BUITENLAND. Voor kleine tuinen. fNOEZONQEN STOKKEN MARKTBERICHTE!, D00DENDAGB0EK VAN HET VERKEER. FRANKRIJK. DUITSCHLAND VER. STATEN. RADIO GENOT A6ENDA. MIDDELBURG. b fc d g t een groote snede over het gelaat vlak onder het oog. De zoon poogde zijn vader, die geval len was, te beschermen, waarbij de hen gelaar hem aanviel en hem eveneens een ernstige snede over het gelaat toe bracht. Beide personen bloedden hevig. De neef had zich uit de voeten weten te maken. Na zijn daad is Van N. weggegaan. Hij werd later door de Reeuwijksche politie die van het geval op de hoogte was gesteld gearresteerd. De slachtoffers zijn naar het Van Itterson-ziekenhuis te Gouda gebracht, waar de vader, na ver bonden te zijn, naa rhuis kon worden ge bracht. De 19-jarige zoon moest ter ver pleging worden opgenomen. Hij bleek ernstig, maar niet levensgevaarlijk te zijn gewond. Van N. is ter beschikking van de ju stitie gesteld. HET TWEEDE KAMERLID VAN HOUTEN. GEWOND BIJ AUTO-ON GELUK. r- Het Tweede Kamerlid Van Houten (Chr. dem. Unie) is gisteren op den terugweg van een spreekbeurt voor den bond voor staatspensioneering te Echten, een auto-ongeval overkomen. De auto slipte en reed tegen een boom. De heer Van Houten werd uit den wa gen geslingerd. Hij bekwam verwondin gen aan gelaat en handen, alsmede een kneuzing in den rug. Zijn toestand baart geen zorg. VARKENS VERBRAND. Woens dagmiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de groote schuur van den landbouwer S. Smits te Nistel- rode. De schuur is tot den grond toe af gebrand. Veel gereedschap, karren, voorraden stroo en hooi zijn verbrand, 26 varkens zijn in de vlammen omgeko men. Slechts een paar varkens konden hun hokken verlaten, doch waren zoo ernstig met brandwonden overdekt, dat zij onmiddellijk moesten worden afge maakt. EEN HONDERDJARIGE OVERLE DEN. Gistermiddag is te Maas tricht de ruim honderdjarige we duwe L. Hendriks, na een lichte onge steldheid overleden. Zij werd op 25 Augustus 1835 te Maastricht geboren. De viering van haar honderdsten verjaardag is het vorig jaar in Maas tricht aanleiding geweest tot een groot volksfeest. H. M. de Koningin, die omstreeks dien tijd naar Maastricht was gekomen voor de opening van het Julianakanaal, maak te bij die gelegenheid een rijtoer door de stad, waarbij met opzet langs de woning van de honderdjarige werd ge reden. 4000 KAZEN GESTOLEN. De fir ma Van Zwet, kaashandelaren te R o t- t e r d a m, heeft bij de politie aan gifte gedaan, dat circa 4000 kazen uit haar pakhuis aan den Achterdijk te Pur- merend waren verdwenen. In verband daarmede is tot. arrestatie overgegaan van den 28-jarigen pakhuisknecht G. E., die de zaken van de Rotterdamsche fir ma behartigde. Tijdens een onderzoek, aldus de Tel., dat in het pakhuis werd ingesteld naar aanleiding van een klacht over een par tij kaas, welke de firma Van Zwet had afgeleverd en die niet nan het monster zou voldoen, zette de knecht het plot seling op een loopen, doch meldde zich later bij de politie te Ilpendam aan. Bij zijn verhoor verklaarde hij, dat hij groo te partijen kaas ten nadeele van de fir ma v. Z. had verduisterd. Hij werd op transport gesteld n,aar Purmerend, waar hem door den inspec teur van politie een verhoor werd af genomen. E. legde een,volledige beken tenis af. DRIE OPLICHTERS AANGEHOU DEN. Te Ouder Amstel zijn drie personen aangehouden, verdacht van oplichting. Zij trachtten bij bewo ners linnengoed of sigaren te verkoopen en wanneer dit niet gelukte, probeerden zij medelijden op te wekken door te kla gen over benarde omstandigheden, pech met een auto, een ziekelijke vrouw enz. Zij namen dan geld aan en gaven daar voor sigaren of linnengoed in pand, voor een veel geringer waarde dan het ont vangen bedrag. Aangezien een der personen een no titieboek bij zich had, waarin verschei den namen ook van uit de omgeving, wordt vermoed, dat zij ook daar hun praktijken hebben toegepast. 1 doode Nistelrode. De 60-jarige landbouwer D. uit Nistelrode, die bij een auto-ongeluk Dinsdag j.l. op het gevaarlijke kruispunt van den Rijksstraatweg te Heesch zwa re verwondingen bekwam, is ten gevol ge van het bekomen letsel overleden. Een tragische bijzonderheid van dit ongeluk is wel, meldt de Tel., de om standigheid, dat het slachtoffer, dat on gehuwd was, de voogdij op zich had ge nomen van vijf kinderen van zijn over leden broer, welke laatste vorig jaar op dezelfde wijze en op hetzelfde kruispunt bij een auto-ongeluk om het leven is ge- komen. 1 doode Wassenaar Een fietser L. uit Wassenaar werd gistermorgen bij den Hoogerbeets- weg overreden door 'n auto. Hij is 's middags in de St. Jacobusstichting over leden. DE VERHOUDING TUSSCHEN DUITSCHLAND EN FRANKRIJK. De voorzitter van het comité „Frank rijk-Duitschland", overste l'Hopital, die zich ter gelegenheid van de première van een Duitsch-Fransche gemeen schapsfilm „De verstandige vrouwen" bi Berlijn bevindt, heeft den Berlijn- schen redacteur v,an de „Rheinfront" 'n onderhoud toegestaan, waarin hij o.m. het volgende zeide: „Wij, Duitschers en Franschen, moe ten elkaar de waarheid zeggen. Open hartigheid tusschen ons is noodzakelijk. Wjj moeten recht op de dingen afgaan, die belemmerend tusschen ons liggen, omdat wij de vaste hoop en het. ver trouwende geloof op de noodzakelijk heid v,an onze actie hebben." ROOFOVERVAL OP PARIJSCHE BANK. 200.000 francs buitgemaakt. Drie gemaskerde bandieten hebben gisteren een overval gepleegd op een bankzaak, die midden in Parijs aan een drukken boulevard is gelegen. De bru taliteit, waarmede de bandieten optra den herinnert aan de Amerikaansche methode. Nadat de roovers het banklokaal wa ren binnengetreden, trokken zij revol vers. De eerste twee bandieten hielder de employés met hun vuurwapenen in bedwang, de derde deed een aanslag op de kas. Met 200.000 francs slaagden zij er vervolgens in te ontkomen in een auto, die zoolang voor de bank met loopenden motor had staan wachten. Tengevolge van de razende snelheici, waarmede de roovers door het dichte verkeer wegreden, konden zij ontsnap pen. Eenige uren tevoren trachtten vier jonge knapen een dergelijken overval te plegen op een architectenbureau. De architect en zijn bedienden lieten zich echter geen schrik aanjagen en wisten drie der knapen meester te worden. De vierde ontkwam. De knapen waren resp. 15, 17 en 21 jaar oud. DE EIER-SCHAARSCHTE OVER HET KRITIEKE PUNT. •- Aanvoer uit Nederland en België verhoogd. Op de zeer schaarsch verzorgde Duit- sche eierenmarkt is in de afgeloopen week een geringe verbetering ingetre den, meldt de Tel. In de voornaamste Duitsche eieren- productiedistricten kon reeds een over schot naar de groote steden worden ge leverd. Bovendien kon de invoer uit het buitenland worden verhoogd, zoodat er op te rekenen valt, dat ook de eieren- schaarschte het meest kritieke punt heeft gepasseerd en dat binnenkort een ver betering van den markttoestand zal in treden. In vakkringen wordt zelfs aangeno men, dat over 14 dagen het tekort aan eieren geheel zal zijn overwonnen. In de afgeloopen week kon in het bijzonder de import van eieren uit Nederland en België eenigszins worden verhoogd. OM HET HOOFD VAN HAUPTMANN. Het federale hooggerechtshof te Was hington heeft gisteren Hauptmann's ver zoek het proces te hervatten en de executie uit te stellen afgewezen. Het verzoek werd des morgens in een open bare zitting van het hooggerechtshof door een der Washingtonsche verdedi gers van Hauptmann gedaan. Het indienen van het verzoek werd toegestaan, de behandeling duurde ech ter slechts enkele minuten. In de mid dagspauze beraadslaagden de rechters over het voorstel en na het weer bijeen komen van het gerechtshof werd de be slissing bekend gemaakt. De eenige hoop van Hauptmann bestaat thans nog in een uitstel van executie door goeverneur Hoffmann. De executie dertig dagen uitge steld. Nader wordt gemeld: Nadat bekend was geworden, dat het verzoek een nieuwe procedure aanhan gig te maken in de zaak Hauptmann was afgewezen, heeft de gouverneur van den staat New Jersey, Hoffmann, de terecht stelling van Hauptmann dertig dagen uitgesteld, DE VLIEGRAMP BIJ GOODWIN. De lijken beroofd. Federale ambtenaren hebben de vree- selijk verminkte lijken geborgen van de zeventien menschen, die zijn omgeko men bij de vliegramp nabij Goodwin Zij hebben daarbij de afschuwelijke ont dekking gedaan, dat verscheiden doo- den van al hun geld en kostbaarheden waren beroofd. De vermoedelijke lijken plunderaars zagen zij nog net in het duister verdwijnen. Familiedrama met gelukkig einde. In 1914 huwde Harry Lauritzen, een rij ke apotheker in Ohio met de dochter van Waldemar Hörring, een Deenscn landverhuizer. Eenige maanden na het huwelijk mak de wereldoorlog uit. Lauritzen moest later als soldaat naar het Fransche front en sneuvelde. Met haar dochtertje van zes maanden zou de weduwe haar intrek nemen bij bloedverwanten. Op reis daarheen kreeg haar auto een on- geluk; mevrouw Lauritzen werd zwaar gewond en bleef bijna twee maanden buiten bewustzijn. Het kind evenwel was ongedeerd en werd opgenomen door een echtpaar dat per auto passeer de en naar de dichtstbijzijnde stad reden om hulp te halen. Mevr, Lauritzen werd in een zieken huis opgenomen en overleefde, tegen alie verwachting in, haar zware ver*on dingen. Direct begon zij de nasp wringen naar het verdwenen kind, doch haar po gingen bleven zonder resultaat. De arme vrouw helde ten slotte over naar het vermoeden, dat het ten huize van de on bekende automobielisten gestorven zou zijn. Kort geleden las mevr. Lauritzen in de couranten het overlijden van M. H. Worke, een oliemagnaat in Texas. Te vens, dat de overledene het grootste ge deelte van zijn vermogen had nagelaten aan zijn pleegdochter Mildred. Uit een levensbeschrijving van het meisje, waar in het auto-ongeluk in al zijn bijzonder heden werd verhaald, kon mevr. Lauri- ten met zekerheid opmaken, dat Mild red haar eigen kind was. Onmiddellijk vertrok de overgelukkige moeder naar Texas, waar zij na meer dan 21 jaar haar doodgewaande kind weer aan haar hart kon drukken. Het snoeien van boomen. Tusschen het snoeien van heesters en van boomen is een belangrijk onder scheid. Bij een boom hebben we immers te maken met één stam die draagster is van alle takken en twijgen. Bij jonge boomen, zorgen we dan ook vooral dat de stam zich niet te spoedig oplost in meerdere zware takken. Zware zijtakken die den aanvankelijk gewenschten pyra- midalen kroonvorm verstooren, snoeien we bij jonge boomen terug tot op een laaggeplaatste zijtak. Soms is het zelfs noodig een tak die te stijl groeit, geheel weg te nemen. Veel toekomstige boo men worden in onze tuinen als pyrami- de-heesters aangeplant. Dit is vaak het geval met eschdoorn, lijsterbes, mei doorn, beuk, eik, haagbeuk, goudenre gen, sierappel en sierkers. Vooral bij, deze houtgewassen, voorzoover 't de be doeling is er boomen of boompjes van te vormen, zorgen we bij het snoeien voor een doorgaanden stam en zal het dus noodig zhn om alle zware zijtakken te rug te snoeien tot op een zwakkere twijg De zijtakken op den toekomstigen •stam mogen in geen geval te zwaar wor den, omdat ze anders bij het wegnemen te groote wonden zouden achterlaten. Geheel wegnemen is ook verkeerd; eer stens omdat daardoor de groei van stam en toekomstige kroon ongunstig beïn vloed wordt, en ook omdat de stam metjes vooreerst nog behoefte hebben aan bescherming tegen de scherpe zon nestralen. Aan reeds gevormde kleine soorten van stamboomen als: Sorbus of lijsterbes, Malus of sierappel, Prunus serrulata of Jap. sierkers, Laburnum of goudenregen, Crataegus of meidoorn, en dergelijke soorten snoeien we zeer wei nig. We bepalen ons gewoonlijk tot het wegknippen van enkele dwars door de den boom groeiende takken en het te rugknippen van een enkele tak die het evenwicht van de kroon teveel dreigt le verstooren. Soorten als: Robinia of acacia, Platanus of plataan, Acer of eschdoorn en soortgelijke meer krachtige groeiers knippen we als jonge boomen gewoonlijk terug, opdat we een even' wichtige, behoorlijk vertakte kroon krij' gen. Aan oudere boomen snoeien we bij voorkeur weinig of in het geheel niet. We bepalen ons tot het wegnemen van dwars door de kroon groeiende wrijftak- ken, hinderlijke lage takken en het doo' de hout. Soorten als: Ulmus of iep, Ti lia of linde. Salix of wilg, verdragen op ouderen leeftijd een ingrijpenden snoei beter dan b.v. Aesculus of paarden- kastahje, Robinia of acacia, en Fagus of beuk. Het is altijd wenschelijk om groote wonden met een scherp mes of bijltje goed vlak te maken en te besmeren met teer om infectie te voorkomen. A. G. Weten zij het niet, misschien kan de ze ontboezeming hun tot beter inzicht brengen. Een bewoner van den Seisdain. Middelburg. NESTKASTJES VOOR NUTTIGE VOGELS. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen verzoekt ons weder de aan dacht te vestigen op het belang van een goeden vogelstand voor de bestrijding van schadelijke insecten. Een van de werkzaamste middelen ter bevordering van een goedenvogelstand voor dit doel is het aanbrengen van nestkasten in tuin, park en bosch. Niet alle vogelsoorten maken van de nestkasten gebruik, maar juist verscheidene van onze nuttigste soorten, als meezen, roodstaartjes en spechten, vinden er een veilige broedge- egenheid in. Boschbezitters en eigenaars van tui nen en parken worden meer en meer overtuigd van het nut dezer vogels en iet aantal nestkastjes, dat geplaatst wordt, neemt dan ook jaar op jaar toe. Om hetzelfde jaar nog voor broeden gebruikt te kunnen worden, moeten de tastjes voor het midden van Maart op gehangen worden, het beste is dus daar thans zoo spoedig mogelijk toe over te gaan. Eten volledige handleiding vooir het vervaardigen van nestkasten en de be- ïandeling ervan vindt men in den Pas verschenen nieuwen druk van Mededee- ling No. 17 van den Plantenziektenkun- digen Dienst: Bescherming van nuttige vogels (Nestkast, Vogelboschje, Winter- voedering, Drinkbak), (bij dien Dienst te Wageningen verkrijgbaar a f0,25)De ze mededeeling bevat raadgevingen over de soorten van nestkasten en het aan- tal, dat onder verschillende omstandig heden moet worden aangebracht. Op verzoek kunnen adressen verstrekt wor den van leveranciers, die goede nestkas ten vervaardigen. Zooals uit den titel van de brochure blijkt, worden daarin ook behandeld de aanleg en het onderhoud van vogel- boschje en drinkbak en de wijze, waarop men wilde vogels door bijvoedering door het strengste deel van den winter kan ïelpen. Voor zoover noodig verstrekt de lantenziektenkundigen Dienst aan be langhebbenden, gaarne verdere inlich tingen over deze onderwerpen, Als studeerende heb ik een ontzetten den last van de radio van mijn buren. Van 's morgens al, als de zender gaat werken, totdat de menschen naar bec gaan, staat het toestel knalhard aan Zóó hard zelfs, dat het op de straat is te hooren. Welk een radiog e n o t moet dit toch zijn? De radio kan zeer veel bijdragen tot de ontwikkeling, doch m.i. wordt op een dusdanige wijze de radio voor velen tot een last. Kunnen menschen die des avonds hun tijd dooden met radiomuziek etc. zich niet indenken, dat er ook nog lieden zijn, die des avonds door studie trach ten hun kennis te vermeerderen in de hoop op een betere positie? Indien zij weten dat er naast hen men schen wonen, die er last van hebben, is het op zijn minst genomen onbe hoorlijk zoo'n lawaai te maken. handelpr.) f 3,804,50, per 100 stuk, Boter f 0,660,71, per pond. Boternoteering. De Leeuwarder commissienoteering voor Nederlandsche boter is gister vast gesteld op 55 cent per kg. APOTHEKEN. Van Zaterdagavond 9 uur is des nachts en Zondag den geheelen dag te Mid delburg geopend (de apotheek Van der Harst, Korte Delft, ONTVANGEN BOEKEN. Limburg. „Limburg". Propaganda-uitgave met officieele medewerking en instem ming van verschillende gemeenten cn V.V.V.'s in Limburg. Toerisme, kunst, handel, nijverheid, mijnindustrie, woon- en winkelcentra, dit alles wordt in de ze uitgave aangeroerd. Van vele Lim- burgsche plaatsen worden min of meer uitvoerig, merkwaardig- en beziens waardigheden verteld. Beschrijvingen van Beek, Geleen, Geulle, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard, Valken burg, Echt, Roermond, Weert, Mook, Venlo etc, zijn in deze goed verzorgde uitgave opgenomen, 'n Zeer groot aantal foto-illustraties uit deze steden van be kende plekjes, merkwaardige oude ge bouwen, van industriën enz. verhoogen de aantrekkelijkheid van het geheel. Deze propaganda-uitgave verscheen in groot formaat en telt bijna 200 pagina s. Damproblemen. „De nieuwste damproblemen 136 problemen en combinaties van de be kendste auteurs en spelers, door W. Hoekstra. Soms werd de keus der com binaties en problemen bepaald door den aanvangsstand, dan weer door een aar dige slagwending of verrassenden eind stand. Uitgegeven in de Libellenserie door Bosch en Keuning te B a a r n. Middelburg, 16 Jan. Op de vei ling deden: Appels Zure Bellefleur 5—13 c Zoete Bellefleur 37 c., Zoete Erm gaarden 618 c., Hollands zoet 3 7 c. Campagnezoet 5—8 c., Hondsmuil 6—10 c., Present van Engeland 611 c„ Rood Bakker 6—9 c., Goudreinet 15—25 c„ Goud Pipping 3—5 c., Ribston Pippmg 10—13 c., Roode Ribbing' 7—12 c„ Reine d'Or 712 c„ Grauwzoet 711 c., Huis- manszoet 36 c„ Court Pendu 5 7 c„ Gele Pipping 69 c. Peren: Kleipeer 610 c., Comtesse de Paris 8—16 c., St. Remy 8—14 c., Gieser Wildeman 5—15 c., Bergamot 4—6 c., Bramley Seedling 57 c., Jodenpeer 7 10 c., Beurré Alexander Lucas 12 c„ Pondspeer 7—10 c., Winter Louwtje 4— 7 c alles per kg. Middelburg, 16 Jan. Op de aard appelveiling deden: Late Blauwen I 75 80 c., idem Poters 1426 c,, Bonten I 5058 c., alles per 25 kg. 7 f° Zie rik zee, 18 Jan. Graanmarkt Chevaliergerst f 4,75—5, haver f 6,50, bruine boonen f 1112, schokkers f 10,50. Aardappelen: bonte f 2,753, blauwe f 2,75—2,85, bevelanders f 2, per 100 kg. Uien, groote bruine witte f 1,101,15, per 50 kg, Stroo (ongeperst) f 4,50—5 idem (geperst) f 6,50, per 1000 kg, Kip eieren (grooth.pr.) f 4,10, idem (klein- VR 17 Jan, Lez. Gesch. en Letterk. Ver. spr. dr- F. van Thienen, Den Haag, St. Joris 20,00 h. VR 17 Jan. Feestavond N-R.V. (afd. Wal cheren), Mevr. Esther de Boer Van Rijk in 't blijspel Betje re geert; Schuttersh. 20,15 h. ZA 18 Jan, „Vrool. Av." A.V.E.D.O,; Mercurius. ZA 18 Jan, Feestavond t.g. 25 j. best. Mixed Hockev Club; Schuttershof 20.30 h. ZA 18 Jan. 2e Verg. Obligat. houders Z. VI- Tramweg Mij. Terneuzen, St. Joris 11,00 h. MA 20 Jan. Openb. Psych. Séance Av. (afd. Wal. „Harmonia"), mevr. V. d. Ster-Verduijn; St. Joris 20,15 h. MA 20 Jan, Inst. Arb. Ontw. Mobilisa tie Verg., St. Joris. MA 20 Jan. Lez. Natuurk. Gezelsch., spr. prof. dr. W. M. Docters van Leeuwen, Leersum; „de Vergen." 20,15 h. Dl 21 Jan. Klassiek-modern Concert; „de Witte Zwaan", 20,00 h. VR 24 Jan. Jaarl- Uitv, „Medioburgum"; Schuttershof, VR 24 Jan, Lez. Ned. Prot. Bond, spr. ds- G Westmijsse, R'dam; Geb. Vrijz. Herv. WO 29 Jan. Lez. Inst. Arb. Ontw., spr. dr. Henri Polak. ZA 1 Feb. Balmasqué Z.W.V., Schuttersh. MA 3 Febr. Kunstav. Jan van Riems dijk, Schouwb. 20.15 h. WO 12 Feb. Prop. Dag. Volksonderw. DO 13 Feb. Lez. Inst. Arb. Ontw., spr. A. Ml de Jong, DO 13 Feb. Kunstfilmav.: City 20,15 h. YR 14 Feb. 3e conc. Middelb, Conc.Ver-, Cellist Graudan, Concertz. 20,15 h. ZA 15 Feb, Uitv. Gymnastiekver. „Achil les", Schuttershof 20,00 h- MA 17 Feb. Lez. Natuurk. Gezelsch., spr. prof. dr. G. Grijns, Wagenin gen; „de Vergen VR 21 Feb- Centr. Tooneel „Oude Lief de"; 2e Abonnements Tooneel- voorstelling," Schouwburg 20,15 h. ZA 22 Feb. Uitv. H.B.S, Club „Rhetori- ca", opv. van „Haar andere Man"; Schuttershof 20,00 h. ZA 29 Feb Uitv. Gymnastiekver. „Achil les", Junioressen, Schuttersh. 20 h. Dl 3 Mrt. Lez. Inst. Arb, Ontw., spr, dr. H. Brugman. WO 11 Mrt, Voordr. Av, Ned. Prot. Bond, spr- mevr. E. J. v, <L Broecke-de Man, Aardenburg; Geb. Vrijz. Herv, DO 12 Mrt. Kunstfilmav.: City 20,15 h. MA 16 Mrt. Lez. Natuurk, Gezelsch,, spr. prof. dr. W. J. Jongmans, Heerlen; „de Vergenoeging". VR 20 Mrt. 4e conc. Middelb. Conc.Ver., Kamerork, Van der Pas; Concertz. 20,15 h. VR 20 Mrt, Lez. Gesch. en Letterk. Ver- spr. mej. M. Kluit, Den Haag; St. Joris 20,00 h. MA 6 Apr. Gener. Rep. Kon, Zangver. „Tot Oef. en Uitspann.", Concerte. Dl 7 Apr. 2e Uitv. Kon. Zangver. „Tot Oef. en Uitspann.", Johannes Pas sion"; Concertz. DO 9 Apr. Kunstfilmavond: City 20jp# h. DO 23 Apr. Gen. Rep. Instrum. Mue., Concertz. DO 23, VR 24, ZA 25 Apr, Mimuco, Schuttershof, VR 24 Apr. 2e Conc. Ver. v. Instrum. Muz., Concertz. GOES. VR 31 Jan. Verg. Alg. Ned. Verbond. Spr, ds. J. Pattist; Schuttershof 20,30 h. DO 11 Febr- Wetensch. Bel. Dames van Beek-Gransberg. Schuttersh. 20,15 h. ZA *5 Feb, Solisten Concours, Harm.- en fanfare korpsen, Pr. van O. DO 11 Mrt. Wetensch, Bel. dr. W. G- N. v. d. Sleen, Schuttershof 20,15 h. BIOSCOPEN ELECTRO, Midb. VR 17—DC 23 Jan.s „Ik houd van alle vrouwen" en „De Moord in het Casino 20,00 h., ZO matinée 15.00 h. CITY, Midb. VR 17—DO 23 Jan.: „Op de Planken" en „Langs het Leven", 20,00 h., ZO matinée 15 h. ALHAMBRA, Vliss. VR 17—DO 23 Jan,: „Madame Du Barry" .en „Nood lottige begeerten". LUXOR, Vliss. VR 17—DO 23 Jan-s „De blinden vliegenier" en „Och tendgloren". Elec. Drukkerij G, W. den Boer, M'burg»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1936 | | pagina 8