SPORT. INGEZONDEN STUKKEN. BEMENfiD NIEUWS. HET LOONVOORSTEL JERONIMUS. ftflïiïi ÜRIORm BOER EN WINKELSTAND! 'N „BOMAANSLAG" TE ROTTERDAM EEN MOOIE OPDRACHT VOOR DE NED. INDUSTRIE. HET ONDERWIJSFONDS VOOR DE SCHEEPVAART, WELKOM VREEMDELING. EEN DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN. GEWELDIGE BEDRAGEN VOOR DE JAPANSCHE LUCHTMACHT. JAPAN EN CHINA. Toenadering 's-HEER ARENDSKERKE. BurrEMJun. WAT IS MUSSOLINI VAN PLAN DE VERBODEN SOCIALISTISCHE BETOOGING. DUITSCHLAND. OOSTENRIJK. VER. STATEN. CHINA. Zaterdag is voor het front te hun kameraden begaven uit baldadig- talen in de vorm van rentezegels in motoronderwijs. Besloten werd verder had wilien houden, heeft bij dezen kwaad l 1l 1 TS~ f A X l P n IV /\«a«V V% 1 k p-w /t - 1 Pk 4% 4 4 4-k 444X pj A «V 14 V 4 P» Pk pl Tl /k pC Pk L. pa I T M O P\ >11 PI A A 41 OU V* A A T tYl O T 1 it A A A I A f 1 4-4 t p] p-k 4 44 444 Pk Ik X 4 44 Pk 4 r A aJpp 4Vk Pk X A 44 A 44 pj pk 4*4 4 4-4 4 4 a ik 1 - p. pl pCPk X XT' J P A 7 1 1*1 Utrecht in de Kromhout kazerne be ëdigd als reserve-officier ir. J. W. Baur- doux te Eindhoven vroeger te Mid delburg. heid de pijp uit den mond. De gebr. V, deze tijd een onrechtmatige belasting.! de inrichting vóór motor-onderwijs te bloed gezet. Vandaag zou Vandervelde stuurden de Schoonebekers eenige lee- De voor de_ hand liggende economi- Rotterdam te verbeteren. Daar het niet er in de Kamer over interpelïeeren. lijke woorden na, wat voor de Schoo- sche werkmethoden der laatste jaren nebekers een aanleiding was van hun in aanmerking nemende, kan men jlus rijwielen te stappen en terug te kee- 'n winkeliersomgeving tevreden zijn. t ren. Een er van trok een mes en gaf Is echter te vreezen met de in uitzicht den 20-jarigen V. een steek met een gestelde verminderde prijzen, dat de mes in de zijde. De wonde was zoo ge- toestand weer erger zal worden. De ar- v aar lijk dat opname in het ziekenhuis belde,rs e? middenstanders, zullen mede noodzakelijk was. me* de" boer hiervan de dupe women. De marechaussees hebben in den1 D! stedelingen trekken hieruit hun nacht gearresteerd Sch. en A. uit ccmcusies. Nieuw-Schoonebeek. Een nader onder-! Verder wil ik Winkelier de handjrei- j j, jj i ken, en alle plattelandsingezetenen (ook zoek wordt ingesteld. de gegoede Fburgers) optekken, geza- ONVOORZICHTIGHEID MET DEN melijk sociaal te voelen, ook voor de DOOD BEKOCHT. Maandagmiddag winkelstand. Koopt zooveel mogelijk in Wielerwegwedstrijden. Een oud-wielrenner schrijft ons: In verband met den te houden wieler- wedstr- op Zaterd. 23 Febr. a.s. gevoel ik, als oud-wielrenner, mij gedrongen, op deze plaats het publiek, dat naar dezen wedstrijd komt kijken, er op at tent te maken, dat het zich niet moet begeven op den weg, maar aan de zij-1 reed de bijna 70-jarige scharensfijper Vt Uw eigen gemeente, die mensen hebben kanten moet blijven; niet oversteken j te Lemele in de gemeente Ommen, óók een bedrijf dat hun lief is en waar bij aankomst der renners en ook niet met 'n driewielige transportfiets op den hun geld in zit, ze worden al zwaar ge- opdringen bij den start- en de eind- weg naar Lemelerveld. De man was eerst noeg beconcurreerd door de grote ste- plaats, daar dat voor de deelnemende links van den weg en trachtte daarna deüjke auto's, die de dorpen en hoe renners gevaar oplevert, dat zelfs den onverhoeds over te steken. Hij werd ven bestormen. Met deze bijenkorfge- weg naar het ziekenhuis kan veroorza- door een auto gegrepen en op slag ge- dachte ben ik wel een heel eind om Jood de heer De Paauw antwoord te geven. (Ik merk dat hij ook winkelier is). HET LICHTSCHIP „MAAS" WEERj Gepeinsd heb ik al veel, dat is be- OP ZIJN PLAATS. Het lichtschip gonnen in 1929, en over dien bewusten „Maas", dat tijdens den storm van zijn bakker, over 's heren De Paauy s actie ankerkettingen was geslagen en dat comité en de vorige week nog over n voor het noodanker was gaan liggen, is leurder, die na een gratis maal vèror- Zondagmiddag op zijn station terugge- berd te hebben mij een kwartje liet be keerd. Het is van nieuwe ankerkettin- j talen voor een stukje zeep, terwijl een gen voorzien. i andere dito mij éven daarna eigener be- i weging er 3 stuks voor aanbood van VERWORDING. Naar Aneta uit dezelfde soort. Mijn vrouw zei „ik weet Semarang (Java) meldt hebben te er niet van" maar ik zeg „dat kun je Pekalongan zich jeugd-excessen voor- niet laten, die man had ook zoon dank- o__rrgedaan. Een 16-jarige Jongen heeft uit baar gezicht." En tenslotte „gun de ge- wedstrijd tusschen Middelburg II en de brandkast van zijn vader sieraden goede boer evenals de gegoede burger" Vlissingen II gaf tot uitslag: gestolen, welke van zijn overleden moe- zijn auto, het is zo n uitkomst op af- J. BliekJ. Bosselaar afgebr., H. v. i der afkomstig waren. De waarde dezer gelegen hoeven, en de boer wil ook wel Eenenaam—J. I. de Waal 0—2; A. Cop- I sieraden beliep circa 1000.—, Te za- eens variatie, hij moet al genoeg op de p0OlseJ de Krijger 11 W. Iman- men me^ andere jongens heeft hij deze j mestwagen zitten en autozakenman-re- seA. v. Blokpoel Ck—2; W. Semeynsieraden verkocht voor ongeveer 200. narateur-benzineverkoDer hebben er r. ken. Ik weet uit ondervinding hoe lastig het voor een wielrenner is, als men deze hinderpalen van het publiek on dervindt. De spreuk van „Spaar de vogels" brenge men a.s. Zaterdag in praktijk voor de renners met spaart het leven der renners. Ik behoor zelf niet tot de organisato ren van den wedstrijd maar schrijf dit uit menschelijk gevoel. Dammen. De Maandag gespeelde competiiie- G. v. Hoorn 1—1; G- P. Poortvliet—W. Een der jongens heeft met dit geld een Schouten de Jel 0—2; C. P. de Vos—G. arakstokerij opgericht Sturm 0—2; G. OvertveldO. Hellinga Y?orts hebben 24 December j.l. een 0—2; J. v. d. KreekeA. v/d Stuick vijftien jongens, waaronder dit drietal, n 0-2; W. v. Beveren-W. Luwema 0-2 i Chinees aangevallen en aan het achter- Voorloopige uitslag 2-16 in het voor- i hoofd verwond. Het genoemde drietal deel van Vlissingen II. j bevindt zich m arrest. ONDER DE TRAM OM 'T LEVEN Voetbal. Wedstrijduitslagen Z. V. B. Zaterdag: SerooskerkeVeere 2 2—0; SMZOostkapelle 33. GEKOMEN. Hedenmorgen is de 42- jarige ongehuwde mej. A. G. uit Gen nep op den rijksstraatweg Nijmegen Venlo door de electrische tram gegre- Zondag: 2e KI. A: EMM 2Zeelandia, pen en zoo ernstig gewond, dat zij in 't 4 5 3. i ziekenhuis te Gennep kort na aankomst 3e KI, A: Vlissingen 5Zeeuwen 5 js overleden. De vrouw, die op de fiets bestaan door en de fiscus int graag ae belasting. Noord-Bevelander. [In verband met het belang, dat deze zaak velen lezers, boer of burger, inboe zemt, hebben wij de inzenders ditmaal eens ruim baan gegeven. Maar nu is het dan ook welletjes, zoodat met het bo venstaande de discussie voorloopig gï- sloten is. Red.] 24. Korfbal. De uitslagen van Zaterdag gespeelde korfbalwedstrijden van den Zeeuw- korfbalwedstrijden voor de competitie van den Zeeuwschen Korfbalbond zijn: Volharding-Swift 1 02; Zeelandia- Swift 2 81; D.O.S.-Madjoe 1 11; Madjoe 2-T.O.G.O. 1—1. was, heeft niet op het rijwielpad gere den en had, daar zij doof was, de tram niet hooren aankomen. I. Afzenders onbekend stuk in de prul- lenmand. 2. Briefwisseling wordt over inge zonden stukken geplaatst of geweigerd niet gevoerd. 3. De kopij wordt niei teruggezonden. 4. Maakt het kort! In Uw blad van Maandag j.l, las ik het loonvoorstel van het Raadslid, den SLACHTOFFER VAN DEVIEZEN- ZWENDELAAR. Een 23-jarige A m- sterdamsche onderwijzeres heeft, naar ®erst thans bekend wordt, in beer Jeronimus- Wanneer, wat daarin Duitschland een onaangenaam avontuur beweerd wordt, juist is, n.l. dat het loon beleefd. Het meisje is het slachtoffer ge- j van een Middelburgsch Ambachtsman worden van een deviezenzwendelaar, als in Gemeentedienst zooveel hooger is gevolg waarvan zi, 13 Januari ,.1 te dan d van een dito werkman fn het Wiesbaden, wegens overtreding der de- particuliere bedrijf alhiel, dan zijn de rrrstt door de pol",e b.. Naar aanleiding van een advertentie, waarin een jonge vrouwelijke onderwijs kracht werd gevraagd, welke zich zou moeten belasten om een familie op een reis door Duitschland en eventueel dqpr andere landen te vergezellen, teneinde aan drie kinderen onderwijs te geven, voordeeling" een niet te krasse term. Het bevreemdt mij echter, dat dit verschil in loon B. en W. zelf niet is op gevallen bij het indienen der begrooting; van hen mag men toch in de allereerste plaats oeconomisch beheer verwachten, te meer, daar zij tevens verhoogde be was ze bij le^familinrdiensUetrVden lastinS voorstelden (om o-m. deze aller mogelijk is op het oogenblik het iaantal Van socialistische zijde wordt ge- binnenvaartscholen te vermeerderen en dreigd met het afkondigen van een al daar er te Terneuzen meer gemeene staking als protest tegen den vraag naar binnenvaartonderwijs is dan „dictatorialen maatregel", te Gouda, werd besloten de binnenvaart- De politieke toestand in België ia school uit laatstgenoemde gemeente te door een en ander weer zeer geopan- verplaatsen naar Terneuzen. j nen geworden, In liberale kringen is Aan den voorzitter W. Polderman en men het lang niet algemeen eens met den secretaris G. de Jong werd aa-:8- de regeering. Men spreekt daar van 'n dragen een plan uit te werken voor een tactische fout, die moeilijk goed te ma- opleiding van jongens van 14 tot 16, ken zal zijn. jaar op dagcursussen en de begrootingen daarvoor te ontwerpen. en naar Duitschland vertrokken. Na eenige weken echter ontvingen de ouders een in 't Duitsch geschreven brief, waarvan de inhoud nogal verward was, maar waarvan de laatste zin, lui dende:^,,ik hoop spoedig weer vrij te komen hen zeer deed ontstellen. De ouders wendden zich tot het N.O.G., waarvan het afdeelingsbestuur onmid dellijk een onderzoek instelde, met het gevolg, dat kwam vast te staan, dat het meisje op 12 Januari in een hotel te Wiesbaden was gearresteerd, aangezien zij op haar naam geplaatste chèques had geïnd van bedragen, welke aanmerke lijk hooger waren dan in Duitschland wettelijk was toegestaan. Toen zij zich na haar arrestatie tot haar werkgever wilde wenden, teneinde diens hulp in te roepen, bleek de geheele familie, welke geregeld per auto bleek te reizen, te zijn verdwenen. Op 8 Februari stond de onderwijzeres wegens medeplichtigheid aan overtre ding van de deviezenvoorschriften te recht. De Officier van Justitie eischte een maand gevangenisstraf en 150 mark boete. Bi] haar vonnis sprak de recht bank haar echter vrij, aangezien aan genomen werd dat het meisje het slacht offer was geworden van haar werkgever, die geregeld alle geïnde gelden ontvan gen had Naar verder kwam vast te staan, had laatstgenoemde reeds in Ne- ÏUUiS.uS«s derland de cheques op haar naam ge- wens: Voor elk bedrijf een arbeider ongerechtvaairdigdste bevoordeeling te bestendigen) welke opgebracht moet worden, door alle bevolkingsgroepen, dus ook door de ambachtslieden in het particuliere bedrijf, de lager 1 o o n- tr ekkenden. Het kijken in deze naar andere Ge meenten is m-i, niet juist, daar het hier de Middelburgsche begrooting. geldt; wat men elders doet, raakt ons niet. Nu onze Gemeente-begrooting met een „zicht-wissel" op het Rijk, waarvan de incasseering heelemaal niet „safe" is. sluitend gemaakt is, wacht ik met be langstelling de behandeling van boven genoemd voorstel in den Raad af. Koole. Middelburg, 19 Februari 1935. [Dat kijken naar elders hebben wij al tijd verderfelijk gevonden, wijl het zoo schoone kansen biedt om „cijfers te groepeeren" ten einde aan te toonen.. waar men henen wil. Red.]. (n.s.) Niet enkele, maar de meeste landbouwers houden even veel mensen in, het werk, als vóór de crisis, slechts enkelen falen hierin, daar entegen kan men nog jonge landbou wers aantreffen, die in deze benarde tijd en op hetzelfde bedrijf, nog méér werkkrachten in diejist hebben dan hun voorgangers in de goude tijd. winkeliers kocht. Uit alles blijkt dus wel, dat het meisje door haar werkgever gebruikt is voor onwettige financieele transacties. KLEINE OORZAKEN, GROOTE GE VOLGEN. Zondagavond passeer den te Pathuis, gelegen tusschen Schoonebeek en Coevorden een zestal jongelui uit Nieuw-Schoonebeek. i meer, is dus niet met zorg gekozen. Hij moet ook niet over het hoofd zien, dat er op elk dorp een categorie arbeiders is, die vroeger altijd arbeidden op de openbare werken en alleen in het zeer drukke seizoen enkele weken in het landbouwbedrijf werkzaam waren. De zulken thans in onze bedrijven in te In den afgeloopen nacht is op 't ge bouw van maatschappelijk hulpbetoon te Rotterdam een „bom"-aanslag ge pleegd. Om half drie werden de bewo ners in de omgeving v,an dit gebouw op geschrikt door een hevigen slag. Politie snelde toe en vond een uit elkaar ge sprongen stuk gasbuis, dat in een put je, dat dient voor luchtverversching van den kelder in den gevel van 't gebouw was neergelegd. Deze gasbuis was uit elkaar gesprongen. De schade bleek ge ring. Een aantal ruiten was gesprongen. Onmiddellijk arresteerde de politie drie mannen, die in de omgeving op verdach te wijze rondslenterden. Hedenmorgen is nog een vierde persoon aangehouden. De mannen behooren tot een commu nistische vereeniging en men vermoedt., dat zij met de ontploffing van de na- maakbom een demonstratie hebben be oogd. De mannen ontkennen echter iets met de explosie te maken te hebben. Zij worden in arrest gehouden. Een officier van de artillerie-inrich tingen van de Hembrug zal een onder zoek instellen naar de ontploffinsstof, die is gebruikt. Hoe de bom tot ont ploffing werd gebracht, heeft men tot dusver niet kunnen vaststellen. Vermoe delijk is een lont gebruikt. Naar wij vernemen is de levering van de rubbervloerbedekking voor de halls en gangen in het nieuwe gebouw van den Volkenbond (Palais des Nations) te Genève (ongeveer 12000 vierk. meter) opgedragen aan de N.V. Rubberfabriek Vredesteyn te Loosduinen. Voor deze opdracht was een openbare inschrijving gehouden waaraan door de bekendste rubberfabrieken uit de verschillende landen werd deelgenomen. Onder voorzitterschap van den heer j Polderman, heeft te Amsterdam de tweedaagsche vergadering plaats gehad van het bestuur van het onderwijsfonds voor de scheepvaart. De jaarverslagen, rekening en verantwoording van den directeur, den heer C. de Jong, werden goedgekeurd. Uit deze verslagen blijkt dat de par ticuliere bijdragen in het jaar 1934, be langrijk lager waren dan in 1933. Door bemiddeling en met steun van het On derwijsfonds werden gedurende 1934, 1008 schipperskinderen aan den wal ge plaatst tot het ontvangen van lager on derwijs waarvan 287 de openbare la gere school, 160 de christelijke scho len en 561 de r.k. scholen bezochten. Op de binnenvaartscholen van het onderwijsfonds voor de scheepvaart werden in 1934 in totaal ingeschreven, 3301 leerlingen, waarvan te Amsterdam 836, Breskens 82, Dordrecht 126, Goud,a 49, Groningen 333, Harlingen 159, Leeuwarden 71, Lemmer 146, Rotter dam 613, Sliedrecht 250, Vlissin gen 88, Zwolle 548 De begrooting voor het jaar 1936 sluitende met een totaal bedrag van f 251.018,31 werd goedgekeurd. Beslo Naar aanleiding van het bezoek van den Oostenrijkschen bondskanselier Schussnigg aan Parijs heeft de socia listische federatie van het departement van de Seine een oproep uitgegeven waarin de leden worden opgewekt te demonstreeren tegen „den beul der Oos- i tenrijksche arbeiders" en den bondskan selier een „waardige ontvangst" te be reiden. Sedert 1 Februari werd in Siberië een vliegtuig vermist, onder commando van den bekenden Russischen piloot Goljoebef, Alle nasporingen waren tot dusverre vergeefs- Vanmorgen vroeg echter heeft de lei der van de commissie voor de redd ng van Goljoebef een telegram van den vermisten vlieger ontvangen, verzonden van het spoorwegstation Idsjina op een afstand van 40 km van Archangelsk. Het radiogram luidde: „Ik, Goljoebef en twee mijner begeleider zijn reeds 17 dagen onderweg en zijn bezig te verhon geren. Wij moesten in een moeras een noodlanding maken en hebben het vlieg tuig met een van mijn begeleiders als wacht, achtergelaten- Mijn beide bege leiders en ik hebben slechts van krui den geleefd en zijn ernstig ziek. Of de achtergebleven begeleider nog leeft is onzeker. Pas heden heeft ons een vis- scher ontdekt, die ons met een slede naar een dorp heeft gebracht. Wij ver zoeken twee vliegtuigen met levensmid delen te willen zenden". Reeds een uur na ontvangst van het telegram zijn twee vliegtuigen vertrok ken om den vliegers hulp te bieden. Gol joebef is een der beste vliegers van de Sovjet Unie en heeft indertijd verschei dene vluchten in het Poolgebied ge maakt. De Jappansche minister van marine en die van oorlog verklaarden gisteren in het Japansche parlement, dat de luchtvaartuitgaven op de begrooting van marine ongeveer 110 millioen yen zou den bedragen, en de luchtvaartuitgaven op Je legerbegrooting 160 millioen yen, waarvan ongeveer 48 millioen was be stemd voor den bouw van nieuwe in richtingen ten behoeve van de lucht vaart. Het Japansche ministerie van buiten- landsche z,aken deelt mede dat de Chi- neesche maarschalk Tsjang Kai Tsjek (de „dictator" van China) te Tokio zal aankomen, teneinde met minister pre sident Okada, den minister v,an buiten- landsche zaken en den minister vani oor log, besprekingen te voeren ovèr een toenadering tusschen China en Japan. Tsjang Kai Tsjek zal 10 a 12 dagen te Tokio blijven. ABONNEMENTEN en ADVERTEN TIES voor dit blad worden aangenomen door den Agent C. VAN DER PLASSCHE. schakelen is niet .mogelijk met inkrim P ping bietenteelt etc. Het verdient ook ten werd te onderzoeken of het moge- n er van sloeg een der gebroeders wel aandacht, dat den boer voor iedere lijk is te Lemmer een betere gelegen- ie zich over den straatweg naar arbeider elk jaar f 30 boete moet be- heid te scheppen voor het geven van INTERNATIONAAL Gisteren zijn 3000 zwarthemden te Napels scheep gegaan met bestemming naar Somaliland, waar zij de Italiaan- sche belangen tegen de beweerde Abes- sinische aanvallen zullen moeten verde digen- Gemeld wordt, dat Mussoiini geenszins van plan zou zijn, een offen sief te beginnen. De troepen zouden slechts ter handhaving van de veiligheid naar de koloniën worden gezonden, Intusschen bevatten de Italiaansche ochtendbladen van heden lange versla gen van het vertrek der zwarthemden. De bladen geven geestdriftige beschrij vingen van de menigte, die onder het zingen van oorlogs- en revolutieliederen den zwarthemden uitgeleide hebben ge daan. Volgens een Fransch blad is het niet uitgesloten dat Abessynië dezer dagen door bemiddeling van Frankrijk een nieuw beroep op den Volkenbond za! doen en wederom zal voorstellen een scheidsgerecht in te stellen voor het doen van een onderzoek naar het con flict tusschen Abessynië en Italië. BELGIF. Het door de regeering uitgevaardig de verbod van de groote betooging, die de socialisten Zondag a.s. te Brussel Het einde van de Red Star Line. Met weemoed zal de Antwerpsche be volking het bericht vernemen, dat de stoomschepen Pennland en Western- land van de Red Star Line thans defini tief aan de reederij Arnold Bernstein te Hamburg, verkocht zijn. Wel zullen de ze schepen tusschen Antwerpen en New York in de vaart worden gehouden, maar de kantoren van de Red Star worden naar Hamburg overgebracht, terwijl de lijn voortaan German Red Star Line zal heeten. Zich ten onrechte voor ariër uitgege ven, Een zekere Kurt Fuss, v,an be roep cabaret-artist, is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf op grond van het feit, dat hij zich, teneinde en gagementen te krijgen, ten onrechte voor ariër h,ad uitgegeven. De correspondent der „N. R. C. te Berlijn meldt dat op het nieuwe ge deelte van 't kerkhof Lichtenberg-Frie- drichsfelde het groote baksteenen monu ment, dat aldaar op de graven van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg prijkte, verwijderd is. Twee vrouwelijke spionnen te Berlijn terecht gesteld. Twee vrouwen, Be- nita von Berg en Renate von N,atzmer, die tegelijk met den Pool Sosnowski, wegens spionnage waren aangeklaagd, zijn terechtgesteld. De executie heeft volgens mededee- lingen van gevangenisbeambten Maan dagmorgen vroeg in de gevangenis te Berlenn-Ploetzensee plaats gehad. Roekeloos. Uit Obersdorf (Beieren) wordt gemeld, hoewel zii gewaarsch'uw waren, dat Zat.erdagmiddag twee ski- loopers van den Nebelhorn naar het dal afdaalden. Onderweg werden zij door een lawine bedolven. Een derde skilooper, die het voorval had gezien, waarschuwde een reddings brigade, die erin slaagde, één der ski- loopers ontfedeerd te berden. De twee de was echter vanmorgen nog niet uit de sneeuw bevrijd, zoodat het zeker is, dat hij is omgekomen. Merkwaardig ongeval tijdens tooneel- voorstelling. Bij een tooneelvooi- stelling door een vereeniging te St. Ma- rein in Stiermarken heeft zich 'n merk waardig ongeval voorgedaan. Opgevoerd werd het stuk „Andreas Hofer". Een der medewerkenden, de 26-jarige Jo seph Zach, moest daarbij achter de cou lissen eenige revolverschoten lossen. Hij schoot daartoe met scherp op een dik stuk hout. Een onderdeel van een se conde na het weerklinken der schoten loorden de toeschouwers een kreet, 't Bleek, dat een der kogels van het hout was teruggestuit en Zach in de korstmhad getroffen. Hij was op slag dood. DE UITSPRAAK ÏN HET GOUD CLAUSULE-PROCES. Een overwinning van de re geering. Het Hooge Gerechtshof te Washing ton heeft gisteren eindelijk uitspraak gedaan in het befaamde goudclausule- proces. Zooals men weet, waren er ver schillende vorderingen tegen de regee ring ingediend in verband met een door het Congres aangenomen wet, dat de rente en aflossing van schulden, ook wanneer in de contracten de z.g. goud clausule voorkwam, in papieren dollars mochten worden betaald. Was dit niet gebeurd, dan zouden als gevolg van de waardedaling van den dollar, vele schul denaren in groote moeilijkheden zijn ge komen. Verscheiden schuldeischers meenden echter dat de zaak onwettig was en maakten daarom een aantal processen bij het Hooge Gerechtshof aanhangig. Dit heeft thans uitgemaakt, dat de re geering wel het recht had, de goudclau sule voor nul en geener waarde te ver klaren (daar komt het in de praktijk op neer), voorzoover het particuliere leeningen betreft. De door het Congres aangenomen wet, ontheft den staat echter niet van de verplichting, om in gouden dollars te betalen. Deze uitspraak is een succes voor de regeering, aangezien zij langs andere wegen er alsnog aan ontkomen kan aan haar eigen verplichtingen volgens den oorspronkelijken dollar-koers te vol doen, De goudclausule is dus nu in Ame rika practisch als 't ware van de baan. Over 't algemeen acht men dit bevredi gend. Vele maatschappijen zouden niet aan haar verplichtingen hebben kunnen voldoen, indien de uitspraak in 't na deel van de regeering zou zijn uitgeval len. Scheepsramp. Het Chineesche kust vaartuig „Foeloeng" is in een hevigen storm ten N. van Foetsjau gezonken. Meer dan 100 passagiers en leden der bemanning worden vermist. Slechts één persoon kon worden gered.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1935 | | pagina 3