EXTRA GOEDKOOP I ALBERT HEIJN PROVINCIE ZEELAND CITY-THEATER MIDDELBURG Wien, wo der Wein und der Walzer bit! SLECHTS 3 DAGEN DE WERELD ZONDER MASKER I De Lijkbezorging „DE VOORZORG VERLAAGDE PRIJS!! WIJ ROEPEN U OPM! De Strijd om den verborgen Schat EXPOSITIE PERZISCHE KLEDEN SLECHTS 4 DAGEN KLEINE ADVERTENTIES Adverteert in dit blad ALBERT HEIJN'S BLIKGROENTEN 3 Groote Blikken Spercieboonen voor 57 ct. 3 extra 75 3 Spinazie 55 3 Andijvie 62 2 Groote Blikken Calif. Perziken 74 ct. DOPER WT E N, Allerfijnste Kwaliteit, Kleinste soort, Per Groot Blik of 2 Halve Blikken v. 51 ct. Versche Eieren tien stuks voor 27 cent ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE Chocolade Flikken per half pond 19 ct. Prima Huishoudzeep 2 dubbele stukken voor 10,, Maakt U het leven goedkooper. PROVINCIE ZEELAND. UITGIFTE van 2,625,000.— 3 pCt. OBUGATIëü, DINSDAG 12 MAART 1935, tot den koers van 99pCt. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V. N.V. GELDERSCHE CREDIETVEREENIGING. •BS®®®®®!® RICHARD TALMADGE ra 'MT Z0MDAG 3 um MATINEE „TURAND0T" Waaronder vele mooie ©yde exemplaren - - x Momenteel zijn de Perzische kleden goed koop, zeer goedkoop zelfs. Heeft U een klein of groot kleed nodig, komt U dan even deze expositie bezichtigen, het verplicht U tot niets Grofce sortering in alle soorten S. B. SUURLAND, HARRY PIEL - KURT VESPERS ANN OLGA TSCHECHOWA - ANNIE MARKART In deze SPANNEND-HUMORISTISCHE FILM wordt dit PROBLEEM op zeer ORIGINEELE wijze behandeld 'T IS EEN KOSTELIJK AMUSEMENT VEELGEPREZEN NEDERLANDSE FILM Kantoor Wilhefminastraat hoek Nieuwstr. Vlissingen vanaf heden is geopend van 9-12 uur en van 1.30-6 uur. GEDIPL MAKELAAR Vergadering en Bijeenkomst Huur en Verhuur Personeel gevraagd Aanbieding Personeel Lessen enz. Handel en Winkel Diversen i*r HASCO-RELIEF "Tpl Hebt U onze Tentoonstelling ge zien? Zoo ja, dan kent U reeds onze nieuwe Techniek. Zoo neen. Vraag ons dan eens om advies. Wij geven U dat gaarne. Ons reliëf werk is anders dan gewoon. ANTOINE VAN MIERT. Gediplomeerd Hasconeerder. L. Giststraat F 176, Middelburg. Thans kosten de le kwaliteit kof- lieboonen f 3.60 per 4'/2 K.G. franco thuis. Stoomkoffiebranderij „Java" te Nijensleek (Dr.) Bij Kon. Besl. (d.d. 22 Sept. 1904) goedgek. loten Holl. Grondkredietbank 1904. Neemt deel aan de trekking van Vrijdag 15 Maart a.s. Hoofdprijs 36.000 gulden, welke in zijn geheel aan den ge lukkigen winnaar wordt uitbetaald. Bij deze trekking ook nog vele andere prijzen, o.a. Fl. 4800, Fl. 1200, 5 a Fl. 480, 10 a Fl. 240, 40 a Fl. 120 enz. Totaal aan uitlotingen Fl. 91.236.Een deel name, welke reeds recht geeft op den geheelen prijs, kost slechts 1.50, 2 stuks 2.50, 3 stuks 3.50, 5 stuks 5.10 stuks slechts 9.Trekkingslijsten worden drie dagen na de trekking gratis toegezonden. Zendt nog heden postwissel of girostorting No, 135173 aan de Fa. J, SANDERS, betrouwbaar erkend premielotenkantoor, Hoogstraat 4, Den Haag, Tel, 116587. Op loten Holl. Grondkredietbank werden in den loop der jaren millioenen guldens aan prijzen uitgekeerd. Ook U kunt profiteeren van het geluk van ons kantoor. Bestelt nog heden BBSE-SaSEEiESi Allerfijnste kwaliteitB 2J"™1 Ej|F &L 9 B ff Veel Groenten Weinig water. B w™ Ij ffvjl iL jf Deze enorm lage prijzen zijn slechts gedurende 1 week geldig! Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit den winkel. Middelburg, Lange Delft B 116 Tel. 480. Goes. R. 106. Gedeputeerde Staten van Zeeland geven kennis aan de houders van de niet-uitgelote obligatiën van de 4 pCt. geldlee- ning van 1930 ten laste van de Provincie, oorspronkelijk groot 3,000,000.pro resto groot 2,700,000.dat deze stukken op 8 April 1935 a pari aflosbaar zijn gesteld. De aflossing van de stukken zal, met inachtneming van verschuldigde couponbelasting, geschieden met bijbetaling van 13.83 rente per obligatie van 1000.en 6.92 rente per obligatie van 500. De aflossing zal, voor zoover de houders van de obligatiën van bovengenoemde geldleening niet van het verleende voor keursrecht bij de inschrijving op de 3J4 pCt. conversieleening groot 2,625,000.hebben gebruik gemaakt, plaats vinden ten kantore van de Bank-Associatie te Amsterdam en te Middel burg, alsmede bij de Provinciale Griffie. Indien wegens bijzondere omstandigheden de hieronder aangekondigde uitgifte der 314 pCt. Conversieleening 1935 ten laste van de Provincie niet mocht doorgaan, zal de bovenver melde aflosbaarstelling geacht moeten worden niet te zijn ge daan. Middelburg, 7 Maart 1935. CONVERSIELEENING 1935, in stukken van nom. 1000.— en 500.aan toonder. Ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving op boven genoemde uitgifte, met. recht van voorkeur voor houders van niet uitgelote 4 pCt. Obligatiën der aflosbaar gestelde leening 1930, zal zijn opengesteld op van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur, ten kan tore van de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, de N.V. GELDERSCHE CREDIETVEREENIGING te Arnhem en Vlissingen, Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbaar. AMSTERDAM, 7 Maart 1935. ARNHEM, mmm p m PRESENTEERT VANAF VRIJDAG 8 MAART ALS lste HOOFDFILM: Een Archibald Nettlefold Productie der UFA. Manuscript: Walter Reisch en Franz Schulz. Muziek: ROBERT STOLZ en Franz Vienna. Fotografie: Geoffrey Faithful. Productieleider: REGINALD FOGWELL. Regie: CARMINE GALLONE. In de hoofdrollen: CARL BRISSON, FRANCIS DAY. Met „Wien, wo der Wein und der Walzer blüht!" doet een moderne filmcomedie haar intrede, die wereldstad niveau bezit. Geestig zijn de trouvailles, fantastisch is de scene- rie. Melodieus en meesleepend is de populaire muziek van den vermaarden ROBERT STOLZ. Vlot en puntig de dia loog. De handeling heeft vaart, terwijl het flonkerende spel van CARL BRISSON den „lion" van het Engelsche sei zoen met zijn melodieus orgaan Francis Day, Valerie Hobson, Oscar Asche, Bert Coote en Denier Warren vol ledig is opgenomen in het dansende rhythme van het ge heel, dat door CARMINE GALLONE met zwier en exqui- sen smaak werd geregisseerd. Wie graag uitbundig reageeren wil op een gezellige film met bovendien mooie revue-scènes, die verzuime niet „Wien, wo der Wein und der Walzer blüht!" te gaan zien. Als 2e Hoofdfilm: De beroemde bravour artist ELECTRO MARKT MIDDELBURG TEL. 410 VRIJDAG 8 MAART. ZATERDAG 9 MAART. ZONDAG 10 MAART. m Een uiterst spannende Avonturenfilm. AANVANG AVONDVOORSTELLING 7.30 UUR. WIJ VERWACHTEN BINNENKORT: LUMINAFILM f&n jibm ovtk tsifhmsui Heeft TJ wel eens bedacht, hoe de wereld zou zijn, wanneer tele visie practisch bestond? Als U in alle hoekjes en gaatjes van de wereld zou kunnen kijken, zonder dat iemand het wist? Als er feitelijk geen geheimen meer zouden kunnen bestaan TOEGANG 14 JAAR Aanvang 8 uur. Zondag Matinée 3 uur. VAN MAANDAG t.e.m. DONDERDAG A S. MET JAM-NU5CH- m DE HOOFDROL TEL: 131 MIDDELBURG BEES xssas li maakt haren deelnemers en ingezetenen van Middelburg en Koude- kerke bekend, dat haar Na sluiting van het kantoor zich te vervoegen bij onzen Correspon dent den Heer C. BOONE, Gravenstraat 195 Middelburg, alwaar alle inlichtingen worden verstrekt. Tevens wordt bekend gemaakt, dat haar Toonkamer voor een ieder te bezichtigen is en haar begrafenisbedrijf 20 Maart a.s, een aanvang zal nemen. Zaterdag as. zal onze Lijkwagen te bezichtigen zijn te Middel burg na 1 uur op de Markt. De Vertegenwoordiger A. RIETBERGEN. Vlissingen, 7 Maart 1935 jn onr. goed, hyp. en ass V«5ll. schrift, opl. f5.p. m. Duur 3 mnd Aanm. Nevo, Utrecht. SINT LAURENS. jSsjvs Filmavond Chr. Ziekenh. Bethesda, Vrijdag 8 Maart a.s., half 8, in de Ned. Herv. Kerk. Auto gratis beschikbaar. Afrit 7 en 7.10 van „Tida Kira" en 7.20 v. Brigdamme. Kinderen beneden 12 jaar geen toegang. ««cwiiBiMiaanaiasBaaaaiüanaaBBH. NED. CHR. REISVER. Grote Ju bileum filmavond (Noorwegen, Zwitserland, enz.) Vrijdag 8 Maart, 8 uur, Bogardzaal, Middelburg. 25 cent. NAT. SOC. BEW. Alg. Leider Ir. Mussert. De Kringleider J. Dekker is voor belangst. (niet-leden) te spreken 9 Maart van 6.308.30 u„ Groepshuis Rouaansche Kade G 132, Middelburg. „Dood Water" is door alle Nederlandse bladen een triomf voor onze filmindustrie genoemd. Op de Int. Filmtentoonstelling te Venetië werd zij met de hoogste onderscheiding bekroond. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. SEK!BHIii»KiaKSfï.e,»BBÏMÊïatoata TE HUUR Een pakhuis, geschikt voor auto's te plaatsen. Suiker plein. Te bevragen bij fa. Cohen Zoon, Vlasmarkt, Middelburg. «ülECCiHlIliiieBnauiMiixit EEN KEUKEN WERKMEISJE ge vraagd, met 1 April, voor Rotter dam. Zich aan te melden Nieuwe- poort P 192, Middelburg. &"HEiaaaiBaBBnBniB9BBaBaaBBc nsmillSllllllIIRIIIBIIS WERKHUIZEN. Een net meisje vraagt werkhuizen. Te bevragen Nieuw-Domburg E 132, Domburg. TH. HöFELEIN, muziekleeraar, Vlissingen, Badhuisstraat 39. Tel. 404, geeft grondig piano-, harmo nium- en theorielessen. Ook buiten de stad. w BBsasnaa ■RIIIIB.BBIia.BBI.liS...' NOTEERING Boter- en Eieren- vereen. M'burg. Particuliere prijs Boter 80 cent; Kipeieren 2.85; Poelje-eieren 2.50; Eendeieren 2.85, HET MOET WEG! De zwaarste cocoslooper, 70 c.M. breed, van 1 gulden, nu 50 cent per el. Wollen vloerkleeden van 35, nu 17.50. W. Vader, Korte Delft G 22, Mid delburg. BIJ DE FIRMA S. VAN OS, Mid- delb.:. de echte Geldersche rook worst,' de eigengemaakte rolpens in 't zuur en de bekende kalfsblin- devinkjes. Kalfsfricadellen met le ver, met nier en gehakt. DERTIG CENT een proefzakje met 10 kloeke Vorstenlanden sigaren. Ons nieuw merk „Gouden Tijd Goede tabak 15 cent per half pnd. Ziet etalage. J. van Holthuijsen, Houttuinen Q 40, Middelburg. VOOR UW ZOONS ontvingen wij mooie kwaliteit sportkousen, wel ke wij U om de kwaliteit en lagen prijs ten zeerste kunnen aanbeve len. Lafeber-Eggel, Korendijk 84, Middelburg. MORGENMIDDAG: Versche le verworst, boerenleverworst, var kenshoofdkaas en gekookte lever. Aanbevelend, H. Volmer, Slagerij, Seisstraat, Middelburg. Tel. 665. WEGENS STERFGEVAL zal mor gen de melkhandel van A. Barent- sen, Veersche weg, Middelburg, van 10—4 uur gesloten zijn- PER LUXE REISWAGEN. Van Zaterdag tot Zondag naar R dam, 3 p. p. Den Haag 4 p. p, Van Dinsdag tot Woensdag n Utrecht, f 3 A'dam f 4 p, p. Plaatsb. bi) fa.'Hoeksema, Burg, Midd. Tel. 121. PER PULLMAN-CAR „De Onder neming". Woensdag 12 Maart naar de Jaarbeurs, 3 p- p- Zaterdag Maandag n. Rotterdam. Kaarten Lunchroom Hoogesteger, Markt, Tel. 418, Middelburg. Electr. Drukkerij G. W. den Boer. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 4