VERTEGENWOORDIGER MEUBELFABRIEK. f. TER Stoompermaneiit Mevr. v. d. Bent, I f*\ niiiz T.B.C. FORDS „DRUGT ELKANDERS LASTEN" N.V. 1 Piet van Reeuwijk AFWEZIG EEN BLOEMPJESDAG 1500 Modelkamers KERK EN SCHOOL LANDBOUW. ADVERTENTIEN. MARKTBERICHTEN. Afd. Chr. Nat. Vakverbond in Nederland. KLEINE ADVERTENTIES ADVERTEEREN DOET ViRKOOPEN AANBESTEDING. DR. VAN MAREN BENTZ VAN DEN BERG tot I September. SCHULTE THIEME IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN. MIDDELBURG. EEN UITSTEKENDE zonder geschroeide haren, zonder hitte op het hoofd. GEHEEL COMPLEET 2.50. St. Jacobsstr. 19 Vlissingen. HELDERZIENDE, Rotterdam - Tel. 34632. Heemraadssingel W.Z. 153 EEN GELUKKIGE HOLLANDER! INSECTEN Doca ER D.V. WOENSDAG 26 AUGUSTUS DONDERDAG 27 AUG. TE M'BURG Handel en Winkel Diversen 2. Duitschland II, 3. Oostenrijk, 4. Ne derland. Éénpersoons kajak: 1. Kainz (Oosten rijk); 2. Kraaier (Nederland); 3. Kleck- kers (Duitschland). Te Den Haag slaagden aan de R. K. Ver. t. b. van Industrie- en Huis- houdonderwijs St. Anna, voor diploma coupeuse, de dames M. G. Verburg en M. M. Reinhoudt beide te Kamper land en F. A. de Jager te Mid delburg. Een gras-silo. De heer Jac. Holdermans te Oud-Al- blas heeft een grassilo ontworpen. Het ligt in de bedoeling instemming te ver krijgen van de Maatschappij van land bouw. De opzet is, dat door de boeren gras kan worden ingemaakt zonder dat er iets verloren gaat. Goes, 22 Augs. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Exportveiling n>m. 11 uur. Zure Kroetappels 1,30, idem idem Dubb. Princesseboonen 34,60, per 100 kg. Kleine Veiling'. Pruimen: Reine Clau de's 2046, Washington's 1830, Dubb. Boerewitte 2028, Witte Wijnpruim 16 25, Kirkespruim 2734, Belle de Louvain 1321, Reine Victoria 1023, Blauwe Abrikoospruimen 1726, Gele idem 1517, Ditrich Uhlhorn 1318, 'Roode Eierpruim 1014, Tonneboers 6 14, Princepruim 1013, ökkelanen 10 12, Uitschot Pruimen 210, per 100 kg- Peren: Clapp's Favorite extra 1721, idem A 1719, idem B 1517, idem C 1016, Précose de Trévoux extra 19, idem A 17, idem B 1415, idem C 9 11, Triumphe de Vienne 1526, Seig neur d'Esperen 1519, Beurré Hardy 13 16, idem d'Amanlis 1517, idem de Merode 812, idem Durandeau 9, idem Lebrun 12, Jutten 1635, Souv. de Con gres 11, idem Mad. Treyve 15, Petite Marguerithe 9, Calabasse Caraïon 6-10, Dr. Jules Guyot 8—12, Williams Duch. 10, Maria Louisse 69, Bruine Heeren peer 9, Diamantpeer 7, Belle d'Epin 6 8, Calleboutspeer 56, Scharlakenpeer 47, Witte Broodspeer 46, Afval en Uitschotperen 18, per 100 kg. Appels: Jac. Lebel extra 14, idem A 10, idem B 9, idem C 7, Early Victoria extra 15, idem A 1415, idem B 13 14, idem C 912, Codlin Keswich extra 12, idem A 1011, idem B 8-9, idem C 36, Zigeunerin extra 28, idem A 26, idem B 24, idem C 22, Transp. de Cron- cels A 28, idem B 16, idem C 12, The Queen 1113, Signe Tillish 1012, Gan- zebout 68, Paesgood Nonsick 7, Gan- zerodes 68, Zoete Aagt 9, Blomzoet 68, Afval en Kroetappels 112, per 100 kg. Diversen: Blauwe Druiven 2226, Hymalaja Berry 2021, Moerbeien 18 19, Tomaten 46, per 100 kg, Meloenen 1221, Vijgen 1,401,60, per 100 stuks. Rotterdam, 24 Augs Op de vee markt van heden was de aanvoer in totaal 2318 dieren. Ongeveer verdeeld als volgt: vette runderen 493, vett» kal veren 270, nuchtere kalveren 6, va kous 695, schapen en lammeren 851, bokken en geiten 3. Vette koeien: le kw. 61, 2e kw. 55, 3e kw. 4046. Vette ossen: le kw,. 55, 2e kw. 51, 3e kw. 4247. Vette kalveren: le kw. 82, 2e kw. 72, 3e kw. 5055. Varkens (levend gewicht): le kw, 40, 2e kw. 39, 3e kw,. 38. Schapen: le kw. 40, 2e kw. 37, 3e kw. 28. Lammeren: le kw. 39, 2e kw. 33, 3e kw; 27, alles per kg. Schapen: le kw. 20, 2e kw. 16, 3e kw. 11. Lammeren: le kw. 14, 2e kw, 10, 3e kw. 8, alles per stuk. Vette koeien en ossen handel tame lijk, prima koeien tot 65 c., prima ossen tot 58 c., vette kalveren, handel stug, prima tot 87 avarkens handel tamelijk, prijzen iets stijver, schapen en lammeren handel vlot, iets hooger in prijs, Eenige partijen schapen voor export verkocht. Vlas. Aangevoerd uitsluitend schoon: van blauw: 300 kg; prijzen: 5055, van Groningsch: 3000 kg; prijzen: 5056, van Hollandsch geel: 4900 kg; prijzen: 50—57. Fijne zaden: Blauw Maanzaad 1819 c., Karwijzaad 1820 c., Koolzaad 9— 9,5 c. Aardappelen: Westlandsche Drielin gen kleine 22,5 c., Westlandsche Ron de zand 34 c., Brielsche Eigenh. 2)4 2,5 c„ Zeeuwsche Eigenh, 22,5 c., Zeeuwsche blauwe en bonte 3 c., Eigen heimers poters 1,52 c., alles per kg. Binnenlandsche granen: Gerst Cheva lier f 66,20, Winterg'erst f 5,90—6,10, Haver f 66,75, erwten kleine groene f 79,20, schokkers f 1112,25. Buitenlandsche granen: La Plata Mais aangekomen f 127, stoomend naar aan komst f 127125, La Plata Cinquantine oude oogst disp. f 132, nieuwe oogst stoomend f 130, Oost-Afrikaansche stoo mend f 126. AMSTERDAMSCHE AARDAPPEL- MARKT. Amsterdam, 24 Aug. Zeeuwsche bonten en blauwen 3,504, Zeeuw- Eigenh. 33,50, Zeeuwsche poters 22,25, Noord Hollandsche Eigenh. 22,50, Andijker bonten en Blau wen 2,503, Duinzand 44,50, Muizen f 2,50—f 3, alles per 100 kg. Aan voer 239,000 kg'. Heden overleed mijn ge liefde Zuster, Mevr, de Wed, JACOBA ELISABETH JOANNA VAN WEELE— ROSS, in den ouderdom van ruim 75 jaar. W. ROSS. Oost- en West-Souburg, 22 Augustus 1936. Geen bezoek. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig en smartelijk lijden, onze gelief de Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer W. BOONE, in den ouderdom van ruim 59 jaar. Uit aller naam, WED. P. BOONE— DINGEMANSE. Oost- en West-Souburg, 24 Aug. 1936. Paspoortstraat 9. Adverteeren is NIET duur! Bij ons nieuwe lokaal-tarief ko.st •deie advertentie op jaarcontract, 1 per week, nog geen gulden Vraagt „inlichtingen aan het Bureau Vandeze courant Namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, zal op WOENSDAG 9 SEPTEMBER '36, te 11 uur, in de Abdij te Middel burg, worden aanbesteed: het aanleggen van een nieuw wegvak in den weg 's-Hee- renhoekLewedorp, no. 12b van het Provinciaal wegen plan. Het bestek ligt van ten minste tien dagen vóór den dag der aanbe steding ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg en bij den Hoofdingenieur, den In genieur en den Technisch ambte naar van den Provincialen Water staat, onderscheidenlijk te Middel burg, Goes en Goes. Het is op gelijk tijdstip, zoolang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor 2.50. Aanwijzing ter plaatse zal ge schieden op Vrijdag 4 September 1936 te 14 uur. Samenkomst aan het begin van het werk. De Nota van inlichtingen ligt van Maandag 7 September 1936 af ter inzage bij den Ingenieur en in af schrift bij den Technisch ambtenaar voornoemd. Middelburg, 21 Augustus 1936. Meubelfabriek zoekt vertegenwoordiger voor den verkoop van old finished meubelen in ZEELAND. Soil, moeten goed ingevoerd zijn bij de betere zaken. Br. ond. D 56 Adv. Bur. ROUMA Co., Amsterdam. Grootmoeder kende reeds 't echte ZEEUWSCH PROFETENBROOD, en ook U kent het immers? M. PETERSE- Patissier, Lange Delit, Middelburg. Ondergeteekende verzoekt geen geld of goederen af te geven aan zijn echtgenoote, MARIA DE KONING, te Souburg, daar hij niet voor betaling instaat. R. DELLEBEKE. Korp. Mariniers, Rotterdam. Dit is niet de manier om verlost te worden van plagende insecten. Er is een beter, eenvoudiger, doeltreffender middel om U te bevrijden van hinderlijke insecten. Dit middel is WHIZ. WHIZ doodt totaal binnen enkele minuten vliegen, mug gen en andere insecten. Waar met WHIZ gespoten wordt, is rust. WHIZ ruikt aangenaam en heeft het. GEDIPLOMEERD KAPPER, BIEDT U TELEFOON 558. (Gesprek Vlissingen 6 ct.) werkt door eigen kracht. Helpt U door deze moeilijke tijden heen, ook op zakengebied. Velen hebben hun geluk en wederopbouw aan haar te danken. Werkt voor alle standen. Succes verzekerd. Is da gelijks te spreken, ook per brief en foto. CONSULT 2.50, Een zeer bekend persoon uit Zeeland won reeds een millioen francs op een lot Crédit National 1919, officieel bewijs te onzen kantore ter inzage. Reeds Dinsdag 1 September a.s. wederom trekking. Hoofdprijs eveneens een millioen francs of 98.000 gld. Verder prijzen a frcs. 500.000, 5 a frcs! 100.000, 10 a frcs. 50.000 enz. Storting voor één deelname met recht op den vollen prijs, die er op valt, slechts één rijksdaalder, 2 stuks f 4.50, 3 stuks f 6,50, 5 stuks f 10.10 stuks slechts f 19. Trekkingslijst wordt drie dagen na de trekking gratis toegezonden. Doet nog heden Uw bestelling en zendt postwissel of girostorting No. 135173 aan de firma J. Sanders, comm. in Effecten, Hoog straat 4, Den Haag, Tel. 116587. Laat het Crédit National (Fr. Staatsgarantie) U 1 September een fortuin bezorgen. hoopt de PI. Comm. Middelburg in KOUDE- KERKE en ST. LAURENS en te organiseeren. Door 't koopen van 'n bloempje steunt U het mooie werk van ons fonds. Dames, die het bloempje ten verkoop willen aanbieden, kunnen zich melden bij den heer A. DE KAM, Veersche weg T 259, den heer P. M. FRANCOYS, Hendrikstraat 19, den heer J. I. JANSE, Hee rengracht M 38 te Middelburg. HET BESTUUR. MORGENMIDDAG: Versche le verworst, boerenleverworst, var kenshoofdkaas en gekookte lever. Aanbevelend, H. Volmer, Slagerij, Seisstraat, Tel. 665, Middelburg. GOEDKOOP is het nieuwe schoen werk. Wij stellen onze reparatie- prijzen daartegen. Let nu vooral op onze prijzen. C. Joziasse, 1ste Electrische Schoenmakerij, Dam poortstraat, Middelburg. ONZE PRIJZEN zijn nu gelijk aan vóór den oorlog. Heeren zolen en Bulldog gummih. 1.40. D. zolen en Bulldoggummihakken 90 ct. C. Jo ziasse, le Electrische Schoenmake rij, Dampoortstraat, Middelburg. IN KINDERKLEEDING steeds het nieuwste. Bébé jurkjes, pakjes, manteltjes in wit, rose en bleu. Luiers in alle prijzen. Alle nog voorradige zomerart. zeer goedk. Mej. Poppe, Gravenstr. 313, Mbg. HEDEN PRIMA LAMSVLEESCH. Krippen 25 ct. Coteletten 30 cent. Voorbout 30 ct. Achterbout 35 ct. Alles per 5 ons. Slagerij J. Leijnse, Gravenstraat 270, Tel. 540, M'burg. VERLOREN: Een paar grijze Peau de Suede heeren handschoenen. Tegen goede belooning terug te be- zorge'n A. Fastenau, Heerengracht M 47A, Middelburg. VERLOREN: Donderdag tusschen Veere en Middelburg, Parelsnoer met briljante sluiting. Goede be looning tegen teruggave. Oster- rieth, Cappellen (België). DINSDAG NAAR KERMIS GOES. Vertrek 1.45, 7 uur terug. 6 en 12 uur, 75 ct. retour. Dagelijks rond Walcheren, vertrek 1.30 u., terug 6 u. 1 p. p. Gebr. Blanker, Pot- tenm., M'burg. Uitsl. a. d. garage. >6 Etalages Kipstraat - Rotterdam PER PELIKAANAUTOCAR. Dins dag, Woensdag, Vrijdag en Zondag naar Antwerpen, 2, Brussel, met bezoek aan Waterloo, 3. Kaarten Reisbureau Boom, Gravenstraat, Telefoon 688, Middelburg. PER SALONCAR DE PELIKAAN. Woensdag, Vrijdag en Zondag naa.r Maastricht en Valkenburg, f 4. Vrij dag en Zondag naar Dinant, 4. Kaarten Reisbureau Boom, Gra venstraat, Tel. 688, Middelburg. PER PULLMANCAR De Pelikaan. Woensdag, Vrijdag en Zondag naar Nijmegen, 3. Woensdag, Vrijdag en Zondag Belg. badplaatsen, f 3.50 (boot inbegr.) Kaarten enz. Reisb. Boom, Tel. 688, Middelburg. PER PELIKAAN AUTOCAR a.s. Woensdag en Zaterdag mooie reis door Vlaanderen met bezoek aan Kemmelb., prachtig panorama over N. Frankrijk, 4 (boot inb.) Krtn. Boom, Gravenstr., Tel. 688, Mbg. PER SALONCAR DE PELIKAAN. A.s, Donderdag en Zondag naar Breda, 2. lederen dag door Zuid- Beveland, f 1. Donderdag en Vrij dag rond Walcheren, Boom, Gravenstraat, Tel. 688, M burg. 31 AUG. NAAR ROTTERDAM, ter bijwoning groote Koningmne- feesten, 2.50. Bespreek uw plaats voor de opening Staten-Generaal. Kaarten Reisbur. Boom, Graven straat, Tel. 688, Middelburg. Electr. Drukkerij G. W. den Bo«r| Middelburg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 4