GEMENGD NIEUWS. BURGERLIJKEN STAND. ADVERTENTIËN. Moord uit minnenijd te Leiden. DOODENDAGBOEK VAN HET VERKEER. Militair vliegtuig op Java neergestort. Dessie bezet. Dessie bezet. ■m !g :-^?*£*jK" «v^i^cr^-v. _i .--r^'fr^t^irtWypöt- ~"LZ«-•- v •r^^'^v'^ig loopen, zoodat hij van verdere deelna me moest aïzien. De Hagenaren beden een gelijkwaardige kracht aan, als in valler zoodat welgemoed de strijd aan gevangen ivon worden. Met een fertpi- dahel hard schot wist H.D.M. reeds i:. 't begin te scoren en we vreesden reeds voor een uebacie. Gelukkig we:cl het backsfel zoo bezield, dat ze mei meer ie passeeren waren mocht dat dan nog eens een enkele "keer voorkomen, dan wist de kleine keeper alle gevaar ie bezweren. De midhaif, die nu micivoor was gaan spelen weerde zich geweldig. Op de meest wonderlijke wijze dribbel de hij om zijn tegenstanders heen, zoo dat hij een voortdurend gevaar voor de H.D.M.-veste werd. H.D.M. kreeg echter bij een snelle uitval nogmaals een kans om te scoren, welke dan ook benut werd. Middelburg zag haar harde werken eindelijk beloond met een doelpunt. Aangemoedigd door dit succes, een ge lijk spel was immers al voldoende om in de finale te komen daar men tegen een Haagsche vereeniging kampte, zette Middelburg er alles op. De laatste 5 minuten was de strijd dan ook zeer spannend en had men toen dan ook iets meer succes gehad met 't schieten dan was de finale bereikt geworden. Met dit al en ook dank zij de hulp van de ge leende krachten, heeft M.M.H.C. een uitstekend figuur geslagen. Het was een buitengewoon gezelligen dag. NIEUWE NEDERJLANDSCHE ZWEMRECORDS. Tijdens de wedstrijden in het zwem bad Tegalsari Soerabaja verbeterde P. .Stam (van Neptunus te Bandoeng) de Nederlandsche records 100 meter vrije slag van 1 min. 0,6 seconde, tot 1 min. 0,4 sec 200 meter vrije slag van 2 min. 20,6 sec, tot 2 min. 16 sec. en van 300 meter vrije slag van 5 min. 9 sec. tot 5 min. 0 2 sec. Voorts verbeterde een ploeg van Nep tunus het Nederlandsch record viermaal honderd meter wisselslag van 4 min. 14,8 flec. tot 4 min. 13,8 sec. PAARDENSPORT, Concours te Wilhelminadorp. Tweeden Paaschdag werd op een ter- irein in - en Wïlhelminapolder een con cours hippique gegeven door de Moer- straatsche rijclub, met medewerking van de veldartillerie uit Bergen op Zoom. Er was voor dit concours groote be langstelling. Ongeveer tweeduizend be zoekers volgden de demonstraties. De militairen voerden het eerst eenige springnummers uit, waarvan vooral ook het patrouille-springen over hindernissen in den smaak viel. Vervolgens gaven de Moerstraatsche ruiters demonstraties in harddraven, koppelwedstrijd, jacht- ritten enz. Het was een mooie middag, zoowel voor publiek als demonstranten. Gisteravond ongeveer te acht uur stond de 22-jarige fabrieksarbeidster Johanna Siera uit Zoeterwoude die werkzaam was aan een sajetfabriek te Leiden, in de hal van een bioscoopthe ater aan den Stationsweg foto's te be kijken, toen zij werd aangevallen door den 28-jarigen M. C. B., meesterknecht aan diezelfde fabriek, die haar met een broodmes eenige steken in den rug toe bracht. Korten tijd daarna is het slacht offer aan de bekomen verwondingen overleden. Het lijk is overgebracht naar het academsich ziekenhuis, waar dr. Hulst de sectie zal verrichten, De da der werd door de politie gearresterd en legde een volledige bekentenis af. Naar wij vernemen, had B. meermalen getracht aan mej. S. zijn liefde te ver klaren, die hem evenwel had afgewe zen. Toen B- desondanks zijn aanzoek had herhaald, had mej. S. zich daarover beklaagd bij de directie der fabriek. Daarop schijnt B. uit wraak zijn daad te hebben gepleegd. TREINONTSPORING TE WOERDEN- Hedenmorgen te kwart voor negen zijn door tot nu toe onbekende oorzaak van een trein UtrechtRotterdamDen Haag even voorbij het station Woerden acht wagens ontspoord. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. De mate- rieele schade is vrij aanzienlijk. Het ver keer met Rotterdam en Den Haag moest over één lijn onderhouden worden. De passagiers van den verongelukten trein werden met volgende treinen naar de plaats van bestemming gebracht. MEISJE VERBRAND. Ongeluk bij het aansteken van een Paaschvuur. Het vierjarig dochtertje van den heer W. Weyers te Lobith, dat Maandag avond bij het aansteken van een Paasch vuur ernstige brandwonden had opge- loopen, is gistermorgen onder hevige pijnen bezweken. ONEERLIJKE PENNINGMEESTER. Eenige duizenden verduisterd. Het bestuur van de afd. O s s van den r.k. fabrieksarbeidersbond St. Wille- brordus heeft er bij de gemeentepolitie aldaar aangifte van gedaan, dat de pen ningmeester van die afdeeling een be- 'angrijk bedrag aan vereenigingsgelden 1 sou hebben verduisterd. De boeken zijn In beslag genomen en naar den omvang ven het verduisterde bedrag wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld. Naar verluidt zouden eenige duizenden g'ul- dens spoorloos zijn verdwenen. Het po- litieonderzoek in deze zaak duurt nog i voort. j PIJNENBURG EN SLAATS ACHTERHALEN EEN BERUCHT SMOKKELAAR. Maar hij was hun tenslotte toch te glad af. Dé burgemeester van N u 1 a n d verzoekt opsporing van den bekenden smokkelaar de C. uit Nijmegen, verdacht van het veroorzaken van een aanrijding op den rijksstraatweg te 's-Hertogen- boschGrave, onder de gemeente Nu land. Dit is dezelfde persoon die eenige jaren geleden in de grensgemeente Ot- tersum met groote vaart een commies die zijn auto wilde aanhouden, omver heeft gereden. De commies is toen aan de gevolgen overleden. De wielrijders Pijnenburg en Slaats die Zondagavond per auto van een wie lerwedstrijd uit Leeuwarden terugkeer den, reden vlak achter den bewusten auto van de C., toen de aanrijding te Nuland geschiedde. De renners zagen, dat de met groote vaart rijdepde auto over den weg zigzag'de. Plotseling kwam deze auto op het rechts van den weg liggende fietspad in aanraking met het rijwiel van den landbouwer van R. uit Nuland. De man werd tegen den grond geslagen en bleef bewusteloos liggen. Later bleek dat hij een hersenschudding had opgeloopen. Voorbijgangers brach ten het slachtoffer naar een naburige woning, waar een geneesheer eerste hulp verleende. Intusschen waren de wielrenners de achtervolging van den automobilist be gonnen, die met woeste vaart, zonder zich om zijn slachtoffer te bekommeren, in de richting den Bosch was doorgere den. Met een vaart van 90 km slaagden zij er spoedig in den voortvluchtigen automobilist te achterhalen en, door vervolgens vlak voor diens auto te blijven rijden, wisten zij hem tot stop pen te dwingen. In den auto bleken twee personen te zitten, die onder den invloed van ster- ken drank verkeerden. Zij verklaarden niets van een ongeluk te hebben ge- merkt en waren onmiddellijk bereid mee terug te keeren. De terugtocht werd aanvaard, doch doordat de wielrenners voorop reden, zag de C. de kans schoon de plaat te poetsen. Pijnenburg had echter nog kans gezien het nummer van den ,auto M 43911, te noteeren. Toen zij1 bemerkten, dat de auto weg was, heb ben zij den burgemeester van Nuland gewaarschuwd. Uit zijn onderzoek is ge bleken, dat de voortvluchtige automo bilist uit Nijmegen afkomstig was en de beruchte smokkelaar de C. eigenaar van den auto moest zijn. Aanstonds werden de verschillende naburige politieposten gewaarschuwd, doch tot nu toe is nog geen spoor van de C. ontdekt. Men onderstelt, dat de beruchte man naar het buitenland is gevlucht. (N. R. C.) DRIE KINDEREN UIT DEN TREIN GEVALLEN. Zaterdagmiddag is tusschen Soest- duinen en Amersfoort een 8-jarige jon gen uit den sneltrein gevallen. Nadat de trein tot stilstand was gebracht vond men het knaapje deerlijk gewond naast de spoorbaan liggen. Na aankomst te Amersfoort werd de jongen naar het ziekenhuis vervoerd. Voorts is dien avond nabij Hoeve laken uit denzelfden wagon een 12-jari- ge padvindster op weg van Groningen naar Amsterdam uit de coupé gevallen. Hevig bloedend in bewusteloozen toestand is het meisje naar het zieken huis te Amersfoort overgebracht. De wagon werd in laatstgenoemde plaats thans uit dén trein genomen'. Nabij Haren (Groningen) over kwam een soortgelijk ongeval aan een 8-jarig meisje uit Utrecht, Het meisje werd vrij ernstig gewond aan hoofd en armen. Het kind is in het Diaconessen- huis opgenomen, Doornspijk 1 doode. Maandagmiddag omstreeks 5 uur is op den Rijksstraatweg tusschen Doorn spijk en Elburg een vijf-jarig meisje, dat bij haar grootmoeder mej. H. Land lo geerde, toen zij ter plaatste den weg wiide oversteken, door een auto, ko mende uit de richting Nunspeet gegre pen. Zij was op slag dood. Doordat de bestuurder, de heer J. uit Ermelo, ten gevolge hiervan zijn ,maoHt over het stuur verloor, reed de auto tegen een boom. De drie inzittenden werden allen min of meer gewond. De auto werd ge heel in elkaar gedrukt. Wezep 1 doode. De 70-jarige J. van Weeghel te Hattemerbroek is gisteren te Wezep, terwijl hij onverwachts den weg over stak, door een auto van een benzine maatschappij aangereden. In deernis- wekkenden toestand is de man, die eenigszins hardhoorend was, naar het r. k. ziekenhuis te Zwolle overgebracht, alwaar hij in den loop van den avond aan de gevolgen is overleden. Apeldoorn 1 doode. Gisteravond omstreeks zes uur, is het driejarig zoontje van de familie Ten Hove aan den Trekweg te Apeldoorn spelenderwijs onder een vrachtauto ge raakt. Het knaapje werd in hpogst ern- stigen toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar het kort na aankomst is overleden. DE KONINGIN OP DE „PRIMAVERA". H.M. de Koningin heeft met haar ge volg heden een bezoek gebracht aan de voorjaarsbloemententoonstelling „Prima- vera" te Rotterdam, Na ontvangen te zijn door den burgemeester van Rotterdam en verschillende bestuursleden van „Pri- mavera", maakte H.M. een rondgang door het gebouw en in den tuin. JAARVERGADERING CHR. HIST. UNIE. De Christelijk-Historische Unie heeft 1 heden in gebouw ,,Bellevue" in Amster dam h.aar jaarvergadering gehouden, on der vooi'zitterschap van jhr. mr. D. J. de Geer. Aan jhr. De Geers openings rede ontleenen wij, dat sinds de laat ste bijeenkomst van de Unie in het eco nomisch en staatkundig beeld van ons land geen groote veranderingen zijn in getreden. Op staatkundig gebied hebben wij zeide spr. een kabinetswisseling be leefd, die het tegendeel bracht van een nieuw geluid en een nieuwe lente; wat op zich zelf geen reden behoeft te zijn om te treuren, want vernieuwingen in het bewind zijn in dezen tijd niet steeds verbeteringen gebleken. Zonder vooruit te loopen op wat dé grondwetsherziening-commissie zal over wegen, mag er wel eens aan herinnerd worden, dat men evenredig kiesrecht kan hebben zonder dit vast te leggen In de grondwet; het zou nog allerminst .afschatting van het evenredig kiesrecht beteekenen, indien men de zaak voort aan geheel aan den gewonen wetgever overliet. Het is echter gemakkelijker de schaduwzijden ervan op te sommen, dan een stelsel aan te geven, dat beter is. Met rusteloozen ijver is de regeering voortgegaan op den weg van verzachting van het leed der werkloosheid, steun aan de zwaarst getroffen deelen van 't bedrijfsleven, afsluiting van handelsver dragen om van het internationaal ruil verkeer te redden, wat gered kon wor den, aanpassing der staathuishouding aan de dalende inkomsten, en tenslotte het scheppen van de voorwaarden voorzoover dit althans voor een regee ring mogelijk is waaronder ook de volkshuishouding zich zal kunnen aan passen. Dat de resultaten nog weinig hoop gevend zijn, en zelfs ongunstiger dan in menig ander land, is bekend. Dat de oorzaak daarvan in het hier te lande gevolgde beleid moet worden gezocht, wordt door sommigen beweerd door anderen betwist. Spr. waarschuwde in dit verband tegen de tactiek van hen, die, zelf geen enkel constructief denk beeld aangevende, al het leed van dezen tijd benutten tot roekelooze aanvallen op 't huidig staatsbestel en de fungee- rende bewindslieden. Wat de internationale rechts-organi- satie betreft, het vertrouwen in de col lectieve veiligheid, aldus spr., heeft 'n gevoeligen schok gekregen. Jhr. De Geer besprak voorts de po sitie der Christelijk-Historischen in de zen donkeren tijd en eindigde: laat ons naar mate het buiten donkerder wordt, te meer binnen de lampen brandende houden. Vanmiddag heeft de commandant van het veldleger, luitenant-generaal jhr. W. Roell, een rede gehouden over „onze weerkracht." Spr. kon met trots zeggen, dat in zake oefening, efficiency, woekeren met den tijd, ons leger aan de spits staat, maar de bezuiniging op onze defensie-begroo ting is tot stand gebracht ten kos te der paraatheid. Het gaat zonder eenig land als te genpartij aan te duiden, speciaal om de veiligheid in eerste lijn. Wij hebben veel en. uitnemend krijgwaardig materiaal, ook zeer goede nieuwe pant sermunitie van het bestaande oude in- fanterie-kanon. Maar onze artillerie te velde., de luchtafweermiddelen, die de operatievrijheid van ons leger bij rivie ren, enz. en ook de steden moeten be schermen, zoomede de vliegtuigen zul len flinke aanvulling be hoeven. Vap onze vloot in Indië kan geen van de onderdeelen der smaldeelen, t. w. onderzeeërs, jagers, kruisers en vlieg tuigen voor verkenning en voor het werpen van bommen gemist worden zonder de harmonie en het rendement der kostbare vloot zoodanig in gevaar te brengen, dat de wetenschap van die disharmonie tevens de preventieve kracht der weermacht ter zee doet ver vallen. EEN UNIEKE KAMPEERAVOND VAN 20.000 PADVINDERS. De Jamboree-commissie te Den Haag deelt het volgende mede: Een unieke kampvuuravond zal mor gen, Donderdag gehouden worden, voor de Nederlandsche padvinders. In Den Haag komt een troep padvinders bijeen, wiens geheele programma ingesteld zal zijn op het gehoor. Tegelijkertijd komen over het geheele land de Nederlandsche padvinders samen ten getale van 20.000 en voeren hetzelfde programma uit. Dit is mogelijk, doordat de A.V.R.O. van het groepshoofdkwartier van de 17e Haagsche groep uit de uitzending ver zorgt en alle padvinders in het landzicht! voor de- luidsprekers opstellen. De kaïnpvuufspelen,. -welke de „radio-hop- 1 man' leidt, zullen de luisteraars voor moeilijkheden stellen, waarvan de goe de oplossingen van publiek zoowel als van padvinders aan het natio naal hoofdkwartier der N. P, V, Den Haag kunnen worden gezonden. Twee inleiders zullen van den kampvuurcirkel uit de padvinders toespreken: de hoofd- verkenner staatsraad J. J. Rambonuet en ou-baas Ton Koot. Er zal gesproken worden over vroegere jamborees en er I worden mededeelingen gedaan over de wereld-jamboree in 1937. De uitzending heeft plaats des avonds tusschen 8.10 en 9 uur. Een onder-luitenant en twee inlandsche monteurs omgeko men- Een legertransportvliegtuig dat op weg was van Salatri naar Andir (Java), is in de buurt van Tjililin neergestort. In het vliegtuig waren gezeten de onder luitenant-vlieger P. van Lavieren, een Europeesch monteur en twee Inland- sche monteurs. Onderluitenant Van Lavieren is bij dit ongeluk op slag gedood, evenals de Javaansche monteur Mento Taroeno; de Europeesche monteur-brigadier-geweer maker Rapmund en de Javaansche mon teur Amatkasiroem werden zwaar ge wond. Laatstgenoemde is tijdens het vervoer naar het hospitaal overleden. De oorzaak van het ongluk is nog niet bekend. Aneta verneemt nader dat het ver ongelukte vliegtuig, een Fokker was, welke te Salatri gewone schietoefenin gen had gehouden. Het toestel boorde zich met den motor in een sawah. Ver moedelijk is de machine door de zware bewolking in een vrille geraakt. Wijlen Van Lavieren laat een wedu we en 1 kind achter, de overledene Kasiroen vijf kinderen; Taroena was eveneens gehuwd, brigadier Rapmund was niet gehuwd. De oorlog in Oost-Afrik». rlHol De Madariaga spreekt van daag met Aloisi. Vandaag is baron Aloisi opnieuw naar Genève vertrokken, om met den heer De Madariaga, voorzitter van de com missie van 13, een onderhoud te hebben over de mogelijkheden van vredesonder handelingen. De Madariaga heeft van morgen reeds beraadslaagd met den Abessijnschen vertegenwoordiger Wolde Mariam. Morgen komt de commissie van 13 weer bijeen. Zij zal aan de hand van wat haar voorzitter heeft vernomen, moeten bepalen, of en zoo ja, op welke wijze de vredesonderhandelingen dienen te "worden gevoerd. Uit Rome werd hedenochtend gemeld, dat de Italiaansche voorhoede aan het Noordelijk front de stad Dessié, waar •de Negus tot voor kort zijn kwartier had opgeslagen, heeft bezet. Een „Mussolini-top", Stefani seint: Op 't schiereiland Gor- gora aan het Tsanameer is de Italiaan sche vlag geheschen op den hoógsten bergtop, die „Mussolini-top" gedoopt werd. Een onhoorbare oproep. De keizerin van Abessynië heeft gis teren door de radio een bede om hulp tot Engeland en de Ver. Staten gericht. De oproep werd echter onhoorbaar ge maakt door morse-teekens, die onon derbroken op dezelfde golflengte wer den uitgezonden en zeer verward en langzaam waren, Middelburg. Overleden: D. Drielsma 74 j.. wedn. B. van Gelder, J. H. L. H. van de Sande 82 j. wed A. R. de Muynck, Z, Botting 62 j. geh, met A. Lampers, E. Melse 68 j. geh» met A. Janse. Ondertrouwd: J. H. Brouwer 22 j. en M. C. de Valk 20 j. Goes- Bevallen: R. F. Schijf g'eb. Schrijver, z., A. Lobbezoo, geb. Poelman, z., Mi Kole, geb, Vermaire, z,, J.. M, de Co- ninck, geb. Janse, d< Overleden: M. van der Male, 76 j. we duwe van P. de Munck, G. Barendregt 66 j. wed. van S. J. Klompe te Wol- phaartsdijk. (D.Z.) Vlissingen. Van 914 April. Ondertrouwd: J. Stroo 24 j. en A. N. van Luijk, 21 jF. de Ruijter, 59 j„ en J. Puijpe, 55 j. Bevallen: N. C. van de Vijver, geb. de Groote, d, J. Jongman, geb. de Kraker d., A. Koger, geb. Rijkers, z., J. Vader, geb Roelse d. Overleden: A,. L. A. Seidenspinner, 62 j., ongeh., C. J. Slootmans, 76 jwed. van A. Belfroid, M. J. Sutherland, 51 j., ongeh. (V.C Westkapelle- Van 613 April. Ondertrouwd: Andr. van Rooijen, 19 j. en L. de Pagter 18 j, MMKthiJgHfiticii, Goes, 14 April, Veilingsvereeniging' „Zuid-BevelandGoud Reinetten 16 22, Zoete Armgaarde 1516, Witlof 11 12j Uien 0,60-1,50, Blauwe Aardap pelen 2,603,10, Bonte 1,803, idem poters 11,40, per 100 kg, Prei 47, idem He soort 23, Rabarber 38, Ra dijs 2 203,20, per 100 bos, Bloemkool 11—15, idem lie soort 79, Kropsla 3,105,20, idem ïle soort 22,80, Kie vitseieren 6,90 Kipeieren 22,30, Vio- lenplanten 0,901,50, Madelieijesplan- ten 0,800,90, Primula Veres planten 2—2,20 per 100 stuks, Honing 0.37 per flacon O o s t b u r g', 15 April. Op de graan markt was er weinig aanvoer. De notee ring als volgt. Gerst f 5,255,50, haver f 6,25—6,50 erwten f 99,40, bruine boonen f 910, maanzaad f 14 Getrouwd; J. N. CARO en J. CH. TAVENIER, die, mede namens de familie har telijk danken voor de vele bewij zen van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Middelburg, 15 April 1936. Heden overleed mijn Echt- genoote en der kinderen zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MARIA ELISABETH BAAN—GRIMS, in den ouderdom van 65 jaar. PIETER BAAN, Kinderen, Behuwd- Klein kinderen en Verloofde. Middelburg, 14 April 1936. Londensche Kade H 69. Verzoeke geen bloemen. Algemeene kennisgeving. Gisteravond ontsliep in vre de, onze geliefde Zuster en Tante, MARIA ELIZABETH BAAN-GRIMS, in den ouderdom van 65 jaar. G. P. STEVENSE— GRIMS. J. STEVENSE. Middelburg, 15 April 1936. Verwerijstraat 127. I Heden ontsliep te Vlissingen zacht en kalm, na een lang durig, doch geduldig lijden, onze innig geliefde Zuster en Tante j- j VAN DE WOÉSTIJNE, Wed, van J, Heersma, in den ouderdom van bijna 51 jaar. Familie VISSER. Middelburg, 14 April 1936. Beslist eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed in den ouderdom van bijna 68 jaar, na een langdurig lijden on ze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootva der, PIETER JOHANNES DOBBELAAR. Uit aller naam, Familie DOBBELAAR. Ellewoutsdijk, 13 April 1936. Heden overleed onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader, MAARTEN VAN HARMELEN,. in den ouderdom van 77 jaar, Rotterdam: A. J. WALTERS- VAN HARMELEN. A. C. WALTERS. Ginneken: J. W. VAN HARMELEN. I. S. VAN HARMELEN— ELENBAAS. Ierseke: L. P. J. VERHAART— VAN HARMELEN. C. J. C. VERHAART. M. M. VAN HARMELEN. A. VAN HARMELEN— VAN POELJE. Vlissingen: F. VAN HARMELEN. I. VAN HARMELEN— DUMEZ. Klein- en Behuwd- kleinkinderen. Ierseke, 14 April 1936. Eenige en algemeene kennisgeving. De begrafenis vindt plaats Vrijdag 17 April te 12.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 3