LANDBOUW. ONDERWIJS. RECHTSZAKEN. SPORT. 8EMEN6D NIEUWS. Van onz@ Adverteerders. MARKTBERICHTEN. ZUID-BEVELAHD. de subsidie aan het gebouwtje „Samen werking' tot f 5 verminderd. Tenslotte werden nog enkele nood zakelijke onderhoudswerken aan hei winkelhuis besproken en goedgekeurd. Aangehouden. In verband met de in den laatsten tijd te Ierseke aan boord van schepen ge pleegde diefstallen zijn door de politie aangehouden zekere P., schipper en N- werkman te Ierseke. Naar we vernemen zijn den laatsten tijd eveneens dieistal.en gepleegd in diverse oesterloodsen. Bei de personen zullen ter beschikking van de justitie te Middelburg worden ge steld. HOEDEKENSKERKE. Tijdens den storm van j.l. Zaterdag, hebben ver schillende ingezetenen vrij belangrijke schade aan hun eigendommen opge.oo- pen, onder meer waaide bij den tuinier A. v. D, een partij broeiramen van de in orde gebrachte bakken, die natuurlijk alle gebroken waren- Belanghebbende is niet tegen stormschade verzekerd Voorts werden enkele boomen ontwor teld, en moesten ook de dakpannen het ontgelden. RAAD VAN 'S-GRAVENPOLDER. Belastingverhooging. 's-GRAVENPOLDER. Maandag ver gaderde de Raad, onder voorzitterschap van burgemeester Van Meerendonk, voltallig. Het plaatselijk comité voor moreele werkloozenzorg verzocht subsidie in de kosten van cursussen in motorenkennis en houtbewerking voor jeugdige werk- loozen in den a.s. winter. Het verzoek werd ingewilligd. Ook dat van de ver- eeniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerden Grond slag, om een voorschot van f 400 op de gemeentelijke vergoeding voor 1935. Waar Ged. Staten reeds eerder te kennen gaven, dat de gemeente niet voor rijksbijdrage in aanmerking kan komen voor de belastingen tot het uiterste zijn opgedreven, werd nood gedwongen de hondenbelasting voor losloopende honden vastgesteld op f 6, voor vastliggende op f 3 met terugwer kende kracht tot 1 Januari 1935. Verhooging der schoolgelden is in 'n volgende zitting aan de beurt. Aangenomen werd thans het voorstel van den burgemeester, om het raad- Huis telefonisch aan te sluiten. Tegen de beide wethouders en de heer de Kosjer. Bij de rondvraag zegde de heer V e r h u 1 s t, dat hij er klachten over vernam, dat de steun op Maandag wordt uitbetaald, waarop weth. Schou ten opmerkte, dat hij het verkeerd vond, dat een raadslid zich leent om allerlei praatjes aan te hooren en dat Verhulst zich bemoeit met dingen, die hem niet aangaan. De anderen waren het er volkomen mee eens, dat de re geling der Uitbetaling geheel aan den burgemeester moet worden overgelaten. WEMELDINGE. Het stormweer van Zaterdag heeft hier nogal wat schade veroorzaakt. Op het terrein van deVoet- balvereeniging Wemeldinge is de schut ting over een lengte van 40 m wegge slagen. De schutting bestaat uit borden van pl-m- 15 m2, waarvan sommige over de huizen, den weg en den kanaaldijk en zelfs nog over een in het kanaal lig gend schip heenvlogen. WEMELDINGE. Zondagavond om circa 5 uur kwamen aan het eind van de Dorpstraat de wielrijders S. en Z. met elkaar in botsing. De nog bijna fonkel nieuwe fiets van S- werd geheel ver nield. Beiden hadden bovendien nog wat schrammen en één een blauw oog opgeloopep. De po'ite zal trachten uit te zoeken, waar of de schuld hg'. ONZE UITVOER VAN LANDBOUW- EN VEETEELT-PRODUCTEN IN JANUARI. Volgens de maandstatistiek van den in-, uit- en doorvoer, bewerkt door het Centraal-Bureau voor de statistiek, is voor den uitvoer van boter het jaar niet slechts begonnen. In Januari be droeg de uitvoer 2299 ton ter waarde van f 1.929.000 tegen 1753 ton ter waarde van f 1,255.000 in Jan. van het vorig jaar. De uitvoer van versche eieren be droeg in Jan. 4504 ton ter waarde van f 1.997.000, tegen 4788 ton ter waarde van 2.505.000, in Jan. 1934. De uitvoer van aardappelen was van weinig beteekenis. In Jan. is uitge voerd 1537 ton pootaardappelen ter waarde van f 97.000, tegen 6127 ton ter waarde van f 234.000 vorig jaar. De uitvoer van kleiaardappelen heeft in de vorige maand bedragen 3979 ton ter waarde van f 109.000, tegen 12.608 ton ter waarde van f 200.000. Verder zijn nog uitgevoerd 3009 ton zandaara- appelen ter waarde van f 60.000, tegen 351 ton ter waarde van f 5000 in Jan. 1934. De uitvoer van vruchten en groen ten was ais volgt Druiven: 103 ton ter waarde van f 32.000, tegen 15 ton ter waarde van f 6000 in Januari van het vorig jaar. Aardbeienpulp: 267 ton ter waarde van f 49.000, tegen 483 ton ter waarde van f 69.000. Witte kool: 1728 ton ter waarde van f 39.000, tegen 2164 ton ter waarde van f 90.000. Savoyekool: 477 ton ter waarde van f 13.000, tegen 1020 ton ter waarde van f 35.000. Roode kool: 3796 ton ter waarde van f 174.000, tegen 3193 ton ter waarde van f 121.000. Uien en sjalotten: 16,507 ton ter waarde van f 596.000, tegen 20.838 ton ter waarde van f 708.000. Spruitkool: 548 ton ter waarde van f 38.000, tegen 529 ton ter waarde van f 68.000. Schorseneeren: 661 ton ter waarde van f 46.000, tegen 953 ton ter waarde van f 84.000 in Januari 1934. DE DRENTSCHE BOEREN DEMONSTREEREN. Geweldige betooging te Assen. De besturen van den Drent schen Boerenbond, het Drentsch Land- bouwgenootschap en den Drentschen Zuivelbond hadden hun leden op Za terdag j.l. opgeroepen naar Assen om op waardige, maar niettemin krachtige wijze te protesteeren en te manifestce- ren tegen verlaging van het prijspeil der landbouwproducten. Aan dezen oproep heeft de Drentsche boer gehoor gege ven. Bij onze aankomst, ruim een uur voor den aanvang, w,as de groote zaal van .„Bellevue", die duizend plaatsen biedt, tot op de laatste plaats bezet. Voortdurend werden de bezoekers in grooten getale met autobussen aange voerd. Naar we hoorden waren deze alle „uitverkocht". In korten tijd w,aren alle lokaliteiten van dit groote gebouw tjokvol, alsook de groote tenten, die in den tuin den vorigen dag inderhaast waren opgebouwd. Overal waren luid sprekers aangebracht, zood,at overal 't gesprokene kon worden gevolgd. Des ondanks plaats te kort en moest ook de bioscoopzaal, die 750 plaatsen biedt, in gebruik worden genomen. Dit bracht mede, dat de sprekers ook daarheen moesten gaan. Het aantal bezoekers werd op ruim 5000 geschat. Precies op tijd, 11 uur, kon de heer Meijeringh, voorzitter van het Drentsch Landb. Ge nootschap, de bijeenkomst openen. In welgekozen woorden wees deze op de groote beteekenis van het feit, dat thans de Drentsche boer in zijn geheel voor hetzelfde doel eensgezind, opkwam. De zinsnede uit de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer, dat voor den landbouw onmogelijk meer kan wor den gedaan, is door den Drentschen boer begrepen. Hij gevoelt d,at aan als een vernieuwden aanslag op zijn toch reeds^ treurig bestaan en hij wil daarte gen met kracht opkomen. Met een da verend applaus worden deze woorden onderstreept. Belangrijk leek ons ook de uitspraak van den voorzitter, dat vertrouwen in het Regeeringsbeleid nog slechts mogelijk zal zijn, als duidelijk de richtlijnen zullen worden uitgestippeld, welke bij de landbouwpolitiek zullen worden gevolgd. Het thans gevolgde sy steem heeft in zijn uitwerking gefaald, speciaal wat de veeteeltproducten be treft. Dat laatste werd in een gedocumen teerde rede krachtig aangedikt door den Dekker, voorzitter van den Drentschen 'Zuivelbond. Het huidige systeem v.an steunverleening aan de melkveehouderij heeft geen loonenden melkprijs ge bracht. Dit systeem is mislukt. Zélfs al ware de richtprijs bereikt, dan zou met de huidige lage voerprijzen uitbreiding van de melkproductie zóó zeer in de hand zijn gewerkt, dat het toch weer mis zou zijn geweest. Ook in de toe komst zal, ondanks de verder te nemen maatregelen, met dit systeem geen loo- nender melkprijs te verkrijgen zijn. En dan laat deze uiterst deskundige daar op volgen, het systeem der Boerenbon den moet op korten termijn door de Regeeringspersonen in studie worden genomen, vóór dat men met de experi menten van thans doorgaat. Men gooie het roer om voor het heelemaal te laat is. Het hoogtepunt der vergadering was de rede van den landbouweconoom, den heer J. S m i d, die met een ovatie werd begroet. Deze ziet de toekomst van ons land donker in. Het volksinko men daalt voortdurend. Aangestuurd moet worden op een rechtvaardige ver deeling van ons inkomen. De landbouw komt daarbij veel te kort, het is slechts aan de buitengewone oogsten te danken, dat hier en d,aar eenig licht is gekomen. De boeren krijgen thans wel beperking van hun bedrijfsvrijheid, maar.... geen bestaan, terwijl zij juist noodig hebben een behoorlijk bestaan met zoo weinig mogelijk beperking der bedrijfsvrijheid. De wijze, waarop de kleine boer wordt behandeld, is eenvoudig een schande. Hierin ligt vooral de schuld bij het Dep. van Sociale Zaken, w,aar men er zich op schijnt toe te leggen de menschen te straffen voor hun arbeidzaamheid en spaarzaamheid. Spreker kan niet geloo- ven, dat de Regeering beseft wat er ge beurt, zij is naar zijn meening de dupe van» ambtenaren, die van alle sociaal inzicht en sociaal gevoel gespeend zijn. De zedelijke verwildering, die daarvan het gevolg is, doet het ergste voor de toekomst vreezen. De exploitatie van den bodem moet zoo intensief mogelijk gebeuren in de richting v,an productie naar eigen behoeften. We hebben aan stonds de keus tuss^hen gebrek lijden of het scheppen van de mogelijkheid, dat meer menschen direct en indirect van onzen bodem kunnen leven. Er moet 'n ander systeem worden gevolgd. Om in schijn den vrijhandel zooveel mo gelijk te redden, verzette men zich te gen tolmuren aan de grens, maar moest men daardoor komen tot allerlei rege lingen voor ieder prodruct afzonderlijk, met het gevolg, d,at in het binnenland tolmuren werden gebouwd, waartus- schen ons economisch leven vastzit. T~?e- cies het omgekeerde moet worden ge daan. Het binnenlandsche prijspeil moet door tolmuren aan de grens op voldoen de hoogte worden gebracht, maar in 't binnenland moet het bedrijf zooveel mo gelijk worden vrijgelaten. Dit systeem staan de Boerenbonden voor. Spreker werkt dit nog nader uit, wat met een geweldig .applaus wordt onderschreven. Verschillende kleine boeren kwamen voor de microfoon om hun hart te luch ten. Ieder vogeltje zong daarbij, zooals het gebekt is. Er was er zelfs één, een rechtsche, zooals hij zelf zei, die vertrouwen bleef stellen in God en in Oranje, maar die zijn vertrouwen niet meer kon geven aan dezen minister met zijn adviseurs, met name genoemd. Hij wilde dan ook niet meer of minder dan een adres aan de Koningin met verzoek te bevorderen, dat deze laatste alleen van het tooneel zouden verdwijnen. Dat die wensch door velen werd gedeeld bleek wel uit de krachtige vloerbewerking. A;an het eind der vergadering werden twee moties aangenomen. De eerste zal worden ge zonden aan de 3 Centrale Landbouw organisaties en aan de Prov, L.andb. Mij- en. Hierin wordt verzocht op korten termijn het systeem der Boerenbonden in studie te nemen. De tweede wordt gericht aan de Regeering en volksver tegenwoordiging. Hierin worden maatre gelen aangegeven, die tot verbetering leiden en wordt geprotesteerd tegen de verlaging der richtprijzen. Ds. J. Tholen, Geref. pred- var Leerdam, is heden 40 jaar predikant. Hij diende o.m- in dien tijd de Geref. kerk van Z a a m s 1 a g, Geslaagd voor het examen radio telegrafist, 2e klasse de heer J- A. de Ruijscher, leerling van de de Rutjter- school te Vlissingen, IN HOOGER BEROEP. W. de K., 26 j., arbeider te Nieuw- d o r p ('s H. Arendskerke) heeft hoo- ger beroep aangeteekend tegen het von nis der Rechtbank van 1 Febr. 1935 waarbij hij wegens meineed is veroor-; deeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De officier van Justitie was reeds in hooger beroep gekomen.; de officier van Justitie teekende eveneens hooger be roep aan tegen een vonnis der Recht bank van 8 Febr. j.l. waarbij L. B., we gens poging tot zware mishandeling op een onbezoldigd rijksveldwachter, is veroordeeld tot 8 maanden tuchtschool. De verdachte kwam eveneens in hoo ger beroep. Rare manieren. Voor den Politierechter te Breda stond Maandag j.l. terecht de 24-jarige los werkman J. H. uit St. P h i- lipsland, die op 22 Dec. j.l. in de Schooldreef aldaar den werkman C. Q. uit St. Philipsland, die aldaar op zijn meis.je stond te wachten, zonder dat deze hiertoe ook maar eenige aanleiding had gegeven, met de vuist een slag te gen het voorhoofd had gegeven. Verdachte ontkende zulks pertinent, doch de verklaringen v,an een tweetal getuigen, n.l. de man die de klap had geïncasseerd en de dienstbode L. v. O., waren van dien aard, dat zijn schuld wettig en overtuigend werd bewezen verklaard en H. overeenkomstig de vor dering van den Off. v. Just., door den Politierechter veroordeeld werd tot 'n boete van f 5 subs. 5 d.h. HOCKEY. MiddelburgTilburg 03. Ditmaal is de nederlaag voor de Mid delburgers wat grooter geworden dan gewoonlijk, iets, wat te voorzien was, toen de gastheeren met een verzwakt elftal in 't veld verschenen .terwijl Til burg slechts één invaller telde. De gasten zetten onmiddellijk een sterk offensief in en voordat de inval lers in de Zeeuwsche verdediging zich ingespeeld hadden, was er al een doel punt gemaakt. Nog voor de rust volgden twee an dere doelpunten, waarvan één wegens buitenspel niet toegekend had moeten worden. In de tweede helft vond Middelburg na een omzetting in het elftal eeii beter verweer; de invaller-keeper voelde zich' thuis in zijn doel en verrichtte ^goed werk. Ook de rechtshalf voldeed na de omzetting goed door zijn enthousiast werken; een heel verschil met de laks heid van den linksbinnen- De voorhoede speelde een te door zichtig spel om tegen de forsche backs succes te boeken. Te veel werd de bal maar hard recht vooruit geslagen, zoo dat de tegenstanders ongehinderd hun voorhoede aan 't werk konden zetten. Ook de throughpasses werden meestal geplaatst op de stick van de Tilburgsche backs. Enkele corners werden goed ge nomen, doch de Tilburgsche keeper hield voortreffelijk zijn gebied vrij. Dat /vliddelburg op deze wijze geen goal kon scoren, behoeft geen betoog; doch ook aan de andere zijde viel geen punt meer. Vooral de Tilburgers bezondigden zich nog al eens aan het snijden van den bal en aan roekeloos spel, waarvoor nog iets meer gefloten had kunnen worden. Maar ook Middelburg telt onder haar gelederen eenige ras-echte boksers, die hun talenten ten volle ontplooiden. Niet temin zullen de eerstvolgende overwin- ning(!) en de eerstvolgende goal toch al hockeyend veroverd moeten worden! KKBMMa DUITSCHER UIT NEDERLAND ONTVOERD. Honderd mark het verradersloon. Uit Hengelo deelt men aan „De Cou rant, Het Nws. v, d. Dag" mede, dat dezer dagen een werklooze Duitsche beeldhouwer, een zekere G, uit Hengelo naar Duitschland zou zijn ontvoerd. „De z,aak zou zich als volgt hebben toegedragen. De heer G., tot voor korl nog lid van de N.S.D.A.P., had, aange zien hij werkloos werd het lidmaatschap opgezegd. Als werklooze wilde hij gaar ne iets extra's verdienen en daarom stelde hij zich in verbinding met een Fr,ansch bureau voor den verkoop, van foto's waarvan de verkoop in Duitsch land verboden is. Door dit buitenlandsch bureau kwam hij schriftelijk in aanraking met iemand die tegen zekere vergoeding inlichtingen vroeg omtrent Duitschland. Deze inlich tingen had de heer G, verstrekt. De ge heime Duitsche politie was er echter achter gekomen en wi de hem arrestee- ien. Hiervan kreeg G. de lucht. Uit zijn woonplaats Lippe (bij Detmold) is hi) toen per fiets naar een nabijgelegen plaats gegaan en daar op den trein naar Almelo gestapt- Aldaar geen werk kunnende vinden is hij naar Hengelo gekomen, in welke plaats hij er in slaagde werk te vinden. Tot zoover zijn eigen verklaringen. Daar zijn verdiensten hier echter te iaag waren, had hij op een advertentie naar Delft geschreven en een week daarna een brief uit Haarlem ontvangen, met als briefhoofd: „KI. S., schoorsteen bouwer", waarin G. een betrekking werd aangeboden bij een vriend van K. S. Na heen en weer geschrijf werd overeengekomen, dat G. op den avond van 4 Februari om 6 uur in een hotel te Hengelo op KI. S. zou wachten. Samen zouden zij daarna naar Haarlem gaan per trein. Om ongeveer half 7 ech ter zijn de twee heeren per auto ver trokken naar de grens, waar G. afge leverd werd, waarna KI. S. naar Haar lem terugkeerde. Daar G. in Hengelo afgemeld was en in Haarlem niet werd aangemeld, kreeg de politie de zaak in handen. Deze vroeg hier en daar inlichtingen en ver nam dat G. per auto naar Duitschland ontvoerd was. KI. S. moet als belooning 100 R.M. ontvangen hebben. Als een bevestiging van bovenstaand bericht meldt men aan de Msb. uit Haar lem, dat daar een 36-jarige inwoner van die stad is gearresteerd onder verden king van menschenroof. HET LIJK VAN DEN VERDRON KEN GENEESHEER GEVONDEN. De rivierpolitie heeft Maandag den ge- heelen dag gedregd naar het lijk van dr. A. G. M. Verbeek, geneesheer-directeur van het St. Elisabeth-ziekenhuis te Amersfoort, die Zaterdagavond te Her wijnen met zijn auto in de Waal is ge reden. Tegen den avond is men er in ge slaagd het lijk op eenige meters van de plaats ,waar de auto te water is ge raakt, op te halen. DOOR EEN AUTOBUS OVERRE DEN EN GEDOOD. In de Hoofd straat te V e 1 p is Maandagmiddag het 10-jarig zoontje van de familie M., wo nende aan den Enkweg bij het plotse ling oversteken van den weg door een passeerenden autobus van de G.T.M. overreden. Het kind was op slag dood, VERDRONKEN. Uit het Overijselsch Kanaal onder Diepenveen is het lijk opgehaald van zekeren L, uit De venter. Uit het feit, dat ter plaatse ook zijn fiets in het water werd gevonden, maakt men op, dat den man langs het Kanaal een ongeluk is overkomen. DOOR EEN TREIN OVERREDEN EN GEDOOD. Maandagavond laat is op het spoorwegemplacement IJ s e 1- monde nabij den West-Varkenoord- schen weg een man onder een trein ge raakt. Hij was op slag dood. De identi teit van het slachtoffer is nog niet vast gesteld. ALS DE VROUW BLIJFT, MOET DE MAN WIJKEN. In zijn vergade ring van 12 Maart 1934 besloot de Raad van Beilen tot het verleenen van eervol ontslag aan een onderwijzer aan de o. 1. school te Wijster, wiens echtgenoote eveneens aan bedoelde school was ver bonden als onderwijzeres. Het lag voor de hand om allereerts de echtgenoote voor afvloeiing in aanmerking te laten komen, doch dit zou tot gevolg heb ben gehad, dat de eenige vrouwelijke leerkracht der school zou zijn ontsla gen, waardoor voor het onderwijs in de nuttige handwerken een vakonderwijze- res zou moeten worden aangesteld. Ei bleef dus niet anders over dan ontslag verleenen aan een mannelijke leer kracht, waarvoor de echtgenoot werd bestemd. De Raad deed deze keus om dat door het aanblijven van de vrouw de betrokken onderwijzer het minst gel delijk gedupeerd werd. Ged. Staten van Drenthe hebben dit Raadsbesluit destijds vernietigd, waar op de Raad in beroep is gegaan. Thans heeft de Kroon het betrokken besluit van Ged. Staten vernietigd en voor noemd besluit van den Raad van Beilen gehandhaafd. Het mag een goede toepassing van onze Zeeuwsche wapenspreuk genoemd worden, dat ook in dezen tijd steeds weer personen den moed hebben eene nieuwe zaak te openen. Dit zal morgen het geval zijn met den heer G. van de Voorde, die in de Langeviele op den hoek van de Beddewijkstraat te Mid delburg een keurigen winkel opent in verfwaren, glas en behang, maar daar aan toegevoegde verschillende schoon maak- en toiletartikelen. Het pand is flink opgeknapt en maakt een goeden indruk. ONTVANGEN BOEKEN, „Sara Góth; een beeld van haar werk in 15 reproducties van kinderpor tretten". Met een inleiding van haarzelf en woord voorat van Maria Viola. Ver schenen in de Libei.enserie bij de uit gevers Bosch Keuning te B a a r n, - In dezelfde serie verscheen bij deze uitgevers nog. „Roeland tvoning Reu beeld van zijn werk in 15 reproducties van schilderijen en teekeningen- „Zelf aan de microscoop". Hand leiding tot het zeil vervaardigen van eenvoudige preparaten voor onderzoek met de microscoop, door J, C. Alders. Met een aantal microfotografiën. Uit gave W- J, ihieme Cie, uitgevers tc zutphen. „De vorming van de Nederlandsche duinkust", door dr- P, Tesch. Versche nen in de bibliotheek van de Neder landsche Natuurhistorische vereeniging, onder redactie van dr. Jac, P. Thijsse en dr. J. Botke bij J. B. Wolters, uitge ver te Groningen. De Nationale Crediet-Vereenigmg (N.C.V.) te Den Haag, zond ons een exemplaar van de premie-uitgave. Zee- en Landmachtkalender 19dö/36. De fraai uitgevoerde kalender bevat vele interessante foto's inzake de Nederland sche land-, zee- en luchtmacht. Goes, 18 Februari- Veilingsvereeni- ging „Zuid-Beveland", Spruiten 912, idem II en III 27, Witlof 912, idem II en III 26, Koolrapen 1,401,60, Uien 0,602, alles per 100 kg; Prei 9 10, Selderij 0,601,20, beiden per 100 bos; Groene Savoye Kool 1,702,30, p. 100 stuks; Honing 0,35, per flacon. Hulst, 18 Februari. Aanvoer rede lijk: gerst f 6,25, haver f 6,25, rogge f 7,50, erwten f 9,509,75, boonen f 11,75. GEVONDEN VOORWERPEN TE MIDDELBURG. Kinderschaats, G. v. d. Wende, Seis- weg R 151; Handschoen en Bijbeltje, J. Vreke, Jacob Catsstraat W 22; Kinder handschoen, F. Moerdijk, Leliestraat S 150; Damesrijwiel, Zeeuwsche Voedv, Loskade; Kinderhandschoentje, A. Overweel, Rozemarijnstraat E 153; twee Geldstukken, C. Davidse, Meiiskerke A 44; Sleutel, J. Macheels, Korte Delft F 22; Pakje Stokvisch, Meijer, Arn. pad T 82; Tabakspijp, Dirks, Gr,avens.traat I 314; Broche, F. de Rijke, Brakstraat O 268; Kindertaschje met inh., J. Wie gel, St. Janstraat I 96; Ceintuur, J'oh. Rijkse, Kinderzorg S 42; Meisjesmuts, J. Visser, Lombardstraat C 54; Sleu teltang, J. Joosse, Werf straat P 155; Kinderhandschoen, Smoor, Kinderzorg, S 42; Boodschaptasch, Tissing, Vlas- markt L 18; Meisjesmuts, J. de Klercq, Korte Noordstraat L 106; Handschoen, D. Bukviel, Hofplein E 229; Vulpenhou der, Bouwense, Korendijk P 58; Zilv. Vulpotlood, Tissing, Vlasmarkt L 18; Kinderport. met inh., Hollebrandse, Gravenstraat I 315; Glassnijder, J. C. Carol, Spanjaardstraat F 68; Vulpen houder, Huibrechtse, Hal, Stadhuis, Kin dertaschje met inh., de Leeuw, Kareis- gang T 44; Gedenkpenning, L. Munter, Volderijstraat M 123; Zilv. Plaquette, Paardenkooper, Oude Mannenhuis: Rol letje Patronen, van Moorsel, Veersche Singel S 56; Belastingmerk, Dingeman- se, Oude Am. pad T 120; Damesport., A. Dingemanse, Oud Arn. pad T 120; Zakmes, J. v. d. Driest, Maisbaai P 127; Ring Sleutels, Bureau van Politie; Geld stuk, I. van Dalen, Seisweg R 101; Huissleutel, Hubrechtse, Hal, Markt; Sjaal, veldwachter, St. Laurens; Rijwiel band, J. Bosschaart, Jasmijnstraat W 158; Sigarenkoker, A. Wolf, Achtersin gel Q 144; Dameshorloge, J. Lampert, Gapinge B 118. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 6