BURGERLIJKE STAND. Eigen Import. De Drogisterij SCHULTE THIEME beste en fijnste Medicinale Levertraan Noorsche Medicinale Levertraan Prijs per flacon 50 cent. MARKTBERIGHTEN. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Waarborg-jasjes voor Uw jongens Eén theelepel Noorsche Me dicinale Levertraan bevat meer vitaminen A en D dan de grootste hoeveelheid melk en boter, die men per dag verbruiken kan. in het Huis met de Roode Pilaren LANGE DELFT A 93/94, Middelburg koopt in Noorwegen steeds de welke aan de hoogst gestelde éischen voldoet. bevat A en D vitaminen in de juiste verhouding. De flacon wordt berekend en teruggenomen tegen 15 cent. ze onge-evenaarde deskundigheid deden den heer De Brakke misschien wel en kele splinters als in 't oog der historie stekende balken zien, maar desalniette min: wat scheef of krom is, is niet recht. En deswege stellen wij mr. De Brakke, met onzen dank voor zijn nauwgezet werk van opsporing der door onzen me dewerker begane vergissingen of gebe zigde wellicht niet volkomen verant woorde uitdrukkingen, hier in de gele genheid een en ander recht te zetten. Mr, L. E. de Brakke dan schrijft ons het volgende: „Naar aanleiding van het verschijnen eener serie stukken over de Heeren en Vrouwen van der Vere, begonnen in uw blad in September j.L, zij ook mij eenige ruimte gegund voor onderstaande opmerkingen betreffende twee dier hoofdstukken, I. Volgens den giftbrief van 1282 bezat de heer van Vere 80 gemeten land in den polder van Zandijk. Dit is zeker niet veel, maar door bedijking en aanstui-, ving van duinen in 't Noorden van Wal cheren was daarbij nog in den aanvang der 14e eeuw een zoo aanzienlijk gebied gewonnen, dat daarop in 1324 de paro chie van Onze Lieve Vrouwenpolder kon worden gesticht. De aanduiding van heer Hendrik III als een zeer klein grondbezitter is dus onjuist. II. Heer Hendrik bovengenoemd bezat reeds van den eersten aanvang at als leenen: lo. de heerlijkheid Vere, Zandenburg, O. V, Polder; 2o. de ambachtsheerlijkheid Zandijk op Walcheren; en 3o. de ambachtsheerlijkheid Nisse op Zuid-Beveland. Met de uitdrukking „grondbezitter" is dus 's heeren Hen driks economische en juridische positie onvoldoende en onjuist omschreven. Be zit eener heerlijkheid sloot in den regel ook grondbezit in zich, maar toch is grondbezit geen essentieel vereischte voor het bezit eener heerlijkheid. III. Heer Frank van Borsele, tijdge noot van heer Hendrik, was stadhouder voor den landsheer (14301432) en huwde gravin Jacoba. Heer Hendrik is nooit stadhouder geweest hij heeft als raad heer Frank ter zijde gestaan en heeft ook zoo'n voornaam huwelijk niet gesloten, De mededeeling, dat hij wel dra ver boven zijne verwanten in aan zien is gestegen, is dus onjuist. Boven dien heeft heer Frank in alle stukken, waarin èn hij èn heer Hendrik voorko men, den voorrang. IV. Als data van overlijden van Hen driks vader worden genoemd 26 Januari 1409 of 26 Juni 1411. De aanteekening van overlijden op 26 Juni 1409 is dus niet nauwkeurig. V. W is eene verouderde schrijfwijze voor den klank „UU". Boxhorn en Er- merins noemen 's heeren Hendriks ge malin duidelijk eene jonkvrouw van Ha lewijn en Wtkerke. Witkerke bestaat niet, VI. De aanwinsten van heer Hendrik in Poppe-, Klevers- en Nieuwerkerke be stonden in porties ambacht. De aandui ding als grondbezit is dus eene onjuiste uitdrukking. VII. De aanwinsten bovengenoemd zijn uit te drukken met 2 of 3 cijfers. Waarom dan de aanwinst in het am bacht Serooskerke, groot 2546 gemeten, niet vermeld? VIII. De verheffing van Vlissingen (met Westkapelle, Domburg en de dui nen) tot een onversterfelijk leen is niet in 1466 en ten behoeve van heer Hen drik geschied. Pas in 1477 verkreeg Hen driks zoon Wolfert dit als zoodanig. IX. Van eenig oorzakelijk of tijdsver band tusschen het huwelijk van heer Wolfert met Maria van Schotland en den wolhandel is niets bewezen. Zie de werken van J. Davidson A. Gray, The Scottish Staple at Vere, 1909, p. 136 en M. P. Rooseboom, The Scottish Staple, 1910, p. 19. X. Zonder bezit van een stapel was in die dagen een omvangrijke handel in een stapel-artikel ondenkbaar. De bewe ring, dat de wolhandel 's heeren Hen driks grootste bron van inkomsten zou zijn geweest, vindt geen steun in be trouwbare gegevens uit bronnen van dien tijd. XI. Het zinnetje: „De onderdrukking van den opstand te Zierikzee schijnt een van heer Hendriks laatste activiteiten te zijn geweest" geeft niet de juiste voorstelling. Als naar Zierikzee gezon den worden eerst Anthonis de Groote Bastaard en de heer Van Ravestein ge noemd. Heer Hendrik wordt pas in de 3e plaats vermeld, XII. Van eene overdracht van waar digheden door Hendrik aan zijnen zoon is niets bekend. Zulks kon ook niet zoo maar gemoedelijk geschieden. De opvol ger van een leen moest door den lands heer uitdrukkelijk daarin worden beves tigd. Als heer van Vere moest Wolfert plechtig door zijne onderzaten worden gehuldigd. Commissies verleend door den landsheer vervielen door den dood van „den gecommitteerde. Tot zoover wat betreft hoofdstuk II. gvy».'»' naasa—as—g—awBagaeggs, wijveren, Zandstraat O 195; Pakhuis sleutel, Kole, Molenstraat O 189; Port, inh. belastingmerk, de Meijer, Nadorst S 251; Rood Mutsje, P. Lemson, Kal- verstraat K 279; Houten Bankje, Scheij- beler, Oude Kerkstraat B 81; Gouden Zegelring, W. Verstraate, Noordstr.,* Westkapelle B 139; Portemonnaie, La Lau, Veersche singel S 71; Hondenhals band, Wondergem, Oude Kerkstraat B 82; Belastingmerk, Tres Zusterstraat I 218; Enveloppe met inh., Jobse, Oud Arn. pad T 144, Middelburg, 15 October. Op de veiling deden.' veldsla 79 c., spinazie 710 c., wagenaarsboonen 612 c., suikerboonen 1415 c., stoksnijboonea 628 c., stokprincessenboonen 2025 c., stamprincessenboonen 1119 c., spruiten 18 c., witlof 20 c., koolrapen 2 3 c., peën 2 c., uien 12,5 c., bruine boonen 13 c„ alles per kg; peën 34,5 c., rapen 1,54 c., kroten 2,53 c., prei 7,5 c., selderie 11,5 c., knolselderie 1 c,, peterselie 3 c., rammenas 2,5 c., al les per bos; savoye kool 3,57 c., roode kool 3,55 c-, boerekool 11,5 c., wit te kool 2,55 c., bloemkool 1320 c., andijvie 11,5 c., kropsla 0,51,5 c., komkommers 4 c., alles per stuk- Bloemen: zinnia's, chrysanthen en Dalia's, alles 1 ct. p. bos; coleus 4 c.f gladiolen 6 c., en saxifragen 4 c., alles p, pot. Goes, 15 October. Veilingsvereeni- ging „Zuid-Beveland". Boonen: Rente gevers 19, Dubb. Princessen 1518, Groene boonen 61.0, per 100 kg. Diversen: Blauwe Druiven: Black Alicante 1521, Frankenthaler 1821, Spinazie 67, Wortelen 1,102, Uien 1,70, Kleine idem 0-60, Aardappelen 3.403,60, idem drielingen 1,60, per 100 kg.; Wortelen 1.10, Rapen 2,505,60, Rammenas 2, Kroten 3,505,50, Prei 44,30,'per 100 bos; Meloenen 7, Bloem kool 48, idem He soort 24, Roode kool 4,305,10, Groene Savoyekool 2 4,10, Gele idem 1,903.50, Andijvie (krul) 3,50, idem (breedblad) 1,802,20, idem lie soort 1,201,30, per 100 stuks; Patrijzen 0,23, Fazanten 0,57, per stuk. Hulst, 15 October. Aanvoer gewoon: gerst f 6,25; haver f 6; erwten f 8,25; boonen f 10,50. MIDDELBURG. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M burs Middelburg, Bevallen: J'. FröbergTichelaar, d.; M. FranseAlewijnse, d. Gehuwd: I. Pattenier, 27 j, en C. J. Joosse, 25 j.J. Tevel 27 j. en P. v. Win kelen 21 j. Colijnsplaat, Van 613 October. Getrouwd: G. Geelhoed 61 j. weduwn. van J. P. Poortvliet en P. Israël 57 j., wed. van A. Boot. Wemeldinge. Van 713 October 1934. Bevallen: M. W. Fluyt geb. Visser z. G. Schot geb. Mentox d. Overleden: J. C. van Oosten 11 j. z. v. J. van Oosten en van M. E. Lamper. GEVONDEN VOORWERPEN E MIDDELBURG. Zweep, E. Zandstra, Kinderdijk P 85; Mantelband, M. Roskam, Lambrecht- straat L 98; Overtrek van bed, Arnol- dus, Lange Breestraat O 155; Dames- tasch met inhoud, Verheule, Citax, St. Janstraat; Heerenrijwiel, Loontjes, Dam N.Z.; Dameshandschoen, Wets de Zwart, Bastion N 65; Notitieboekje, J. Joosse, Bastion N 60; Mantelband, J. Zeeveld, Korte Geere K 342; 4 Loterij briefjes, Hanegraaf Seisstraat M 53, Muts, Klaver;, N'. Oosterschestraat N 103; Belastingmerk, 't Gilde, S't. Jan straat H 196; Sleuteltje Moens, Zand straat Q 190; Stukje Zooigummi, Schip per, Wal Al 5; 2 Vulpotlooden, Boone, Oostkerkplein O 16; Zilv. Broche, C, Moens, Oud Arn. pad T 151; Duimstok, Hubrechtse, Stadhuis, Hal; Vulpen, C. Mes, St. Janstraat H 93; Bril, L. Kerk- hove, Beenhouwerssingel K 69; Werk kiel, J. de Feij, Oostkerkplein O 8; Pakje Manufacturen, A. Melse, Damp. singel T 189; Padvindersport., Heister- berg, N. Vlissingsche weg 143; Huis sleutel, B. v. P.; Knipmesje, Dronkers, Noordweg S 223; Snoer Kralen, Muller, Molstraat 92; Boodschaptasch, P. Krij ger, Noordsingel R 64; Hondje, Hooge- steger, Markt C 4; Muts, Gillisse, Le liestraat S 150; Belastingmerk, Burge meester, Vrouwepolder; Belastingmerk, Bruinooge, Seisweg R 117; Monster Bruineboonen, A. v. Luijk, Korendijk P 73; Belastingmerk, J, de Kubber, Zach. Jansenstraat W 188; Armbandhorloge, Gidionse, Schroeweg V 33; Belasting merk, Flipse, Oude Vliss. weg V 24; Dames glacéhandschoen, Gast, Koe poortstraat N 31; Kussentje, N. Vers- KENNISGEVING INGEVOLGE DE HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend: dat bij hun besluit van heden aan L. J. VAN 'T WESTENDE q.q. S. VAN EENENNAAM te Middel- burg en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning is ver- leend tot het plaatsen van een 7J4 P.K. electro-motor in de graan- j schoonderij in perceel kadastraal I bekend, gemeente Middelburg in j sectie B no. 2501, plaatselijk ge merkt wijk O no. 243, gelegen aan de Rotterdamsche kaai alhier. Middelburg, 12 October 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. FERNHOUT, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. ONTHEFFING BEPALINGEN WINKELSLUITINGSWET. Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend: dat zij, ten behoeve van een ba zar van de Muziekvereeniging „Crescendo" in „St. Joris", op 13, 14 en 15 December a.s. ontheffing verleenen van de bepalingen 'Her Winkelsluitingswet, met dien ver stande dat 't sluitingsuur van den bazar wordt bepaald op 11 uur 's avonds. Middelburg, 12 October 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, FERNHOUT, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. Uit hoofdstuk III mogen hier slechts nog deze twee onmogelijkheden worden aangestipt n.l., dat heer Wolfert na 1473 scheep zou zijn gegaan om den graaf van Warwick te bestrijden, die op 14 April 1471 te land gesneuveld is, en dat heer Hendrik van eene jaarwedde van 679 ponden Vlaams eene jaarwedde van 1152 ponden Vlaams zou hebben kunnen overhouden, Eene bespreking van alle hoofdstuk ken zou mogelijk te veel van uwe plaats ruimte vergen." ONTVANGEN BOEKEN. „Naar devaluatie van den gulden", door E. D, van Waalre. Uitgave N-V. Drukkerij en uitgeverij J. H. de Bussy te Amsterdam. „Beknopte inleiding tot de ken nis van Perzische tapijten", door J- Go- defroy. Met talrijke afbeeldingen. (N.V. Uitgevers-Maatschappij „Kosmos" te Amsterda m). „Leopold der Ungeliebte König der Belgier und des Geldes", von Lud- wig Bauer. (Querido Verlag, Amster- d a m). „Cervantes". Ein Roman von Bruno Frank (Querido Verlag, Amster- d a m.) Arthur van Schendel: „Herinne ringen van een dommen jongen". Ver- schenen bij de uitgevers Nijgh van Ditmar N.V. te Rotterdam- „Ik zoek werk", Roman door A. van der Hoorn-Surie. Uitgave N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij te Leiden, „Christus onze broeder", door prof dr- Karl Adam. Geaut. vertaling uit het Duitsch door Piet Kasteel. Vierde druk. Uitgave van de Uitgeverij Foreholte V oorhout. Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter open bare kennis: dat is ingekomen een schrijven van A. ZEEVELD, wonende te Middelburg, houdende verzoek hem wel een verlof A te willen verleenen voor den verkoop van uitsluitend zwak - alcoholischen drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in de benedenlocali- teit, groot 47 M2, van perceel Bree E 121. Binnen twee weken na heden kunnen bezwaren tegen het verlee nen van het gevraagde verlof schriftelijk bij hun College worden ingediend. Middelburg, 12 October 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i M. FERNHOUT, Voorzitter. j M. VAN DER VEUR, Secretaris. we tenschappelijk de beste levertraan voor U en Uw kind. - Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten a f0.75 per flacon. (Ingez. Med.) Alle Waarborgjassen zijn anders dan ge wone jassen: ze zijn beter gemaakt. Daarom zeggen vele moeders terecht bij zichzelf: 9ESb i-ü- Waarom zou ik 'n gewoon winterjasje voor mijn jongens koopen als ik voor denzelfden prijs zoon echt-mooi Waar- borg-jasje kan hebben. Waarborg- jasjes Ratiné Jekkers Jongens pakjes

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 8