GEMENGD NIEUWS. INGEZONDEN STUKKEN, MARKTBERICHTEN. HJCDELBURG. GOES. IfALCHEREN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D Een vuurzee te Venlo. AiENDA. Productiviteit van dagbladreclame. Gasverbruik steeg met ca 60 pet. De productie van de Engelsche Gas, Light Coke Cy. nam toe van 272.633 in 1932 tot 433.230 eenhe den in 1934alle gasmaatschap pijen over het geheele land konden groote vooruitgang boeken. Aanvankelijk gebruikte men u i t- sluitend dagbladreclame en eerst in latere jaren, toen men reeds veel goodwill verworven had, ondersteunde men deze re clame met andere middelen. Maar nog altijd krijgen de dagbladen het leeuwenaandeel van het reclame budget, te weten 68 pet. gaat deze magazijnen bepaald op te hef fen, maar om de artikelen onder te bren gen bij de plaatselijke vereenigingen. De lieer Sprenger mist op de begroo ting een bijdrage voor de centrale ver- eeniging en zou gaarne zien men daar voor bijv. 10 uittrekt. De heer Hage uit Bruinisse heeft be zwaar daartoe in eens te besluiten. Men machtigt het bestuur dil "eens nader te overwegen en dan te beslissen. Medegedeeld werd nog, dat de afdee- lingen Veere-Gapinge en 's-Gravenpol- der zich afscheidden. Onder de voorstellen van de afda lingen was het eerste dat van Souburg om de leden van de afdeelingen bij ver trek naar een andere afdeeling slechts éénmaal contributie te doen betalen. Dit werd na enkele opmerkingen goed gekeurd, evenals het tweede voorstel der zelfde afdeeling om te bepalen, dat leden van groene kruis of wit-gele kruis vereenigingen, die tijdelijk in een an dere gemeente vertoeven, eventueel we- derkeerig gebruik mogen maken van verplegingsartikelen zonder extra kos ten daarvoor te betalen. Het laatste voorstel was van St. Maar tensdijk en wel om voor het nazien van de jaarlijksche rekening van uitgaven en inkomsten uit het hoofdbestuur een vas te commissie van 3 leden te benoemen. Dr. Ittmann vroeg of men niet tot een accountant zal overgaan. De voorzitter zeide, dat dit duur is. De heer Leenhouts, Souburg, acht een accountant voor een kleine rekening niet zoo duur en stelt namens zijn af deeling definitief voor tot aanstelling over te gaan. Dr. Boogerd acht 50 of 75 voor een accountant veel en wil de zaak eerst onderzoeken. De voorzitter meent, dat men te veel nog onder den invloed van het verleden jaar voorgevallen is. St. Maartensdijk verandert het voor stel in een commissie van drie leden, van wie een uit het bestuur gekozen wordt. De voorzitter zegt alleen eene com missie te kennen die uit en door de le den wordt gekozen. Wolf aartsdijk meent, dat de groote vereenigingen toch wel personen kunnen aanwijzen, die in staat zijn zulkeen re kening te controleeren. Het voorstel Souburg werd bij ziften en opstaan met groote meerderheid verworpen en het hoofdbestuur ge machtigd de z,aak verder na te gaan en drie leden te doen benoemen in de vol gende vergadering, van wie dan telkens een aftreedt en niet herkiesbaar is. Op een vraag van Oud-Vossemeer zegt de voorzitter, dat een lijst van de afdeelingen, die een zuster hebben en van de nog beschikbare zusters wellicht kunnen worden opgenomen op een in- legblaadje voor Brabant en Zeeland in het Groene Kruis orgaan. Dit zal mede naar aanleiding van een vraag van Wolphaartsdijk ook gebeuren met regelingen inzake den ontsmettings- dienst te Vlissingen, als dit niet in het gedrukte jaarverslag wordt opgenomen. Wolphaartsdijk zeide tot nu goederen naar den gemeentelijken dienst te Mid delburg te zenden en daar goed en goed koop te worden geholpen. De heer Sprenger zal een vraag van mej. C.allenfels uit Middelburg over brengen of van de redevoeringen op het congres te Utrecht niet een of meer kunnen worden uitgezonden per radio. De heer Abrahamse verzocht te hel pen bij het incasseereh van de contri buties. De hr dr. Boogerd zeide wel eens in de contramine te zijn geweest, maar toch den voorzitter te willen dank zeg gen voor zijn leiding. De voorzitter bracht dank voor de vriendelijke woorden en voor de wijze, waarop men hem de leiding mogelijk maakte. Spr. verheugt er zich over, dat in het vernieuwde bestuur, toch nestors als de heeren Hage en Dieleman zitting hebben behouden. Hierna sloot spr. de vergadering. Na afloop der vergadering, begaf men zich naar het nieuwe wijkgebouw en hebben allen met groote belangstelling kennis genomen, van dit bij uitstek prac- tisch gebouw, waar onderzoek van zie ken of met ziekten bedreigde personen kan plaats hebben door de verschillende specialisten. Ook wij hebben hier de hand in gezien van ter zake volkomen deskundigen. De vrij vele bezoekers van buiten het eiland verlieten nu langs verschillende wegen het eiland. De ,afgevaardigden van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en van Walcheren waren bijna allen per K. L, M. van Vlissingen naar Haamste de gevlogen en keerden langs denzelf den weg weer terug. PROVINCIALE BONDSVER GADERING VAN HET N, J. V. De avondvergadering was Maandag nog drukker bezocht dan de middagver gadering en stond onder leiding van den heer H. F. Musch, vice-voorzitler van de Prov. Commissie. Nadat de orkestvereeniging „Musica" zich onder leiding van den heer A, Ca- latz had laten hooren, hield de voorzit ter een inleiding over het uit te voeren spreekkoor ,,de Poort" opgevoerd door de leden van den ring Oost Zeeuwsch- Vlaanderen. Het spreekkoor beeldt uit den innerlijken strijd van den jongeman, die in het leven treedt. Zijn vader ver maant hem omdat hij denkt zijn weg door het leven zelf wel te kunnen vin den, Overal zoekt hij het, niets geeft hem echter bevrediging,.. Hij hunkert om te vinden het waarachtige leven, hij ziet de poort die toegang geeft Lot het leven, maar hoe die te openen. Hij zal zijn vader om raad vragen, doch deze is dood. Een vriend is het, die hem wijst op het kind in de kribbe, de Lijdende knecht der Verlosser. Na veel vertwijfe ling, komt de zoon tot Hem, die gehan gen heeft aan het kruis, die dood en alle machten heeft overwonnen. Wanneer hij het uitroept ,,Heer ik geloof" opent zich de poort en vindt hij vrede. De leiding van dit spreekkoor berust te bij den heer J. L. Hamelink uit l er- neuzen. De wijze van aankleeding van het tooneel, muzikale begeleiding en auidelijke uitspraak hebben er toe bij gedragen dat deze uitbeelding in alie opzichten geslaagd mag worden ge noemd. Nadat „Musica" nogmaals eenige nummers had uitgevoerd, kwam het af scheid van ds. J. J Homburg als voor zitter van de Prov. Commissie. De heer Musch bracht den scheiden den voorzitter dank voor het vele werk dat deze gedurende 21 jaar deed voor het jeugdwerk in Zeeland. Hoewel reeds op de middaghoogte van het leven in het werk gekomen zijnde heeft hij zich volkomen daaraan gegeven, en is hij vopr menig jongeman heel wat geweest, en hij maakte een groei mede van 400 tot 2000 aangeslotenen. Spr. hoopte, dat God den scheidende rijkelijk zijn ze gen zal schenken. De algemeene secretaris, de heer C. Tabak, dankte den voorzitter, dat hij steeds zoo open oog heeft gehad voor den arbeid en het doel van het N. J. V. De heer C. Duvekot Lzn. bood als oudste lid der P. C. ds. Homburg na mens de leden een zeegezicht van v. d Zee aan. Ds. Homburg, dankte voor de vele goede woorden en zeide dat het schei den hem niet makkelijk valt, maar in verband met zijn emeritaat wilde hij niet blijven tot een volgenden Bondsdag. Dankbaar is hij voor het werk, dat hij aan de jonge ievens mocht verrichten, zonder eenige bijbedoeling heeft hij het werk gedaan en steeds getracht te lei den tot Jezus Chrisus; dat zijn werk niet ongezegend is gebleven, heeft hij dik wijls mogen ervaren. Hierna sluiting met dankzegging. De P. C. mag op een uitstekend geslaagden Bondsdag terugzien. Ballet Jooss. Het Ballet Jooss arriveert Zondagmid dag met de boot van Harwich te Vlis singen. Het ensemble zal in het hotel de Nieuwe Doelen afstappen; zooals men weet zal het Maandagavond hier ter stede optreden, Postspaarbank. In Maart 1936 zijn hier ter stede op postspaarbankboekjes ingelegd f 71,230 en terugbetaald f 96,182; minder inge legd dan terugbetaald f 24,952. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 42, ANTI REV. PARTIJDAG. Rede van den heer J. J. C, van. Dijk: „Het vraagstuk van onze weermacht is actueeler dan ooit!" In de middagvergadering van den te Goes gehouden AR, Partijdag sprak de heer J. J- C. van Dijk lid der Tweede Kamer over: „Nationale en in ternationale gevare n". In de geestelijke verwarring van dezen tijd, aldus spr., ontdekken we verschil lende stroomingen zooals communisme, revolutionair socialisme en nationaal so cialisme, die alle van revolutionairen oorsprong zijn. Het communisme be strijdt het Christendom in Rusland in den meest scherpen vorm. Dit gevaar moeten we ook voor ons land niet on derschatten, De S.D.A.P. schijnt zich om te vormen tot een hervormingspartij. Het zal g'oed zijn hierbij voorzichtigheid te betrachten en vooral woorden aan daden te toetsen. De N.S.B. staat prin cipieel eveneens op revolutionairen grondslag. Ze moet dan ook door ons èn principieel en practisch worden veroor deeld. Bij al deze dingen gaat het dus om een strijd om geestelijke goederen, waarom het zoo noodig is dat ouderen en jongeren studie maken van de begin selen, Spr. kwam nu tot de internationale gevaren. Hierbij gaat het om de verde diging van ons onafhankelijk volksbe-1 staan en van onze nationale goederen. We zien den latsten tijd allerwegen een nationale opleving, zoo geheel anders dan in de inzinking na den oorlog. Daar over behooren we ons te verblijden. Spr. moest erkennen dat de Volken bond heeft teleurgesteld. Er bleven con flicten onopgelost zooals dat tusschen China en Japan, Ook de ontwapenings conferenties zijn mislukt. Duitschland heeft zich bewapend, Frankrijk heeft zich versterkt en heeft aansluiting ge zocht bij Rusland. De zwakheid van den Volkenbond is ook gebleken bij het conflict tusschen Italië en Abessynië. De petroleum-sanc- tie en die van militairen aard zijn uitge bleven. Al moet erkend, dat de Volken bond ook wel wat goeds heeft gebracht, toch kan niet gezegd, dat de leden zich veilig kunnen gevoelen. Daarom is voor Nederland van bui tengewoon belang de vraag: krijgt het bij een aanval tijdig de noodige hulp krachten? Volgens spr. is daar niet op te rekenen. Door de sterk toegepaste motoriseering kan de vijand zich zeer snel verplaatsen en kan hij zelfs een mobilisatie onmogelijk maken. Daarbij komen dan nog de gevaren uit de lucht. Nederlands positie is uitermate kwets baar en precair. Hetzelfde geldt van Ned. Indië. Het gevaar is groot, dat Nederland het strijdtooneel wordt, als het niet op eigen kracht zijn zelfstandigheid althans voorloopig kan verdedigen en zelf de eerste slagen kan opvangen. Ook hier geldt hetzelfde van Ned.-Indië. In Nederland is het gevaar van de landzijde het grootst en is dus de land macht hoofdzaak. In Indië komt het in de eerste plaats op de zeemacht aan, die een landing moet kunnen beletten Het vraagstuk van onze weermacht is dus actueeler dan ooit. Het is er een van eersten rang. Wij moeten onze taak van Godswege zien om onze vrijheid en zelfstandigheid te verdedigen. OOSTKAPELLE. Dinsdagmiddag heeft alhier de opening plaats gehad van het nieuwe voetbalterrein waar eenige plechtigheid aan verbonden was. De voorzitter, de heer J. C. B. de Bruijn hield een openingsrede, waarin hij in 't bijzonder den burgemeester en zijn echtgenoote dankte, dat zij aan het ver zoek om hier tegenwoordig te zijn, had den willen voldoen. Ook den secretaris, den heer Imanse van den Algemeenen Z.V.B. heette spreker welkom. Verder bedankte hij allen, die direct of indi rect hebben medegewerkt tot het ver krijgen van dit voetbalveld. Hierna wer den aan mevr. Fabius bloemen aange boden. De burgemeester dankte mede n,amens zijn vrouw voor de tot hem ge sproken woorden. Ook de algemeene secretaris van den Z.V.B. sprak een enkel woord, waarvan het voornaamste was, dat hij de vereeniging aanspoorde trouw te blijven aan den Z.V.B. aangezien deze moeilijke tijden doormaakt, daar er tweedracht in den Bond is ontstaan. Na dezen spreker verklaarde de voor zitter het voetbalveld voor geopend. Hij verzocht den burgemeester den bal aan 't rollen te willen brengen, waaraan deze gaarne voldeed, terwijl hij voor de winnende partij een medaille beschik baar stelde. Ongeveer 500 personen woonden den wedstrijd bij welke eindigde met 1C in 't. voordeel van Oostkapelle tegen Domburg. KLOETINGE Gistermiddag had bij 't sloopen van het boveng'rondsche tele foonnet, dat is vervangen door een on- dergrondschen kabel, een ernstig onge val plaats. Aan de Lewestraat was H. S. uit Roo sendaal in een 9 m hooge paal geklom men om de draden door te knippen. Hierbij knapte de paal af en viel de werkman op den weg. Hij liep ernstige verwondingen op Na verbonden te zijn is hij met een auto naar zijn woning ver voerd. AARDENBURG,. In den loop der vo rige week is door den ambtenaar der in voerrechten ressorteerende onder hel kantoor Eede in beslag genomen een auto met eieren. Verder nog een partij rogge en een partijtje bloem. Evenals elders neemt ook hier aan de grens het smokkelen onrustbarend toe. AARDENBURG. De geld inzameling die in deze gemeente gehoudn is, om bij te drag'en in een blijvende herinne ring, voor het r.k. ziekenhuis te Oost burg ter gelegenheid van het dit jaar te vieren 50-jarig bestaan heeft f 146 op gebracht. AARDENBURG,. Ter gelegenheid van den len Paaschdag gaf het Kon. muziek gezelschap des middags een concert op de markt. Een ongekende drukte heerschte op de markt, ondanks het gure weder, dat niet tot lang stilstaan ver lokte, Veilingsgebouwen in vlammen opgegaan. Gistermorgen tegen elf uur, is door tot nu toe onbekende oorzaak, brand uitgebroken in de loodsen en opslag plaatsen der coöperatieve Venlosche veilingsvereeniging, gelegen aan de Ha venstraat aldaar. In deze opslagplaatsen lagen groote voorraden van duizenden veilingkisten opgeslagen, welke hoofdzakelijk bestemd waren voor verpakking van sla en eie ren. De felle Zuidoosten wind dreef het vuur dwars door de loodseij, van de ach terzijde van het gebouwencomplex naar het front. De brandweer van Venlo was vrij spoedig ter plaatse; onmiddellijk bleek, dat men assistentie noodig had van de omliggende plaatsen, welke werd ingeroepen. De brand had om 12 uur zoodanigen omvang aangenomen, dat men vreesde, dat alle gebouwen van de Venlosche veiling eraan zouden gaan. De vlammen bereikten een hoogte van 30 meter. Om half een, dus anderhalf uur nadat de brand was uitgebroken, waren de drie groote loodsen, welke onmiddellijk achter de nieuwe veilingslokalen gelegen zijn, tot den grond toe afgebrand. Er wa ren hierin ongeveer drie duizend hou ten kisten geborgen, waaruit men kan opmaken dat het vuur buitengewoon fel woedde. De brandweren van Venlo, Te- gelen en Blerik tastten het vuur van drie kanten met tien stralen aan, Politie, padvinders en burgers sleep ten in allerijl groote voorraden opgesla gen materialen weg. Ook de eigenlijke veilinglokalen, waarin men op het oogen- blik van het uitbreken van den brand nog een veiling hield, moesten worden ontruimd. De aangevoerde voorraad groenten en eieren werd snel op vracht auto's geladen en weggevoerd. Tegen 1 uur vatte een nieuwe steenen loods van twee verdiepingen en ongeveer 12 me ter lengte, vlam. Ook hierin waren dui zenden houten kisten opgeslagen. Voor de brandweer was deze nieuwe vuur haard uiterst moeilijk te bereiken, omdat de houten loodsen in de richting van het brandende gebouw waren ingestort. Ach ter stapels kisten verscholen, om bevei ligd te zijn tegen de ontzettende hitte, zaten de spuitgasten, voorzien van rook- maskers, om tegen den vreeselijken gloed en den verstikkenden rook be schermd te zijn. Onder commando van enkele officie ren van het tweede en zeventiende regi ment infanterie trachtte een detache ment militairen een der kantoorlokalen leeg te halen. Nadat enkele bureaux en kasten naar buiten waren gesleept, moes ten zij, teruggedreven door de ontzetten de hitte, hun pogingen staken. Om kwart voor twee kon men aanne men, dat de veiling- en kantoorlokalen behouden zouden blijven. Met donde rend geraas stortte toen een groot ge deelte van de uit steen en beton opge trokken opslagplaatsen in elkaar. De betonnen pijlers, waarop deze gebou wen rustten zakten door en onder een geweldigen vonkenregen sloegen de buitenmuren in het gebouw. Met behulp van den ladderwagen spoot men toen van bovenaf in de brandende puinhoo- pen, waaruit de vlammen nog hoog op laaiden Eenige uren later was de brand goeddeels gebluscht. OSSCHE MISDADIGER PLEEGT ZELFMOORD IN DE GEVANGENIS. Zaterdagavond is in het Groot-Zieken- gasthuis te 's Hertogenbosch overleden de ongeveer 45-jarige J. N. uit Oss d e daar algemeen bekend stond onder den bijnaam de Gekke Nijs. N. zat reeds 9 maanden in voorloopige hechtenis als verdacht van een misdrijf dat hier te anden zijn weerga niet heeft gevonden. Gedurende de groote» schoonmaak te Oss is ook hij gearresteerd, omdat er ernstige verdenkingen tegen hem waren g'erezen dat hij zich had schuldig ge maakt aan brandstichting in de woning van zijn moeder, waarbij hij de oude vrouw opzettelijk in de vlammen zou hebben doen omkomen, dit met het doel zich van de verzekeringspenningen te kunnen meester maken, N. had zich Zaterdag in zijn cel opge hangen. Toen men hem vond leefde hij nog, doch eenigen tijd later is hij be zweken. EEN TREIN, DIE VERGAT TE STOPPEN. Maandagavond is een trein die om 20,11 in Weesp moest stoppen, het sta tion voorbijgereden tot niet geringe verwondering van het stationspersoneel te Weesp en van de reizigers, die in Amsterdam waren ingestapt met be stemming Weesp. Onmiddellijk nam het personeel de noodige maatregelen, om het gedupeerde publiek zooveel mogelijk tegemoet te komen. (Tel) DIEFSTAL OP POSTKANTOOR. Brievenbesteller gearresteerd. Op het postkantoor te Baarn is een brievenbesteller, van V. geheeten, gear resteerd, terzake van verduistering. Reeds geruimen tijd werden door het personeel kleinere en grootere bedragen vermist, terwijl ook brieven verloren bleken te gaan Van V, werd door het kantoorpersoneel wel verdacht, doch er viel hem nimmer iets te bewijzen. Woensdag jl. echter zag een adjunct commies Van V. een greep naar geld doen en hij heeft Van V. toen gelast zijn zakken leeg te maken, waarbij f 40 te voorschijn kwamen. Hoewel dus de ver duistering reeds jl. Woensdag werd ge constateerd heeft men de politie hier mede eerst Zaterdagmiddag in kennis gesteld Van V. die circa f 25 per week verdient, heeft onlangs nog een huis voor belegging gekocht. Nagegaan wordt in hoeverre de aankoop van dit huis in verband staat met de genoemde ver duisteringen. Tot heden heeft Van V. nog niets anders bekend dan de ver duistering van de bovengenoemde f 40, ARBEIDER DOOR STUK IJZER GETROFFEN EN OMGEKOMEN. Maandagmorgen ongeveer hall tien heeft de 53-jarige W. de Ruiter uit de Korteniaerstraat te Rotterdam, bij werkzaamheden aan boord van een -*■ schip in de Wijnhaven, een stuk ijzer op het hoofd gekregen. De man werd zwaar gewond per auto van den genees kundigen dienst naar het ziekenhuis Coolsingel vervoerd, alwaar hij bij aan- .komst reeds was overleden. DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. lijdens een zwaren regen in de bene denstad van Batavia zijn vier Inlanders en twee Chineesche knapen die onder een boom schuilden, door den bliksem getroffen. Twee Inlanders werden ge dood en twee gewond. De beide Chinee sche knapen werden licht gekwetst. Zuid-Amerika, DEELNEMERS WERKKAMP TE CHAAM GEVRAAGD. Zooals bekend, is de Centrale voor Werkloozenzorg, g'esticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Ker ken voor practisch Christendom, sinds eenigen tijd bezig met de inrichting van een nieuw kamp voor jeugdige werk- loozen te Chaam (bij Ginneken). De bouw daarvan vordert Zoo moge lijk zal de eerste groep op 20 April a.s. worden geplaatst. Deelnemers kunnen zijn jongens van Chr, huize in den leeftijd van 1725 jaar Zij verblijven daar gedurende acht weken, (van Zaterdagmiddag tot Maan dagmorgen gaan zij naar huis) en krijgen nuttigen arbeid te verrichten, o.a. het graven van een vijver strooken spitten voor onderzaaimg, het aanleggen van 'n weg als hartader door boschwachterij en rijwielpaden, Behalve kost en inwoning, ontvangen de jongens een zakgeld van f 1,75 per week, een fietsvergoeding van ca f 0,50 per week, afhankelijk van den af te leg gen afstand. Overalls en werkschoenen worden in bruikleen verstrekt. Thans vraagt de „Centrale" om deel nemers! Die zijn er natuurlijk! Gegadig den kunnen zich aanmelden bij: den hr. J. Lories, Secr. Prov. Comité, Beenhou werssingel 70. Middelburg. Amsterdam, 14 April. Marktbe richt van Jac. Knoop, maKelaar in aard appelen, groenten en fruit Dacosta- straat 16 telefoon 81431, Amsterdam. In Haarlemmermeer en Ypolder zijn de Be velanders bijna geruimd, zoodat Am sterdam aangewezen is op andere plaat sen voor goedkoope aardappelen. Jam mer is dai net vernietigen van aardap pelen doorgaat, juist met den grooteren aanvoer van groenten, wordt de vraag naar goedkoope aardappelen grooter. Potersoorten zijn er weinig aan de markt. Zeeuwsche Bonten blijven vol doende aankomen, met vaster prijzen. Bonten blijven gezocht. Zandaardappe- len geen gr. aanvoer en gezocht. Laatste dagen, komen er veel wagons aardappe len uit Middelburg aan op de Centrale markt. Z. Bonten 2.402.60; Z. blau wen 2,302.60; Bonten en blauwenpo- ters 1.902; Z. Eigenheimers 1,801.90; Roodster met blauw onder de schil 1.80 1.90; Zeeuwsche Roodstarpoters 1.50 1.60; Haarlemmermeer en polder Be velanders 1.802; dito Bonten 2.50 2.60; Spuische Eigenheimers 1.801.90; dito poters 1.501.60; Flak Eigenhei mers 1.801.90; dito poters 1.501.60; Anna Pawlowna zand aardappel 1.90 2.o0; Hillegommer zand aardappelen 2.102.80. Alle soorten bonken 1.90 2; Friesche Roodstar 2.102.40; dito Borgers 22.10. Alles per 70 kilo, ver der per 100 kilo Winter malta aardap pelen 10 tot 11 gulden; Nieuw Land- sche zandaardappeien 2.903; Bonken 2.60—2.80. MIDDELBURG, WO 15 Apr DO 16 Apr, Filmav. N.R.V spr. de h A, Pieters, „City" 20,00 h GOES. WO 15 Apr DO 16 Apr, Elec. Drukkerij G W den Boer, M'burg i.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 6