WERKMAN SLOAN'S GEMENGD NIEUWS. LAATSTE BERICHTEN. £e£LUI IN NOOD., IN DE PIJ.P. BiURSÏHERMOMETEi van Donderdag. Bt HAND BUITENLAND. CORRESPONDENTIE. BURGERLIJKE STAM BEURS- EN WISSELKOERSEN. MAAR RUSLAND. SPANJE. De opstand in Griekenland. BELGIE. VERDRIJF! P IJ N ITAUë. VER. STATEN. FRANKRIJK. ^AMSTERDAM, 7 Maart. Het eerste getal is de vorige noteering, daarop volgt de officieele noteering van heden. Ned. 31 1000-4 102—101X. Q| Ned- 33 1000-4 102—101 Ned. 34 1000-4 102—101%. Certificaten-3 93%93%. O. Indie 34 1000-4 101%—101%. Denemarken Oblig. 1926-5 97%97%. Duitschl. 100-7 24%— 24%. Engeland 1960-90 4 66%65%. Zwitserl. oblig. '24-5 97 Zwitserl- Staatssp. 1927-4% 101%-101%, Amsterdam 1933-5 101%101%, Amsterdam 1934-4% 100% 's Gravenhage 1929-4% 100% Rotterdam 1926-1930-4% 100%—100% Berlijn 1925-6% 21 Zeeuws. Hyp. B-5 100 Zeeuws. Hyp. B-4% 100100. Cities Service Cy. P, 1958 5 18%17% A Amsterd. Bank 106107%. C Rott. Bankver. 101 A Twentsche Bank 88%88%. A Pref. Gruyter Zn A. 129% A Pref. Jurgens A 100%100%. A Ned. Gist- en Sp.fabr. 405%405%. A De Schelde N.B. 20 A Ver. Papf. v. Gelder 43%43. C Am. Car Foundry 8%—8%. C Am. Smelt Ref, 20 C Farbenind- I.G. 46%47% C Stand. Brands 1010. C U. States St. C. 18%—18%-%. C North Am. Cy. 66 A Born- Sum. H.M. 135%135%. A Linde Teves en Stokv. 63%64%. A Ned. Wol Mij. 74 A Singkep Tin M. 6767. A J. C. Japan Ln. 27% A Rotterd. Lloyd 29%29%, A S. M. Nederland 30%30%, A Amst. Thee C.M. 4042. Douwe Egberi-s Echte fnesche Heeren-Baa! en Baai-Tabak. Nederlands gewrigste pyp tabak. (Ingez. Med.j BRANDSTICHTING In verband met een brand die gisteravond in het perceel Hoogstraat 109 te Schiedam, magazijn van radio-artikelen van den heer B., heeft gewoed, is hedenmorgen de winkelier onder verdenking van brandstichting door de politie aange houden. Op het hoofdbureau werd B. een verhoor afgenomen. De bewoners van de aangrenzende huizen, die scha de tengevolge van de brand hebben ge leden, waren niet verzekerd. RELLETJE MET N.S.B.-ERS TE AMSTERDAM. Gisteravond laat is het in Amsterdam Oost weer eens tot een relletje gekomen. Tegen A Houth, Alberts 21% C Baltimore Ohio 65%. A Southern Rlw. 5%5%. C Union Pac. Rr. 55%55. C Int. Nickel Cy. 13% Duitschl. '30 1000-5% 26%—27%-28. A Koloniale Bnk 34%33%, A N.I. Hbk. 1000 66%—66%. C Ned. H. M. 1000 28—28. A Alg. Kunstz. U. 32%—31%. A v. Berkels Pat. 4241. C Calv-Delft 60%60%. A C. Suiker Mpij. 3636. A Ned. Ford A.M. 242—240%. A Philips Gem. B. afg. 215-217-19%. C Unilever 83%—83%-82%. C Anaconda Cop. 5%5%-5%. C Bethlehem St. 15%15% C Kennec Copper 9%9%. C Un. States Leather 3— 2%. A A.N.I,E.M.—N.B, 167—167% A Kon. Petr. Mpij. 134%134%-35% C Contin. 01 Cy. 9%—9%-9%. C Shell Union O-C. 3%3% het een Nederlander is. De tweede in zittende kon vluchten. Wagen en la ding werden in beslag genomen. HULDIGINGS-„SLACHTOFFER", Hij rilt nog, als hij er aan terug denkt. De vorige week is een der mannen van de Melbourne-race, de marconist Van Bruggen, in het huwelijk getreden. Stilletjes en bijna onopgemerkt. Toch kon een verslaggever van het „Haagsche Volk" na de plechtigheid den bruidegom Van Bruggen even interviewen. En hij vertelde Ja, die Uiver-huldigingen, ik ril nog als ik er aan terug denk. Geloof niet, dat wij, „Chief" (dat is Parmentier) en Moll en Prins en ik het gewild hebben! Maar wij ontkwamen er eenvoudig niet C Tide Water Ass. Oil 4%4%. A K.N. Stoomb. Mij. 5%5%. A Ned. Scheepv- U. 31%32-33. A H.V. Amsterdam 164%166-65%, tfV Java Cult. Mij. 8786%. A N.I. Suiker U. 80%—79% -80% A Deli Batavia 137%137%. C De i Mij. 1000 133%—133%-32%. A Senembah 135%135%, C Chicago Milw. 1%1. A Amst. Rubb. C- 91%91%-%. IA Dei-Bat. Rubb. 62%61% A Hessa Rubber 8786%. A Serbadjadi S R. 51%54-52. Prolongatie 11, WISSELKOERSEN. 6 Maart 7 Maart Londen 6.91 6.91% Berlijn 59.38% 59.38 Parijs 9.74 9.73% Brussel 34.46 34.44% Olie Zwitserland 47.96 47.91 Koninkl Kopenhagen 30.85 30.85 New-York 1.45% 1.45% «ij XT C 13 J Hlddl Wij UllliV W ctlllvdll Cl eBIlVUUUlg lllBl 12 uur verspreidden JN.b.o.-ers daar n j ir ii aan. br lag op het kantoor van de tv. propagandanummer van ,,Volk en Va- T A/T r K - -• L. M. een heele lijst van huldigingen, die derïand". Een bewoner die met zijn - vrouw thuis kwam verwijderde de wl^moesten ondergaan schijnt ZUID-BEVELANBSCHE WATERLEIDING. Herdenking op 5 April a.s. Op 5 April a.s. is het 25 jaar geleder, dat de N-V. Zuid-Bevelandsche Water leiding werd gesticht. De bijeenkomst op 5 April zal een feestelijk karakter dragen. Dr, v. d. Sleen zal de feestrede houden. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN OVERSLAG. Bij Kon. Besluit is met ingang van 20 Maart benoemd tot burgemeester van Overslag G. C. E. M. Dierck. De nieuwe burgemeester is in 1907 geboren en woont te Koewacht- Hij is thans zonder beroep en van r.k. huize. DE MOORD OP SARA BEUGELTAS. Levenslang tegen den dader geëischt. Op 28 Aug. j.l. werd Amsterdam op geschrikt door een afschuwelijk mis drijf. In een bananenpakhuis aan het Waterlooplein vond de recherche het lijkje van 't meisje de 8-jarige Sara Beu geltas. Het kind werd sedert den vorigen dag vermist. Men trof 't lijkje aan, ver borgen in een groote bananenkist.Bet kind was het slachtoffer geworden van een individu, dat het den vorigen dag in de loods had gelokt. Daarna randde de man haar aan en vermoordde haar vervolgens om zijn daad te verbergen. Denzelfden dag heeft de politie den 21- jarigen pakhuisknecht E. P, gearres teerd. Na korten tijd legde hij een be kentenis af, waar hij echter in het huis van bewaring weer op terug kwam. Vandaag stond de pakhuisknecht te recht voor de arr. rechtbank te Am sterdam. 18 getuigen waren gedagvaard. Aan verdachte was ten laste gelegd.^fei telijke aanranding van de eerbaarheid, gevolgd door doodslag om zichzelf straf feloosheid te verzekeren. De b-1 .md-.- ling had met gesloten deuren plaats. Door psychiaters waren uitvoerige rapporten uitgebracht, waarin werd geconcludeerd tot verminderde toere keningsvatbaarheid. D officier van justitie requireerde le venslange gevangenisstraf Spr. over woog, dat verdachte een zeer gevaarlijk j mensch is, die, zoo hij evpntuee' in vrij heid zou komen, een blijvend gevaar voor de maatschappij zou opleveren. HET ENGELSCHE WITBOEK. Een vernietigend oordeel- De „Times" publiceert een brief van den Schotschen generaal Hamilton, die in den wereldoorlog het opperbevel j krant uit zijn trapportaal en scnijnt j daarbij jegens de N.S.B.-ers een onaan gename opmerking te hebben gemaakt. In een oogwenk was hij door versprei ders omring, die hem te lijf gingen. Op het gegil van de vrouw schoten buurt bewoners toe, waarop de verspreiders zich in stormpas bijeengroepten en dreigden de verontwaardigde bewoners aan te vallen. Inmiddels was een uit- rukauto van de politie verschenen, en de bezetting verspreidde de intusschen uit hun woningen gekomen buurtbewo ners, terwijl de N.S.B.-ploeg onder lei ding van de politie aftrok naar het N. S, B.-huis. De gemolesteerde buurtbe woner had eenige flinke tikken met een gummiknuppel in het gelaat gekregen. Op zijn aanwijzing is degene die de slagen zou hebben toegebracht, aange houden. WIELRIJDSTER BIJ EEN AANRIJ DING TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN. Woensdagavond is de ongeveer 21-jarige juffrouw E. uit IJsselstein, die met haar broertje achterop de fiets van Utrecht naar huis te IJsselstein reed, door een uit de richting Utrecht komende auto op den Utrechtschen straatweg te Jutphaas aangereden. Beiden geraakten door de aanrijding te water. De chauffeur, die onmiddellijk stopte mocht het gelukken met behulp van 'n voorbijganger de jongen, die een been had gebroken, te redden. Mej. E. werd echter levenloos opgehaald en hoewel kunstmatige ademhaling werd toege past, moest de inmiddels aanwezige dokter den dood constateeren. Het lijk is naar het gemeentehuis te Jutphaas gebracht. De jongen is in 't St. Joseph- ziekenhuis te IJsselstein opgenomen. De bestuurder van den auto, die moest uitwijken, zag plotseling het rij wiel voor zijn auto en trachtte door 't omwerpen van zijn stuur de aanrijding te voorkomen. Vermoedelijk was door den achteropzittenden jongen de re flector van het rijwiel niet zichtbaar. De overledene is de oudste dochter van een groot gezin. PENNINGMEESTER VERDACHT VAN VERDUISTERING. De politie te T e g e 1 e n heeft Woensdagmid dag aangehouden den 30-jarigen F. G., penningmeester van de plaatselijke ai- deeling van den R.K.-Tr,ansportarbei- dersbond St. Bonifacius. G. zou tal van valsche handteekeningen hebben ge plaatst van leden der afdeeling, die hij als werkloos aan het hoofdbestuur v.an den bond opgaf, ofschoon deze leden niet werkloos waren. Voor deze werkloozen ontving de penningmeester uit de wjerkloozenkas van de organisatie de noodige steunbe dragen. Dit geld eigende G. zich dan toe, door voor de gefingeerde werkloo zen voor ontvangst te teekenen. Het verduisterde bedrag bedraagt ongeveei achthonderd gulden. De aangehoudene zou vandaag naar Roermond worden overgebracht. Aku Markt Unilever - Rubber - bezet. In totaal reisden slechts 62 pa- sagiers met dezen trein. De lijn is ver sperd. Een nieuwe kruiser. De minister van marine heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend, strekkende tol den bouw van een kruiser van 35,000 ton. Tevens wordt aangekondigd, dat nog een dergelijke kruiser op stapel gezet zal worden, zoodra de bepalingen van het verdrag van Washington het gedoogen. De werkloosheid neemt toe. Het .aantal "steuntrekkende werkloozen in Frankrijk bedroeg bij 't begin dezer maand 503,502, tegen 479,005 op 26 Ja nuari. Een koele parachutesprong. Uit Moskou wordt gemeld, dat de para chutespringer Knitanof van een hoogte van bijna achtduizend meter bij een temperatuur van 41 gr. Celsius 0, zonder zuurstofapparaat, naar beneden gesprongen is. De man schijnt 't over leefd te hebben. Vliegtuig op een schoolgebouw geval len. In een drukke straat te M a- d r i d is een zeer laag vliegend sport- vliegtuig met twee inzittenden neerge vallen. Het vliegtuig had met den eenen vleugel een transformatorenhuis ge raakt en stortte boven een school neer. Het dak van de school werd vernield, waarbij een der vliegers onmiddellijk gedood werd. De tweede inzittende werd zwaar gewond. Van de in de school aanwezige kinderen werd er één doodelijk gewond.; de onderwijze res en twaalf andere kinderen zijn zwaar gewond. Er is na gisteren weinig feitelijk nieuws binnengekomen, omtrent den toestand in Griekenland. Het schijnt, dat de operaties der regeering in het Noor den (Macedonië) bemoeilijkt worden Younf Industrie Philip* - Suiker iAmerika Mijnen Tabak Schepen (Wettig gedeponeerd.) En dan op reis. Overal recepties en officieele ontvangsten en lunches en di ners. Waar wij kwamen, stond de ge zant of de consul te wachten. Bom, lunch-uitnoodigingof invitatie voor een diner. Dan probeerden wij er af te komen, zeiden dat wij liever rustig met z'n vie ren gingen eten en vroeg slapen, omdat wij den volgenden dag weer een zwaar traject voor den boeg hadden. Maar wij ontsnapten niet. Het zou ook juist een intiem dinertje worden. alleen de gezant en zijn eebtgenoote zou den er aan aanzitten. En dat was dan ook werkelijk zoo. Maar.dan gingen bij de koffie de deuren open en dan stonden daar vijftig, zestig, honderd men sch, officieele menschen.... En maar weer huldigen!" Van Bruggen loost een diepe zucht, die overigens weinig past bij zijn op gewekt bruidegoms-gezicht. En dan nog al die huldigingen hier in ons eigen land! Kunt u zich nu be grijpen, dat wij aan alles hebben gepro beerd te ontkomen, en dat wij er van morgen stilletjes met onze twee getui gen, die wij nu eenmaal niet missen kon den tusschen uit getrokken zijn? De „Avondpost" teekent daarbij aan: - - Ziedaar! De eerlijke meening van een door^ strengen vorst, waarvan e re e der gehuldigden, pardon, gepijnigden. I len intusschen ook wel te lijden zullen Zal ons volk, zullen ook de autori- hebben. Op de opstandiae ei an en teiten er leering uit trekken? Wij zijn (Kreta enz.) is nog weinig verandering een wonderlijk slag menschen, wij staan gekomen. De regeering heeft haar vooi- in de wereld bekend als nuchter, een bereidingen tegen deze haarden blijkbaar beetje grijs en egaal als onze luchten en noè niet beëindigd. Dat wordt trouwens horizonten, zeer begrijpelijk, als men bedenkt, dat Maar als we eenmaal uit den band de vloot voor t grootste deel in op-* springen, houdt ons dan vast. Dan hij- stand gekomen is. Troepen kunnen niet schen we ons zelf op aan de gehuldigden. anders dan per schip naar de eilanden na een dag van veel inspannend werk, wanneer de spieren vermoeid en wat pijnlijk zijn, brengt Sloan s snel verlichting. Sloan's is een oud, beproefd middel tegen alle gewrichts- en spierpijnen. Wrijf het zachtjes op alle pijnlijke plaatsen! Met masseeren! Dan huldigen we hen zoo, dat ze er na derhand nog van „rillen". Beterschap is gewenscht. worden vervoerd- Vliegtuigen zijn ten deze van geen belang. Wel kunnen ze de schrik er bij de opstandige bewoners in brengen door een bombardement. Dat zou hier en daar dan ook reeds gebeurd zijn- Met welk resultaat wordt niet ge meld. Volgens sommige berichten moet er gisteren op het eiland Kreta (het groot ste van den Griekschen archipel, waar, HET VERBOD VAN DE VL^e Se de^SSriS ore- zooals men weet, Venizelos op 't oogen- - blik de lakens uitdeelt) een tegenrevo- Onder gróote belangstelling is gis-1 lutie uitgebroken zijn. Erg duidelijk zijn termiddag in de Kamer geïnterpelleerd die berichten echter niet, zoodat men over het verbod van de Vlaamsche be- er voorloopig niet te vee, waarde aan tooéing, welke tegen 31 Maart te Brus- *°fT. a!J kennen. sel was belegd. Mr. Borginon, de leider Uit Saloniki wordt nader geme d, na der Vlaamsch-nationalistische fractie de toestand van de onder aanvoeling laakte de houding van den Brusselschen van generaal Kamenos in Macedonië (Ingez. Med.) Bark vergaan, Bij Livorno srijn wrakstukken aangespoeld met het op schrift Paul Arsène, een Fransche bark, die reeds eenige dagen als vermist was opgegeven. Het is vrij zeker, dat het schip met de geheele equipage va» 18 man vergaan is. Elf-jarige jongen schiet zif» vader dood, Bij de politie te Buffalo den staat New York verscheen gister een elfjarige jongen, Robert Kloes, die »on- der eenig teeken van opwinding of ver stoordheid mededeelde, dat hij zijn va der had doodgeschoten. Ter toelichting verklaarde hij slechts: „Hij was gemeen tegen mijn moeder." De politie vond in derdaad de'1 vader, de 36-jarige chaui- feur John Kloes, door een kogel ge dood. De vrouw verklaarde dat zi» reeds lang in onmin leefde met haar ssiaa en dat deze haar net teer had ingesmeerd en vervolgens met veeren bestrooid. heeft gevoerd over de Britsche troepen bij Callipoli. De brief bestaat slechts 1 SMOKKELAAR GEDOOD. Uit uit een z:n die aldus luidt: „Mag ik, na- j Antwerpen wordt aan 't Hbl. gemeld dat ik sedert het verdrag van Versail les, voortdurend op bescheiden en on volkomen wijze voor vrede Omstreeks één uur Woensdagmiddag kwam een vrachtauto, die te Kiel- drecht de grens was overschreden en ning heb gestreden de vrijheid nemen beladen was met 15 vaarzen, te Nieuw en verzoe te zeggen, dat dit het sechtste stuk werk is, dat sedert vele jaren voor den vrede is gedaan, aangez en de geheele schuld aan de bewapening met uitslui ting van andere landen, uitsluitend op Duitschland wordt geschoven? kerke-Waas, achtervolgd door politie en douanen. De twee inzittenden wei gerden te stoppen, waarop revolver schoten werden gelost. De chauffeur kreeg een kogel in de keel en over leed kort daarop. Men vermoedt, dal burgemeester Max, v,an wien het ver bod was uitgegaan en verweet de re geering, dat ze geen stappen had on dernomen, om 't te voorkomen. De spreker toonde aan, dat steekhoudend motief het rechtvaardigen. Mr. Borginon werd niet alleen door zijn p>urtijgenooten, doch ook door het grootste deel van de Vlaamsche katholieken levendig toege juicht. Vandaag zou de interpellatie worden voortgezet. Gisteravond beoordeelde men te Brussel de positie van de regee ring als zeer precair. SPOORWEGONGELUK, Vijf dooden, 12 gewonden. Gisteren is op de lijn Bordeaux-Li bourne, tusschen de stations Ambès en St, Loubes de D-trein van Angou- lème naar Bordeaux ontspoord. Een derde klas wagon viel om en de vol gende wagen schoof in elkaar. Vijt per sonen zijn om hel leven gekomen, en 12 werden gewond, waarvan twee ern stig. De trein was gelukkig niet druk strijdende opstandelingen buitengewoon moeilijk wordt, omdat hun een voldoen de voorraad levensmiddelen en munitie ontbreekt. Daarbij komt, dat de bevol- geen enkel king in het door de opstandelingen be verbod kan zette gebied, den laatsten vijandig ge- zind is en zich stellig bij het eerste op rukken van de regeeringstroepen legen de rebellen zal te weer stellen. Saloniki gelijkt een legerkamp, daar groote troepenmassa's in de hoofdstad van Macedonië worden samengetrokken. Woensdagmiddag zijn nieuwe militaire versterkingen, hoofdzakelijk bestaande uit der regeering getrouwe reservisten, van Saloniki naar het front vertrokken. Uit alle streken van Griekenland ko men telegrammen binnen, waarin een zeer strenge bestraffing van de oproer lingen wordt geëischt. Door de wet tot confiscatie van het vermogen van de aanstichters van den opstand is niet alleen het huis van Ve nizelos te Athene, doch zijn ook de hui zen en het overig vermogen van de an dere leiders van den opstand, bijv. van admiraal Demisticha en van generaal Kamenos in beslag genomen. NAGEKOMEN BERICHT. SMOKKELAAR GEDOOD KLOOSTERZANDE. In den afgeloo- pen nacht is het over de Nederlandsche grens nabij St. Nicolaas tot een treuen gekomen tusschen smokkelaars en^ Bel gische douanebeambten. De 32-jarige Nederlander J. Herwigh uit Stoppeldijk die als chauffeur van een vrachtauto, welke toebehoorde aan de koopman L te Boschkapelle, frauduleus vee over de Nederlandsche grens had gebracht is bij deze botsing ernstig gewond- Hij is la" ter overleden. Een persoon, die even eens in de vrachtauto zat werd gewond De heer H. was gehuwd en vader vau een kind. Correspondent. Kortgene ïn* dien het Noord-Bevelandsche Briigcomi- té het oirbaar acht, de Zeeuwsche Pers te negeeren en haar publicaties wel naar buiten Zeeland verschijnende couranten te zenden, dan denken wij er niet aan herkauwde berichten met de trekschuit te publiceeren. Floezeer ons dit overi gens leed doet, wijl de brugplannen on ze volle sympathie hebben; op het be houd daarvan en op een nuttige aanwen ding van die goede gezindheid schijn! het brugcomité echter geen f»rijs te stellen. Goes. Getrouwd: I. Kole jm. 22 j. en C Zui- dijk jd. 19 j. Nieuw en St, Joosland. Over de maand Febr. Bevalen: S. Knuijt, geb. de Keun>ng d-, L- Filius, geb. Ksvekkeboom, A., M C.' de Kraker Jz., geb. Meulenberf, d.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 2