet, behoorende tot de bemanning van het motor-visscnersvaartuig „Thqr" uit Vlaardingen, dat Vrijdagnacht op 40 mijl van de kust van Northumberland met dc Esquimaux" in botsing is gekomen. Vlenschenlevens zijn echter geulkkig niet te betreuren. Eenige leden der bemanning van de ,Thor" waren op het oogenblik van de Dotsing op het andere schip overgespron gen. De overige leden hadden zich in de reddingboot begeven en waren daar na opgepikt. De „Tor" was op sleep touw genomen, doch twee- of driemaal arak de tros en na 1 uur des morgens ïeeft men het schip niet meer gezien. De „Esquimaux" had nog het daglicht afge wacht, doch van het schip was geen spoor meer te bekennen, zoodat het waarschijnlijk gezonken is. De opvaren den van de „Thor" zijn alles kwijt. GROOTE BRAND TE HUISSEN. Vier woningen afgebrand. Zaterdagmiddag om twaalf uur is arand uitgebroken in de kweekerswo ning van de weduwe Wouters aan de Karstraat te Huissen (Gld.) Door den zeer krachtigen wind werden de vlam men zoozeer aangewakkerd, dat het hee- e huis in een oogwenk in lichter laaie stond en van den inboedel niets kon worden gered. De vonkenregen van het arandende huis leverde een ernstige be dreiging voor de omgeving. Hoewel de luizen hier eenige tientallen meters uit elkaar liggen, vatten de rieten daken van de woningen van de huizen der tweekers Van Opgenoot, Van Aalten en Lentjes vlam en de wind gaf het vuur zulk een felheid, dat ook deze drie wo ningen tot den grond toe afbrandden. Alleen levend vee kon worden gered. De brandweer en verscheidene ingeze tenen konden vervolgens uitbreiding van den brand voorkomen, door de daken der omliggende perceelen nat te houden. Tegen het vuur zelf kon men wegens de hevigheid, waarmede het brandde, weinig uitrichten. De oorzaak van den brand is niet be kend. De schade wordt door verzekering gedekt. FELLE BRAND TE HARSKAMP. Boerderij met schuur en hooi bergen afgebrand. Niets was verzekerd. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur, is de boerderij de „Zandhof" van den landbouwer W. Hol met bijbehoorende schuur, pakhuis, een berg met 30 vim haver en een berg met 40 vim rogge, door brand vernield. Ook gingen eenige honderden kilo's hooi verloren. De brand werd door omwonenden ontdekt, die de aewoners, die niet thuis waren, waar schuwden. Behalve de brandweer, die spoedig ter plaatse was, namen ook aan het blus- schingswerk deel militairen, die voor de a.s. groote manoeuvres hier gelegerd zijn. Tengevolge van den sterk aanwakke- renden wind had 't vuur zich snel uitge breid en kon slechts een timmerwerk plaats behouden blijven. Eenig huisraad kon men ook nog uit de brandende ge bouwen naar buiten brengen. Niets was verzekerd, zoodat de schade, die eenige duizenden guldens bedraagt, geheel door den eigenaar gedragen moet worden. Als oorzaak van den brand vermoedt men hooibroei. r Zijn buurman doodgestoken. Zondagavond omstreeks zes uur is te Heeze tijdens een twist zekere D. uit Leende door zijn buurman Van M. met een mes gestoken. Een van de messte ken trof D. in het hart zoodat deze ter stond overleed. De moord houdt vermoedelijk verbanc met een familiekwestie. Omstreeks zes uur ontmoette de 46-jarige ongehuwde Dobbelman, woonachtig te Leende, zijn buurman Jef van M,, in een der straten v,an Heezè. Beiden waren per rijwiel, v. M. vroeg Dobbelman van zijn fiets te komen, het geen deze weigerde. Daarop reed v. M. hem omver. Dobbelman kwam weer öp de been, pakte zijn fiets en reed weg v. M. ging hem achterna en volgde hem tot in het veld, waar hij hem te pakken kreeg. v. M. trok een mes en stak D. verscheide malen. D, sprong echter op, maar opnieuw wierp v. M. zich op zijn slachtoffer en stak hem in pols en borst.Een dezer steken trof het hart, waardoor Dobbelman onmiddellijk dood was. v. M heeft de vlucht genomen en is nog niet achterhaald. Hij is 41 jaar oud en staat zeer ongunstig aangeschreven. ZIERIKZEE. Als AGENT van ons blad voor Zierik- zee is aangesteld de Heer J. H. SCHOULS, Balie 483, aan welk adres abonnementen op- en advertenties voor ons blad kunnen wor den opgegeven. De Directie. Uncle Sam wil niet in een oorlog meegesleept wor den, maar (V anonzencorrespondent.) New-York, 28 Aug. 1936. Wanneer vijf Chineezen in Sjanghai door Japanners worden neergeschoten krijgen wij daar in New York een rel letje over. Ja, er was zelfs een relletje toen onze op hol geslagen „Zeven Pro vinciën" door een bom tot staan werd gebracht. En natuurlijk zijn het voorna melijk onze brave roode broeders, die er zich zoo druk over maken en wier gewoonlijke tactiek het dan is om in op tocht met borden, waarop allerlei „eischen" en schimptaal te lezen staat, naar het betrokken consulaat te trek ken en dan te posten of er nog veel lie ver een opstootje uit te lokken. De New-Yorksche politie voor een groot deel uit zeer pootige en zeer vechtgrage Ieren bestaand weet in dergelijke geval len precies wat te doen en bij de min ste onregelmatigheid jaagt zij de betoo- gers door paardenhoeven en houten knuppels uit elkaar. Vele consulaten zijn in de Whitehall Building te vinden aan het Zuidelijkste puntje van Man hattan en daar gaat het schoonvegen van trottoir en straat volgens een oude beproefde méthode. Zoo kon het niet anders of de Spaansche 'burgeroorlog bracht de noodige heet gebakerde lie den aan het paradeeren voor de Itali aansche en Duitsche consulaten wegens vermoede hulp van die landen aan de Spaansche fascisten. Dit werd even eens zulk een fiasco, dat er verder maar van afgezien werd en het leven in New- York weer zijn gewone gang gaat. Maar onder het oppervlak en zelfs heelemaal niet in de communistische kringen maakt men zich ernstig bezorgd over de toekomst van Europa niet al leen, maar in hoeverre dit land er bij een eventueele ontploffing in de Oude Wereld al dan niet bij betrokken zou kunnen worden. President Roosevelt heeft, zooals men weet, de noodige maatregelen getroffen om de neutrali teit te handhaven, maar zelfs bij het conflict tusschen Italië en Abessynië bleek de natuur sterker te zijn dan de leere en zaten vele Amerikaansche za kenlui te popelen om er ook een centje aan te verdienen. Een van de grootste moeilijkheden is wel, dat het Ameri kaansche volk ondanks het vrijwel stop zetten van alle immigratie en het lang zame proces van samensmelting toch nog uit te veel bevolkingsgroepen bestaat, die zelfs in het tweede en der de geslacht hun oude sympathie voor 't land hunner oorspronkelijke afkomst niet willen of kunnen onderdrukken. Toen de legioenen van Mussolini den nederlaag van Adowa hadden goedge maakt en tromfantelijk op weg waren naar Addis Abeba, was de uit vele mil- lioenen bestaande Italiaansche groep in Amerika dol van opwinding en deed mee als de familie eu vrienden in Na pels en Turijn. Hier werden even hard de gouden trouwringen voor ijzeren verwisseld en alleen insiders zullen we ten welk een bedrag aan geld uit Ame rika naar Italië is gezonden. Nu mag de kans niet groot zijn, dat 'bij een oorlog tusschen Turkije en Grie kenland de gemoederen hier zoo in op stand zouden raken, dat propaganda pro en contra onrustbarende afmetingen zou gaan aannemen, maar dat is zoo goed als onontkoombaar, wanneer het landen als Duitschland, Frankrijk, En geland e.d. zou betreffen als in de ja ren 1914'17 gebeurd is. En het is juist deze propaganda, die door de Ameri kaansche intellectueelen het hardst ge vreesd wordt, omdat zij er- al eens mede kennis gemaakt hebben. Wilson werd tijdens de wereldoorlog herkozen door het motto „He kept us out of war", hij hield ons buiten den oorlog, maar dat duurde na zijn verkiezing maar heel kortPrecies hetzelfde kan men van Roosevelt verwachten, die deze week op de jaarlijksche Chautauqua bijeen komst zich op de felste manier tegen den oorlog heeft uitgesproken en met terdaad veel verder is opgetreden dan zijn voorganger Wilson. Het is nu zeer de vraag of een staalmagnaat als Char les Schwab een paar dagen na het uitbreken van een oorlog in Augustus 1914 naar Engeland zou kunnen reizen om daar de grootste le verantie order op te pikken, die ooit in de staalindustrie is voorgekomen. Wat het leenen van geld betreft, ook daarin is voorzien en wel door de wet, dat geen land dat zijn oorlogsschulden niet is nagekomen, opnieuw een leening mag sluiten, Finland alleen verkeert in de benijdbare omstandigheid om in het geval het zijn onafhankelijkheid met kracht van wapenen zou willen verdedi gen het bij Gom Sam aan te kloppen om een voorschot. De overige Europeesche naties,, klein en groot, zullen het onder elkaar en op eigen kosten moeten doen. Dat groote gevaar om de neutraliteit te handhaven is dus onderschept, maar dat van propaganda bestaat nog zoozeer, dat er nu al van verschillende zijden op gewezen wordt. Mocht er een conflict in Europa komen, zoo wordt beweerd, dan kan men er hier zeker van zijn den volgenden dag de volle druk van pro paganda voor en tegen te zullen onder vinden. En propaganda, ook wel recla me of publiciteit genoemd, is iets, dat Amerikanen elke minuut inademen en ten slotte voor bezwijken. Verder is het alles goed en wel om een embargo te leggen op artikelen, die door een oorlogvoerende natie besteld kunnen worden, maar waer is het begin of het eind? Men kan verbieden kanon nen en granaten uit te voeren als zijnde klaarblijkelijk bestemd om aan het front dienst te doen. Maar. zonder katoen kan er ook geen oorlog gevoerd, worden en evenmin zonder tarwe. Moeten deze beide- onschuldige .producten nu ook op de zwarte lijst komen te staan of zal men juist meer katoen en tarwe gaa® verbouwen en uitvoeren als tijdens de wereldoorlog gebeurd is? Er schijnen goede gronden te bestaan voor de be wering, dat de hedendaagsche misère van de Amerikaansche farmers, het on gebruikt laten liggen van kolossale landstreken met alle gevollen van dien als zandstormen en bodemdegeneratie t rechtstreeksche gevolg van de wereld oorlog zijn, toen er niet genoeg gezaaid en geoogst kon worden en de farmers 'n tijd van fabelachtige® voorspoed heb ben beleefd. Iets, waar zij tusschen haakjes nog altijd naar terug verlangen. En het is hier dikwijls, gezegd door vol strekt geen onverantwoordelijke lieden: „Wat wij eigenlijk zouden moeten heb ben om uit de misère te komen, is een goeie oorlog!" Natuurlijk niet in Ame rika, wel te verstaan! De hardnekkige houding van Ameari- ka, of liever van het Amerikaansche parlement, sinds hei. verdrag van Ver sailles om zich bij geen Volkerenbond of Wereldhof aan te sluiten en de kost bare isolatie te behouden is een ander duidelijk bewijs hoe het land hoopt vei lig temidden van de branding te blijven, wanneer het rondom stormen gaat. Zoo iets als de ophaalbrug in trekken en het buiten de muren van het kasteel maar laten spoken. Men hoeft werkelijk niet ver te zoeken om deze meening overal en in allerlei vorm tegen te komen. Maar zeer weinigen vragen zich af of Amerika werkelijk de rol van een egel of schildpad zon kunnen spelen en vei lig afwachten tot het gevaar voorbij is. Het is nog niet zoo lang geleden, dat de mariniers ter bescherming van de be langen der grootste Amerikaansche maatschappijen naar Nicaragua, Cuba of China gestuurd werden en deze poli tiek is althans onder het Roosevelt be wind beëindigd.. En zeker is de groote publieke opinie er tegen geraakt om lijf en goed te wagen voor groote geldelijke beleggingen in het buitenland. Een van de eerste maatregelen gericht tegen het aanvallend Italië was de bevolking te waarschuwen op eigen risico met Itali aansche booten te reizen of te versche pen, hoewel het moeilijk te veronder stellen was, dat een onderzeeër van den Negus zulk een schip zou torpedeeren als destijds door de Duitschers met de „Lusitania" gedaan is. Het verdrinken van vele Amerikanen bij die ramp is ten slotte het gewicht geweest, dat de schaal der openbare meening ten gunste der geallieerden heeft doen overslaan, nadat zij eerst kundig door propaganda bewerkt was. In Europa zal men er zich op het oogenblik weinig rekenschap van^ ge ven hoezeer men in dit land bezig is zich bij voorbaat te harden tegen elk beroep van eventueel oorlogvoerenden om hun partij te kiezen. Amerika staat van alle landen misschien het gunstigst voor een autarchie door de uitgestrekt heid van het land en den rijkdom van den bodem en toch moet het voor twee milliard dollard aan artikelen in voeren, zonder welke het moeilijk be staan kan of een belangrijk deel van de industrie werkeloos zou maken. De honderd procent Amerikanen trachten de goedgeloovigen wijs te maken, dat zij de buitenwereld niet noodig hebben. Maar wat zou Amerika zonder rubber beginnen, waarvan het elk jaar voor 100 millioen dollar koopt? En dat is maar één artikel. 28 procent van den import in Amerika bestaat uit noodzakelijke en totaal onmisbare grondstoffen, waar voor de wetenschap nog maar geen Ersatz heeft kunnen vinden. Zou de aanvoer daarvoor eens stop gezet wor den of door een oorlog voerende partij verhinderd, dan zou Amerika niet neu traal kunnen blijven en er zijn velen, die zich daar volkomen rekenschap van ge ven. Intusschen is het even misleidend als tragi-komisch om te lezen hoe knus veilig men zich hier voelt met de beide groote Oceanen in Oost en West en goede buren „in Noord en Zuid." Ons kan niets overkomen. Laten wij hopen, dat in de heele wereld niemand iets overkomt. ONTVANGEN BOEKEN, Ter gelegenheid van de opening der Twenthe-kanalen is met medewer king v,an den rijkswaterstaat een Ge denkboek verschenen bij het Algemeen Publfclteitskantoor te Amster dam. Dit gedenkboek wil een blij vende herinnering zijn aan het groot- sche werk der totstandkoming van de Twenthekanalen. Naast een kort his torisch overzicht en de beteekenis der kanalen worden de kunst- en andere werken, de verschillende los- en laad plaatsen etc. besproken. Het boek be vat, vele illustraties. Bij het Instituut voor Arbeidsont- wikkeling verscheen het boekje „Ont wikkelingsplan", een leidraad voor het alomvattende werk der arbeidsontwik- keling. Het boekje brengt naar voren wat het I. v. A. O. doet en wat het wil. „Vrouwenspiegel", een lüterair-so- ciologische studie over de Nederland sche romanschrijfster door A. H, M. Ro meinVerschoor. Tweede druk. Uitga ve N.V. Em. Querido's Uitgevers Mij. te Amsterdam. „Lies", een roman voor de oude re meisjes door J. RoggeveenSchmid, Verschenen in de bekende Kameleon serie bij de N.V. Hollandia-Drukkerij te B a a r n. H.B.S.-Iièd. Tekst en muziek van G. Janssen, leeraar H.B.S.. te Utrecht. Goes, 12' September. Veilingsver- eeAging „Zuid-Beveland". Exportvei- ling nm. 1 uur J.azetti'nappels 3,70; id. dubbele Frincesseboonen 3 alles per kg. Kleine veiling:- Peren: Bonne Louis d'Avranches extra 38:40, idem A 33, idem B 28; idem C 16—21; Herzogin Elsa E 18; idem A 15; idem B 14; idem C 1012; Maagdepeer E 15; idem A 14—15; idem B 13; idem C 8—10; Tri- umphe de Vienne E 25; idem A 25; idem B 20—21; idem C 14—18; Clapp's Fa vorite E 21; idem A 19; idem B IT; idem C 1314; Beurré Hardy E 2325; idem A 23; idem B 1921; idem C 1216; Beurré de Merode 11—14; Beurré Le brun 1014; Beurré d'Amanlis 16; Beur ré Durandeau 12; Beurré Clairgeau 10 12; Beurré d'Aremberg 1013; Beur ré Wilhelmina 8—9; Legiponts 16; Wil liam's Duchesse 5—14; Maria Louisse 10 12; Seigneur a Esperen 12; Spaansche Wijnpeer 9—18; Conference 10—12; Lange Perzikpeer 9; Ronde idem 7—8; Souv. Mad. Treyve 15, Foppepeer 10, Schellebellen 6—11; Calleboutspeer 5— 7; Afval peren 0,5010 alles per 100 Appels: Transp. de Croncels E 20 23; idem A 21—22; idem B 18—19; idem C 13.16; Notarisappel E 1416; idem A 15; idem B 11—13; idem! C 8—10; Le- moenappel 13; Oranje Reinetten 11 13; Boumans 9; Reinette d'Aintonne 8; Ja- cque's Lebel 9-13Present van Lunfe- ren 11; Br.amley Seedling 1012; dub- belzure Bellefleurs 8—10; Ganzebout 8 ,11- Grofzuur 9—11; Koolappel 8; La dy Hennijker 911; Zoete Ribbeling 8 —10; Afval Appels 1—13. Pruimen: Rademakers 1628; Mo narch 17; Laxton Delicions 21; Zurlank Grant 16—19; Abrikoospruim 1622; Roode Eierpruim 1325; Reine Victoria pruim 10—23, Uitschot pruimen 2—4 alls per 100 kg. Diversen: Blauwe Druiven 17r"z^' Groene Nooten 12—15; Tomaten 2—5; alles per 100 kg; Perziken 1—9 per 100 stuks; Patrijzen 0,140,29 per stuk. AGENDA. mr>r>KI RÖRG MA 14 Sept. Ledenverg. Ver. tot steun aan de Conc, en Geh. zaal; Conc. 20,30 h. Dl 15 Sept. Verg. „Uit 't Volk—Voor t Volk" met buurtcommissies 21 h. „De Vergenoeging". GOES. MA 14 Sept Dl 15 Sept Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burfr i OCEAANVLIEGERS GESTART. JÊ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 8