Sn 5^ DOUWE EGBERTS THEE 6ÏÏÜSS1ËR DE ALKMAARSCHE I COURANT EEN EN AL Geur en Smaak :een -chocoladefabriek KLEME ADVERTENTIES SCHILDERSVRIEND" notarishuis -^middelburg Morgen KIJKDAG i aa^?°P DRINK THEE Ford-Tudor (blauw) Vrijdag KOOPDAG Adverteert in dit blad .en i00tAS^ s\ecH« 25 /WAARêwa ALTIJD VAN D.E. 35 TOT 20 TE MIDDELBURG DONDERDAG 16 APRIL A.S. Vergadering en Bijeenkomst Vraag en Aanbod. Handel en Winkel Diversen van 14 uur. aanvang 1 uur. PT" SCHOONMAAK J. C. MERK, MAGAZIJN DE VLIJT VERSCHIJNT SINDS 1798 TE ALKMAAR» is het meest gelezen DAGBLAD in de steeds vooruitgaande Kaasstad en in hare zeer welvarende Omstreken. Ook D.E. Kolfje is het Vraagt proefnummers! (u«g«°nd Donderde, Vi/oensd»9 m PER ONS M101 EMMABL9IEM00LLECTE Voor de deelneming, ons betoond na het overlijden van onzen besten Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer C. H. KOOLWIJK, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Wed. S. KOOLWIJK—VISSER. Middelburg, 14 April 1936. Zij, die iets te vorderen hebben van en zij, die iets schuldig zijn aan den boedel van wijlen den Heer BASTIAAN DE JAGER, op 4 April j.l, te Kloetinge overleden, worden beleefd verzocht daarvan opgave te doen aan den Executeur Testamentair: Mr. J. ADRIAANSE, Lange Delft H 7 Middelburg. J^gri: TE KOOP Model-Limousine, 2-deurs. Ook'rui- len voor kleine auto, liefst D.K.W. Veerscheweg^S 254 o, Middelburg wenscht voor de omgeving van Middelburg aan te stellen een voor den alleenverkoop van hare artikelen. Br. onder no. 4158 Bu reau van dit Blad. Bij vooruitbetaling van 16 re gei* 75 cent. Met motte 10 cent hooger. EVANGELISATIE Bogardzaal te Middelburg. Donderdagavond 8 u. de Heer G. G. de Lang, van Brus sel. Toegang vrij. 'N SCHRIJFMACHINE gevraagd. Joh. H. Volkers, Noordweg B 165, St. Laurens. ALLES WAT MET PASCHEN kapot gegaan is op Rijwielgebied repareeren wij gaarne. Prima werk tegen de laagste prijzen. „O. d. Lui fel", Markt C 7, Tel. 737, M'burg. ..■Ba.asa.iiBaRiiiiiBBBfl? PER PULLMANCAR „De Onder neming" Vrijdag 2.50, Zaterd. tot Maand, 3 p. p. n. R'dam. Zondag n. de Bloemb.velden over R'dam, Haag, Lisse tot Hillegom 3.25 p. p, Krtn. Hoogesteger, Markt Mbg. NU IS HET TIJD UW WONING radicaal te laten zuiveren van wandgedierte e.a. insecten, zonder nadeelige gevolgen. Solide garantie en geheimh. Zuiveraar C. de Beste Goes, Voorstad 83. 't Bekende adr. WERKMAN, 32 j., gesch. (eischerf rijksbetr. z. kennism. m. wed. of gesch. vrouw (1 of 2 k. geen bezw.j Br. met foto, die op eerew. wordt teruggezonden onder letters L.S., Bur. Vlissingsche Crt., Vlissingen. Electr. Drukkerij G. W. den Boer, Middelburg. „DE Het bekende betrouwbare Ned, Fabrikaatj[van Kwas ten, Penseelen en Ge reedschappen. Fa. JOS.DRIESSEN, Breda Vertegenwoordiger voor Zeeland TH. DERUYTERT)am F6;M'bg. Vraagt bezoek of prijsopgaaf. reiniqt alles De crematie van den Heer J. G. VAN KLINKENBERG, Arts te Yerseke, zal plaats hebben Donderdag 16 April a.s. in het Cremato rium te Velsen, na aankomst van trein 15.14 uur halte Driehuis-Westerveld, Voor de vele bewijzen van deel neming, die wij mochten ontvan gen na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer ADRIAAN DE HULLU, betuigen wij onzen diepgevoelden dank. Uit aller naam, Wed. A. DE HULLU. Cadzand, April 1936. fijnste van de plantages Wit Etamine 18 ct. Etamine, 85 breed 13 Gebloemde Etamine 22 Cretonne voor slaapkamer, 80 breed, 15 Cretonne, 100 breed,25 Handgeweven schoorsteen- looper 55 Handgeweven tafelkleeden 125 Handgeweven stof voor gordijnen 29 Cocosloopervanaf 32 Juttelooper 24 Bouclélooper 45 Kapokper pond 42 Afgepaste matten 140 x 180, 35 LANGEVIELE MIDDELBURG. |g;7-OI06H Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve zorgvolle Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. Wed. S. J. KLOMPE, geb. Barendregt, in den ouderdom van ruim 66 jaar. Wolphaartsdijk: J. M. KLOMPE. A. C. KLOMPE— STEENDIJK en Kinderen. Kamperland: L. H. VAN LANGERAAD— KLOMPE. K. A. VAN LANGERAAD en Kinderen. Wissenkerke: H. KLOMPE. N. Z. KLOMPE— VAN LANGERAAD en Kinderen.! Borsselen: W. M. VAN LUYK KLOMPE. A. J. VAN LUYK en Kinderen. Wolphaartsdijk: J. J. KLOMPE. L. F. M. KLOMPE— VAN DE VOORDE. Kamperland: E. C. VAN LANGERAAD— KLOMPE. J. C, VAN LANGERAAD. Wolphaartsdijk: C. KLOMPE. H. M.-KLOMPE— VOGELAAR en Kinderen. 's-Gravenhage: S. J. KLOMPE en Verloofde. Wolphaartsdijk, 14 April '36. De begrafenis zal plaats heb ben Zaterdag 18 April 2 uur n.m. te Wolphaartsdijk. C. VAN SCHAIK en M. M. C. A. VAN SCHAIK— DE KORTE, zeggen, mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ondervonden. Middelburg, 15 April 1936. J. BOONE en J. C, BOONE—VERSTRAATE zeggen, mede namens wederzijd- sche familie, hartelijk dank voor de belangstelling vóór en bij hun hu welijk ondervonden. Middelburg, 15 April 1936. Het nieuwste cjeïll. prospect van de Origineele A U PI N G-matrassen, Stroomlijntype zonder klinknagels, (in prijzen vanaf f 10.50) aan te vragen. Het wordt U gratis toege zonden door de fabriek: „AUPING", Deventer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 4