DE PAGODE Vrouwenhanden PUROL KRONIEK van den DAG. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 15 APRIL 1936. No. 89. ZEELAND. Provinciale Zeeuwsche Vereen. Het Groene Kruis. Turkije wenscht de souvereini- teit over de zeeëngten terug. De desbetreffende conventie heeft geen reden van bestaan meer. Koren op den molen der Sovjets. Duitschland heeft het Verdrag van Versailles overhoop gehaald; Oostenrijk dat van St, Germain. Aan wie nu de beurt? Men had gedacht: Hongarije of Bulgarije, de beide landen, die ook moes ten ontwapenen na den wereldoorlog. Hongarije en Bulgarije hebben echter te kennen gegeven, dat ze het Duitsche en Oostenrijksche voorbeeld ,,nog niet wil len volgen. De verdragen van Tnanon en Neuilly schijnen voorloopig intact te zullen worden gelaten. Er zijn echter ook andere uitvloeisels van den grooten krijg, die op den duur niet gehandhaafd kunnen worden. Zoo het verbod aan Turkije om de beide zee engten, die den toegang naar de Zwarte Zee beheerschen, met name de Darda- nellen en de Bosporus, te versterken. Op 24 Juli 1923 kwam hieromtrent een conventie tot stand. Turkije, dat zich aan beide zijden van deze zee-engten uitstrekt, beloofde o.a. geen militaire versterkingen aan de oevers te zullen bouwen. De geallieerden hebben tijdens den wereldoorlog geprobeerd zich met hun vloten een doortocht door Dardanel- len en Bosporus te banen, teneinde ook van de Zwarte Zee uit tegen Oostenrijk en Duitschland te kunnen optrekken. Dat mislukte echter. Wij hoeven er hier niet aan te herinneren, hoe hard er om de Dardanellen is gestreden. De Engel- schen vergeten ervaringen als deze nooit. De conventie van 24 Juli 1923 was van deze ervaringen het politieke gevolg. Ze werd behalve door Engeland nog onderteekend door Frankrijk, Italië, Ja pan, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Sovjet-Rusland en Zuidslavië. Aan al de ze landen nu heeft de Turksche regeering Zaterdag j.l. een nota gezonden, met het verzoek haar op te heffen. Dit verzoek moet men zien als een keten in de reeks van „correcties" op de vredesverdragen, Turkije motiveert zijn stap trouwens met een verwijzing naar het herstel van den dienstplicht in Duitschland en Oostenrijk en de remilitarisatie van het Rijnland. Uit die feiten is gebleken, zegt Siret Ha- lulu, de Turksche minister van buiten- landsche zaken, dat de veiligheidsgaran ties, welke men in de jaren na den we reldoorlog in het leven meende te roe pen, niet aan de verwachtingen voldoen. Met andere woorden: het staketsel van vredesverdragen etc. is bezig ineen te zijgen: daarom willen wij Turkije de vol ledige souvereiniteit over onzen grond en ons water ook terug. Er zullen wel langademige diplomatieke pourparlers uit het Turksche verzoek voortvloeien. Wij twijfelen er echter niet aan, dat de ver zoeker eerlang zijn zin krijgt. Is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Turkije doet zich nu nog netjes voor. Het vraagt om opheffing van discrimineerende be palingen. Duitschland en Oostenrijk heb ben bewezen, dat men tegenwoordig ook zijn zin kan krijgen door te handelen, zonder eerst te vragen. Daartoe kan Turkije altijd nog overgaan, als men het dwars zou willen zitten. Van één land kunnen de Turken in elk geval krachtig en steun verwachten: van de Sovjet-Unie. Er bestaat een vriendschapsverdrag tusschen Rusland en Turkije; de laatste jaren hebben de beide landen nauw samen gewerkt. Mos kou beschouwt Angora dus als een bondgenoot, die in het geval van een Russisch-Duitschen oorlog een Duitsche vloot gemakkelijk den toegang tot de Zwarte Zee zou kunnen versperren. Dat is van ontzaglijk veel belang voor Sovjet-Rusland. De „Iswestia", 't groot ste Sovjet-blad, betoogt dan ook reeds, dat het Turksche verzoek billijk is. „Nog Door MARJORIE BOWEN. 34). Maar zij was geen meisje. (Waarom had hij zijn heldin een meisje gemaakt)? En zij had gevoeld dat zij stond bui ten de geschiedenis, welke, hoe dan ook, gediend had om haar geluk te verdon keren door die hartverscheurende ge- w^rwording van iets verlorens, ^ooit had zij, jong, door liefde kun nen worden omvat in de fantastische eenzaamheid der Pagode-kamer, zelfs wanneer Timothy haar vertelde wat zij voor hem w,as. Zij zou die leemte, dat gemis voelen zij kon nooit haar droom uitleven; die was haar tot het uiterste gespannen blik voorbijgegaan. Madame de Bellegarde laakte Mag nus farryner om z;jn donkeren droppel in de klare reinheid van haar feestwijn en wanneer zij met hen allen gelukkig om haar gezeten was zou zij, wart ze vroeger niet gedaan had, denken aan de graftombe van haar echtgenoot, zoo zelden bezocht, streng in het kleine, oude dorpskerkje, en dan zou die' tom be inbreuk maken op h,aar vreugde aan het bedriegelijke heden, als een vreese- lijk verwijt wegens het bedriegelijke verleden; in deze intermezzo's van me lancholie leek het dat, aangezien zij uit die kans van liefde niets had kunnen maken, zij ook niet in staat zou zijn nimmer werd de vrede zoo ernstig be dreigd als op het oogenblik", schrijft het blad. „Verschillende plaatsen op aarde teekenen zich duidelijk af als oorlogs haarden. In koortsachtig tempo wordt gewerkt aan de voorbereiding van een aanval, gepaard gaande met een open lijk verzet tegen het werk van de col lectieve veiligheid en een eenzijdige schending van internationale verplich tingen. Deze omstandigheden en de een zijdige schending van de verdragen van Versailles en Locarno door Duitschland, het verdrag van St, Germain door Oos tenrijk, rechtvaardigen het, den stap der Turksche regeering volkomen natuurlijk te noemen. De vredespolitiek volgend, heeft Turkije niet den weg van Duitsch land en Oostenrijk ingeslagen en niet de methode toegepast van de eenzijdige schending van verdragen. De Turksche regeering constateerde, dat juist de be langen van den vrede het herstel van haar volledige souvereiniteit over de zeeëngten noodig maken." Het lijdt geen twijfel, dat de Russische regeering er precies eender over denkt. De Zwarte Zee zoo gauw mogelijk weer op slot, dat lijkt Moskou nuttig voor eigen veiligheid. blijven ondanks alle huishoudelijke arbeid I gaaf, zacht en blank door (lngez. Med.j. Dinsdag vergaderde de Prov. vereeni- ging Het Groene Kruis in hotel Juliana te Zierikzee onder voorzitterschap van dr. C, O r b a a n, die eerst het woord gaf aan den voorzitter van de afdeeling Zierikzee, Jr. C. J. M. Boogerd. Deze nep all en het welkom ioe en zeide het dubbel op p.ijs te stehen, dat men voor de tweede maal te Zierikzee vergadert, De eerste maal was dit net geval in 1930, toen Z'erikzee rog geen ifueeling had. Thans heeft de a'deeiing pas een wijkgebouw geopend. Spr hoopte, dat de vergadering veel vruch ten zal afwerpen voor het werk van het Groene Kruis. Hierna hield dr. O r b a a n een ope ningsrede en zeide dat nu ruim 20 jaar geleden ik in Zeeiand een provinciale vereeniging „het Groene Kruis" werd opgericht en hetgeen districtsgewijze reeds meer of minder bestond, in een gesloten provinciaal verband gebracht. Het is de taak der Groene Kruisver- eeniging om regelend en organiseerend op te treden op een uitgestrekt terrein van sociaal hyiènische barmhartigheid. Het is in de allereerste plaats het par ticulier initiatief, dat hiervoor moet worden bewerkt, wakker geschud, aan gemoedigd en bevorderd. Waar van Rijkswege eveneens op deze gebieden wordt gewerkt, spreekt het vanzelf, dat samenwerking noodzakelijk is. Het is in het belang van den Rijksdienst het particulier initiatief te stimuleeren; het is omgekeerd ook van belang voor het Groene Kruis om met gepaste vrijmoe digheid den ook financieelen, steun van het Rijk in te roepen, wanneer het Groene Kruis voelt, sommige werk zaamheden niet zonder Rijkshulp af doende te kunnen oplossen. In Zeeland is het arbeiden in provinciaal verband helaas aan natuurlijke belemmeringen onderworpen. Het samenhorigheidsge- iets te maken van welke .andere kans ook; dit was haar oogenblik geweest toen zij jong was. En dat oogenblik was voorbijgegaan Miss Stalling merkte een teringachti ge zenuwachtigheid op in haar vroolijk- heid. Waarom houdt ge hem op een af stand? vroeg zij eenvoudig. Waarom zou ik niet? vroeg ma dame de Bellegarde zenuwachtig uitda gend. Hij begrijpt hij vindt het pret tig te wachten, van dit tusschenspel te genieten; niets zal ooit geheel hetzelfde zijn als dit, niets zóó heerlijk. Maar miss Stalling zeide: i Dat is alles nog al teer, werk het niet te mooi uit, Mischien begrijpt hij het niet, ofschoon ik kan zien dat hij nogal fantastisch is en wonderlijk misschien. Madame de Belelgarde lachte. Zij hadden zich teruggetrokken in de ver trouwelijkheid v,an haar kamer na een dag van weelderig nietsdoen; deze vijf menschen waren teer, maar tot nu toe volmaakt ingesteld, en de uren waren vol genoegen; toch was alles in een staat van broze onzekerheid. Miss Stalling voelde dit. Als ge niet iets laat gebeuren van binnen uit, z,al er iets gebeuren van bui ten af om de dingen te veranderen. Dat is absurd, glimlachte madame' de Bellegarde teeder. Dat is absurd, glimlachte madame i voel wordt daardoor niet versterkt en op bepaalde gebieden komt helaas een onderling wantrouwen naar voren, dat voor den opbouw van een organisch ge heel niet altijd even bevorderlijk kan worden genoemd. De Provinciale subsi dies kunnen niet worden verstrekt, om dat Zeeland op extra zware vaste las ten zit en en de finantieele economische draagkracht der bevolking is in het al gemeen aan den lagen kant. Het is dan ook begrijpelijk dat het Groene Kruis werk zich anders heeft ontwikkeld dan in andere provincies. Intusschen is er geen reden tot onte vredenheid, want men kan constateeren, dat de arbeid van het Groene Kruis toch ook in Zeeland steeds hechter wortel wist te schieten en langzaam maar zeker toenemende sympathie heeft mogen ont vangen, De hoofdzaak is, dat de plaatse lijke organisaties zich zoo volledig mo gelijk aan hun schoone taak geven en 't centrale punt zijn waar alle plaatselijke sociaal hygiënische en individueele zie kenhulp samenkomen. Gelukkig is een centrum te prijzen, waar alles is gecon centreerd in de handen van een kundige verpleegster en binnen de muren van 'n Groene Kruisgebouw. Met vreugde wijst spr. erop, dat er in dit opzicht groote vorderingen zijn gemaakt. De inwijding van het wijkgebouw te Zierikzee is de blijde bevestiging van den toenemenden groei en bloei g'eweest, Spr. herinnert aan het overlijden van den vroegeren voorzitter en den secretaris-penning meester en aan de zware stormen, die toen over het hoofd der vereeniging zijn losgebroken. Het is vooral de heer Abra- hamse geweest, die op onnavolgbare wijze het Zeeuwsche devies „Luctor et Emergo" in praktijk heeft gebracht. Het bestuur heeft geworsteld, doch is nu aan de ergste benauwenissen on'- komen. Spr. meent, dat de taak van het Groene Kruis in de toekomst eerder toe dan afnemen zal want de Rijksdienst zal de Prov. vereenigingen steeds meer in schakelen ter bereiking van verschillen de sociaal -hygiënische doelstellingen. Dat men ook nu weer een medicus als voorzitter wenschte is een groot blijk van vertrouwen in den geneeskundigen stand Men moet zich niet bepalen tot contact met de afdeeling'en en bevorde ren van het plaatselijke werk, maar ook denken aan het werken van de Commis sie voor de hygiène van het kind; aan de cursussen, aan de consultatiebureaux voor zuigelingen en dan is men wel over tuigd, dat men met vertrouwen de toe komst kan afwachten. Dan is er ook de Commissie voor de bestrijding der ge- slachtziekten, die, wanneer niet alle teekenen bedriegen, langzamerhand met actieve werkzaamheden zal aanvangen. Spr herinnerde vervolgens aan de in gebruikneming van den ontsmettings oven te Vlissingen en het latere bezoek van den Commissaris der Koningin. Af en toe krijgt spr. wel eens het gevoel, dat bepaalde plaatselijke vereenigingen alleen lid worden of blijven ter wille van mogelijk materieel g'ewin en voor het lidmaatschap bedanken wegens het ontbreken van geldelijk voordeel. Het hoofdbestuur beseft ten volle, de noodzakelijkheid de uitgaven niet noodeloos op te voeren. Het bestuur is er dan ook in geslaagd voor te stellen het beruchte quotum te verlagen, De districtsdiemsten kunnen worden inge krompen. Spr, betoogt, dat alle groene Kruisvereenigingen zich een onderdeel moeten voelen van het Alg. Nederl. Gr. Kruis en spr, hoopt, dat ook vele Zeeuwen het internationaal congres in Utrecht zullen bezoeken. Er zijn in Zee land 61 Gr. Kruisver. Hiervan zijn er slechts 43 geabonneerd op het algemeen maandblad der vereeniging. Van deze 43, die wel de algemeene organisatie erkennen, zijn er 6 niet aangesloten; 18 vereenigingen lezen het maandblad niet en hiervan zijn er eveneens 6 niet aange- miss Stalling zich, maar ge moet wel zien wat ik bedoel of misschien zoudt gij dat niet willen, Ik doe het niet en wil het ook niet. En Timothy is niet wonderlijk. Wil je gr,aag dat wij zeggen: We zijn ver loofd, en maken dat iedereen zich sul lig en verlegen voelt? Ik veronderstel dat ge het op zeke ren dag zult moeten zeggen. Neen, dat behoeven we niet als iedereen is heengegaan en de herfst werkelijk is begonnen, zullen we op 'n morgen uitgaan en trouwen „In de dorpskerk", had zij haar zin willen eindigen, maar met akelige snel heid had zij gedncht aan de graftombe daar van haar echtgenoot en zij brak plotseling af en voegde er ademloos aan toe: In Tours, in de kathedraal, die rustig is en leeg. Miss Stalling kon dit alles begrijpen; zij onthield zich ervan te gewagen van de noodzakelijkheid van een burgerlijk huwelijk, over prozaïsche détails; zij vroeg echter of mr. Carless Roomsch Katholiek was en toen madame de Bel legarde antwoordde ja, voelde zij dat dit weer een punt was tegen hem en ten gunste van Magnus Farryner. Maar gij en hij behoort onderling klaarheid te hebben, opperde zij, een poging doende uitdrukking te geven aan iets dat haarzelf perplex deed staan, sloten bij de Prov. Organisatie. Men mist dus het contact met 12 Groene Kruisver. in Zeeland en 5 daarvan zijn vroeger wel lid geweest. Dat laatste is volgens spr, toch wel heel betreurens waardig. Spr. uit de hoop, dat al de afgedreven schapen weer bij de kudde terugkomen en dan alle verdere losloo- pende lammeren zich mede op de prov. weide willen komen voeden. Met de op wekking van „Sluit de gelederen", ver klaarde spr. de jaarvergadering voor geopend. (Applaus). Bij de goedkeuring der notulen van 1934 en 1935, wees dr. Orbaan er op, hoe goed het is, het juiste te hooren voorlezen. Spr, deelde nu mede, dat het quotum niet verhoogd moet worden, dank zij f 1500, die men van het Rijk cadeau kreeg voor de kosten van den ontsmet tingsoven. Men kwam zoo op vlotte wij ze uit de ergste moeilijkheden. De af rekening door de familie v,an wijlen den secretaris is nog niet afgewikkeld, maar dit is niet te verwonderen, want zelfs over al of niet pensioneering van den niet volwassen zoon is nog niets beslo ten. Hierna bracht de heer C. D i e 1 e- m a n de jaarverslagen over 1934 en 1935 uit. In dat over 1934 zegt de secretaris, dat de vereeniging een instelling is wars van politiek of partijbelang. Nieuwe af- deelingen zijn niet opgericht. Het verslag van 1935 herinnert aan de vele moeilijkheden, die echter, dank zij de medewerking van velen, zijn over wonnen. De heer Abrahamse nam een definitieve benoeming als penningmees ter aan. Het secretariaat zal steeds gaar ne alle gewenschte inlichtingen aan de afdeelingen verstrekken. Naar aanleiding van een vraag van den afgevaardigde van Oud-Vossemeer, zeide de voorzitter, dat het verslag op de gebruikelijke wijze zal worden ge drukt. Spr. hoopte, dat de heer Dieleman nog jaren dit werk zal kunnen verrich ten in goede gezondheid en met arbeids- lust. Als plaats voor de vergadering in 1937 werd aangewezen Breskens en in het jaar 1938 Vlissingen. De rekening van den penningmeester den heer P. L. Abrahamse, deed zien, dat de rekening over 1934 en daarna opleverde van 1332.92 en die over 1935 door den huidigen functionaris van 60.43 goed slot. Bij monde van dr. H. Reilingh, voor zitter van de afdeeling Middelburg, werd geadviseerd tot goedkeuring, waar toe besloten is. Hierna verkreeg de heer Ir. J. W. Sprenger uit Ginneken het woord en zeide deze dat het jammer is, dat dr. Beijerman niet kon komen, trouwens dat vindt deze zelf ook zoo. Gaarne is spr. in zijn plaats gekomen. Spr. meent, dat men plaatselijk te weinig weet te behoo- ren tot een groot geheel. Dit kan men van 28 tot 30 Mei te Utrecht nader zien aangetoond en o.a. wordt er gesproken over: Het wijkgebouw als centrum". Ook in Brabant moet het hoofdbe stuur alles doen. Men moet begrijpen, dat boven de prov. ver., nog een groo- ter contact aanwezig is. Deze landelijke vereeniging telde op 1 Januari 561.000 leden, bijna alle staande aan het hoofd van gezinnen, men kan dus wel aannemen dat 2J4 millioen Nederlanders bij het Groene Kruis zijn aangesloten Zelfs Frankrijk en Engeland halen dit niet en alleen Hongarije staat boven Nederland. Spr. kan zich niet voorstel len, dat 18 afdeelingen het orgaan niet lezen. Hij hoopt, dat er ook vele wijk verpleegsters naar het congres zullen komen en meer dan er thans op de ver gadering zijn. In Brabant komen er wel 12 op 25 afdeelingen. Er is gelegenheid opleidingscursussen in te richten en Waarom? Gelooft ge zoo sterk in de macht van het gesproken woord? glimlachte madame de Bellegarde en dan voegde ze er met een zeker onge duld bij: Alsof het er op aankom' wat men zegt! Het is het gevoel men kan een ander niet aan een bloote be lofte houden als het gevoel is heenge- vloden. De menschen doen het. D,at is afschuwelijk! Dat is een treurspel! Miss Stalling was tot zwijgen ge bracht; iets eenvoudigs, practisch en eerlijks in haar werd onprettig aange daan door de vaagheid van de geheek situatie, welke uiterlijk heerlijk en in nerlijk zoo nevelachtig was. Aldus ter minste scheen het miss Stalling toe; er dan, hoe verrukkelijk dit dartele ooi was, het kon niet duren zij moest te rugkeeren naar het klooster, mr, Car less naar Londen, Robinetta naar haai klooster zelfs Magnus Farryner kon stellig niet voor onbepaalden tijd in Tou- raine blijven toeven, en het weer, dat óók, kon zeker oogenblik breken, als iets broos en hen laten te midden v,an mist en druilerigen regen, waarin zij el kaar zouden verliezen. Een storm kon elk blad van de weel derige boomen afstroopen en elke bloem in de keurige perken vernietigen. Gij wilt alles prettig geregeld heb ben, glimlachte madame de Bellegarde, spr. vraagt of dit in Zeeland wel al ge schied is, het zou er zeker zeer ge- wenscht zijn. Het devies „Luctor et Emergo" moet goed genoeg zijn om te slagen. De v o o r z bracht den heer Spren ger dank voor zijn woorden en gaf toe, dat het zeker jammer is als men niet voldoende contact heeft, Spr. heeft verbaasd gestaan, toen hij vernam dat in Brabant met zijn R. K. bevolking toch 25 afdeelingen zijn. Dit is relatief zeker een groot aantal. Bij de nu volgende bestuursverkiezing werden; bij acclamatite herkozen .de heeren jhr. R. J. H. Q. Roëil, Haamste de en Z. de Ruiter, te 's Heer Arends- kerke, aftreding 1938, C. Dieleman, Tholen, L. G. Gelderman, Kortgene en S. Hage, Bruinisse, aftreding 1939, In de vacature-F. E. Pas, werd gekozen de heer J. de Groote te Breskens met 45 stemmen, tegen 21 op mevr. A, Dees Haak te Groede. Op den derden candi- daat, den heer F. A. van Rosevelt wer den geen stemmen uitgebracht en de vierde dr. C, J. M. Boogerd, te Zierik zee, had zich teruggetrokken, Tegen mevr. Dees, zeide de voorzit ter dat zij maar denken moet: „lukt het van daag niet dan lukt het mergen". Tijdens de nu volgende pauze ging met in hotel Van Noppen den inwendi- gen mensch versterken. Na de pauze kwam de begrooting '36 aan de orde en kreeg de afgevaardigde van Oud-Vossemeer op een vraag ten antwoord dat de kwestie subsidie voor wijkverpleg'ng afhangt van den plaatse lijken toestand Als daarin termen te vinden zijn voor subsidie wordt zij ver leend en a's dit voor de afdeeling' Oud- Vossemeer zoo is, zal zij na 3^ jaar nog 1 y2 jaar subsidie krijgen. Dr. Ittman uit Brouwershaven be toogt het niet wenschelijk te achten het quotum tot 7 cent te verlagen, en meent dat het hoofdbestuur zeker 8 cent moet hebben om zijn werk naar behooren te kunnen uitvoeren Spr. doet daartoe 'n voorstel. De voorzitter zeide, dat het hoofdbe stuur het een goede geste achtte met verlaging te komen. Het is juist dat er nog veel kan worden gedaan, daarbij is het kapitaal ingeteerd. Gaarne zal het bestuur f 250 meer ontvangen, te meer waar er kans op is, dat het rijk maat regelen zal nemen, waarbij ook eenige financieele hulp der vereeniging kan worden verlangd of althans goed is. Thans zal men reeds kunnen zorgen, dat elke afdeeling twee exemplaren van het maandblad krijgt een voor het be stuur en een voor de wijkzusters. Dr. Boogerd van Zierikzee wil 7 cent handhaven, omdat men dan bij een spe ciaal g'eval tot verhooging kan overgaan. De voorzitter gaf toe, dat men nu af wijkt van den eerst uitgestippelden weg De meeste afdeelingen zijn niet gebaat bij het kleine af te trekken bedrag. De heer dr, Boogerd heeft geenszins de bedoeling gehad de vereeniging fi nancieel krap te doen zitten. Het volgend jaar kan men weer zien. Er werd opgewezen, dat tot nu toe het quotum al 8 cent was, Een der aan wezigen meent, dat men moet beginnen met geld te geven aan de afdeelingen, die het nog niet hebben. Het voorstel-Ittman werd aange nomen met 53 tegen 7 stemmen. De f 50 voor steun aan afdeeling'en van volgens den voorzitter moeten be steed worden als bij de tb.c. vereeni ging, nml. voor een bepaald doel in casu ziekenvervoer. Men moet oppassen, wordt er opge merkt, dat men er niet op af komt. Daarvoor is men niet bijeen. De voorzitter: Juist. Bij den post voor de centrale maga zijnen, zegt de voorzitter bij de gehou den besprekingen, dat het er niet om zoodat iedereen naar huis, n,aar bed kan gaan. En dat leek inderdaad iets op miss Stalling's gevoelen. Ik zou graag weten dat gij en mr. Carless elkander volkomen begrepen, zeide zij w,at geaffecteerd. Maar dat doen we, hield madame de Bellegarde vol. Hoe is het mogelijk dat gij er anders over denkt. En miss Stalling onderstelde, dat het haar eigen onervarenheid moest zijn, welke haar zooveel gewicht deed hech ten aan het gesproken woord, ,aan het erkende verbond, de gedane belofte. Maar madame de Bellegarde had an dere redenen dan vertrouwen voor haar uitstellen, want zij had niet alleen Ti mothy Carless lief, maar de schoonheid; haar leven lang had zij zich bewogen te midden van schoonheid, maar zij had 't nooit ten volle bemerkt tot nu toe, nu zij ten volle gelukkig was, en zij was zoo bang deze schoonheid te verbazen of te verschrikken door een woord of een gebaar. Zij wist dat deze magische stemming v,an betooverde matheid niet kon blij ven, dat deze menschen slechts voor 'n korten tijd bij haar waren, maar zij wil de niet degene zijn, die het teeken zou geven dat die zich in herinnering zou oplossen. (Wordt Vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 5