JflflRBEURS De grijze dame KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE M1DDELBÜRGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1935. No. 211. ms EGER, navond aan H. en U ekende voor st der pers., iddeld, t een- isje of deren. Blad. anslag n met ekker, gel 68, dig ge- ties. BOND, erking tingea ffrouw O 278 DL Onder- n. d. sschaat enners. hroom el. 418. AAN". 2.50 2.50 ig, 3 Boom, urg. likaan. Dinsd. iXtoens- Itrecht, Boom, urg. Het zakenleven en de dreigen de oorlog in Oost-Aïrika Weinig animo, om Italië op crediet grondstoffen te leveren De moeilijkheden van de Ita- üaansche schatkist nemen zien- deroogen toe Drastische maatregelen, om de reserves dienstbaar te kunnen maken aan de oorlogsbehoeften. Op de verschillende beurzen in West- Europa, ook op de Amsterdamsche, heeft de laatste dagen 'n zenuwachtige stemming geheerscht. Deze stemming weerspiegelde duidelijk de bezorgdheid, welke in zakenkringen met betrekking tot het Italiaansch-Abessijnsehe con flict heerscht. Elke aanwijzing van een verscherping van dit conflict, maar vooral van de mogelijkheid, dat dit zijn betrekkelijk locaal karakter zou kun nen verliezen, heeft een nieuwen druk op den handel ter beuze uitgeoefend, terwijl omgekeerd elke toeneming der kansen op een verheldering der politie ke verhoudingen met een gevoel van opluchting werd begroet. Hieruit blijkt wel, dat de lessen van den wereldoor log, maar vooral van de sindsdien ver- loopen jaren, voor zoover deze de fi- nanciëele belangen raken, niet verge ten zijn. Men herinnert zich maar al te goed, en gevoelt dit nog vaak dage lijks aan den lijve, welk een verarming de oorlog te weeg heeft gebracht. Van de oorlogswinsten is maar weinig over gebleven, en zelfs de overwinnende lan den hebben nog altijd te kampen met de naweeën van den wereldbrand, die per saldo ook voor hen slechts verlies heeft opgeleverd. Zijn dus, alleen al uit zakelijk oogpunt bezien, de ethische kant van de kwestie moeten wij bij deze uiteenzet ting wel buiten beschouwing laten, van een oorlog voor de volkshuishou ding in haar geheel slechts nadeelen te verwachten, ook voor particuliere be langen zijn de kansen op het maken van oorlogswinsten heel wat geringer dan bij vorige gelegenheden. Aannemend dat het conflict tot Italië en Abessynië be- beperkt zal blijven, zoo' kan men uit- teraard een grootere vraag naar grond stoffen verwachten voor de vervaardi ging van oorlogsmateriaal. De uitbrei ding van zaken in de metaal-, de leder industrie e.d. vormt reeds een aanwij zing van het bestaan van deze vraag voor oorlogsdoeleinden. Het staat ech ter te bezien, of de leveringen door het buitenland gedurende een eenigszins langen tijd zullen kunnen blijven door gaan. Terwijl een oorlogvoerend land, welks kansen gunstig stonden, vroeger gemakkelijk credieten ter financiering van zijn oorlogsbehoeften kon verkrij gen, hebben de na den wereldoorlog op gedane ervaringen in dit opzicht een ommekeer gebracht. Nu men bij onder vinding geleerd heeft, dat een oorlog voerend land, zoowel als overwinnaar als als overwonnene, financiëel deerlijk gehavend uit den oorlog te voorschijn moet komen, is men heel wat minder ge steld op de levering van grondstoffen en andere benoodigdheden, wanneer geen contante betaling kan worden ver kregen. En dit laatste *zal de Italiaan - sche schatkist hoe langer hoe moeilijker vallen. Enkele weken geleden hebben wij reeds te dezer plaatse een uiteenzetting gegeven van de moeilijkheden, waarme de de Italiaansche schatkist te kampen heeft. Sindsdien zijn de betalingsmoei lijkheden van Italië zienderoogen toege nomen. Teneinde in de geldbehoeften te voorzien, zijn na de opheffing van de voorschriften inzake de gouddekkiug van de bankbiljetten der Bank van Ita lië nog tal van andere maatregelen ge nomen. De deviezen- en de invoercon trole is belangrijk verscherpt; ter regle menteering van de grondstoffenvoor- ziening werden goederenbeurzen in tta- Bo«?, door HENRY SETON MERRIMAN. EERSTE BOEK. HOOFDSTUK I. Twee in het Veld. 1 De trein, technisch bekend onder den naam van ,,de Vliegende Hollander", schoot door de vlakten van Taunton, en in een eerste klas coupé alleen, tegen over elkaar., zaten twee jongens. Een dezer jongens herinnert zich het oogenblik tot op den huidigen dag. Ge woonlijk blijft een reis, waarbij Zorg onze reisgenoot was, onuitwischbaar in het geheugen gegrift. Grijnzende Zorg was met deze jongens in den spoor wagen. Een groote ramp had hen ge troffen. Een Fitz Henry was niet. toe gelaten tot de Koninklijke Marine. Van geslacht tot geslacht teruggaande tot de dagen, toen Engeland nog geen ma- rine had was het altijd ter zee ge diend geweest door een Fitz Henry. Bo vendien was er steeds een Henry van dien naam in de boeken voorgekomen. Henry de zoon van Henry, was, al van zelfsprekend, met een schip naar zee gegaan, had de belangen van zijn land op de groote wateren behartigd. Een kleine troost was er, hadden zij lië gesloten, Nadat de banken en de spaarbanken reeds gedwongen waren, hun beschikbare middelen tot de uiter ste grenzen in staatsfondsen te beleg gen, ts bepaald, dat de zekerheid, die huurders en pachters aan verhuurders en verpachters moeten stellen, in staats- leeningen dient te worden gegeven Ook bij huurovereenkomsten, waarin zulks mt't werd verlangd, moet op bevel van de regeering zulk een waarborg .gelijk staande met het bedrag van twee maan den huur, worden gesteld; Reeds eenige maanden geleden was de verordening uitgevaardigd, dat alle buitenlandsche effecten en in het buitenland aangehou den Italiaansche obligatiën aan de cir culatiebank moesten worden aangebod- den. In de laatste weken zijn de bepa lingen inzake de „mobilisatie" van het buiitenlandsche bezit van Italiaansche onderdanen nog verscherpt. Bepaald is, zooals reeds in 't kort gemelc, dat nj al hun buitenlandsche fondsen aan de schatkist moeten inleveren, die hun hiertegenover 5 pet. schatkistbiljetten zal overhandigen, welke een looptijd van negen jaar hebben. Verder zullen alle vorderingen op het buitenland moe ten worden overgedaan aan het Nati onaal Instituut voor het buitenlandsche wisselverkeer dat de tegenwaarde in lires uitbetaalt. De heffing van een be lasting van 10 pet. op alle dividend- en rentebetalingen kan eveneens belang rijke bedragen opbrengen, terwijl ten slotte bepaald is dat de maatschappijen geen hoogere dividenden dan 6 pet. mo gen uitkeeren, gedurende een periode van drie jaar. Voor zoover winsten wor den behaald, die een hoogere uilkeering zouden toelaten, zal deze meerdere winst belegd moeten worden in staats fondsen. Al deze maatregelen hebben ten doel, om de reserves, waarover het land be schikt, dienstbaar te maken aan de fi nanciering van de oorlogsbehoeften. Of zij hiervoor voldoende zullen blijken te zijn, zal de toekomst moeten leeren. Het is echter begrijpelijk, dat het bui tenland er weinig voor gevoelt, aan een land, dat bezig is met potverteren, cre dieten te verstrekken-r resp. giondstof- fen op crediet te leveren. Zelfs geeft de financiëele toestand van Italië den vroe- geren credietgevers aanleiding, om te trachten, hun uitstaande gelden zoo spoedig mogelijk binnen te krijgen, nog loopende credieten in de meeste geval len worden ingetrokken. Men voelt als het ware een „tranfermoratorium" in Italië aankomen, en ook met de moge lijkheid van een z.g. „Stillhalte-overeen- komst", waarbij de banken noodge dwongen hun in Italië uitstaande be dragen in dat land zouden moeten ia- ten, wordt ernstig rekening gehouden. De financieëele omstandigheden, waar onder Italië den strijd moet aanvangen, zijn derhalve wel bijzonder ongunstig. NIEUWE SPELLING AFGESCHAFT. In Januari van dit jaar voerde de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland de examenspelling in op aan drang van den secretaris der Kamer, mr. P. Groote. In de heden gehouden vergadering deelde mr. Groote mee, dat hij beslo ten had de oude spelling weer op het bureau der Kamer in te voeren. Als re den gaf hij op, zich niet te kunnen ver eenigen met de houding der regeering in de spellingsquaestie. Zijn persoonlijke inzichten met betrekking tot de spel ling waren echter onveranderd geble ven. De mededeeling werd door de leden der Kamer met applaus ontvangen, en de voorzitter, de heer G. van Mesdag, merkte op, dat dit besluit ongetwijfeld de vergadering zou verheugen. (Hbld.) DE UITVOER VAN NEDERLANDSCHE ZUIVELPRODUCTEN NAAR DUITSCHLAND. Men meldt uit Berlijn aan de N.R.C.: Voor Nederlandsche landbouwproduc ten betaalde Duitschland niet den we- reldprijs, maar den veel hooger liggen- den, in Duitschland geldenden prijs. In Juli j.l. betaalde Engeland bv. voor Ne derlandsche boter 40 54 cent, Duitsch land echter 95 cent per kg. Deze regeling was indertijd op initiatief van het Duit- sche ministerie van landbouw in het belang van de Nederlandsche en Duit- sche boeren tot stand gekomen. Wij ver nemen, dat het Duitsche ministerie van economische zaken haar echter per 1 Januari a.s. niet wenscht te continuee- ren. Het is een zaak, die bij de vermoede lijk weer in November te voeren onder handelingen over het nieuwe handels verdrag voor het jaar 1936 met Duitsch land zal besproken moeten worden. Voor dien tijd kan men er nog niets van zeggen. BOTER. De heffing op boter en de vervoerver- gunning voor buitenlandsche boter zijn voor de komende week wederom vast gesteld op 1-per kg. DE K. L. M. ZOEKT PILOTEN. Men schriift aan de N. R. C.: Der gewoonte getrouw is de directie van de K. L. M. ook thans weer bezig om te zorgen, dat in het voorjaar van 1936 alle diensten, met eventueele uit breidingen, vlot loopen Dat houdt spe ciaal in dat men zorgt, dat het tekort aan piloten, dat op het oogenblik bestaat dan is opgeheven. Een K. L. M.-püoot heeft tegenwoor dig zulk een grondige en langdurige op leiding noodig, dat het inderdaad jaren vereischt voor men d'eze piloten in alle opzichten voor alle lijnen kan gebrui ken. De normale vliegopleiding heeft, zooals men weet, sedert eenige jaren plaats bij de kweekschool voor de Zee vaart te Amsterdam, in samenwerking met de K. L. M., Soesterbefg en de Nat. Luchtvaartschool. Geleidelijk komen de ze leerlingen bij het K. L. M. bedrijf in dienst, doch hoe betrekkelijk langzaam d,at gaat kan men nagaan als men weet, dat van de 8 jongens van de opleiding 1932 er thans vier op de K. L. M.-lijnen vliegen en dan natuurlijk nog als jonge re piloten. De andere vier zijn het vol gende voorjaar gereed. Het volgend jaar heeft men ech ter meer piloten noodig dan op deze wijze worden toegevoegd door den cur sus 1932. Vooral ook omdat de K.L.M. helaas enkele van de meest geroutineer de piloten heeft moeten missen. Selectie uit vliegers van Soes- terberg. Donderdag zijn vijf officieren-vliegers en elf sergeants van de militaire lucht vaart aan een onderzoek onderworpen door een speciale commissie, die daar voor op Schiphol bijeen was gekomen. Deze commissie bestond uit de heeren A'. Plesman, directeur van de K.L.M., I. A. Aler, chef van den vliegdienst van de K. L. M., Viruly, gezag voerder bij de K. L. M., dr. K. L. Slot boom, leider van den geneeskundigen dienst van de K. I.. M., en Van Doorn, kapitein van het Indische leger. Uit deze zestien personen zullen er tenslotte elf gekozen worden, die in 't begin van 1936 gereed zullen moeten zijn voor de t,aak van verkeersvlieger bij de K. L. M. Het onderzoek was vrij diepgaand, niet alleen wat betreft de kwaliteiten als vlieger, maar ook karak ter- en morele eigenschappen, politie ke inzichten van de candid,aten en hun naaste betrekkingen enz. speelden een min of meer belangrijke rol. Opmerke lijk is, dat de vroegere eisch, dat de candidaat een vijfparige H.B.S. of een dergelijk instituut moest hebben afge- loopen, niet meer gesteld werd, terwijl tevens in enkele gevallen uitzondering werd gemaakt voor de gewenschte leef- het kunnen bezien uit het oogpunt van trouw aan hun afkomst. Zelfs nu was het register nog niet onderbroken want Henry was geslaagd, het was Luke die afgewezen werd, Henry zat met zijn rug naar de loco motief, en keek uit over het vlakke weiland, met iets vochtigs, dat merk waardig veel op een traan geleek, in ieder oog. Die oogen waren blauw, diep en donker als de horizon in het oosten als de zon over de zee ondergaat. Het gezicht was bruin, en ovaal, en rustig. Het was een gelaat, dat behoorde tot een ras, met ingeboren liefde voor blauwe zee. Waarschijnlijk is het, dat vele eeuwen geleden, een man met zul ke gelaatstrekken met zulke oogen, en met dik krullend haar, uit zijn open Vi king boot, den Brit tartend, aan land gesprongen was. Deze zoon van tallooze Henrys zat er over te peinzen hoe hol de wereld was, zonder eenige vreugde of hoop, omdat Luke gezakt was. Wij weten, dat er twee zullen zijn in het veld, dat de een zal aangenomen en de ander verworpen zal worden. Miar wij, in onze kortzichtigheid, moeten nog leeren, waarom de keus steeds ver keerd schijnt. Behalve ter wille van het register - en men kan toch werkelijk in deze drukke tijden niet van ons verwachten, dat wij zouden leven voor geslachten, die voorbij of nog niet geboren zijn tijdsgrens van 25 jaar. Een en ander na tuurlijk in verband met het heerschen- de tekort aan K.L.M.-piloten. Behalve deze elf piloten zullen nog enkele andere ervaren vliegtuigbestuur ders uit het buitenland worden aangeno men. Uit verschillende landen kwamen aanbiedigen van uijtstekende krachten binnen; de onderhandelingen met deze vliegers duren nog voort. Vele andere vraagstukken, zooals de aanschaffing van nieuw materiaal, nacht- vliegen, grondorganisatie, enz. worden tegelijkertijd ernstig onder het oog ge zien. De reis van de heeren A. Plesman en P. Guilonard naar de Ver. Staten is daar niet vreemd aan, en op goede gronden mag worden aangenomen, dat na den terugkeer van deze beide heeren enkele zeer belangrijke vraagstukken hun onmiddellijke oplossing, zullen vin den. DE GLOEILAMPEN ZIJN NOG TE DUUR. Li de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer betreffende het wets ontwerp tot regeling van den invoer van metaaldraadgloeilampen, zegt de minis ter van Handel, Nijverheid, prof. Gelis- sen, dat de prijs der lampen hier te lande nog genszins op een niveau ge komen is, dat op den duur acceptabel is. Ter wille van de geleidelijkheid der aanpassing, welke in het belang van een rustige ontwikkeling der industrie nood zakelijk moet worden geacht, komt het den minister evenwel niet gewenscht voor om de verlenging der contingen- teering reeds thans, kort na de vorige prijsverlaging van het prijsniveau afhan kelijk te stellen. Verdere prijsverlaging zal echter wor den bevorderd en wel in dien zin, dat, wanneer mocht blijken, dat de industrie op den duur niet uit eigen beweging tot verdere aanpassing overgaat, eventueele nieuwe verlenging der contingenteering wel afhankelijk zal worden gesteld van de noodzakelijk geachte prijsverlaging. ONTEVREDEN LIBERALEN. De afd. Rotterdam oelent cri- tiek uit. Prof. mr. C. W. de Vries uit 't partijbestuur. In de Liberale Wegwijzer, orgaan van de afd. Rotterdam van de Lib. Staatspartij De Vrijheidsbond, komt een hoofdartikel voor onder het hoofd Re organisatie-Regenera tie-Réveil". Daarin wordt betoogd, dat er in de partij zorg onrust en onvoldaanheid heerscht en dat een nieuwe geest en nieuwe krach ten noodig zijn. Daarbij mag voor „in grijpende besluiten en veranderingen" niet worden teruggedeinsd. Wij lezen verder, dat de agenda voor de a.s. alge- meene vergadering op 21 en 22 dezer te Amsterdam, welke als reorganisatie vergadering bedoeld was, tekort schiet. Gehoopt wordt, dat de vergadering be sluiten zal nemen, „waardoor het libe rale beleid ingrijpend zal worden gewij zigd", maar overgroot is het vertrouwen der afdeeling niet. Wat de reorganisatie betreft, wordt o.m. opgemerkt: „De verschillende partij-instanties en -organen hangen vaak maar al te zeer als los zand aan elkaar; locale en ge westelijke tegenstellingen als regel uitingen van bekrompenheid en gebrek aan principieel fundament hebben te veel gelegenheid tot gelding te komen; het gezag gerechtvaardigde eisch des tijds vindt onvoldoende erkenning, omschrijving, apparaat en toepassing." M*n moet komen tot een liberaal ré veil. „Eerste voorwaarde hiertoe üs, dat vooraan gaan zij, van wie uitstraalt de sterke overtuiging, welke men bezielt, en die bovendien bereid en in staat zijn door woorden en daden aan die over tuiging uiting te geven: in de vertegen woordigende lichamen, in de leiding van de partij, in de pers, in conferentie en vergadering, in den strijd en op het po litieke zendingsterrein, in het leven van alledag. behalve voor het familieregister zou 't beter geweest zijn dat Henry gezakt en Luke geslaagd was. Iedereen wist dit. Het was het algemeene praatje aan boord van de Britannia. Zelfs de exa minatoren wisten het. Luke zelf was er zich van bewust. Miaar altijd was er een noodlot over Luke. En nu waar het zoo duidelijk was, dat Luke een zeeman was en niets anders,1 nu was de Marine niet van hem gediend. Zij die hem kenden zijn vriendelijke oude kapitein en anderen verzeker den, dat er, met strenge en nauwgezet- te discipline, van Luke Fitz Henry een eerste-klas officier en schitterend ma troos kon worden gemaakt. Er was nie mand, die hem volkomen begreep, zelfs niet zijn broer Henry, meer bekend on der den naam Fitz. Fitz begreep hem nu niet; hij had hem niet begrepen sinds j de noodlottige kennisgeving op den groo- ten mast was aangeplakt. Hij wist niet, wat hij zeggen moest, dus evenals de wijze oude hertog, zeide hij! niets. Intusschen snelde de trein voort. Ie der oogenblik bracht hem dichter bij Londen en bij Mrs. Harrington. Fitz scheen dit te beseffen, want angstig keek hij naar zijn broer, wiens knorrig onheilspellend gezicht standvastig naar het venster bleef gekeerd. „Zij zou wel gek zijn", zeide hij, „als zij ie niet nog een kans geeft." „Daar zou ik geen gebruik van ma ken", antwoordde Luke werktuigelijk. Hij was donkerder dan zijn broer, met een langere kin en een eigenaardig sa mentrekken der lippen. Zijn oogen wa ren lichter van kleur, en iets te dicht bij elkaar. Een scherp opmerker zou hem gerangschikt hebben onder de jon gens die als man wel den verkeerden kant kunnen opgaan. Vreemd was het, dat niemand een oogenblik zou hebben geaarzeld om Luke als de knapste van de twee aan te wijzen. Fitz zweeg. Hij was niet zoo vlug met zijn tong als met zijn ledematen. Hij kende zijn broer góed genoeg om het. gevolg van den slechten uitslag te kun nen voorzien. „Neem geen overhaast besluit", zei Fitz ten slotte. Wees niet dwaas!" „Neen, mijn beestachtig ongeluk heeft voor mij beslist." „Het was pech verduiveld pech." Zij hadden een pak sigaretten gekocht in Exeter, maar dat uiterlijk teeken van mannelijkheid lag onaangeroerd naast Fitz op de bank. Het scheen wel of de mannelijkheid in ernstiger vorm tot hen gekomen was, dan in een zich gewich tig overgeven aan het genot van tabak. Dat de jongens broers waren, was in 't oogloopend, maar niet dat zij tweelin gen waren. Want Luke was donkerder dan Fitz en ook iets kleiner. A.an de mogelijkheid van het slagen voor den een en niet van den ander, scheen geen van. beiden ooit in ernst te hebben gedacht. Noch had de een (Ingez. Med.) Ten slotte wordt front gemaakt tegen het denkbeeld van fusie van Lib. Staats partij en Vrijz.-Dem. Bond. In hetzelfde nr. van de Liberale Weg wijzer is een brief afgedrukt van prof. mr. C. W. de Vries, luidende: „Het hoofdbestuur van de liberale staatspartij behoeft vernieuwing en vooral verjonging. Mij geheel vereeni- gende met den algemeenen geest van het hoofdartikel in dit nummer geplaatst en daarin vooral waardeerende het ver langen om de partij wezenlijk te dienen, wil ik de eerste zijn, die de mogelijk heid opent het hoofdbestuur over te ge ven aan het denken, het willen en het handelen van onze jongere liberale krachten. Mijn ontslag als lid van het hoofdbe stuur is ingezonden. Gij weet ik blijf als liberaal in de par tij. Wanneer de leiding gedragen wordt door een nieuwen wil om paraat te han delen, zal de liberale gedachte in Ne derland haar invloed niet missen." AUTO'S, DIE MET HOUTSKOOL GEDREVEN WORDEN. De Italiaansche legatie meldt: Een bijzonder belangwekkend bezoek is uit Italië aangekondigd ter gelegen heid van de Utrechtsche Jaarbeurs. De bekende Italiaansche pionier welke zich schuil houdt achter het pseudoniem van prof. X., komt voor de eerste maal naar Nederland met zijn nieuwste vinding, de automobiel weike door gas, ontwik keld uit houtskool gedreven wordt. De wagen is een Alfa Romeo van het gewone model, welke door de toepassing van houtskool inplaats van benzine niets verloren heeft aan elegance van bouw en lijn. Prof. X., die zich reeds jarenlang be zig heeft gehouden met experimenten op dit gebied, heeft reeds in '32 met succes proeven genomen met dit type ontbran- dingsmotoren bij de ontginning van de Agro Romano. Het daarop volgende jaar heeft hij deelgenomen aan wedstrijden, o.a. Mille Miglia en de zeer zware tocht van de Targo Abruzzi. Een Balilla, even eens gedreven door houtskoolgas, heeft onder weersomstandigheden, waarbij de publieke vervoermiddelen moesten stil staan, de Raid RomeWeenenBoeda pest in 36 uur tijds volbracht. De pre sident van de Koninklijke BaBaaneche Academie, Guglielmo Marccni. was een der eersten die, in een voltallige zitting van het Consiglio Nazionaie delle RL cerche, de overtuiging uitsprak dat de algemeene toepassing van dit systeem niet ver meer zou zijn. Acerbo, de toenmalige minister van lamibnuw. be vestigde tijdens een interview dat, zoo als Italië zich ons afhankelijk heeft we ten te maken van hef buitenland door haar eigen graanproductie, hetzelfde zou kunnen worden bereikt op industrieel gebied door de verbreiding van dit zich, in de toekomst, zijn leven zonder den ander voorgesteld. Het leven, dat zij beiden verwachtten, was het leven op de golven van den Oceaan, door thuisblijvende dichters zoo welsprekend bezongen; en stilzwijgend was uitge maakt, dat geen groot verschil in rang of voorspoed hen kon scheiden. Fitz was te eenvoudig, te eerlijk tegenover zichzelf, om groote eerbewijzen in den dienst van zijn .land te verwachten. Hij wantrouwde zich zelf. Luke wantrouw de de voorzienigheid. Dit was het verschil tusschen deze beide jongens de eerste stap, waar door later ieder in zijn eigen nad ieder man onverbiddelijk op zijn afzonderlij ken weg werd gestuurd. Deze twee jongens waren zoo goed als alleen op de wereld. Hun moeder was, biji hun geboorte gestorven. Hun vader, een oud man toen hij trouwde, werd weggenomen, toen zijn zoons voor 't eerst Harer Majesteits koperen knoo- pen droegen. Discipline was, zijn leid ster door het leven geweest, en toen de dood hem riep gehoorzaamde hij zon der murmureeren, vol vertrouwen de zorg voor zijn jongens overlatend aan het Departement van Marine in de eer ste, en aan de goede God in de tweede plaats. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 5