stort. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. <0RT ZEEUWSCH fWÉÖWi. KUNST EN WETENSGHAP. DE STERRENHEMEL 6—12 MAART 1935, 2D HMT. ZUID AFLOOP VEBKOOPIMO. INDEZONDEN STUKKEN. MARKTBERIOITEIL Deelden vertoond, die het gesprokene 'verduidelijkten. Ds. J. W. Dippel heeft ook nog een opwekkend woord gesproken en de .bijeenkomst met dankgebed gesloten. In de pauze nebben een pianiste, een organist en twee dames violisten en kele passende liederen ten gehoore g. bracht, die werden medegezongen. Nat. Comité voor Arbeid aan Werklooze inteilectueelen. Het op 4 October j.l. opgerichte Na tionaal Comité voor Arbeid aan Werk looze inteilectueelen, dat thans na de eerste selectie 15.000 personen, die min stens een burgerschool of gymnasi um hebben doprloopen, heeft inge schreven als werkzoekenden en dat reeds voor enkele honderden voorloopi- ge tewerkstelling al of niet met verschaf fing van levensonderhoud wist te be reiken, heeft ook alhier een subcomité gevormd. Dit subcomité zal nu o.a. zijn mede werking verleenen bij het verkoopen van exemplaren van het „Winterboek 1935", dat bij de N.V. Drukkerij „De Spaarnstad" te Haarlem is verschenen, en dat naast proza en poëzie van ver schillende schrijfsters en schrijvers veel gekleurde- en penteekeningen en etsen van bekenden grafische "kunstenaars bevat. Binnenkort zullen enkele jeugdige personen dit boekwerk te kooD aanbie den. Zij, die f 4 of meer voor het werk van hei comité geven, kunnen het krij gen. Men mag natuurlijk o.ak een klei nen bedrag afstaan, doch dan ontvangt men het boek niet. KOVACS LAJOS AVOND. Op gezette tijden organiseert de A. V. R. O. een tournee door het land om met een bont programma de luister aars van aangezicht tot aangezicht te zetten tegenover haar medewerkers, die avond aan avond via het won der der techniek, dat men radio noemt, in de huiskamer beluisterd worden. Het is een even goede als prettige gewoon te. Middelburg was nu aan de beurt en voor een volle concertzaal trad gis teravond Kovacs Lajos en de zijnen met groot succes op. Het waren wel andere klanken dan men gewoonlijk in deze zaal pleegt te beluisteren. Het kan moeilijk onder hooge kunst gerangschikt worden het geen thans geboden werd, maar toch kunst is het. Het is maar welke maat staf men aanlegt. Een deel der mensch- heid en wij hebben reden om aan te nemen dat dat deel steeds kleiner wordt is nu eenmaal niet gediend van Jasz-muziek of wat daarvoor moet doorgaan en hoogstens wordt er dan een compromis gesloten met de op merking, dat het wel „aardig is" om het een enkel keertje te hooren. Dezul ke komen dan niet naar Kovacs na tuurlijk. Of zijn ze toch gekomen? Want we zullen maar niet aannemen dat alle bezoekers voorstanders wa ren. Hetgeen het A.V-R.O.-ensemble pres- steerde bevatte wel Jasz-elementen, doch kon beter gerangschikt worden onder amusements muziek. En dat dat zoo goed tot zijn recht kwam, komt zéker wel door wat de vakmenschen „show" noemen. Dat woord duidt aan het gan- sche complex van licht, kleur en bewe ging dat te zamen het nummer „af" maakt. En dat klopte als een bus hier. De in fleurige costumes gestoken or kestleden met de strakke, beheerschte figuur van den dirigent, Louis Schmidt, die met een enkele vingerbeweging als het ware het rhylhme vasthoudt, be spelen met technische vaardigheid hun diverse instrumenten. Knap werk. Hoog boven alles troont de drummer, te midden van geheimzinnige toestel len, die aan een laboratorium doen den ken. Maar ook daar komt muziek uit. Daar waren de beide refrein-zangers: Bob Scholte en Eddy Meennk. Zoo nu en dein voor de microfoon komend, wel ke hunne stemmen door de verster kers de zaal indroegen. Daar was Pier re Palla de virtuoos op piano en xylo- phoon. Daar was. ja stuk voor stuk zou den er namen te noemen zijn- Maar 't heeft weinig zin. 't Zij genoeg dat ze er lustig op los sloegen, streken en blie zen en dat Kovacs Lajos, die 'n harte lijk applaus in ontvangst mocht nemen, daarin al zijn mannen beloond zag Een uitzondering maken wij nog voor Eddy Meennk die voor een stepdans U weet wel, dat vlugge geklepper met de voeten een open doekje kreeg. Welverdiend. Hoewel de muziek een voorname plaats innam in het programma, er was nog veel meer te genieten. Enkele AVRO artisten zorgden voor aangename afwis seling. Alex de Haas met zijn harmonica-con frater, was er één van. Zij brachten straatliederen. Niet de deunen die thans in zwang zijn: maar van jaren her. Het waren liederen met volkshumor en- tragiek en de zaal heeft er van genoten. Op uitmuntende wijze vertolkte Alex de Haas, het schoonel ied van de arme Laura, van de bekende klassiaan, die in Vlissings' veste zijn straf uit moet zit ten; en nog enkele andere van hetzelfde verheven soort. Samen met Magda van Donk bracht hij na de pauze liederen uit de oude doos, gracieus en bekoorlijk, in keurige costumes uit den verleden tijd, die, ware de belichting beter geweest, ze ker aan schoonheid gewonnen zouden hebben. Een andere radio-bekende, Koos Koen vermaakte de zaal uitbundig mei zijn snelteekenen en stemnabootsingen van de geteekende figuren, met als I knaleffect de travesti van juffrouw de i Bonk, die nog bleek te kunnen zingen bovendien. Heel aardig was het nummer van Bert Brugman, de man die zelf onzichtbaar bleef, maar die letterlijk de touwtjes in handen h,ad. In bónte mengeling ver toonden zich Max Taks; Dr. Willem Mengelberg, Han Hollander, (een hoera tje ging op) en nog vele andere sterren, wel niet in levende lijve, doch als pop pen zoo uitstekend nagebootst, dat de naam niet genoemd behoefde te worden om ze te herkennen. En daarbij en tusschendoor steeds, de klanken van Kovacs' band. Een baud, die, hetzij nog eens herhaald, met een tamelijk goede bezetting in een straf rhythme kleur weet te geven aan hun nummers. Voor Jasz-liefhebbers dat is dan die andere groep der menschheid een genoegen om enkele speciale in- trumenten te beluisteren. Het eindje kwam met een Kovacs-Lajos vuurwerk. Een waar knalnummer. Zoo iets hoori men met genoegen aan en er werd mis schien menige zucht geslaakt, toen het uit was- Het woord werd nog even gevoerd door den voorziiter van de AVRO, de heer le Clercq, die mededeelde als ver heugend nieuws, dat binnen korten tijd Guus Weitzel weer voor de micro foon zal staan. Hij is geheel hersteld uit Zwitserland teruggekeerd. Voorts, dat de nieuwe studio, die een der modern ste van Europa z,al worden, binnenkort gebouwd zal worden. De heer le Clercq bracht dank aan de luisteraars, omdat door hun bijdragen die bouw mogelijk is geworden. Bepaald jammer was het, dat het en semble wel eenigszins gehandicapt werd door het primitieve tooneel. Het geheel had zeker nog beter tot zijn recht" geko men, indien dat in orde ware geweest Doch het deed tenslotte toch geen af breuk aan de goede stemming, die er den geheelen avond heerschte. AAGTEKERKE. De Kiezerslijst al hier bevat de namen van 397 kiezers voor de Tweede Kamer, 394 voor de Prov. Staten en 390 voor den Gemeen teraad. KOUDEKERKE. Benoemd met in gang van 1 April tot Rijksaccountant te 's-„Gravenhage, de heer A. Mos, al hier. DE AUTOBUSDIENST GOES— WOLPHAARTSDIJKSCHE VEER. De afdeeling voor de geschillen van bestuur van den Raad van State te Den Haag behandelde gisteren beroepen te gen een besluit van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, waarbij aan J. C. Krij ger te Goes is geweigerd een autobas- dienst te exploiteeren op het traject Wolphaartsdijkscheveer-Goes en aan zekeren Eggebeen vergunning is ver leend tot het inwerking brengen van een autobusdienst Goes-Oud Sabbinge- Wolphaartsdijkscheveer- De heer K r ij g e r, appellant, betoog de dat hij reeds vroeger, vóór de con cessiewet, op het traject GoesWol- phaartsdijkscheveer heeft gereden. Met het oog op het toenmaals bestaan van den locaalspoorweg moest hij dien dienst staken. Nu die spoorweg is verdwenen meent hij, dat hij de oudste rechten heeft. De hr- M a 11 h ij s pleitte namens de vereeniging De Noord-Bevelandsche Brug voor 'n directe verbinding tusschen de dorpen op Noord-Beveland en Goes in verband met de plannen ten aanzien van een brug. De heer J. S t t e, burgemeester van Colijnsplaat, pleitte voor een recht- streekschen dienst ColijnsplaatGoes, aangevraagd door De Koster. Mr. E. L. V i s s e r uit Den Haag, pleit te ook voor dezen dienst, waarvoor het verzoek tot exploitatie door Ged. Staten is afgewezen. Hij wees er op, dat door de beslissing van Ged. Staten niet be reikt wordt, dat de diensten op Noord en Zuid-Beveland in één hand komen, hetgeen pl. gewenscht achtte met het oog op vervoereconomie en de brug- plannen. De heer J. Geuze, burgemeester van Wissekerke, bestreedt eveneens het be sluit van Ged. Staten. De heer Kraak Steeman n, se cretaris van den Bond van Bedrijfsauto houders in Nederland, pleitte voor Eg gebeen. Hij had niet den indruk, dat de brug, waarover men sprak, er vlug zal komen. Het is in ieder geval voorbarig, zich daarop te beroepen. De heer E. ex ploiteert reeds sinds 1 Mei 1924 het tra ject Oud-SabbingeGoes. Daarnaast dient men geen andere verbinding te scheppen, maar het andere object, dat aansluit, n.l. Oud-Sabbinge-Wolphaaris- dijksche veer eveneens een kans té ge ven. De heer Krijger beroept zich nu wel op de oudste rechten, maar men kan zich nooit beroepen op het rijden vóór 1926. Uit vervoer-economisch oog punt achtte pleiter het besluit van Ge deputeerde Staten juist van het oogeti- blik af, dat de locaalspoorweg werd op geheven, heeft Eggebeen in de leemte voorzien, hetgeen aanspraak geeft op er kentelijkheid. Mr. J. Pilaar verdedigde het stand punt van Ged. Staten. De heer O. van B 1 e ij s w ij k Tierens Verhagen, burgemees ter van Wolphaartsdijk, onderstreepte het betoog van den heer Steemann en legde een adres van 293 gezinshoofden uit zijn gemeente over. Ook de heer Kloosterman, raads lid van Wólphaartsdijk, sloot zich bij het betoog van den heer Steemann aan. Dé beslissing der Kroon volgt later. Het aantal aangegeven gevallen vaa besmettelijke ziekten over de week van 24 Febr- tot en met 2 Mrt. in de provin cie Zeeland bedroeg Roodvonk Bors- selen 1, Goes 1, -Heer Arendskerke 2. 's-Heerenhoek 2, Kortgene 1, Mid delburg 2, O. en W. Souburg 1, Seroos- kerke 1, Westkapelle 1. Febris typhoï- dea: Middelburg 1. PHÏLOSOFEERENDE NATUURWETENSCHAP. Voordracht dr. S. S. Smeding, in het Zeeuwsch Genootschap. In de gewone vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen heeft dr. S. S. Smeding gisteravond een voordracht gehouden over „Philosofeerende na tuurwetenschap en weten schappelijke natuurphilo- s o f i e". Het is een betreurenswaardig ver schijnsel, aldus spr., dat de philosofie bij de beoefenaren der natuurwetenschap nog steeds min of meer in een kwaad gerucht staat, zoo zelfs, dat Sir James Jeans in zijn „The new background of Science" zich veroorlooft te schrijven, dat hij zijn natuurwetenschappelijk we reldbeeld heeft „geteekend op een ruw geschetsten achtergrond van rudimentai re philosofie, de philosofie van den na tuurkundige, niet die van den me- taphysicus". Hoe schrijnend deze gering schattende behandeling der metaphysi- ca ook is, toch is dit voordeel bereikt, dat de natuurwetenschap blijk geeft het althans niet meer zónder de philosofie te kunnen stellen. De moderne opvattingen, eenerzijds op het gebied van de atoom-structuur, anderzijds omtrent den bouw en de wij ze van ontslaan van het heelal, voeren naar een wereldbeeld, dat slechts in drukwekkend is door zijn groote getal len, doch dat tenslotte op een volkomen leeg materialisme berust en neerkomt. Zooals Eddington zegt: protonen en electronen en niets meer dan dat. Wendt de onderzoeker zich tot de biologie, dan loopt hij daar veel eerder nog midden in den strijd tusschen de mechanisten en de vitalisten. Al deze vraagstukken zijn van philosofischen aard en zij loopen ten slotte en steeds weer uit op het eene kernvraagstuk, de sleutelpositie van de wijsbegeerte: de verhouding tusschen stof en geest. De philosofeerende physici onzer da gen zijn al wél zoo ver, dat zij inzien, al thans vaag bevroeden, dat hier een pro bleem ligt. Met hun rudimentaire philo sofie kunnen zij het echter niet j oplos sen. Einstein, De Sitter, Jeans, Edding ton, Ehrentfest, Lorentz en al deze fy sici en astronomen van den laatsten tijd zijn er, door hun uitsluitend visueel ge oriënteerde denken, in geslaagd, de rea liteit via de relativiteit weg te werken in een oplossing van een krom tijd-ruim- te continuum. Slechts een kenniskritisch onderzoek naar de bronnen van onze eerste ken nis, naar de structuur van onzen waar- nemenden geest, kan hier uitkomst, op heldering, inzicht en terugkeerend ver trouwen in de realiteit brengen. Via het hoogst merkwaardige psycbo-physische parallellisme dat men in de menscheiijke hersenen kan waarnemen, komt men dan tot een causale psychische wereldopvat ting, waarbij de geest of het bewustzijn als het lang-gezochte „Ding an Sich" ontdekt wordt. Dit inzicht, aldus Hey- mans, is te bereiken „volgens de metho de, door natuurwetenschap en psycholo gie ieder op haar gebied in praktijk ge bracht en slechts op het gezamenlijk ma terieel dier wetenschappen toegepast". „Ster v/a 3e grootte, of kleiner Ster 2' grootte. Ster v/d le gr, Melkweg Wettelijk ingeschreven bij het Bureau Industrieelei» Eigendom onder No. 6 4 2 2 2! EERSTE KV. VOLLE HAAN 3 LAATSTE KVftKTIEB NIEUWE MAAN VENUS MARS JUPITER SfiTURNUS Bovenstaand kaartje stelt voor den sterrenhemel in Nederland, des avonds te ,acht uur Middelbare Tijd, gelijk aan j 6 h 54 min Sterretijd. j In tegenstelling met gewone landkaar- ten vindt men hier het Westen rechts, j het Oosten links van den beschouwer geteekend. Dat is bij sterrekaarten nood zakelijk en gebruikelijk, teneinde te ver hoeden, dat de beelden in spiegelschrift zouden verschijnen. Wanneer men in het oog houdt, dat de hemellichamen die in het Oosten op komen, naar het Zuiden stijgen en in het Westen ondergaan, en wanneer men ver der slechts dat kwadrant van de kaart voor zich neemt, waarnaar de blik aan den hemel gericht is, dan is de oriën tatie eenvoudig genoeg. Kr Op dit kaartje loopt, van het NNW naar het ZO, door de sterrenbeelden Zwaan, Cassiopeia, Wagenman, naar het Schip een gebogen stippellijn; zij duidt de ligging van den Melkweg aan, In drukletters vermeld zijn de namen van de sterrebeelden; de eigennamen van een aantal der helderste sterren zijn in schrijfletters geteekend. De middaghoogte van de zon veran dert deze maand van 30° tot 42°; de dagboog de tijd dat zij boven den horizon staat), neemt toe van 10% uur tot ruim 12% uur. Op 21 Maart begint de lente; de zons- baan snijdt dan in het punt Ariës den hemelequator, Noordwaarts. Dien dag zijn dag en nacht even lang. De schijngestalten van de maan zijn: N.M.: 5 Mrt.; E.K.: 12 Mrt; V.M.: 20 Mrt-; L.K.: 27 Mrt. Er staan 3 maantjes op dit kaartje.' de N.M. van 6 Mrt. in de Visschen, 13 Mrt- tusschen Ram en Stier; 20 Mrt nabij de Tweelingen. DE PLANETEN. Op onze kaartjes volgen wij den loop der vier planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Venus (m 3,4) is avondster in de Visschen en den Ram. Mars (m 0,6) is morgenster in de Maagd. Jupiter (m 1,8) is morgenster m de Wee g)s c h a a 1. Saturnus (m - 1,1) staat in de Wa terman: m magnitude helderheid, verge leken met een ster van de le grootte, die m 1,0 heeft.) Dit eerste kaartje toont nog geen en kele planeet; Mars en Jupiter zijn nog niet op om 8 uur. Venus is juist onder en Saturnus al geruimen tijd. „Steun aan Tramwegen", brochure uitgegeven door de Ned. Ver- voor tram wegen en autotransportdiensten te A m- sterdam. ONTVANGEN BOEKEN. Bij den uitgever J- M. Meulenhoff te Amsterdam verschenen in de serie „Meulenhoffs Sammlung deutscher Schriftsteller". „Das Buch vom Fliegen", heraus- gegeben von J. H, Schouten. Mit 6 Ab- bildungen- „Das Wirtshaus im Spessart", vou Wilhelm Hauff. Herausgegeben und mit Bemerkungen und Worterklarungen ver- sehen von J. J. H- Lambermon. „Die Biene Maja und ihre Abcn- teuer" von Waldemar Bonsels. Autori- sierte Ausgabe für den Schulgebrauch herausgegeben von dr- G. Ras. „Maria Stuart" Trauerspiel in fünf Aufzügen von Friedrich Schiller. Mit Anmerkungen van J. Kroon. „Pik reist nach Amerika", Eine lustige Schiffsgeschichte von Franz Wer ner Schmidt, herausgegeben und mit Notizen versehen von I. Carvalho- Bij de Uitgevers Mij. Van Holkema Warendorf te Amsterdam ver scheen: „Spinnen en weven", door Ag- Ockinga-Zeeman. Geïllustreerd. Dammen. Voor 't persoonlijk Damkampioenschap van Zeeland is gespeeld: L. Goedbloed, VlissingenW. Boogaard, Middelburg 0—2. Het clubkampioenschap van den Zeeuwschen dambond in de verschillen de afdeelingen behaald door: Souburg I kampioen afd. 1 A; Goes I kampioen afd. 1 B; Goes II kampioen afd. 2 B; Vlissingen II kampioen afd. 2 A. Notaris L. A. Beth heeft te E11 e- woutsdijk publiek verkocht het huis, staande aan de Zomerstraat en eigendom van den heer J. C. van Wijck aldaar. Kooper J. van Doorn voor 500. boden op Zaterdag 16 Maart a.s. als voor dit fonds een collecte in Middel burg gehouden worden zal- Deze collec te slaagt natuurlijk en omdat zij ten goede komt aan menschen, tegenover wier lijden we met deernis vervuld zijn en omdat we gaarne de gedachtenis aan Koningin Emma op deze wijze eeren willen. M. FERNHOUT, Burgemeester van Middelburg- Dr. A. J. HOORWEG, Arts. Dr. C. ORBAAN, Secretaris van dc Provinciale Zeeuwsche Vereeni ging tot bestrijding der Tuberculose Het bestuur van: Groene Kruis Afd. Middelburg van het Ne- derlandsche Roode Kruis, het Nederlandsche Roode Kruis, Herwonnen Levenskracht. Emmabloem-comité. Draagt Elkanders Lasten. Marktkoopliedenbond E.M-M. Zonnestraal-comité. Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. OM TE EEREN DE NAGEDACHTENIS VAN H.M. DE KONINGIN-MOEDER. Indien iemand, dan verdient zeker de Koningin-Moeder, dat haar nagedachte nis bij ons volk in eere gehouden wordt- Zij heeft veel voor Nederland en de Nederlanders gedaan. Niet beter dan door haar werk voort te zetten wordt Zij geeerd- Algemeen bekend is, dat Koningin-Emma niet alleen groote be langstelling had voor het werk der Tn- berculose-bestrijding, maar dat zij dit werk op allerlei wijze steunde en gaar ne als Haar persoonlijk aangedaan be schouwde, wat voor lijders aan deze ziekte gedaan werd, om indien het nog mogelijk was hun herstel te geven of an ders hun lijden te verzachten. Vooral voelde Zij veel en deed Zij wat Zij kon om de vele on- en minvermogende pa- tienten te helpen. Om dit deel van haar werk voort te zetten is een Nationaal Koningin-Moeder Herdenkingsfonds ge sticht- Natuurlijk zal men ook in Mid delburg gaarne medewerken aan het tot stand komen van dit fonds en bij dragen om het werk van wijlen Konin gin Emma in stand te houden. De gelegenheid daartoe wordt U ge- Goes, 6 Maart. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland". Spinazie 1623, Wit lof 1012, idem II en III 26, Spruiten 13, Spruitkoppen 5, Kroten 1,20, alles per 100 kg; Prei 511, Selderij 0,60 0,70, beiden per 100 bos, Ganseieren 5,50, per 100 stuks. a K a p e 11 e, 6 Maart. Veilingsvereeni ging Kapelle-Biezelinge en Omgeving Kleine Veiling. Peren: St. Remy 14, per 100 kg. Groenten: Spinazie 28, Snijsla 21, Witlof 210, Sjalotten 2, Spruiten 4 10, Kroten 1, Prei 8, Wijnpeen 1, Boe renkool 23, Zaaiboonen 1012, alles oer 100 kg- Aardappelen 1,90, per 100 kg, Knolselderij 2,50, per 100 stuks, Nar cissen 35, per 100 bos, Kipeieren 2,10 2,30, per 100 stuks, Ganseieren 5 7,10, per 100 stukj:. Oostburg, 6 Maart. Op de graan markt was de aanvoer weinig- De noteering is als volgt: Gerst f 5.25 —5,50, haver f 5,50—5,75, erwten f 9,5G 10,10, bruine boonen f 11,5011,75, maanzaad f 1212,50. Oostburg, 6 Maart- Avicuitura; aanvoer 95% kg boter; prijs f 0,93 tot f 1,55 per kg. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 6